13. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

 

Article 1. Naturalesa i fet imposable

1. L'impost sobre activitats econòmiques és un tribut directe de caràcter real, el fet imposable del qual està constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, s'exerceixin o no en local determinat i es trobin o no especificades en les tarifes de l'impost.

 

2. Es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic, quan suposi l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans, o d'un d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció de béns o la distribució de béns o serveis.

 

3. Tenen la consideració d'activitats empresarials, a efectes d'aquest impost, les ramaderes, quan tinguin caràcter independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. No tenen, per tant, tal consideració les activitats agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres, no constituint fet imposable per l’impost cap d’elles.

 

A efectes del previst en el paràgraf anterior, tindrà la consideració de ramaderia independent el conjunt de caps de bestiar que es trobi comprès en algun dels casos següents:

a) Que pasti o s’alimenti fonamentalment en terres que no siguin explotades agrícolament o forestalment pel propietari del bestiar.

b) L’estabulat fora de les finques rústiques.

c) El transhumant o transterminant.

d) Aquell que s’alimenti fonamentalment amb pinsos no produïts a la finca què es criï.

 

4. Tenen la consideració d'activitats professionals les classificades en la secció 2a de les tarifes aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, sempre que s'exerceixin per persones físiques. Quan una persona jurídica o una entitat de les previstes en l'article 33 de la Llei General Tributària, exerceixi una activitat classificada en la secció 2a de les tarifes haurà de matricular-se i tributar per l'activitat correlativa o anàloga de la secció 1a d'aquelles.

 

5. Tenen la consideració d'activitats artístiques les classificades en la secció 3a de les tarifes.

 

6. No té la consideració d'activitat econòmica la utilització de mitjans de transports propis, ni la reparació en tallers propis.

 

7. Per a fixar l'exercici de les activitats en local determinat o no, s'estarà a allò que disposen els apartats 2 i 3 de la regla 5 de la Instrucció aprovada pel Reial Decret 1175/1990.

 

 

Article 2. No subjecció

No constitueix fet imposable en aquest impost l'exercici de les següents activitats:

a) L'alienació de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que haguessin figurat degudament inventariats com a immobilitzats amb més de dos anys d'antelació a la data de transmetre's, i la venda de béns d'ús particular i privat del venedor, sempre que els hagués utilitzat durant igual període de temps.

 

b) La venda dels productes que es reben en pagament dels treballs personals o serveis professionals.

 

c) L'exposició d'articles amb la finalitat exclusiva de decoració o guarniment de l'establiment. Pel contrari, estarà subjecta a l'impost l'exposició d'articles per a regalar als clients.

 

d) Quan es tracti de venda al detall, la realització d'un sol acte o operació aïllada.

 

 

Article 3. Subjecte passiu

1. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.

 

2. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, de conformitat amb la distribució competencial prevista a l’art. 10, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no presenti l’esmentada declaració. No obstant l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació .

 

3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili al territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública

 

 

Article 4. Responsables

 1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

 2. Els copartíceps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques esmentades a l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament, i en proporció a llurs respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats

 3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, llurs obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partíceps en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

 4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament de la totalitat del deute exigit en període voluntari. Quan hagi transcorregut el termini en voluntària de pagament que s’hagi concedit al responsable sense que hagi realitzat l’ingrés, s’iniciarà el període executiu i s’exigiran els recàrrecs i interessos que procedeixin.

La responsabilitat no s’estén a les sancions, llevat de les excepcions que en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària o en d’altres s’estableixin.

 1. En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries pendents de les persones jurídiques en el supòsit de cessament d’activitats

 2. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

 

 

Article 5. Exercici de les activitats gravades

1. L'exercici de qualsevol activitat econòmica especificada en les tarifes aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1175/90, de 28 de setembre, i el de qualsevol altra activitat de caràcter empresarial, professional o artístic no especificada, obligarà a presentar la corresponent declaració d'alta i a contribuir per aquest impost, llevat que la Llei 39/1988 o la Instrucció aprovada per l'esmentat Reial Decret Legislatiu 1175/90 disposi el contrari.

 

2. L'exercici de les activitats gravades es provarà per qualsevol mitjà admissible en dret i, en particular, pels considerats en l'article 3 del Codi de Comerç.

 

 

Article 6. Concepte de local

1. Als efectes d'aquest impost, es consideren locals les edificacions, construccions i instal·lacions i les superfícies, cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, que s'utilitzin per a qualsevol activitat empresarial o professional.

 

2. No té la consideració de local, a efectes d'aquest impost, allò que s'assenyala en l'apartat 1 de la regla 6a de la Instrucció.

 

3. Es consideraran locals separats aquells que enumera l'apartat 2 de la regla 6a esmentada.

 

 

Article 7. Quota

1. D'acord amb els preceptes de la Llei 39/88, i a la vista de la Instrucció aprovada, la quota és la resultant d'aplicar a les tarifes de l'impost, calculades amb els elements tributaris especificats en la regla 14a de la Instrucció, el coeficient de ponderació en funció de la xifra neta de negocis i els coeficients que ponderen la situació física de l'establiment, atesa la categoria del carrer en el qual radiqui. El total del deute tributari és el resultat de sumar a la quota tributària incrementada pel coeficient de ponderació i, si s’escau, el coeficient de situació el recàrrec provincial previst en l'article 124 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.

 

2. El coeficient de ponderació serà el següent:

 

 

3. A més del coeficient anterior, i sobre les quotes incrementades per a la seva aplicació, s’estableix la següent escala de coeficients a raó de la categoria atorgada al carrer on radiqui l’establiment, d’acord amb la relació i categories previstes al vialer:

 

 

4. Quan en la relació del vialer per a l’exacció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques no hi figuri un vial, es prendrà com a categoria per a aquest la més baixa fins que l’Ajuntament no n’aprovi d’altra de forma expressa.

 

5. Quan es tracti de locals confrontat a dues o més vies públiques, classificades en diverses categories, s'aplicarà la tarifa que correspongui a la via de categoria superior, sempre que en aquesta existeixi, encara que fos en forma de xamfrà, accés directe al local o recinte.

 

 

Article 8. Període impositiu i meritament

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracti de declaracions d'alta, que abastaran des de la data d'inici de l'activitat fins al final de l'any natural.

 

2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles llevat quan, en els supòsits de declaració d'alta, el dia d'inici de l'activitat no coincideixi amb l'any natural; en aquest cas, les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per a finalitzar l'any, inclòs el del començament de l'exercici de l'activitat.

 

Tanmateix, i en cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en que es produeixi el dit cessament. A tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s'hagués exercit l'activitat.

 

3. Tractant-se d'espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions aïllades, l'acreditament es produeix per la realització de cadascuna d'elles, i caldrà presentar les corresponents declaracions.

 

 

Article 9. Gestió

1. L'impost es gestiona a partir de la seva Matrícula. Aquesta Matrícula es formarà per part de l'Administració Tributària de l'Estat pel que fa als tipus de quotes nacional i provincial i per aquest Ajuntament o per l’entitat que tingui delegada aquesta facultat per l’Administració Tributària de l’Estat pel que fa a les quotes de tipus municipal, en virtut de l'assumpció per delegació de la gestió censal del tribut. La matrícula estarà constituïda per censos comprensius de tots els subjectes passius que exerceixin activitats econòmiques, agrupats en funció del tipus de quota, nacional, provincial o municipal, per la qual tributin i classificats per seccions, divisions, agrupacions, grups i epígrafs. La matrícula de cada exercici es tancarà a 31 de desembre de l'any anterior i incorporarà les altes, variacions i baixes produïdes durant el dit any, per la qual cosa s'inclouran les declaracions de variació i baixes presentades fins al 31 de gener i que es refereixin a fets anteriors a 1 de gener.

 

2. La matrícula constarà, per cada subjecte passiu i activitat, de:

a) Les dades identificatives del subjecte passiu, número d'identificació fiscal, cognoms i nom per les persones físiques, denominació social completa, i l'anagrama, si és el cas, per a les persones jurídiques, i denominació per les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària.

b) L'adreça de l'activitat i el domicili fiscal del subjecte passiu.

c) La denominació de l'activitat, el grup o epígraf que hi correspon, els elements tributaris degudament quantificats i la quota resultant d'aplicar les tarifes de l'impost.

d) L'exempció sol·licitada o concedida o qualsevol altre benefici fiscal aplicable.

e) Quan es tracti de quotes municipals i el subjecte passiu disposi a més de locals situats en aquest municipi en els quals no s'exerceixi directament l'activitat, aquells a que es refereix la lletra h), de la lletra F), de l'apartat 1, de la regla 14a de la Instrucció de l'impost, els esmentats locals figuraran en la matrícula amb indicació de la seva superfície, situació i quota corresponent al resultat de l'aplicació de les tarifes de l'impost.

f) Quan es tracti de quotes municipals i el subjecte passiu disposi, exclusivament, de locals en els quals no s'exerceixi directament l'activitat, aquells a que es refereix la lletra h), de la lletra F), de l'apartat 1, de la regla 14a de la Instrucció de l'impost, figuraran en la matrícula corresponent, amb les dades identificatives del subjecte passiu, el seu domicili fiscal, l'activitat que exerceix, i la superfície, situació i quota de cada local. En aquest cas es farà constar en la matrícula que es tracta de quotes integrades exclusivament amb l'element tributari superfície.

 

3. En la matrícula figurarà el recàrrec provincial.

 

4. La matrícula es posarà a disposició del públic en aquest Ajuntament des de l'1 al 15 d'abril.

 

5. La inclusió d’un subjecte passiu en la matrícula i la seva exclusió o l’alteració de qualsevol de les dades, són actes administratius contra els quals es pot interposar, en el cas que l’acte s’hagi dictat per aquesta Administració municipal o entitat que tingui delegada la gestió censal del Tribut, el recurs de reposició previst a l’article 14.2 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i contra la resolució d’aquest, reclamació econòmico-administrativa davant el tribunal corresponent.

 

6. Els subjectes passius que no estiguin exempts de l'impost sobre activitats econòmiques estaran obligats a presentar declaració d'alta en la matrícula de l'impost, abans del transcurs d’un mes des de l'inici de l'activitat.

Estaran, tanmateix, obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula els subjectes passius que vinguessin aplicant alguna de les exempcions establertes en l’impost, quan deixin de complir les condicions exigides per a la seva aplicació, en aquest cas , la declaració d’alta es presentarà durant el mes de desembre immediat anterior a l’any en que el subjecte passiu resulti obligat a contribuir per l’impost.

Es formularan separadament per a cada activitat, tal com disposa l'apartat 3 de la regla 10a de la Instrucció de l'impost i comprendran, entre altres dades, totes les necessàries per a la qualificació de l'activitat, la determinació del grup o epígraf i la quantificació de la quota.

Quan es tributi per quota municipal i es disposi de locals en els quals no s'exerceixi directament l'activitat, als quals es refereix la lletra h), de la lletra F) de l'apartat 1 de la regla 14a de la Instrucció de l'impost, a més de la declaració a que es refereix el paràgraf anterior, es presentarà una declaració per cadascun dels locals citats, si bé, en aquest cas, a efectes de la liquidació posterior únicament es considerarà l'element tributari superfície.

 

7. Els subjectes passius estan obligats a presentar declaració comunicant les variacions d'ordre físic, econòmic o jurídic, en particular les variacions a les quals fa referència la regla 14.2 de la Instrucció, que es produeixin en l'exercici de les activitats gravades i que tinguin transcendència a efectes de la seva tributació per aquest impost. Cal presentar les declaracions de variacions en el termini d'un mes, a comptar des de la data en la qual es produí la circumstància que motiva la variació, i sortiran efectes en la matrícula del període impositiu immediat següent.

 

8. Els subjectes passius de l'impost que cessin en l'exercici d'una activitat, per la qual figurin inscrits en la matrícula, estaran obligats a presentar declaració de baixa en l'activitat. Aquestes declaracions, cal presentar-les en el termini d'un mes, a comptar des de la data en que es produí el cessament, i sortiran efectes en la matrícula del període impositiu immediat següent.

Estaran tanmateix obligats a presentar declaració de baixa en la matrícula els subjectes passius inclosos en aquella que accedeixin a l’aplicació d’una exempció. Aquesta declaració es presentarà durant el mes de desembre immediat anterior a l’any en que el subjecte passiu quedi exempt de tributar per l’impost.

 

9. Les declaracions d'alta, variació o baixa es presentaran davant aquesta Administració municipal o de l’entitat que tingui delegada la gestió censal del Tribut, en la forma i models en que es determini.

 

 

Article 10. Règim de Gestió

La gestió, liquidació, inspecció i recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, es realitzarà per aquest Ajuntament o entitat que tingui delegada la gestió censal, tributària i la inspecció del Tribut i comprendrà la formació dels censos de l'impost, la qualificació de les activitats econòmiques, l'assenyalament de les quotes de tarifa, l'elaboració de la matrícula i, en general, totes les funcions que integren la gestió censal de l'impost, en els termes assenyalats en el paràgraf primer de l'article 92.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i les funcions de concessió i denegació d'exempcions de caràcter pregat, amb sol·licitud prèvia del reconeixement del dit benefici fiscal en formular la corresponent declaració d'alta en la matrícula, pràctica de les liquidacions, emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, resolució dels recursos que s'interposin contra el dits actes i actuacions per la informació i assistència al contribuent per formular les corresponents declaracions.

Els subjectes passius presentaran la corresponent declaració, en els terminis assenyalats en l’article 9 d’aquesta Ordenança, i en el model aprovat per l’Administració amb competència censal en l’àmbit del Tribut.

 

 

Article 11. Padrons

 1. L'impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró i en la resta de documents expressius de les seves variacions elaborades per l’ens que realitza la gestió censal.

 

 1. La recaptació de les quotes líquides es realitzarà mitjançant el sistema de padró fiscal anual, que, un cop aprovat, s'exposarà al públic durant el termini de quinze dies hàbils perquè els interessats puguin examinar‑lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.

 

 1. Finalitzat el període d'exposició pública es podrà interposar el recurs de reposició regulat a l'article 14 de la Llei 39/1988 d'Hisendes Locals, de 28 de desembre.

 

 1. El pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà en el període de cobrament que fixi l'Ajuntament o Administració encarregada de la gestió, tot anunciant‑lo per mitjà d'Edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici d'utilitzar altres mitjans de comunicació. En cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos.

 

 

Article 12. Exempcions i bonificacions

1. Estan exempts d'aquest impost:

a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, i també els seus respectius organismes autònoms i entitats de dret públic anàlogues de les Comunitats Autònomes i entitats Locals.

b) Els subjectes passius que iniciïn la seva activitat en territori nacional, durant els dos primers períodes impositius en els quals es desenvolupi la mateixa. No se considerarà inici d’activitat quan la mateixa s’hagi desenvolupat anteriorment sota un altra titularitat.

c) Els següents subjectes passius:

Les persones físiques.

Els subjectes passius de l’Impost sobre Societats, les societats civils i les entitats de l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que tinguin un import net del volum de negocis inferior a 1,000.000 d’euros; així com els subjectes passius de l’Impost sobre la Renda dels no Residents que operin a Espanya a través d’establiment permanent amb un import net de volum de negocis inferior a 1,000.000 d’euros.

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats de previsió social regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades.

e) Els organismes públics d'investigació, els establiments d’ensenyament en tots els seus graus finançats íntegrament amb fons de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments d'ensenyament en tots els seus graus que, mancant-los l’ànim de lucre,, estiguin en règim de concert educatiu, fins i tot si facilitessin als seus alumnes llibres o articles d'escriptori o els prestessin els serveis de mitja pensió o internat i encara que per excepció venguin en el mateix establiment els productes dels tallers dedicats a dit ensenyament, sempre que l'import de la dita venda, sense utilitat per cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l'adquisició de matèries primeres o al sosteniment de l'establiment.

f) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i d'ocupació que per l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela dels minusvàlids realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les dites finalitats, sempre que l'import de la dita venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a l'adquisició de matèries primeres o al sosteniment de l'establiment.

g) La Creu Roja Espanyola.

h) Els subjectes passius als quals els és d'aplicació l'exempció de l'impost en virtut de tractats o convenis internacionals.

 

Els subjectes passius a que es refereixen els paràgrafs a), d), g) i h) de l’apartat anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’Impost.

Les exempcions previstes en els paràgrafs e) i f) de l’apartat primer d’aquest article tindran caràcter pregat, i es concediran, quan procedeixi, a instància de part.

Les fundacions i associacions que compleixin els requisits establerts en el capítol I del títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i del incentius fiscals al mecenatge, estaran exemptes de l'impost sobre activitats econòmiques per les activitats que constitueixin el seu objecte social o finalitat específica.

Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota els subjectes passius que tributin per quota municipal i hagin tingut un rendiment net de l’activitat negatiu. Aquesta bonificació que s’aplicarà a un únic exercici, caducarà passats dos anys del exercici en que es varen obtenir rendiments negatius.

Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota corresponent els subjectes passius que iniciïn l’exercici de qualsevulla activitat durant els cinc anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu d’exercici de la mateixa. El període d’aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 de l’article 12è de la present Ordenança

Els beneficis fiscal regulats en els apartats 5 i 6 són tots de caràcter pregat, i es concediran, quan procedeixi, a instància de part.

 

 

Article 13. Inspecció

La inspecció d'aquest impost és realitzada pel propi Ajuntament o per l’entitat qui tingui delegada aquesta facultat per part de l’Administració Tributària de l’Estat, en el marc del corresponent acord de delegació i segons el Reglament General d'Inspecció de Tributs i les concordants i vigents ordenances general i fiscal.

 

 

Article 14. Infraccions i sancions

Les infraccions produïdes en l’àmbit del tribut es tipificaran i sancionaran d'acord amb allò que disposen els articles 77 i següents de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària.

 

DISPOSICIÓ FINAL.

 1. Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 18 de desembre de 2009, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i serà aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2010. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica