07. TAXA PER LLICÈNCIA D´AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

 

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la llicència d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

 

Article 2n. FET IMPOSABLE

Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats que, en relació amb les llicències d'auto-taxis i vehicles de lloguer a què fa referència el Reglament aprovat pel Reial Decret 763/1979, de 16 de març, s'assenyalen a continuació:

  • Concessió i expedició de llicències.
  • Autorització per a la transmissió de llicències, quan s'escaigui el seu atorgament, d'acord amb la legislació vigent.
  • Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, sigui aquest canvi de tipus voluntari o per imposició legal.

 

Article 3r. SUBJECTE PASSIU

Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, següents:

  • La persona o entitat a favor de la qual s'atorgui la concessió i l'expedició de la llicència o s'autoritzi la transmissió d'aquesta llicència.
  • El titular de la llicència el vehicle del qual es substitueixi o sigui objecte de revisió, bé sigui ordinària o extraordinària, i els llibres registres del qual es diligenciïn.

 

Article 4t. RESPONSABLES

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general Tributària.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i les sindiques, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

 

Article 5è. QUOTA TRIBUTÀRIA

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del servei o activitat, d'acord amb la tarifa següent, adient a les característiques autoritzades en els articles 126 a 132 del Decret 319/90, de 21/12 regulador de la Llei de transports per carretera:

 

Article 6è. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.

 

Article 7è. ACREDITAMENT

  • La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en els casos que s'assenyalen en les lletres a), b) i c) de l'article 2n, en la data en què aquest Ajuntament concedeixi o expedeixi la llicència corresponent o autoritzi la seva transmissió, o que autoritzi la substitució del vehicle.
  • Quan es tracti de la prestació dels serveis de revisió de vehicles i de diligenciament de llibres registre, la taxa s'acreditarà en el moment que s'iniciï aquella prestació i s'entendrà, a aquests efectes, que l'inici esmentat es produeix quan aquests siguin sol·licitats.

 

Article 8è. DECLARACIÓ EN INGRÉS

  • La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es realitzaran a instància de part.
  • Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti i s'hagin realitzat els serveis sol·licitats, totes les quotes seran objecte de liquidació per a ingrés directe i els contribuents procediran al seu pagament en el termini establert pel Reglament General de Recaptació. Es farà dipòsit de l'import en el moment de fer la sol·licitud

 

Article 9è. INFRACCIONS I SANCIONS

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 19 de desembre de 2008, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i serà aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica