18. TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS

TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS

 

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA

En ús de les facultats concedides pels articles 57 i 20.3 del RDL 2/2004, reguladora de les Hisendes Locals, i d’acord amb els arts. 15 a 19, aquest Ajuntament estableix la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques, que es regiran per la present ordenança fiscal.

 

Article 2n. FET TRIBUTABLE

1.- Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que es produeix quan s’estacionen vehicles de tracció mecànica en les zones de les vies públiques municipals, establertes o regulades a aquest efecte.

S’entendrà per estacionament tota immobilització de vehicle per duració superior a dos minuts, sempre que no sigui obligat, per imperatius de la circulació.

2.- No estan subjectes a la taxa els vehicles estacionats en zones reservades per la seva classe o activitat i els vehicles autotaxi, quan el conductor estigui present.

3.- No estan subjectes a la taxa els vehicles totalment elèctrics.

4.- No estan subjectes vehicles conduits o destinats a transport de persones amb mobilitat reduïda, sempre que estiguin en possessió de la targeta d'estacionament orginal per a persones amb mobilitat rediïdda segons el Model de la Comunitat europea i la col·loquin en lloc de la part interna del parabrises i que siguin visibles i llegibles des de l'exterior.

5.- No estan subjectes els vehicles en servei oficial degudament identificats.

 

 

 

Article 3r. SUBJECTE PASSIU

Són subjectes passius tractant-se d’estacionament limitat, els conductors de vehicles estacionats en vies públiques, en zones reservades a l’efecte.

Es subjecte passiu substitut del contribuent el propietari del vehicle, sigui o no el conductor.

 

Article 4t. RESPONSABLES

Respondran solidàriament de les obligacions tributaries del subjecte passiu totes les persones que siguin causants o col·laborin a la realització d’infraccions tributàries.

La responsabilitat s’exigirà en tot cas, segons els procediments previstos en la llei general Tributària.

 

Article 5è. BENEFICIS FISCALS

L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, no estaran obligats al pagament de la taxa, quan sol·licitin autorització per estacionar sense duració limitada determinats vehicles, sempre que es considerin necessaris pels serveis públics de comunicacions que explotin directament i per altres usos que interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

No s’aplicaran reduccions ni bonificacions per determinar el deute.

 

Article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA

La fixació de les vies públiques i la seva adscripció a un dels tipus de tarifes es la que consta a l'annex 1 d'aquesta ordenança. Aquestes zones podran ser modificades o ampliades per l'acord de la Junta de Govern Local.

L'horari de regulació de les tarifes 1, 3 i 4 és de 9:00h a 13:00h del matí de dilluns a dissabte, i de 16:30h a les 20:00 h.de la tarda de dilluns a dissabte.

L'horari de regulació de la tarifa 2 és de dilluns a dissabte, de les 16:30 a les 21:00h

Les tarifes funcionen d'acord amb les taules següents. Per l'estacionament de vehicles amb duraciólimitada existeixen les següents modalitats:

 

TARIFA 1.

Espais: Escorxador,  Vapor de Maó, Priorat i Esperanto.

Durada màx. 4h.

Import: 1ª hora: 1,00 €; 2ª hora:1,60 €; 3ª hora: 0,90 €; 4ª hora: 0,50 €. Màx. 4,00 €

 

 

TARIFA 2.

Espais: El Vilar, Lluis Homs i Prat de la Riba.

Durada: màx. 3 h.

Import: 1ª hora:1,00 €; 2ª hora:1,60 €; 3ª hora 0,90 €. Màx. 3,50 €

 

TARIFA 3.

Espais reservats al "park and ride": Passeig de l'Estació i carrer Vapor de Maò

Durada màx.: 1 dia

Import: 1/2 dia: 0,50 €; 1 dia: 1,00 €; Màxim: 1,00 €

 

TARIFA 4.

Espais: Carrer i passatge Abat Llort, Pantà, Miralbosc,  Quarter, Teatre, Francesc Català Roca, Santa. Teresa, Avenir, Vallvera, Bisbe Palau, Psg. Caputxins, Sant Magí, Francesc Rodon Queralt, Plaça del Portal Nou, aparcament entre C/ Sant Antoni i C/ Santa Ursula, Passeig de l'Estació i Carretera del Pla

Durada màx.: 2h

Import: 1ª hora:1,00 €; 2ª hora:1,60 €; Màx.: 2,60€

 

 

TARGETES DE PREPAGAMENT AMB DESCOMPTE.

- La targeta T-25 amb un saldo de 12 euros (10% descompte) al preu de 10,80€.

- La targeta T-50 amb un saldo de 30 euros (15% descompte) al preu de 25,50€.

- La targeta T-100 amb un saldo de 60 euros (20% descompte) al preu de 48,00€.

Aquestes targetes no tenen caducitat, i l'import no utilitzat no serà reemborsat.

 

Article 7è. INFRACCIONS

Es consideraran infraccions d'aquesta ordenança i seran sancionades d'acord amb el detall següent:

Les denúncies per infracció, excepte la de modificació de dades del tiquet, podran ser cancel.lades sense sanció si l'usuari obté el tiquet corresponent d'anulació en el parquímetre fins una hora desprès de la denúncia. L'import de cancel.lació de la denúncia és de 5,00 €.

 

Article 8è. MERITAMENT

Considerant que es regulen els estacionaments amb horaris limitats, la taxa es merita quan s'efectua l'estacionament en les zones reservades de les vies públiques o zones blaves.

 

Article 9è. DECLARACIÓ I INGRÈS

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'inicii l'aporfitament espacial, o sigui en el moment de l'inici de l'estacionament en zona blava. El pagament s'efectuarà en les màquines expenedores de bitllets, instal.lades en les vies públiques, col·locant el bitllet de forma totalment visible des de l'exterior.

També es podrà efectuar el pagament de les tarifes mitjançant el telèfon mòbil i altres sistemes telemàtics diferents dels expenedors ubicats a la via pública i la tarifa a abonar serà la calculada segons els annexos a aquesta Ordenança

Article 10è.  GESTIO DE L'APROFITAMENT

 

1.- El manteniment de les zones reservades a estacionaments correspondrà a la societat anònima municipal, “Valls,Infraestructures, Apàrcaments i Serveis”; de qui és competència adequar les correctes expedicions de bitllets acreditatius del pagament i controlar l’incompliment de les obligacions tributàries dels conductors que estacionen els vehicles.

2.- La gestió i recaptació en període voluntari de la taxa correspondrà a la mateixa companyia de manera directa, o indirecta a través d'empreses adjudicatàries i establint els terminis de liquidació en els corresponents plecs de condicions.

3.- Els imports de la recaptació en període voluntari i executiu per la base, formaran part dels ingressos del pressupost públic de la companyia, que retrà comptes a l’ajuntament.

4.- Es podrà sol·licitar la compra de tiquets horaris amb un limit de 60 euros i amb una reduccio del 50%, per part de comerços i restaurants, exclusivament en moments de campanya de promoció municipal i amb els límits estaberts per VIAS SAM.

5.- VIAS SAM podrà aplicar descomptes en les tarifes en determinades zones, períodes de temps i en campanyes de promoció de la ciutat.

6.- En cas d'efectuar-se el pagament de les tarifes mitjançant telèfon mòbil o altres sistemes telemàtics diferents dels expenedors ubicats a la via pública, la tarifa a abonar serà calculada segons el preu per minut establert a cada zona, prenent com a base la fracció de temps mínima autoritzada. 

 

Article 11è.  INFRACCIONS I SANCIONS

Les infraccions i sancions es regiran per la Llei General Tributària i normes complementàries que ho desenvolupin.

 

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 13/12/2013 , regirà a partir de l'endemà de la seva publicació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica