15. TAXA PER OCUPACIÓ DE SUBSÒL, SÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA

TAXA PER OCUPACIÓ DE SUBSÒL, SOL I VOL DE LA VIA PÚBLICA

Article 1r Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels arts 58 i 20.3 de la llei 39/88 de 28/12 R.H. Locals, i de conformitat al que disposen els arts. 15 a 19 de la mateixa, aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupació de via pública en totes les seves variants no regulades expressament en altres, subsòl i vol, que es regirà per la present ordenança fiscal.

Article 2n Fet imposable

Constitueix el fet imposable de les taxes la utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, sol i vol de la via pública en els termes establerts en l'art. 6.3 a, on es regulen les tarifes a aplicar.

Article 3r Subjecte passiu

En són subjectes passius les persones físiques i jurídiques així com les entitats que es refereix l'art. 33 de la llei general Tributaria, a favor de les quals s'atorguin llicències per gaudir de l'aprofitament especial, o qui es beneficií del mateix, sense haver sol·licitat llicència.

Article 4t Responsables

Seran solidaris de les obligacions tributàries del subjecte passiu tots els que siguin causants de la infracció tributària.

Els copartíceps o cotitulars d'entitats jurídiques a què es refereix l'art. 33 de la llei general Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves participacions.

Els administradors de persones jurídiques que complimentessin els actes de la seva incumbència pel compliment de les obligacions tributàries respondran subsidiàriament de les següents deutes:

  • D'una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.
  • Quan s'hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
  • En cas de cessament en l'activitat de la societat, de l'import de les obligacions tributàries pendents al temps de cessament.

La responsabilitat s'exigirà en els terminis i procediments previstos en la llei general Tributària.

Article 5è Beneficis fiscals

L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, no estaran obligats al pagament de la taxa, quan sol·licitin llicència per gaudir d'aprofitaments especials necessaris pels serveis públics de comunicacions que explotin directament i per altres aplicacions que siguin d'interès per la seguretat ciutadana o la defensa nacional. Tanmateix, els mitjans de comunicació (Ràdio, TV, etc.) públics i privats podran gaudir igualment d’aquesta exempció quan realitzin la seva tasca amb motiu de la celebració a la ciutat de qualsevol mena d’esdeveniment i així sigui acordat pel organisme municipal competent.

No és d'aplicació, bonificacions o reduccions per la determinació del deute.

Article 6è Quota tributària

L'import de les taxes regulades en aquesta Ordenança serà el contingut en les tarifes de l'apartat tercer.

A part, de l'anterior, per les empreses explotadores de serveis de subministraments que afecten a la població en general o una part important del veïnat, la quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança, consistirà, en tot cas i sense excepcions, en l'1'5% (per cent) dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal, les esmentades empreses.

Les taxes regulades en aquesta ordenança exigible a les companyies explotadores de serveis de subministres segons s'ha detallat, són compatibles amb l'Impost sobre Construccions i Obres, i altres taxes que estiguin establertes o puguin establir-se per l'ajuntament, per la prestació de serveis o realització d'activitats de competència local, de les que les esmentades empreses en siguin subjectes passius.

Les tarifes seran les següents:

En el cas d’instal·lació de grues, bastides, contenidors i tanques l’import de la fiança serà el que determinin els serveis tècnics municipals.

Resten exempts del pagament d’aquestes taxes la publicitat instal·lada amb motiu de la celebració d’eleccions.

Les tarifes pel gaudiment d’instal·lacions amb missatges per l’exposició pública, seran fixats, segons convenis amb els interessats, atenent al cost i aprofitament en l’aspecte comercial.

Article 7è Normes de gestió

Per ocupació de via pública sense l'autorització, o ja vençuda, s'imposarà una sanció equivalent a la taxa corresponent a la de la llicència sol·licitada a més de l’import de la mateixa.

La neteja i ordre del lloc ocupat és responsabilitat del beneficiari autoritzat, i el dia compren fins les 12 de la nit. En cas d’incompliment de l’obligació de neteja diària, al beneficiari li serà imposada una sanció de 30,00 €/dia.

Es podran establir convenis de col·laboració amb organitzacions representatives dels subjectes passius o amb entitats amb tributació de diversos fets imposables, a l'efecte de simplificar els procediments administratius i de recaptació.

La taxa prevista en el punt 2 de l'article 6è, serà satisfeta per les empreses prestadores del servei de subministrament que afectin a la generalitat del veïnat, tant si són propietaris de la xarxa que materialment ocupa el sòl, subsòl o vol de les vies públiques, com en el supòsit d'utilitzar xarxes que pertanyin a tercers.

Telefònica d'Espanya S.A., presentarà les declaracions ajustades al que preveu la llei 15/87. La declaració d'ingressos bruts comprendrà la facturació de Telefònica i de les empreses filials.

No seran autoritzades quan la seva col·locació es realitzi en l'espai de la via pública destinat a la circulació i/o estacionament de vehicles a excepció d'aquells vials reservats totalment o parcialment a la circulació de vianants, cas aquest darrer en els quals l'autorització permetrà aquesta instal·lació en el període en que el vial es trobi tancat a la circulació.

En el cas de la concessió de llicències per a la instal·lació de màquines expenedores, aquesta tan sols serà possible quan el sol·licitant sigui a l’hora titular d’una activitat comercial i/o mercantil directament relacionada amb el producte ofert en aquestes màquines i situada en el mateix espai on s’ubiquin els aparells en qüestió.

Per a la recuperació del material associat a ocupacions comercials de la via pública que hagi estat dipositat en magatzems municipals fruit d’una retirada del mateix mitjançant execució subsidiària, l’interessat haurà de liquidar prèviament les taxes corresponents a aquest dipòsit així com el cost de la retirada subsidiària corresponent, tenint obligació l’Ajuntament de la seva tutela per un termini màxim de 3 mesos comptadors des de l’endemà de la data en que aquesta retirada de la via pública s’hagi dut a terme. Transcorregut aquest termini, i sense que sigui possible reclamació de cap mena per part de l’interessat, l’ajuntament podrà procedir al seu tractament com a residu municipal prèvia notificació al mateix.

En les ocupacions de via pública, quan aquestes es produeixin en vies on l’aparcament de vehicles es trobi regulat mitjançant zones blaves, tindran un recàrrec del 15% sobre l’import resultant de l’aplicació de la taxa que correspongui.

La no utilització del servei no implicarà en cap cas la devolució dels imports satisfets.

En el cas d'ocupacions de via pública amb motiu de fires, mercats i similars, i sempre i quan aquestes tinguin lloc amb regularitat i representin un volum important d'ocupació que impliqui, per exemple, restriccions de trànsit de vehicles i vianants, així com dels usos habituals de la via pública, es podran establir convenis reguladors entre l'Ajuntament i els representants dels col·lectius que porten a terme la seva activitat en aquestes fires/mercats, en els quals, a banda de concretar-se les condicions per a l'exercici de la corresponent llicència, les liquidacions de taxes per ocupació de la via pública siguin realitzades de forma global per a l'activitat desenvolupada, calculant-se l'import de les mateixes d'acord amb les taxes vigents pel mateix concepte.

Article 8è Contret

La taxa es contraurà quan s'inicií l'ús privatiu o l'aprofitament especial, moment que coincideix amb la concessió de la llicència, si fou sol·licitada.

Sens perjudici del que es preveu en el punt anterior, serà necessari dipositar l'import de la taxa quan es presenti la sol·licitud de l'autorització per gaudir especialment del domini públic local, en benefici particular.

Quan s'ha produït l'ús privatiu o aprofitament, sense sol·licitar llicència, contraurem la taxa en el moment d'iniciar l'aprofitament.

Article 9è Període tributari

Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial duri menys d'un any, el període serà determinat en la llicència municipal.

Si la utilització s'estén a varis exercicis, el contret serà des de l'1 de gener de cada any i el període serà de l'any natural, exceptuant en l'inici i cessament, segons es reguli.

Quan a l'inici sigui en el primer semestre s'abonarà l'anualitat sencera i la meitat si l'inici és dins el segon semestre.

Si el cessament de l'ocupació es realitza dintre el primer semestre es retornarà la meitat de la quota anual satisfeta.

Si no s'autoritza la utilització privativa o aprofitament especial, o no resulta possible, per causes imputables al subjecte passiu, procedirà la devolució de l'import satisfet dipositat.

Article 10è Declaració i ingrés

Les taxes se satisfaran per autoliquidació o presentant en els serveis adients municipals tots els documents pel càlcul de les mateixes. Sí, existeixen convenis es liquidarà d'acord s'indiqui en els mateixos.

Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles segons els períodes assenyalats, i en tot cas per semestres.

En tot tipus d'aprofitament i ocupacions l'obligació del pagament neix en el moment de sol·licitar la corresponent llicència. Per aquests efectes, juntament amb la sol·licitud d'autorització per gaudir de l'aprofitament especial, es presentaran les dades per liquidació o es complimentarà l'imprès d'autoliquidació.

En supòsits d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el pagament de taxes s'efectuarà en el primer trimestre de l'any. Amb la finalitat de facilitar el tràmit l'Ajuntament comunicarà al subjecte passiu el pagament. No obstant la no recepció no invalida l'obligació, segons els terminis del calendari fiscal.

Article 11è Notificació de les taxes

La notificació del deute tributari en supòsits d'aprofitaments singulars es farà a l'interessat, en el moment de presentar les dades o l'autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei. Sí, les liquidacions no queden conformes, una vegada verificades, es realitzaran novament.

En els supòsits de taxes per aprofitaments especials continuats de caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant l'alta en el registre o padró de contribuents. La taxa en exercicis successius es notificarà col·lectivament, per mitjà d'exposició pública del padró en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament durant el període que es publiqui al butlletí oficial de la província

En ús del que preveu la disposició transitòria segona de la llei 25/98, les taxes de caràcter periòdic, que són conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics, no estan subjectes al requisit de notificació individual, si el subjecte passiu coincideix amb l'obligat al pagament del preu públic, anterior

Article12è Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran d'acord al que preveu la Llei General Tributària, el reglament de desenvolupament, i en el que especifiqui cada ordenança.

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 19 de desembre de 2008, entrarà en vigor i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2009. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

Disposició transitòria

La vigència del apartats 7.1, 7.2, 7.3 i 7.5, tots ells de l'article 6, resta suspesa fins al dia 31 de desembre de 2023, inclòs. 

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica