12.- REGLAMENT DELS CONSERGES DE LES ESCOLES PÚBLIQUES

12. REGLAMENT DELS CONSERGES DE LES ESCOLES PÚBLIQUES

Art. 1.- OBJECTE I ÀMBIT

Les presents instruccions tenen per objecte determinar les funcions dels Conserges dels Col·legis Públics.

Art. 2.- FINALITAT

La finalitat de la present normativa és la d'atendre a la custòdia, manteniment, conservació i seguretat de la propietat municipal d'aquests locals i de col·laboració amb la comunitat escolar.

Art. 3.- MODALITAT I ADSCRIPCIÓ

Empleats que desenvolupin el treball de conserge:

a) que tenen el benefici de casa-habitatge en el mateix lloc on presten els seus serveis.

b) Que realitzin la seva tasca en un centre docent.

Art. 4.- DEPENDÈNCIA FUNCIONAL ORGÀNICA

Pel que fa a la seva dependència orgànica, els conserges dependran a tots els efectes de l'Ajuntament. Aquesta dependència inclou aspectes tal com remuneracions, sancions, jubilació, permisos i vacances (aquestes només podran fer-se en període de vacances escolars), si bé en matèria de permisos i vacances serà escoltada la direcció de l'escola.

Quant a la seva relació funcional, els conserges dependran de la direcció del Centre.

Art. 5.- COMESES, DRETS I OBLIGACIONS

5.1.- Els conserges no realitzaran en cap cas funcions de caràcter docent, ni tan sols en virtut de delegació. Particularment s'abstindran de vigilar els alumnes durant el temps de descans i de mantenir l'ordre a les aules. En cap cas serà responsable dels alumnes ni abans d'entrar ni després de sortir de l'escola.

Aquesta prohibició s'entén sens perjudici de la conveniència que els conserges participin personalment o mitjançant els seus representants en els Consells Escolars i se sentin partícips actius en el projecte educatiu.

5.2.- Correspon als conserges el servei de portes incloses les dels patis, així com la custòdia general de l'edifici i les instal·lacions. En cas d'observar deficiències en el funcionament dels aparells, i exclusivament si aquestes deficiències poguessin malmetre o causar danys a les persones o als béns, suspendran el servei afectat i causaran l'avís adient a qui correspongui.

5.3.- Els conserges vetllaran pel manteniment i la conservació de l'edifici escolar i realitzaran aquelles reparacions que racionalment trobin al seu abast, tals com canviar un pany, collar a les parets quadres i taulers, pintar petites brutícies en mobles i parets, canviar vàlvules i boies de sanitaris, desembossar la cisterna dels WC, canviar els distints components dels fluorescents i bombetes, arranjar endolls i interruptors, sempre que no comportin la possibilitat de produir un desperfecte més gran.

En el supòsit que, atesa la seva complexitat o volum, els conserges no puguin realitzar una determinada reparació ho posarà en coneixement de la direcció, la qual donarà l'avís corresponent a l'àrea de Serveis.

Si s'escau, els Serveis Tècnics, podran assessorar els conserges sobre la tècnica adequada per a determinades reparacions, el servei Tècnic posarà al seu abast el material necessari per portar a terme la reparació.

Durant cada període de vacances escolars, els conserges realitzaran una revisió general i una posada a punt de les instal·lacions, amb col·laboració amb els serveis tècnics, si cal.

5.4.- Els conserges vetllaran per la perfecta netedat de l'escola. La neteja general del centre serà competència dels serveis de neteja, malgrat això, serà responsabilitat seva el trasllat de les escombraries al lloc indicat per a la recollida. Si, durant les hores d'absència del personal de neteja, es produís alguna circumstància excepcional que precisés la neteja immediata, seran els serveis de consergeria que, a requeriment del director, portaran a terme la tasca.

5.5.- Els conserges vetllaran pel bon ús dels subministraments de gas, aigua i electricitat.

5.6.- Constituirà una tasca essencial dels conserges el control de les entrades i sortides del centre. A més, els conserges col·laboraran en les tasques que els assigni la direcció del centre relacionades amb la posada en marxa de la calefacció, distribució d'avisos i correspondència, trucades telefòniques, copisteria de direcció.

5.7.- Amb la finalitat d'assegurar la correcta relació entre l'Ajuntament i els centres pel que fa al seu funcionament, els conserges tindran l'obligació de personar-se a l'Ajuntament quan siguin requerits i quan ho considerin necessari per assumptes dels serveis.

5.8.- Els conserges mantindran en tot moment un tracte correcte i deferent amb la direcció del centre, el professorat, els companys de treball i els alumnes. Igualment atendran amb amabilitat les persones que vulguin entrevistar-se amb els directors o professors, als quals oferirà només la informació de caràcter general que estiguin autoritzats a divulgar.

5.9.- En el supòsit que, en algun moment concret, els conserges necessitin l'ajut d'algun alumne ho consultaran prèviament amb el professorat que correspongui. Així mateix, en els casos de manca de respecte, indisciplina, producció de desperfectes i anàlegs per part dels alumnes, s'abstindran d'imposar càstigs i ho comunicaran al professorat corresponent o al director als efectes adients.

5.10.- Dins de la seva funció de vigilància general, els conserges informaran a la direcció del centre de qualsevol anomalia que observin o que els consti.

5.11.- El conserge tindrà al seu càrrec la custòdia del lloc on hi ha comptadors, motors... i procurarà que aquestes dependències es trobin sempre tancades i no hi permetrà el pas a persones no autoritzades.

5.12.- Els conserges i els familiars que amb ell convisquin no podran realitzar vendes ni activitats dins el recinte escolar. Els conserges no percebran remuneració o compensacions econòmiques que no provinguin directament de l'Ajuntament.

5.13.- Els conserges no podran fer ús particular de les instal·lacions i material de l'escola sense la deguda autorització.

6.- JORNADA DE TREBALL

La jornada de treball dels conserges serà igual a la que resulti aplicable a la resta del personal municipal, i la seva distribució serà efectuada per l'Ajuntament d'acord amb les necessitats del centre i amb la consulta prèvia amb la direcció.

7.- UTILITZACIÓ DE LA CASA-HABITATGE

D'haver-hi casa-habitatge en el centre, aquesta tindrà l'única finalitat de facilitar l'obligació de vigilància del centre, a la persona que exerceixi el càrrec de conserge.

8.- ACCÉS AL CENTRE

Facilitarà l'accés al centre als serveis de neteja i de tot aquell personal de l'Ajuntament, serveis de manteniment, empreses de reparació, així com persones que hagin estat autoritzades, prèvia identificació dels que siguin responsables.

En aquell centre escolar on l'APA o altres entitats hagin estat autoritzades per a l'ús de les instal·lacions en hores extraordinàries, permetrà i facilitarà el desenvolupament d'aquestes activitats i tindrà cura del tancament de les instal·lacions.

Mentre durin aquestes activitats en hores extraescolars, el conserge podrà romandre a casa seva, essent responsabilitat de l'APA o de l'entitat que organitzi les activitats, la vigilància, conservació i manteniment de les instal·lacions que utilitzin.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica