21.- ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PRESTRACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI PÚBLIC D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS AL MUNICIPI DE VALLS

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS AL MUNICIPI DE VALLS

 

Article 1.- Objecte i naturalesa d’aquesta Ordenança.

1.- L’objecte d’aquesta Ordenança és regular les tarifes o preus del servei de subministrament d’aigua potable i demés serveis complementaris, en tots els seus aspectes, tant d’aprovació com d’estructura, establiment, modificació i pagament, de conformitat i en desplegament de l’ordenament jurídic d’aplicació.

2.- Segons el que estableix l’article 20.6 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març1, les tarifes i drets econòmics regulats per aquesta Ordenança tenen la naturalesa de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari conforme a allò que preveu l’article 31.3 de la Constitució i, en conseqüència aquesta Ordenança no és una ordenança fiscal.

 

Article 2.- Entitat subministradora.

Als efectes d’aquesta Ordenança, l’entitat subministradora és l’empresa que, en règim de gestió indirecta i en la modalitat de concessió administrativa, presta el servei de subministrament d’aigua potable.

 

Article 3.- Naturalesa i objecte de les tarifes.

Les tarifes i altres drets econòmics que hagi de percebre l’entitat subministradora per la prestació del servei tenen naturalesa d’ingrés no tributari.

L’objecte de les tarifes regulades per aquesta Ordenança és la disponibilitat i utilització del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable o de consum humà. S’entendrà que el servei està disponible una vegada establert i en funcionament.

 

Article 4.- Obligats al pagament.

1.- Estan obligats al pagament de la tarifa, en qualitat de beneficiaris del servei, els titulars de contractes de subministrament domiciliari d’aigua, subscrits amb l’entitat subministradora, abonats o clients als efectes de la present Ordenança.

Són igualment obligats al pagament, en concepte de clients-receptors del servei, els peticionaris d’aparells de mesura, escomeses, contractes i reconnexions.

2.- Les tarifes podran ser diferents en funció de la tipologia d’usuaris, que vindrà determinada per les característiques de les instal·lacions. Les tipologies d’usuaris són aforament, ús domèstic (general, social, propietaris i fuites), ús industrial , comercial i hotels, i ús municipal .

3.- Quan el servei es presti sota un únic aparell de mesura del que es beneficiïn una pluralitat d’habitatges o locals de negoci els consums individuals dels quals no siguin identificables (edificis amb comptadors comunitaris): a) s’aplicaran tants mínims o quotes de servei com unitats urbanes integrin l’edifici, quantificades pel comptador de menor calibre; i b) s’aplicarà el preu de mínim o la quota de consum corresponent a la tarifa domèstica, adequant els blocs de consum al nombre de quotes de servei objecte de facturació.

4.- Respondran solidàriament de les factures resultants de l’aplicació de les tarifes, les persones físiques o jurídiques que siguin causants o col·laborin en qualsevol tipus d’acte fraudulent.

 

Article 5.- Naixement de l’obligació de pagament.

L’obligació de satisfer la tarifa a l’entitat subministradora neix en el moment en el qual es sol·licita l’alta en el servei de subministrament d’aigua, o en el seu cas, quan es detecta la utilització irregular del mateix. En relació als serveis complementaris, com ara el subministrament i instal·lació d’aparell de mesura i escomesa, etc.., l’obligació neix en el moment de la petició dels mateixos.

Un cop d’alta el servei, la tarifa serà exigible trimestralment, o mensualment, segons correspongui, entenent-se meritada l’obligació de pagament quan tingui lloc la lectura del comptador, aforament o cabal contractat, ja sigui real o estimada, la qual es realitzarà amb la periodicitat que determini el Reglament del Servei.

La meritació de pagament per aquells subministraments eventuals es produirà amb la sol·licitud del servei, i no estaran subjectes a facturació periòdica. Són subministraments eventuals, no periòdics, els vinculats a instal·lacions portàtils o desmuntables, amb autorització municipal, als que resulta d’aplicació la tarifa industrial corresponent, en funció de la durada de l’ús.

 

Article 6.- Tipologia i quantia.

Les tarifes i drets econòmics o preus regulats en aquesta Ordenança són els següents:

  1. Subministrament d’aigua potable.

La tarifa de subministrament d’aigua consta d’una quota fixa en funció de l’ús al que es destina l’aigua i del dimensionament de l’aparell de mesura, així com d’una quota variable en funció del volum d’aigua.

a.1 Ús domèstic: Es considera el subministrament efectuat als immobles d’ús residencial, així com els serveis comunitaris contractats com ús comunitari. Pels casos d’ús domèstic no comunitari, els interessats podran acollir-se a les tarifes previstes per a situacions personals especials, sempre que es donin els requisits establerts a tal efecte, sent d’aplicació aquestes tarifes en el següent període de cobrament a la efectuació de la sol·licitud.

a.1.1 Situacions personals especials:

  • Unitats de convivència nombroses: s'ampliaran els blocs de consum amb 2 m3/mes per cada persona de més que sobrepassi el límit de 3 persones que convisqui al domicili de l'abonat.

  • Tarifa social: s'aplicarà als abonats que gaudeixin del cànon social de l'ACA.

  • Tarifa de fuites: s’aplicarà al consum que excedeixi de l’habitual segons mitjana del mateix període de dos anys anteriors en els supòsits en els quals es produeixi una fuita per un fet fortuït, de difícil detecció, no atribuïble a negligència del client, i sempre i quan el client acrediti que l’ha reparat aportant a l’entitat subministradora la documentació acreditativa de la reparació de la fuita. Aquesta bonificació no es podrà aplicar a un mateix client més d’un cop en un període de dos anys.

a.2 Ús comercial, industrial i de serveis: Es considera el subministrament a la resta d’immobles, l’ús dels quals sigui diferent al domèstic: indústries i comerços de tot tipus, espectacles, locals d’esbarjo, establiments d’hoteleria i restauració, centres d’ensenyament, centres hospitalaris, oficines, i en general a tots aquells establiments que realitzin activitats socials i/o econòmiques o lucratives. Queden inclosos en aquest ús el subministrament per a obres en construcció.

a.3 Ús municipal: Els subministraments titularitat de l’Ajuntament de Valls i també els subministraments assimilats que l’Ajuntament consideri oportú.

  1. Conservació d’equips o aparells de mesura.

La tarifa de conservació d’equips o aparells de mesura consta d’una quota fixa en funció de l’ús al que es destina l’aigua i del dimensionament de l’equip.

Tots els imports meritaran l’IVA corresponent de conformitat amb la normativa aplicable.

 

Article 7.- Drets econòmics o preus corresponents als serveis complementaris.

Els drets econòmics i preus corresponents facturats per l’entitat subministradora als clients receptors dels serveis seran els vigents d’acord amb els conceptes que hagi aprovat l’organisme competent, a proposta de l’entitat subministradora. Els receptors dels serveis, quan així ho requereixin, seran informats dels drets econòmics o preus vigents que siguin d’aplicació abans de qualsevol actuació que hagi de realitzar l’entitat subministradora.

 

Article 8.- Establiment i modificació de les tarifes.

Es contemplen dos procediments per a l’aprovació i modificació de les tarifes i drets econòmics o preus regulats a la present Ordenança:

A.- Tarifes corresponents al subministrament d’aigua i conservació d’equips o aparells de mesura.

Aquestes tarifes s’estableixen i es modifiquen per acord de l’òrgan competent de l’Ajuntament, a proposta de l’entitat subministradora, prèvia autorització de la Comissió de preus de Catalunya, d’acord amb el Decret 149/1988 de 28 d’abril sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.

A la sol·licitud de l’entitat subministradora, s’adjuntarà la documentació següent:

  1. Documents acreditatius de la personalitat del sol·licitant i de la seva legitimació.

  1. Memòria econòmica que serveixi de base a la proposta.

  1. Altres documents que exigeixi la normativa de la Generalitat de Catalunya sobre autorització de preus.

Els serveis tècnics municipals valoraran la proposta, i en el termini de trenta dies naturals a comptar des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud, l’òrgan competent de l’Ajuntament emetrà un informe motivat sobre aquesta, el qual haurà d'expressar la tarifa resultant de les consideracions tècniques esmentades i disposicions relatives al manteniment de l'equilibri financer del servei.

L'expedient complet juntament amb l'informe, s’enviarà a la Comissió de preus de Catalunya per a que doni la seva autorització. La documentació haurà de tenir entrada en el registre de l'esmentada comissió en el termini màxim de tres dies comptats a partir dels trenta a què fa referència el paràgraf anterior.

B.- Preus aliens al consum d’aigua corresponents a serveis complementaris.

L’establiment i modificació del preus aliens s’aprovaran per l’organisme competent, a proposta de l’entitat subministradora.

 

Article 9.- Estimació indirecta del consum.

1.- Quan no sigui possible conèixer els consums, per absència del client o abonat o per altres causes que impossibilitin la determinació del consum es facturarà un consum estimat calculat de la manera següent i per l’ordre següent:

a.- El consum efectuat durant el mateix període de temps i a la mateixa època de l’any immediatament anterior.

b.- En cas que no existeixi consum del mateix període de l’any anterior, cal estimar el consum d’acord amb la mitjana aritmètica dels sis mesos immediatament anteriors.

c.- En aquells casos en què no existeixin consums mesurats per poder obtenir la mitjana esmentada en el paràgraf anterior, els consums s’han de determinar prenent com a base els consums coneguts de períodes anteriors.

d.- En el cas que existeixin dades històriques que permetin identificar que el client té consums estacionals, es pot facturar un consum estimat d’acord amb la mitjana aritmètica dels consums dels últims tres anys en el mateix període facturat.

e.- Si no és possible conèixer ni dades històriques ni consums coneguts de períodes anteriors, es facturarà un consum equivalent al límit previst per al primer tram que s’estableixi en la tarifa aprovada per als diferents usuaris.

Els consums així estimats tindran el caràcter de ferms en cas que no es pugui fer la lectura real. I en cas que es pugui obtenir la lectura real, tindran el caràcter de “a compte” i es normalitzarà la situació, per excés o per defecte, en les facturacions dels períodes següents, d’acord amb la lectura feta a cadascun d’ells.

2.- Quan es detecti l’aturada o el mal funcionament de l’aparell de mesura, la facturació del període actual pot ser efectuada de conformitat amb el que estableix l’apartat anterior.

En cas d’aturada, la regularització es farà pel temps d’aturada del comptador.

En cas de mal funcionament del comptador o aparell de mesurament la regularització es farà pel temps de durada de l’anomalia, excepte en les situacions que no en sigui possible la determinació, cas en el qual la regularització es farà per un període màxim d’un any.

La realització de lectures estimades per avaria i/o mal funcionament de l’equip mesurador es limita a un període de facturació, sent responsabilitat del servei d’aigua i del abonat la reparació i/o substitució dels elements necessaris que permetin recuperar el servei normal.

 

Article 10.- Objecte i periodicitat de la facturació.

1.- L’entitat subministradora del servei percebrà de cada titular del subministrament l’import de la factura d’acord amb la modalitat tarifària vigent en cada moment.

2.- Seran objecte de facturació per l’entitat subministradora els conceptes que procedeixin del consum de l’aigua en funció de la modalitat del subministrament i de les tarifes vigents en cada moment.

3.- Així mateix, es facturaran els conceptes no compresos en les tarifes per consum, sempre que corresponguin a actuacions que hagi de dur a terme l’entitat subministradora pels productes i serveis aliens a la venda d’aigua.

4.- A l’import de la quota fixa mensual o quota de servei d’aquesta s’hi afegirà la facturació del consum corresponent als registres del sistema de mesurament o altres sistemes d’estimació de consum que aquesta Ordenança consideri vàlids.

5.- En els subministraments per aforament, a l’import de la quota de servei s’hi addicionarà la facturació del consum corresponent al cabal contractat.

6.- Els consums es facturaran per períodes de subministrament vençuts i amb una periodicitat no superior a tres mesos, llevat de pacte específic entre el receptor del servei i l’entitat subministradora. El primer període es computarà des de la data de posada en servei del subministrament.

7.- Els subministraments per aforament es satisfaran per endavant.

8.- En el cas de subministraments eventuals de curta durada, es podrà admetre la liquidació prèvia dels consums estimats.

 

Article 11.- Factura.

1.- L’entitat subministradora haurà de posar a disposició del titular del subministrament la factura, que ha de contenir els elements necessaris segons la legislació vigent i especificarà tots i cadascun dels diferents conceptes tarifaris, així com les lectures de l’equip de mesura on es comptabilitzi el consum facturat o sistema establert per determinar el consum en cas que aquest sigui estimat.

2.- Sempre que es produeixin canvis substancials en els conceptes i la forma de la facturació, l’entitat subministradora n’informarà als receptors del servei.

3.- El model de la factura i les seves modificacions han de ser aprovats per l’Alcalde o el President de l’entitat local, a proposta de l’entitat subministradora.

4.- En els períodes de facturació en què hagin estat vigents diferents tarifes, la facturació s’efectuarà per prorrata entre els diferents períodes.

 

Article 12.- Terminis i forma de pagament.

1.- L’entitat subministradora restarà obligada a posar la factura a disposició del client pel mitjà que s’hagi acordat (correu ordinari o de forma electrònica), amb indicació dels terminis per fer-la efectiva.

2.- Quan l’enviament de la factura sigui mitjançant correu ordinari, fora de l’àmbit territorial en què es presta el servei per part de l’entitat subministradora, es podrà repercutir el cost de la gestió al receptor del servei.

3.- El receptor del servei haurà de fer el pagament de la factura dins d’un termini de vint dies naturals comptats des de la data d’emissió d’aquesta.

4.- El receptor del servei podrà optar per domiciliar el pagament de la factura en una entitat financera, o bé fer-lo efectiu directament a l’entitat subministradora, que posarà a disposició dels titulars dels contractes els mitjans i formes d’efectuar el pagament que permeti el seu desenvolupament tecnològic.

5.- En aquells casos en què, per error o anomalia, s’hagin facturat quantitats inferiors a les degudes, s’esglaonarà el pagament de la diferència en un termini que, llevat d’acord contrari i quan l’import així ho justifiqui, serà de la mateixa durada que el període al qual s’estenguin les facturacions errònies o anormals.

 

Article 13. Facultat d’inspecció

Els inspectors autoritzats pel Servei i degudament identificats per aquest, als efectes de la present Ordenança restaran facultats per a visitar i inspeccionar les finques i locals en els que s’utilitzin les instal·lacions corresponents per a connectar-se a la xarxa municipal d’abastament, realitzar presses de mostres, etc,.. observant l’existència d’irregularitats. També restaran facultats per a informar de canvis a l’activitat declarada pel client o abonat, aplicant-se en conseqüència la tarifa que correspongui en funció de l’activitat realitzada a cada moment.

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

En el moment d’entrada en vigor d’aquesta Ordenança queda derogada la Ordenança fiscal número 21, de taxa per subministrament d’aigua potable aprovada pel Ple de la Corporació el dia 18 de desembre de 2000 així com qualsevol altra disposició del mateix o inferior rang que sigui contradictòria a allò disposat en la present Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança entrarà en vigor conforme al que estableix l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i serà vigent en tot el terme municipal fins a la seva modificació o derogació expressa.

1

En la redacció donada per la Disposició final dotzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica