07.- REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

07. REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Preàmbul.

El dret a la informació i participació ciutadana, és un dels drets abastament contemplat i regulat en les legislacions de l'estat i autonòmica.

Tanmateix el Reglament Orgànic Municipal, aprovat definitivament el 30 de gener de 1986, contempla, en el seu capítol tercer -articles 51 i següents- la creació d'òrgans de participació ciutadana. Així, s'obre la possibilitat de creació del Consells de Participació, definint, a grans trets, las seva configuració organitzativa, en un redactat que permet una àmplia capacitat de maniobra en la definició de continguts i competències.

En qualsevol cas i amb l'experiència adquirida a les trobades amb els diferents entitats, es considera necessari articular, de forma ordenada, els mecanismes de participació a fi i efecte de que les relacions entre aquestes i l'Ajuntament, disposin d'un instrument que permeti aconseguir el nivell d'eficàcia oportú.

Amb la intenció d'assolir els objectius esmentats, es presenta la present proposta de reglament que queda configurat com segueix:

TÍTOL PRIMER

Disposicions Generals

Art. 1.- Objecte

El present Reglament té per objecte el foment de la participació dels ciutadans dins la vida local, d'acord amb les formes, els mitjans i els procediments que s'hi estableixen, a l'empara de les competències i les potestats d'autoorganització reconegudes a l'Ajuntament per l'ordenament legal vigent.

Art. 2.- Objectius

Constitueixen els objectius del present Reglament:

a- Donar la més àmplia informació sobre les activitats, les obres i els serveis municipals.

b- Facilitar i promoure la participació dels veïns i les associacions que els agrupen en la gestió municipal, sense detriment de les facultats de decisió i govern que corresponen als òrgans representació municipal.

c- Fer efectius els drets dels ciutadans recollits a l'article 18 de la Llei reguladora de bases de règim local 7/1985; els articles 59, 60 i 149 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya; els drets contemplats al article 73 del ROM i els que es puguin recollir en la normativa que es desenvolupi.

d- Potenciar la vida associativa dins el terme municipal de Valls i en els si dels diversos sectors socials.

e- Apropar la gestió municipal als ciutadans, millorant-ne l'eficàcia i la transparència.
TÍTOL SEGON

Registre d'Entitats Ciutadanes i Declaració d'Utilitat Pública-Municipal

CAPÍTOL I

Registre municipal d'entitats ciutadanes

Art. 3.- Exercici dels drets de participació.

Derogat per la disposició derogatòria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

Art. 4.- Objecte del Registre

Derogat per la disposició derogatòria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

Art. 5.- Inscripció de les entitats

Derogat per la disposició derogatòria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

Art. 6.- Requisits per a la inscripció

Derogat per la disposició derogatòria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

Art. 7.- Resolució de la inscripció

Derogat per la disposició derogatòria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

Art. 8.- Modificació de dades

Derogat per la disposició derogatòria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

Art. 9.- Vigència de la inscripció

Derogat per la disposició derogatòria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

Art. 10.- Característiques del Registre

Derogat per la disposició derogatòria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

Art. 11.- Tutela i publicitat de les dades

Derogat per la disposició derogatòria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

Art. 12.- Certificacions de les dades registrals

Derogat per la disposició derogatòria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

Art. 13.- Ús de locals municipals

Derogat per la disposició derogatòria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

Art. 14.- Declaració d'utilitat pública municipal

Derogat per la disposició derogatòria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

Art. 15.- Vigència del reconeixement municipal

Derogat per la disposició derogatòria del Reglament del Registre Municipal d'Entitats Vallenques per acord del ple de 31-10-08

TÍTOL TERCER

La informació i la recollida d'opinions

CAPÍTOL I

Sol·licitud d'informació i expressió d'opinions

Art. 16.- Sol·licitud d'informació

1.Tot ciutadà o entitat ciutadana inscrita en el Registre podrà sol·licitar a l'Ajuntament qualsevol informació sobre la gestió municipal.

2. Els ciutadans i les seves associacions tenen dret a obtenir còpies i certificats acreditatius dels acords de l'Ajuntament i els seus antecedents, com també, a consultar arxius i registres amb les limitacions, pel que fa al dret a la informació, que es contemplen en la llei 30/92 de 26 de novembre i restant legislació d'aplicació.

3. En ambdós casos es sol·licitarà per escrit, i de forma raonada, a través del Registre General de l'Ajuntament, i se li haurà de respondre en el termini màxim de 30 dies, igualment, de forma raonada.

Art. 17.- Derivació de sol·licituds

1. En cas que al sol·licitud faci referència a qüestions de la competència d'altres administracions o atribuïdes a un òrgan distint, el destinatari d'aquesta la dirigirà a qui correspongui, donant-ne compte, simultàniament, al sol·licitant.

2. Quan la sol·licitud formuli una proposta d'actuació municipal, els seu destinatari informarà al sol·licitant a través de la Regidoria de Relacions Ciutadanes, del tràmit que s'ha de seguir, de la possibilitat de realització de l'actuació plantejada així com de la previsió, si s'escau, en la seva execució.

Art. 18.- Expressió d'opinions

Les entitats ciutadanes inscrites en el Registre, podran expressar les seves opinions sobre la política municipal en els mitjans de comunicació dels quals disposi en qualsevol moment l'Ajuntament.

Art. 19.- Llocs d'informació

1. Les entitats ciutadanes podran instal·lar espais d'informació al públic, prèvia autorització municipal, garantint l'Ajuntament l'exercici de la llibertat d'expressió.

2. Aquestes entitats, sens perjudici de l'assenyalat anteriorment, podran utilitzar per a informacions d'interès ciutadà, els edificis públics municipals i els plafons d'informació municipal instal·lats o que l'Ajuntament instal·li en un futur dins el seu àmbit d'actuació.

CAPÍTOL II

Recepció d'opinions i emissió d'informació municipal

Art. 20.- Precs i propostes

Els ciutadans a títol personal, i les entitats inscrites en el Registre podran, a través de sol·licitud lliurada a l'Ajuntament, fer precs i promoure propostes sobre qüestions que afectin tota la ciutat o una part d'aquesta. L'Ajuntament es compromet a considerar els dits precs i propostes i donar-ne compte, si s'escau, al Ple municipal, sens detriment de les facultats de decisió municipal.

Art. 21.- Mitjans d'informació

L'Ajuntament es compromet a informar dels seus plans d'actuació, del desenvolupament d'aquests plans i dels resultats obtinguts, a través dels mitjans de comunicació social, publicacions, cartells, assemblees i altres mitjans d'expressió.

Així mateix, l'Ajuntament facilitarà la difusió, preferentment en directe, de les sessions públiques del Ple de la Corporació a través dels mitjans de ràdio i televisió locals públics i els privats que així ho sol·licitin amb les limitacions indicades per la legislació vigent.

Art. 22.- Recollida d'opinions

L'Ajuntament es compromet a recollir i tenir en compte les opinions dels ciutadans i de les seves organitzacions o entitats a través d'escrits, entrevistes, reunions i assemblees, sense que això minvi les facultats de decisió municipal.

Art. 23.- Convocatòries i publicacions municipals

Les entitats inscrites en el Registre podran gaudir, sempre que ho sol·licitin expressament, dels drets següents:

a- Rebre en els seu domicili social o a l'adreça postal especificada a tal efecte, les convocatòries dels òrgans col·legiats municipals que facin sessions públiques, sempre que a l'ordre del dia figurin qüestions relacionades amb l'objecte social de l'entitat, igualment podran rebre, en els mateixos supòsits, les resolucions i acords adoptats pels dits òrgans municipals.

b- Rebre les publicacions, periòdiques o no, que editi l'Ajuntament sempre que resultin d'interès per a l'entitat, atès el seu objecte social.

TÍTOL QUART

La participació davant els organismes municipals

CAPÍTOL I

Dret de les entitats a ser declarades part afectada

Art. 24.- Declaració de part afectada

Quan un assumpte afecti específicament un barri de la ciutat, les entitats corresponents seran considerades, si així ho sol·liciten, part afectada, i quan l'assumpte es doni en l'àmbit d'actuació o els objectius de qualsevol entitat ciutadana inscrita al Registre, aquesta també podrà sol·licitar que se la declari afectada i en ambdós casos seran tramesos als interessats els documents relacionats amb l'esmentat assumpte.

Art. 25.- Informació a les entitats

Per tal que es pugui exercir aquest dret, l'Ajuntament comunicarà amb antelació suficient, a través de la Regidoria de Relacions Ciutadanes, a les entitats respectives, les actuacions de caràcter general que les afectin. La seva omissió no suposarà l'anul·lació de les actuacions administratives.

CAPÍTOL II

Participació davant el Ple

Art. 26.- Possibilitats de participació

1. Les entitats ciutadanes, tant de forma individual com agrupades per interessos territorials o sectorials, inscrites en el Registre, podran sol·licitar expressar la seva opinió davant la corporació sobre alguna qüestió que figuri a l'ordre del dia del Plenari, sempre que aquella estigui relacionada amb el seu objecte social o àmbit d'actuació.
2. Igualment qualsevol grup de ciutadans no inferiors a 50 persones, o en tot cas, no inferior al 10% dels afectats, si es tracta d'un problema localitzat i concret, també podran sol·licitar expressar a la corporació, a través d'un representant, la seva opinió sobre una qüestió que figuri a l'ordre del dia del Plenari.

3. Quan es tracti d'un punt inclòs en el Ple per via d'urgència, la sol·licitud d'intervenció es farà mitjançant l'Alcaldia, tenint en compte l'establert en els apartats anterior pel que fa a les possibilitats d'intervenció.

4. Finalitzada la sessió ordinària del Ple municipal, s'establirà un torn de precs i preguntes per al públic assistent sobre temes concrets d'interès municipal. Les intervencions del públic tindran una durada màxima de 3 minuts d'exposició del prec o pregunta.

El President de la Corporació ordenarà i tancarà el torn de precs i preguntes del públic, amb la postestat, d'acord amb allò que s'estableix al article 88.3 del ROF, de la plena capacitat per a l'adopció de les mesures que consideri avinents per al normal desenvolupament de la sessió.

5. La resposta a les preguntes que es puguin formular es donarà preferentment en aquell mateix moment per l'Alcalde o regidor en qui delegui, o bé es convocarà al peticionari si no es té a mà tota la informació deguda. En aquest darrer cas s'informarà de quina ha estat la resposta donada al ciutadà en qüestió en el següent Ple Ordinari de la Corporació.

Art. 27.- Característiques de les intervencions

1. Les sol·licituds d'intervenció a les quals es refereixen els apartats 1,2 i 3 de l'article anterior hauran de tenir entrada a l'Ajuntament com a mínim 24 hores abans del començament de la sessió a través d'escrit dirigit a l'Alcalde, on s'expressi, de forma raonada, l'interès directe i el motiu pel qual consideren que el tema les afecte.

2. Les intervencions es faran amb anterioritat a la lectura, debat i votació de la proposta inclosa dins de l'ordre del dia.

CAPÍTOL III

Participació en altres organismes municipals

Art. 28.- Empreses municipals i organismes autònoms

Els estatuts de les empreses municipals i dels organismes autònoms, d'acord amb la legislació vigent, definiran la participació, en els seus consells d'administració i juntes directives, dels representants de les entitats ciutadanes inscrites en el Registre, declarades d'utilitat pública-municipal i que representin interessos generals.

Art. 29.- En la gestió de serveis i dins patronats i altres centres

Podran participar en la gestió dels serveis socials i culturals, dins patronats o centres dependents de l'Ajuntament, les entitats inscrites en el Registre afectades en llurs competències per l'àmbit d'actuació del servei municipal en qüestió. Es podran signar, entre entitats inscrites en el Registre i l'Ajuntament, convenis, concerts o altres tipus de col·laboracions previstes a les lleis que permetin una participació en aquesta gestió.
TÍTOL CINQUÈ

La consulta popular i la iniciativa ciutadana

CAPÍTOL I

La consulta popular

Art. 30.- Àmbit

L'Alcalde, d'acord amb l'article 71 de la Llei 7 de 1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i els articles 144 i següents de la Llei 8 de 1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, amb acord per majoria absoluta del Ple i autorització del Govern de l'Estat, podrà sotmetre a consulta popular aquells assumptes de la competència pròpia municipal i de caràcter local que siguin d'especial rellevància per als interessos dels ciutadans, llevat dels relatius a la hisenda local.

Art. 31.- Procediment

1. La consulta popular es portarà a terme en l'àmbit que sigui d'aplicació de conformitat amb la Llei orgànica 2 de 1980, de 18 de gener, que regula les diferents modalitats del referèndum, amb les adaptacions derivades de l'aplicació de l'article 146 de la Llei 8 de 1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

2. La consulta expressarà les possibles solucions i alternatives amb la màxima informació escrita i gràfica possible.

3. Correspon a l'Alcalde ordenar la realització dels tràmits pertinents per a fer la consulta popular.

4. Complint els requisits legals, els ciutadans de Valls també podran sol·licitar la consulta popular per petició col·lectiva d'acord amb allò establert a l'article 144.2 de la llei 8 de 1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

CAPÍTOL II

La iniciativa ciutadana

Art. 32.- Concepte

La iniciativa ciutadana és la forma de participació per la qual les entitats inscrites en el Registre municipal sol·liciten a l'Ajuntament la realització d'una determinada activitat de competència o utilitat pública municipal, amb l'aportació pròpia de mitjans econòmics, béns, drets o treball personal per a fer possible la realització de l'activitat en qüestió.

Art. 33.- Recursos

L'Ajuntament destinarà recursos pressupostaris per a col·laborar en aquelles activitats que es realitzin per iniciativa ciutadana, en les bases de la concessió de les quals s'establiran els criteris de distribució que, en tot cas, tindran en compte com a indicadors positius la representativitat de els entitats sol·licitants, el grau d'interès o utilitat ciutadana de les seves finalitats, la seva capacitat econòmica autònoma i les ajudes que rebin d'altres entitats públiques o privades.

TÍTOL SISÈ

Els òrgans consultius i de participació

CAPÍTOL I

Els consells de participació
Art. 34.- Àmbit

L'Ajuntament, d'acord amb els articles 54 i següents del ROM, podrà acordar la creació dels consells de participació que tindran un caràcter sectorial o general.

Art. 35.- Funcions

Els consell de participació seran organismes d'informació, treball, orientació, participació i seguiment de la política de cadascuna de les àrees municipals. Són el marc adient per a presentar iniciatives, suggeriments i propostes per a debatre en els òrgans de govern corresponents i per a proposar solucions a problemes globals que siguin de competència de l'àrea.

Art. 36.- Composició

1. Els consells de participació tindran caràcter públic i estaran formats pels representants de cadascuna de les entitats inscrites en el Registre municipal, que intervindran en relació amb cada tema.
2. Per part de l'Ajuntament, aquest serà representat pels presidents o regidors delegats de les comissions informatives afectades pel tema que es tracti en cada cas. En el cas dels consells de participació de caràcter general, la representació municipal correspondrà a l'Alcalde o Regidor en qui delegui.

Art. 37.- Obligacions dels membres dels consells de participació

1. Els membres dels consells de participació, tenen l'obligació de participar en les sessions de treball que es celebrin.

2. Els membres que de forma injustificada no assisteixin a tres convocatòries consecutives, o la seva assistència sigui inferior al 50% al llarg d'un any o si així ho acorda l'entitat representada -tenint aquesta l'obligació d'ocupar la vacant, prèvia comunicació al consell en qüestió, abans de la següent convocatòria- en podran ser exclosos.

3. Tanmateix, aquella entitat que no mostri una continuïtat en les seves funcions, serà exclosa per decisió de dues terceres parts dels membres del consell respectiu.

Art. 38.- Atribucions i objectius dels consells de participació

1. Els consells de participació seran competents per:

a- Formular propostes i emetre informes no vinculants respecte al funcionament dels serveis municipals, en l'àmbit que correspongui a cadascun dels consells.

b- Donar a conèixer els seus criteris en relació a projectes municipals i la seva gestió.

c- Emetre, anualment, un informe en relació a les necessitats de les diferents agrupacions representades. Aquest informe és dirigirà a la regidoria de Relacions Ciutadanes, atesa la seva responsabilitat en les relacions Ajuntament/entitats.

d- Canalitzar la informació de l'activitat municipal cap els ciutadans i la d'aquests cap a l'Ajuntament.

2. Tindran accés a totes les actes de les comissions informatives i executives de l'Ajuntament, a les actes de tots els òrgans de gestió directa de la Corporació, sempre que la qualificació de la documentació no indiqui el contrari.

Art. 39.- Responsabilitat dels membres dels consells de participació.

Els membres dels consell de participació tenen l'obligació de fer-se'n responsables de tot aquell material i instal·lacions que posi a la seva disposició l'Ajuntament, així com també de qualsevol funció que els hi sigui delegada i explícitament acceptada per l'entitat corresponent.

CAPÍTOL II

L'esquema organitzatiu dels consells de participació

Art. 40.- Òrgans unipersonals dels consells de participació

1. Els consells de participació sectorials que es puguin constituir, seran presidits pel regidor responsable de la comissió informativa a la qual afecti el tema que tracti cadascun dels consells.

2. En el cas de constitució d'un consell de participació de caire general, la presidència correspondrà a l'Alcalde o Regidor en qui delegui.

3. El secretari de cadascun dels consells de participació serà designat per l'Ajuntament. Les funcions del mateix seran d'assessorament tècnic, i la seva designació es realitzarà en funció de la seva idoneïtat respecte al tema que es tracti. El secretari podrà intervenir en les reunions del consell, però no tindrà dret a vot. Igualment tindrà la responsabilitat de redacció de les actes de les reunions, així com de facilitar còpies als membres i notificar les diferents convocatòries.

Art. 41.- Funcions de la presidència dels consells de participació

1. El president modera les reunions del consell corresponent, representant-lo davant altres instàncies quan així sigui necessari.

2. Tanmateix, té la responsabilitat de recollir aquella informació que el consell necessiti pel correcte desenvolupament de la seva tasca i que es trobi sota tutela de l'Ajuntament. Alhora coordinarà la participació d'altres regidors o tècnics quan els membres del consell corresponent ho demanin, representant al consell en les gestions que, en aquest sentit, calguin.

CAPÍTOL III

La periodicitat de les reunions

Art. 42.- Convocatòria

1. Els membres de qualsevol consell de participació es reuniran, com a mínim, una vegada cada sis mesos de forma ordinària i de forma extraordinària sempre que ho sol·licitin la majoria dels membres. En aquest darrer cas la reunió s'haurà de convocar en el termini màxim d'una setmana.

2. En aquestes reunions, els membres, a més de debatre la política de cada àrea de la corporació, podran sol·licitar qualsevol informació i aportar idees i suggeriments per a noves actuacions. Els responsables municipals es comprometran a presentar-les a la primera reunió de l'òrgan municipal competent en el seu estudi i a comunicar oficialment en el termini de 30 dies, comptat a partir de la reunió de l'òrgan municipal corresponent, la viabilitat o inviabilitat de les propostes presentades.

3. Els consells seran convocats amb una antelació mínima de quinze dies a la data de la reunió. L'ordre del dia d'aquesta serà confeccionat amb les propostes fetes amb la deguda antelació pels representants de les entitats, incloent sempre l'aprovació de l'acta del consell anterior. S'adjuntarà a la convocatòria la documentació necessària perquè els representants de les entitats puguin preparar degudament la reunió de cada consell.

Art. 43.- Tramesa de l'acta

De les reunions de cada consell d'àrea s'estendrà acta, la qual serà tramesa a tots els membres del consell en un termini màxim de quinze dies.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

La Regidoria de Relacions Ciutadanes, per tal de gestionar i canalitzar les actuacions previstes al present reglament, elaborarà el Registre d'Entitats, així com disposarà dels recursos humans, materials i pressupostaris per a atendre la correcta realització de la funció assignada.

índex

TÍTOL PRIMER: Disposicions Generals
Pàgina
Article 1.- Objecte.................................... 1

Article 2.- Objectius................................. 1

TÍTOL SEGON: Registre d'Entitats Ciutadanes i Declaració
d'Utilitat Pública-Municipal

CAPÍTOL I
Registre municipal d'entitats ciutadanes

Article 3.- Exercici dels drets de
participació............................ 2

Article 4.- Objecte del Registre.............. 2

Article 5.- Inscripció de les entitats........ 2

Article 6.- Requisits per a la
inscripció................................. 2

Article 7.- Resolució de la inscripció...... 2

Article 8.- Modificació de dades............. 3

Article 9.- Vigència de la inscripció........ 3

Article 10.- Característiques del
Registre.................................. 3

Article 11.- Tutela i publicitat de les
dades...................................... 3

Article 12.- Certificacions de les dades
Registrals............................... 3

Article 13.- Ús de locals municipals......... 3

CAPÍTOL II
Entitats d'utilitat pública municipal

Article 14.- Declaració d'utilitat pública
municipal...................................... 4

Article 15.- Vigència del reconeixement
municipal....................................... 4

TÍTOL TERCER: La informació i la recollida d'opinions
Pàgina
CAPÍTOL I
Sol·licitud d'informació i expressió d'opinions

Article 16.- Sol·licitud d'informació................. 4

Article 17.- Derivació de sol·licituds................. 5

Article 18.- Expressió d'opinions...................... 5

Article 19.- Llocs d'informació......................... 5

CAPÍTOL II
Recepció d'opinions i emissió d'informació
municipal

Article 20.- Precs i propostes............................ 5

Article 21.- Mitjans d'informació..................... 5

Article 22.- Recollida d'opinions....................... 6

Article 23.- Convocatòries i publicacions
municipals....................................... 6

TÍTOL QUART: La participació davant els organismes
municipals

CAPÍTOL I
Dret de les entitats a ser declarades
part afectada

Article 24.- Declaració de part afectada.... 6

Article 25.- Informació a les entitats.......... 6

CAPÍTOL II
Participació davant el Ple

Article 26.- Possibilitats de participació.... 7

Article 27.- Característiques de la
intervenció............................... 7

CAPÍTOL III Pàgina
Participació en altres organismes
municipals

Article 28.- Empreses municipals i
organismes autònoms............ 8

Article 29.- En la gestió de serveis i dins
patronats i altres centres........ 8

TÍTOL CINQUÈ: La consulta popular i la iniciativa ciutadana

CAPÍTOL I
La consulta popular

Article 30.- Àmbit........................................ 8

Article 31.- Procediment............................. 8

CAPÍTOL II
La iniciativa ciutadana

Article 32.- Concepte.............................. 9

Article 33.- Recursos.............................. 9

TÍTOL SISÈ: Els òrgans consultius i de participació

CAPÍTOL I
Els consells de participació

Article 34.- Àmbit.................................... 9

Article 35.- Funcions............................... 9

Article 36.- Composició........................... 9

Article 37.- Obligacions dels membres
dels consells de participació.. 10

Article 38.- Atribucions i objectius dels
consells de participació......... 10

Article 39.- Responsabilitat dels membres
dels consells de participació.. 10

CAPÍTOL II Pàgina
L'esquema organitzatiu dels consells de
participació

Article 40.- Òrgans unipersonals dels
consells de participació......... 11

Article 41.- Funcions de la presidència
dels consells de participació.. 11

CAPÍTOL III
La periodicitat de les reunions

Article 42.- Convocatòria....................... 11

Article 43.- Tramesa de l'acta................ 12

Disposició Transitòria............................. 12

Índex........................................................ 13

DIRECTRIUS PER A LA IMPLANTACIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Amb l'aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana, s'obre un nou ventall de possibilitats en les formes de interrelació Ajuntament/entitats ciutadanes.

Així, es dona opció per a aconseguir una major eficàcia social en la tasca que aquestes entitats realitzen i que compten amb uns objectius sovint compatibles amb els que des de l'Ajuntament es promouen. Exemples com el foment de la convivència ciutadana treballat des de les associacions de veïns, o més específics, cas del treball desenvolupat per part de les associacions musicals i folklòriques, són demostratius de com la solidesa del món associatiu permet un major grau de desenvolupament de la ciutat en el moment en que ofereix una, abastament, amplia oferta d'activitats al ciutadà.

Aquest fet, evident i del tot positiu, cal contemplar-l'ho en gran part com a fruit del recolzament econòmic que la Corporació posa a disposició de les entitats. L'eficàcia social d'aquest recolzament és, sens dubte, un element clau introduït pel nou Reglament de Participació Ciutadana, que en el seu contingut pretén aconseguir un repartiment més eficaç i equitatiu dels recursos esmerçats en el finançament de les entitats ciutadanes.

I amb aquest objectiu es planteja la necessitat de definir amb claredat un conjunt de directrius que hauran de permetre l'elaboració d'una relació de mesures per a la implantació del Reglament referenciat. Aquesta relació, en síntesi, es configuraria a partir de tres conceptes que tot seguit descriure:

1. LA COMPETÈNCIA.

És el principal element si es dona el convenciment de que el Reglament de Participació Ciutadana sigui l'eina adequada en la regulació de les relacions Ajuntament/Entitats.

Es tracta de que, tècnicament, i de forma especial políticament, els diferents departaments de la Casa, en aquells casos en que entre els seus elements de gestió es troba la concessió de subvencions o ajuts de qualsevol tipus a entitats, assumeixin els beneficis de concentrar aquestes col·laboracions de finançament, atenent als beneficis que s'obtenen d'un major grau de control d'aquesta despesa, amb ple coneixement de quin és el grau d'ajut que amb els recursos municipals s'està realitzant per a cadascuna de les entitats i/o associacions beneficiades. Entendre que aquesta “cessió” de la competència es limita a l'acte gestor, conservant els departaments emissors de la capacitat decisòria i d'informe dels diversos ajuts a concedir, sense que això impliqui una pèrdua de poder, és, tal i com he comentat anteriorment, un element clau per a aconseguir dotar aquest Reglament de la fiabilitat i veracitat que cal suposar disposa.

En cas de no assolir-se aquest, imprescindible, consens per part de l'estructura municipal, equivaldria a perpetuar l'actual situació: una entitat pot rebre ajuts de recursos municipal des de diferents departaments, regidories, patronats, etc. sense que sigui possible conèixer amb exactitud el valor global de l'aportació realitzada des d'uns recursos que, en definitiva, són provinents d'una única font.

Tal i com es pot deduir, l'estructura municipal esmentada anteriorment, implica no només el que es Ajuntament, si no també els patronats, fundacions i qualsevol altre entitat paramunicipal que gestioni recursos públics del municipi i utilitzi, la totalitat o part d'aquests, per a col·laborar amb entitats ciutadanes.

2.EL CRITERI.

És els segon element a considerar. Il·lustratiu de la importància d'establir uns criteris base, igualment consensuats i complementaris dels criteris específics que des dels diferents departaments o organismes municipals emissors es creguin adients; és la declaració d'entitat d'utilitat pública municipal, que figura desenvolupada al capítol II (articles 14 i 15), de la proposta de Reglament aprovada inicialment, que raona la necessitat de “premiar” a aquelles entitats que desenvolupin un treball complementari en els “àmbits d'actuació municipal”.

Cal dir que l'establiment d'aquests criteris base, ajudaria a crear un principi genèric que permeti la distribució més equitativa d'uns recursos limitats, superant així altres formules de distribució com poden ser: el costum de finançament sense més consideracions, l'aportació en funció de la capacitat de pressió en la demanda de subvenció per part de les entitats i, en qualsevol cas, la consideració de les sol·licituds d'ajut sense coneixement d'altres possibles aportacions, fet que continuadament he reiterat en aquest informe. El funcionament de l'entrega de subvencions a les associacions de veïns, partint d'una partida tancada i amb una distribució d'aquesta racionalitzada, és exemplaritzant, amb totes les seves carències, de fins a quin punt es necessari disposar d'uns principis objectius i d'un grau ple de control i de disponibilitat de tota la informació, si es pretén rendabilitzar aquests recursos.

La fixació d'aquests criteris, d'utilitat pública municipal, crec que s'haurien d'establir des de la comparació entre els objectius previstos en el “àmbit municipal corresponent” a realitzar per part del departament o organisme públic municipal, i aquells que, per al mateix període, estableixi l'entitat o associació que actuí en aquest mateix àmbit dins de la seva planificació.

3. LA CAPACITAT.

Seria la tercera directriu necessària de la nostra proposta prèvia. La definició d'aquesta seria, un cop acceptats els dos primers principis, el resultat de disposar d'un Reglament realment referent obligat en les relacions administració municipal/entitats.

Així, i en aquest sentit, la capacitat ve donada per l'acceptació d'aquestes entitats del marc de relació que comporta aquest Reglament, amb l'obligatorietat de informar-se mútuament les dues parts, la fiscalització i control de les tasques que desenvolupa les entitats passa a coordinar-se més efectivament amb les iniciatives que s'adopten des de l'Ajuntament facilitant una major intensitat en la relació i millorant qualitativament la cooperació, amb el que això suposa en l'increment de l'eficàcia i eficiència en la gestió dels assumptes coincidents.

En definitiva l'obligació de treballar en un marc comú ben definit permet regular els relacions de forma que s'obté un major coneixement en la distribució dels recursos disponibles.

CONSIDERACIONS FINALS.

El compliment dels apartat anteriorment descrits, es planteja com a un requisit imprescindible si es volen obtenir resultats reals en la gestió del Reglament de Participació Ciutadana. Les tres “CES” :competència, criteri i capacitat, són condicions, en definitiva, absolutament obligades per a aconseguir un marc estable i fiable en el qual desenvolupar les relacions Ajuntament/Entitats. Un cop això acceptat crec que es pot ser optimista en l'obtenció de resultats positius.

Els treballs preparatoris, si s'assoleix el consens intern i extern, comportarà fonamentalment dos apartats: la recollida d'informació sobre quins són els recursos que s'esmercen en el finançament de les activitats realitzades per part de les entitats, associacions, etc., de la nostra ciutat i el seu posterior anàlisi; el disseny i execució d'una amplia campanya d'informació que abasti des de l'ús dels mitjans de comunicació, propis i aliens, als contactes bilaterals per tal de concretar amb detall les possibilitats que ofereix el nou marc relacional proposat.

Cal doncs insistir que la implantació del Reglament passa per el compliment, en l'ordre indicat, de les condicions descrites en el que s'ha denominat, en el present informe, els tres principis bàsics (competència/criteri/capacitat) com a primera fase. En segon terme els treballs preparatoris anteriorment explicats i, finalment, l'elaboració del Registre d'Entitats i la posta en ple funcionament d'aquest nou mecanisme. L'experiència en el seu dia a dia demostrarà el nivell d'idoneïtat que presenta.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica