11. TAXA RECOLLIDA I GESTIO RESIDUS MUNICIPALS I COMERCIALS

TAXA PER LA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS I COMERCIAL

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS COMUNES

Article 1. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò que es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la recollida i gestió de residus municipals i comercials, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen a allò que disposa l'article 57 del RDL 2/2004 esmentat anteriorment.

Article 2. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recollida de residus municipals i comercials generats a habitatges, allotjaments, locals i establiments on s'efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis i tot local hàbil per aplicació a l'habitatge o activitats anteriors. Així mateix comprèn la gestió dels residus recollits (classificació i transport dels residus recollits, transport i tractament final de reciclatge, compostatge, deposició controlada o incineració).

2. A aquest efecte, es consideren residus municipals i assimilables a municipals els residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els dits llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals el malbaratament alimentari, els residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes i àrees recreatives; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d'obres menors i reparació domiciliària; els residus sanitaris dels grups I i II.

3. S'exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrial no assimilables a comercials, els residus radioactius, els residus resultants de la prospecció, l'extracció, el tractament i l'emmagatzematge de recursos minerals i de l'explotació de pedreres, els residus d'explotacions agrícoles i ramaderes que no siguin perillosos i s'utilitzin exclusivament en el marc de l'explotació agrària, els explosius desclassificats, les aigües residuals i els efluents gasosos emesos a l'atmosfera.

Article 3. Subjectes passius

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 36 de la Llei General Tributària, que ocupin, utilitzin o siguin propietaris dels habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'habitant, d'arrendatari o, fins i tot, de precari.

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, el propietari dels habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

Article 4. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5. Acreditació

1. Les taxes s'acrediten i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida de residus municipals en els carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.

2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el primer dia de l’any.

Article 6. Declaració i ingrés

1. Dins dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula.

2. Quan es conegui, d'ofici, o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració.

Article 7. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’atendrà a allò que es disposa als articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

CAPÍTOL II. TAXA DOMICILIÀRIA

La taxa domiciliària s’aplica als residus municipals generats en els domicilis particulars i els seus locals annexos, d’acord amb les definicions del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Article 8. Quota tributària

La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles.

A aquest efecte, s'aplicaran les tarifes següents:A. HABITATGES, LOCALS I MAGATZEMS

TARIFA (€)

1. Habitatges en sòl urbà, incloent els desocupats

 

1.0 Per cada habitatge, base (b) de

129,00 €

1.1 Per cada habitatges on s’acrediti la realització de la recollida selectiva (b x 0,8)

103,20 €

1.2 Per cada habitatge que compleixi les condicions de la tarifa 1.1 i addicionalment acrediti un mínim de 3 entrades/any a la deixalleria (b x 0,6)

77,40 €

1.3 Per cada habitatge que compleixi les condicions de la tarifa 1.2 i addicionalment acrediti disposar de sistema d'autocompostatge (b x 0,5)

64,50 €

2. Construccions no situades en sòl urbà amb valor cadastral igual o superior a 8.120,00 €

 

2.0 Per construcció no situada en sòl urbà, quota per disposició de contenidors

54,28 €

2.1 Per construcció no situada en sòl urbà que acrediti la realització de la recollida selectiva (b x 0,8)

43,42 €

2.2 Per construcció no situada en sòl urbà que compleixi les condicions de la tarifa 2.1 i addicionalment acrediti un mínim de 3 entrades/any a la deixalleria (b x 0,6)

32,57 €

2.3 Per construcció no situada en sòl urbà que compleixi les condicions de la tarifa 2.2 i addicionalment acrediti disposar de sistema d'autocompostatge (b x 0,5)

27,14 €

3. Magatzems i locals que no reuneixen les condicions mínimes per desenvolupar-hi activitat econòmica

 

3.0 Per cada magatzem o local

25,00 €

4. Habitatges inhabitables, que no disposin d'instal·lacions d'aigua i electricitat

 

4.0 Per cada habitatge

25,00 €

Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreductible i corresponen a l'any.

Article 9. Fiscalitat ambiental

De forma general, als habitatges habitables en sòl urbà se'ls aplicarà la tarifa 1.0, corresponent a l'import base (b), i a les construccions no situades en sòl urbà a partir d'IBI amb valor cadastral igual o superior a 8.120,00 € se'ls aplicarà la tarifa 2.0.

Es preveuen diverses tarifes per a aquells habitatges i construccions no situades en sòl urbà a partir d'IBI amb valor cadastral igual o superior a 8.120,00 € on s’hi realitzi la recollida selectiva, s’utilitzi la deixalleria de forma habitual i s’hi faci autocompostatge, de manera que els subjectes passius podran sol·licitar acollir-se a les tarifes 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 o 2.3 si acrediten que compleixen les condicions indicades als apartats 9.A, 9.B i 9.C.

Les tarifes s’estructuren en nivells:

-Nivell 1: Tarifa per participació al sistema de recollida selectiva (Tarifa 1.1 / 2.1).

-Nivell 2: Tarifa per ús freqüent de la deixalleria (Tarifa 1.2 / 2.2). Per acollir-s’hi cal donar compliment al Nivell 1.

-Nivell 3: Tarifa per autocompostatge (Tarifa 1.3 / 2.3). Per acollir-s’hi cal donar compliment als Nivells 1 i 2.

La sol·licitud per acollir-se a aquestes tarifes es farà d’acord amb el model que consta a l’annex 1.

9.A) Tarifes per participació al sistema de recollida selectiva (Tarifes 1.1 / 2.1).

Amb l'objectiu de fomentar la recollida selectiva dels residus que disposen de contenidors a la via pública, els titulars d'habitatges i construccions no situades en sòl urbà a partir d'IBI amb valor cadastral igual o superior a 8.120,00 € que acreditin la realització de forma continuada de la recollida selectiva dels residus a les seves llars podran acollir-se a la Tarifa 1.1 / 2.1.

Condicions per acollir-se a la tarifa:

-La sol·licitud es farà anualment i es presentarà durant el mes de febrer, i tindrà efectes sobre la taxa a liquidar durant el mateix any.

-Els interessats hauran de presentar a l'ajuntament la documentació justificativa de la realització de la recollida selectiva de les principals fraccions de residus (matèria orgànica, paper/cartró, envasos lleugers, envasos de vidre i resta):

 • Fotografia/es de l’espai destinat a l’emmagatzematge separat dels residus, en les que s’hi observin clarament els recipients i/o espais destinats a cadascuna de les 5 fraccions.

 • Declaració responsable degudament omplerta i signada relativa a la realització de la recollida selectiva dels residus a la llar.

Inspecció:

-L'ajuntament crearà un registre dels habitatges i construccions participants en el servei de recollida selectiva i inspeccionarà les llars que hagin sol·licitat acollir-se a aquesta tarifa. S’inspeccionarà un mínim de 100 sol·licituds/any, que se seleccionaran aleatòriament. Els interessats queden obligats a facilitar la inspecció.

-Es desestimaran les sol·licituds que obtinguin un informe amb resultat desfavorable.

-Per a l’obtenció de l’informe favorable caldrà complir com a mínim les següents condicions:

 • Disposar de recipients o espais destinats com a mínim a la separació de les 5 fraccions principals de residus (matèria orgànica, paper/cartró, envasos lleugers, envasos de vidre i resta).

 • Separació correcta dels residus per fraccions. S’admetran petits errors de separació, que seran aclarits in situ per l’inspector.

-Serà motiu d’informe desfavorable, i per tant de denegació de la sol·licitud:

 • No disposar dels recipients o espai necessari per a l’emmagatzematge separat dels residus.

 • La comprovació de la manca de separació dels residus o la barreja de diverses fraccions en un únic recipient que en dificulti la seva separació a peu de contenidor o que en redueixi la qualitat (per exemple, la barreja d’orgànica i cartró).

 • El desconeixement evident dels tipus de residus que s’han de dipositar a cada contenidor. En cas d’habitatges en situació de lloguer, es valorarà preferentment el coneixement per part dels habitants reals de l’habitatge (llogater/s).

 • La manca evident de col·laboració en la inspecció, o la cancel·lació no justificada de fins a 2 visites concertades d’inspecció.

9.B) Tarifes per ús freqüent de la deixalleria (Tarifa 1.2 / 2.2).

Amb l'objectiu de fomentar el reciclatge dels residus que no disposen de contenidors a la via pública, els titulars d'habitatges i construccions no situades en sòl urbà a partir d'IBI amb valor cadastral igual o superior a 8.120,00 € que aportin residus a la Deixalleria de Valls de forma freqüent (mínim de 3 aportacions anuals) podran acollir-se a la Tarifa 1.2 / 2.2.

Condicions per acollir-se a la tarifa:

-Donar compliment a les condicions establertes a l’apartat 9.A.

-La sol·licitud es farà anualment i es presentarà durant el mes de febrer, i tindrà efectes sobre la taxa a liquidar durant el mateix any.

-Caldrà presentar la següent documentació:

 • Documentació justificativa de la utilització de la deixalleria feta durant l'any anterior, amb un mínim de 3 aportacions/any. Únicament es consideraran documents justificatius vàlids els certificats d'aportació de residus a la deixalleria, o bé un informe anual de les aportacions realitzades, ambdós emesos per l'empresa concessionària de la deixalleria. Només s'admetran els justificants originals, signats i segellats pel personal de la deixalleria.

-Només es comptabilitzaran les aportacions de residus d'un pes mínim de 5 Kg (pes total conjunt de tots els residus aportats).

-Cada aportació de residus no serà divisible, de manera que només podrà ser assignada a un habitatge.

-No es consideraran com a aportacions diferents aquelles que s'hagin realitzat en un mateix dia.

-Només es tindran en compte les aportacions de residus que no disposin de contenidors de recollida selectiva a la via pública. Per tant, a efectes de comptabilitzar residus per a la bonificació, en queden exclosos el paper/cartró, els envasos de vidre, els envasos lleugers, la roba i el calçat, rebuig i orgànica.

-El justificant d'entrada s'haurà d'emetre a nom de la persona que aporta els residus, fent constar l'adreça de l'habitatge amb dret a bonificació. En cas d'aportar residus en nom d'una altra persona, caldrà deixar-ne constància al certificat d'aportació de residus.

-La detecció de frau suposarà la denegació de la sol·licitud per a l’any en curs i podrà suposar una liquidació complementària.

9.C) Tarifes per autocompostatge (Tarifes 1.3 / 2.3).

Amb l'objectiu de fomentar la prevenció de residus orgànics mitjançant autocompostatge, els titulars d'habitatges i construccions no situades en sòl urbà a partir d'IBI amb valor cadastral igual o superior a 8.120,00 € que, a més de participar a la recollida selectiva i d’utilitzar de forma freqüent la deixalleria, també gestionin totalment o parcial les seves restes orgàniques mitjançant un sistema d'autocompostatge (compostador particular, vermicompostador, compostatge en piles...) podran acollir-se a la Tarifa 1.3 / 2.3.

Condicions per acollir-se a la tarifa:

-Donar compliment a les condicions establertes als apartats 9.A i 9.B precedents.

-La sol·licitud es farà anualment i es presentarà durant el mes de febrer, i tindrà efectes sobre la taxa a liquidar durant el mateix any.

-Caldrà adjuntar les següents dades i documentació:

 • Declaració responsable en la que es constati que es disposa de sistema d'autocompostatge de les restes orgàniques.

 • Fotografia del sistema d'autocompostatge.

-El sistema d'autocompostatge s'haurà de trobar en funcionament i utilitzar-se de forma regular. No s'acceptaran compostadors acabats de muntar o que mostrin evidències de trobar-se inactius.

-El sistema d'autocompostatge s'haurà de trobar en la mateixa finca per a la que es demana l’assignació de tarifa ambiental. No s'admetran sol·licituds relatives a residus orgànics generats en una finca i que siguin compostats en una altra.

Inspecció:

-L'ajuntament crearà un registre de les ubicacions on hi ha sistema d'autocompostatge i les inspeccionarà per poder verificar que es trobin actius. S’inspeccionarà un mínim de 10 sol·licituds/any que se seleccionaran aleatòriament. Els interessats queden obligats a facilitar la inspecció.

-La detecció de frau suposarà la denegació de la sol·licitud per a l’any en curs.

CAPÍTOL III. TAXA COMERCIAL

La taxa comercial s’aplica als residus comercials i a aquells que hi siguin assimilables, d’acord amb les definicions del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Article 10. Quota tributària

La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles.

 

A aquest efecte, s'aplicaran les tarifes següents:

 B. COMERÇ I SERVEIS

TARIFA (€)

1. Local comercial sense activitat (b)

 

1.a Local comercial sense activitat (b)

129,00

2. Comerç al detall en establiment permanent generador de matèria orgànica

 

2.a Fins a 100 m2 (b x 2)

258,00

2.b De 101 a 200 m2 (b x 3)

387,00

2.c De 201 a 300 m2 (b x 4)

516,00

2.d De 301 a 400 m2 (b x 5)

645,00

A partir de 400 m2 per cada 100 m2 de més, fins a 1000 m2 (b x 2)

258,00

A partir de 1000 m2 per cada 250 m2 de més (b x 4)

516,00

3. Comerç al detall en establiment permanent generador de matèria orgànica, que participi en un sistema de prevenció del malbaratament alimentari

 

3.a Fins a 100 m2 (b x 1,4)

180,60

3.b De 101 a 200 m2 (b x 2,1)

270,90

3.c De 201 a 300 m2 (b x 2,8)

361,20

3.d De 301 a 400 m2 (b x 3,5)

451,50

A partir de 400 m2 per cada 100 m2 de més, fins a 1000 m2

180,60

A partir de 1000 m2 per cada 250 m2 de més

361,20

4. Comerç al detall en establiment permanent no generador de matèria orgànica

 

4.a Fins a 100 m2 (b x 1)

129,00

4.b De 101 a 200 m2 (b x 2)

258,00

4.c De 201 a 300 m2 (b x 3)

387,00

4.d De 301 a 400 m2 (b x 4)

516,00

A partir de 400 m2 per cada 100 m2 de més, fins a 1000 m2 (b x 2)

258,00

A partir de 1000 m2 per cada 250 m2 de més (b x 4)

516,00

5. Comerç a l’engròs generador de matèria orgànica

 

5.a Fins a 200 m2 (b x 4)

516,00

5.b De 201 a 400 m2 (b x 6)

774,00

A partir de 400 m2 per cada 100 m2 de més, fins a 1000 m2 (b x 2)

258,00

A partir de 1000 m2 per cada 250 m2 de més (b x 4)

516,00

6. Comerç a l’engròs generador de matèria orgànica, que participi en un sistema de prevenció del malbaratament alimentari

 

6.a Fins a 200 m2 (b x 2,8)

361,20

6.b De 201 a 400 m2 (b x 4,2)

541,80

A partir de 400 m2 per cada 100 m2 de més, fins a 1000 m2

180,60

A partir de 1000 m2 per cada 250 m2 de més

361,20

7. Comerç a l’engròs no generador de matèria orgànica

 

7.a Fins a 200 m2 (b x 3)

387,00

7.b De 201 a 400 m2 (b x 5)

645,00

A partir de 400 m2 per cada 100 m2 de més, fins a 1000 m2 (b x 2)

258,00

A partir de 1000 m2 per cada 250 m2 de més (b x 4)

516,008. Serveis en general com per exemple gestories, mútues, gimnasos, consultes mèdiques... (llevat dels relacionats amb l'hostaleria i l'espectacle, centres d’ensenyament amb menjador, escoles bressol, llars d’avis, centres de dia, residències per a la gent gran i hospitals).

 

8.a Fins a 100 m2 (b x 1)

129,00

8.b De 101 a 200 m2 (b x 2)

258,00

8.c De 201 a 300 m2 (b x 4)

516,008.d De 301 a 400 m2 (b x 6)

774,00

A partir de 400 m2 per cada 100 m2 de més, fins a 1000 m2 (b x 2)

258,00

A partir de 1000 m2 per cada 250 m2 de més (b x 4)

516,00

9. Centres d’ensenyament amb servei de cantina

 

9.a Fins a 2.000 m2 (b x 3)

387,00

9.b De 2.001 a 5.000 m2 (b x 5)

645,00

9.c De 5.001 a 10.000 m2 (b x 7)

903,00

9.d Més de 10.000 m2 (b x 9)

1161,00

10. Centres d’ensenyament amb servei de menjador

 

10.a Fins a 2.000 m2 (b x 4)

516,00

10.b De 2.001 a 5.000 m2 (b x 6)

774,00

10.c De 5.001 a 10.000 m2 (b x 8)

1032,00

10.d Més de 10.000 m2 (b x 10)

1290,00

11. Escoles bressol, llars d’avis, centres de dia, residències per a la gent gran i hospitals

 

11.a Fins a 100 m2 (b x 4)

516,00

11.b De 101 a 200 m2 (b x 6)

774,00

11.c De 201 a 300 m2 (b x 8)

1032,00

11.d De 301 a 400 m2 (b x 10)

1290,00

A partir de 400 m2 per cada 100 m2 de més, fins a 1000 m2 (b x 1)

129,00

A partir de 1000 m2 per cada 500 m2 de més (b x 2)

258,00

 

 

C. INDÚSTRIES I TRANSPORT

 

12. Indústries amb procés productiu i tallers de reparació i manteniment de vehicles i de maquinària

 

12.a Fins a 250 m2 (b x 4)

516,00

12.b De 251 a 500 m2 (b x 5)

645,00

12.c De 501 a 1000 m2 (b x 6)

774,00

12.d De 1001 a 1500 m2 (b x 7)

903,00

12.e De 1501 a 2000 m2 (b x 8)

1032,00

12.f De 2001 a 5000 m2 (b x 10)

1290,00

12.g De 5001 a 10000 m2 (b x 14)

1806,00

12.h De 10.001 a 20.000 m2 (b x 20)

2580,00

12.i De 20.001 a 30.000 m2 (b x 26)

3354,00

12.j De 30.001 a 40.000 m2 (b x 32)

4128,00

12.k De 40.001 a 50.000 m2 (b x 38)

4902,00

12.l Més de 50.001 m2 (b x 42)

5418,00

13. Magatzems logístics i agències de transport, ambdós sense procés productiu

 

13.a Fins a 5.000 m2 (b x 5)

645,00

13.b De 5.001 m2a 10.000 m2(b x 10)

1290,00

13.c De 10.001 m2a 50.000 m2(b x 15)

1935,00

13.d Més de 50.000 m2(b x 20)

2580,00

 

 

D. HOSTALERIA I ESPECTACLES

 

14. Cinemes, bars, cafeteries, snacks, granges de degustació i similars sense servei de cuina

 

14.a Fins a 30 places (b x 3)

387,00

14.b De 31 a 75 places (b x 6)

774,0014.c Més de 75 places (b x 9)

1161,00

15. Restaurants, bars-restaurant i càtering

 

15.a Fins a 30 places (b x 4)

516,00

15.b De 31 a 75 places (b x 8)

1032,00

15.c De 76 a 100 places (b x 10)

1290,00

15.d De 101 a 300 places (b x 12)

1548,00

15.e De 301 a 500 places (b x 16)

2064,00

15.f Més de 500 places (b x 20)

2580,00

15.g Càtering (b x 12)

1548,00

16. Restaurants, bars-restaurant i càtering, que participin en un sistema de prevenció del malbaratament alimentari

 

16.a Fins a 30 places (b x 2,8)

361,20

16.b De 31 a 75 places (b x 5,6)

722,40

16.c De 76 a 100 places (b x 7)

903,00

16.d De 101 a 300 places (b x 8,4)

1083,60

16.e De 301 a 500 places (b x 11,2)

1444,80

16.f Més de 500 places (b x 14)

1806,00

16.g Càtering (b x 8,4)

1083,60

17. Establiments d’hoteleria (hotels, pensions, hostals i similars)

 

17.a Fins a 30 places (b x 6)

774,00

17.b De 31 a 75 places (b x 10)

1290,00

17.c De 76 a 100 places (b x 14)

1806,00

17.d Més de 100 places (b x 20)

2580,00

17.e Habitatges d’ús turístic (b x 2)

258,00

 

 

F. SEUS SOCIALS D'ENTITATS

 

22. Seus socials d'entitats (b)

129,00

 

 

G. MERCAT SETMANAL

 

23. Parades comercials del mercat setmanal, generadores de matèria orgànica

 

23.a Amb llicència per establir-se a un mercat setmanal

36,86

23.b Amb llicència per establir-se a dos mercats setmanals

73,71

 

 

24. Parades comercials del mercat setmanal, no generadores de matèria orgànica

 

24.a Amb llicència per establir-se a un mercat setmanal

18,43

24.b Amb llicència per establir-se a dos mercats setmanals

36,86

 

La superfície a considerar per a l’assignació de les tarifes és la superfície construïda, d’acord amb les dades cadastrals vigents.

Per a l’assignació de tarifa a les terrasses associades a establiments d’hostaleria es prendrà com a valor la mitja ponderada anual de cadires autoritzades.

Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreductible i corresponen a l'any.G. ACTIVITATS COMERCIALS I ESDEVENIMENTS REALITZATS FORA D’IMMOBLES (MERCATS, ESDEVENIMENTS EXTRAORDINARIS, FIRES, CIRCS, ACTES VEÏNALS...)

TARIFA (€/dia)

25. Venedors ambulants (llevat dels autoritzats per al mercat setmanal)

 

25.a Generadors de matèria orgànica

4,45

25.b No generadors de matèria orgànica

2,97

 

 

26. Esdeveniments recreatius extraordinaris, fires, circs, certàmens, etc organitzats o co-organitzats per promotors particulars (excepte les festes veïnals).

 

26.a Per cada àrea de contenidors

23,10

Article 11. Fiscalitat ambiental

De forma general, als comerços al detall generadors de matèria orgànica se’ls aplicarà la tarifa 2, als comerços a l’engròs generadors de matèria orgànica se’ls aplicarà la tarifa 5, i als restaurants, bars-restaurant i càtering se’ls aplicarà la tarifa 15.

Es preveuen diverses tarifes per a aquelles activitats esmentades anteriorment que participin en algun sistema de prevenció del malbaratament alimentari, de manera que els subjectes passius podran sol·licitar acollir-se a les tarifes 3, 6 o 16 respectivament si acrediten que compleixen les condicions indicades en aquest apartat.

La sol·licitud per acollir-se a aquestes tarifes es farà d’acord amb el model que consta a l’annex 2.

Condicions per acollir-se a la tarifa:

-La sol·licitud es farà anualment i es presentarà durant el mes de febrer, i tindrà efectes sobre la taxa a liquidar durant el mateix any.

-Els interessats hauran de presentar a l'ajuntament la documentació justificativa de la participació en un sistema de prevenció del malbaratament alimentari:

 • Declaració responsable degudament omplerta i signada relativa a la participació en un sistema de prevenció del malbaratament alimentari, i declaració de la quantitat donada anualment.

 • Conveni signat amb l’ajuntament, conveni signat directament amb una entitat social, o bé acreditació de la participació en un altre sistema.

 • Certificat emès per l’entitat receptora o pel gestor del sistema de prevenció del malbaratament alimentari relatiu a la quantitat anual donada en el darrer exercici tancat.

Inspecció:

-L'ajuntament inspeccionarà les activitats que hagin sol·licitat acollir-se a aquesta tarifa. S’inspeccionarà un mínim de 10 sol·licituds/any, que se seleccionaran aleatòriament. Els interessats queden obligats a facilitar la inspecció.

-Es desestimaran les sol·licituds que obtinguin un informe amb resultat desfavorable.

-La detecció de frau suposarà la denegació de la sol·licitud per a l’any en curs i podrà suposar una liquidació complementària...

Article 12. Exempcions del pagament de la taxa per residus comercials i assimilables

D’acord amb l’Art. 54 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, aquelles activitats generadores de residus comercials o assimilables poden optar per gestionar els seus residus assimilables a municipals a través de gestors autoritzats o bé acollir-se al servei municipal que l’ens local estableixi. En conseqüència, els establiments generadors de residus comercials o assimilables que optin per gestionar tots els seus residus mitjançant un gestor autoritzat podran sol·licitar l’exempció del pagament de la taxa.

Per sol·licitar-ho caldrà acreditar que es gestionen tots els seus residus mitjançant un gestor de residus autoritzat, tot adjuntant el/s contracte/s signat/s amb un gestor/s de residus degudament autoritzat/s, o bé un certificat emès pel gestor, en el que s’hi faci constar de forma expressa la recollida i gestió de les següents fraccions: paper/cartró, envasos lleugers, envasos de vidre, matèria orgànica i fracció resta (altres residus no reciclables).

Aquestes sol·licituds s’hauran de presentar durant el mes de febrer de cada any d’acord amb el model que consta a l’annex 3, i posteriorment s’haurà d’acreditar anualment la continuïtat del sistema de gestió de residus a través d’un gestor de residus autoritzat.

L’ajuntament podrà establir una taxa per a la validació d’aquesta acreditació. En cas que no es porti a terme l’esmentada acreditació, o bé que deixi d’acreditar-se en anys posteriors, l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials (o industrials assimilables a comercials) s’acull al sistema de recollida i tractament que té establert el municipi, i per tant, tindrà la condició de subjecte passiu de la taxa.

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 16/12/2019, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i serà aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2020. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica