07.- ORDENANÇA D'USOS DE VIA PUBLICA I ALTRES BÉNS DE DOMINI PÚBLIC

7. ORDENANÇA D´USOS DE VIA PÚBLICA I ALTRES BÉNS DE DOMINI PÚBLIC

TÍTOL PRELIMINAR.

Article 1. Objecte d'aquesta Ordenança
1. Aquesta Ordenança regula els usos i les activitats que es duen a terme a les vies i els espais destinats a l'ús públic, particularment els carrers, les places i els parcs o jardins, com també, la utilització dels béns de domini públic situats dins el terme municipal de Valls.
2. També s'aplicarà aquesta Ordenança als titulars i usuaris d'espais privats en allò que es refereix al capteniment necessari per tal de mantenir la neteja de la Ciutat i, en general, a les qüestions que afecten els espais públics.

Article 2. Principis generals sobre la utilització de la via pública
1. Les vies, els espais públics i les instal·lacions i mobiliari urbà que hi estan ubicats són destinats a l'ús general per part dels ciutadans, segons la naturalesa respectiva dels béns i sota els principis de llibertat individual i respecte a les persones.
2. Les activitats que es desenvolupin a la via pública no poden limitar el dret dels altres als usos generals, llevat que es disposi de llicència o concessió per l'ús comú especial o l'ús privatiu.
3. Correspon a l'Alcalde o Regidors Delegats, harmonitzar els usos i activitats que es desenvolupen a la via pública, tot donant preferència a aquells que en cada moment siguin prioritaris a l'interès públic, segons el bon criteri. A aquest efecte, es restringiran temporalment les activitats que esdevinguin inconvenients o incompatibles.

Article 3. Conservació i reparació de les vies públiques
1. Correspon a l'Ajuntament de Valls portar a terme els treballs de reparació i conservació de les vies públiques que són de titularitat municipal i dels elements que la conformen. Cap persona pot executar aquests treballs o qualsevol altres que comportin modificacions de la via pública o del seu mobiliari sense permís exprés o encàrrec per part de l'administració municipal.
2. Les persones o companyies de subministrament autoritzades a fer obres a la via pública o que siguin autoritzades a ocupar algun espai d'aquesta han de portar a terme les reparacions escaients i han de reposar els elements afectats, utilitzant els mateixos materials o els que siguin indicats en cada cas pels serveis municipals.

TÍTOL 1. L'ÚS DE LES VIES I ELS ESPAIS PÚBLICS.

CAPÍTOL 1. L'ús públic general i la convivència a la via pública.

Secció 1. Disposicions generals.

Article 4. Activitats incloses en l'ús comú general
1. A més de l'estada i la circulació també es considera ús comú general no sotmès a llicència els següents usos o activitats, sempre que les instal·lacions corresponents estiguin integrades en el domini privat:
a) Instal·lació de vitrines o aparadors.
b) Instal·lació d'objectes o mercaderies a les façanes.
c) Col·locació de taulells d'establiments d'hosteleria o tancs destinats a la venda de gelats, begudes o similars en comunicació directa amb la via pública.
d) Instal·lació de taquilles de venda de bitllets per a espectacles.
2. L'exercici de professions o activitats per remuneració a la via pública és considera sotmès a llicència municipal. En cap cas l'exercici d'aquestes activitats podrà suposar la pressió ni la demanda insistent o coactiva ni cap molèstia pels vianants. Queda prohibida la mendicitat al terme municipal de la Ciutat, i la Policia Local vetllarà per que les persones que realitzin aquesta activitat siguin adreçades al Servei Municipal corresponent i en cas de que es realitzi acompanyats d'un menor es procedirà al trasllat d'aquest a l'organisme apropiat per la seva custòdia i en quan als majors d'edat que en facin ús dels menors es procedirà de la forma que la Llei contempli.
3. Queda prohibida la pràctica de jocs a la via pública que impliquin juguesques de diners.

Article 5. Capteniment general a la via pública
1. Els ciutadans tenen dret a comportar-se lliurement a la via i als espais públics de la ciutat de Valls i a ésser respectats en la seva llibertat. Aquest dret és limitat per les disposicions sobre l'ús dels béns públics i pel deure de respectar a les altres persones i als béns privats.
2. Ningú no pot, amb el seu comportament a la via pública, menys tenir els drets de les altres persones, ni la seva llibertat d'acció, ni ofendre les conviccions ni les pautes generalment admeses sobre la convivència. Especialment si es tracta de vells o d'altres persones físicament o intel·lectualment disminuïts.
3. No és permès realitzar actes o produir sorolls que pertorbin els descans dels veïns ni participar en aldarulls nocturns, o sortir sorollosament dels locals d'esbarjo nocturns (segons la normativa d'horaris establerta per la Generalitat).
4. Hom s'abstindrà particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries o que comportin violència física o moral.
5. Més concretament queda prohibit alterar l'ordre i la tranquil·litat pública amb escàndols, baralles i tumults; proferir crits i paraules grolleres; molestar als veïns amb sorolls o emanacions de fums, pudors, gasos o pols, perjudicials o simplement molests.
6. Els particulars i les entitats titulars o responsables de factories o instal·lacions en què existeixin conductes o xemeneies susceptibles d'emetre fums, gasos, vapors i pols, al marge d'haver de complir amb la normativa vigent, estaran obligats, si l'Administració municipal ho considera oportú, a instal·lar els aparells que aquesta determini per al control d'aquelles i la recollida de dades.
7. L'ús d'aparells de ràdio, televisió, altaveus o instruments musicals haurà de moderar-se per tal d'evitar molèsties innecessàries al veïnat, singularment en les hores destinades al descans nocturn.
8. Les excepcions per raó de festes i celebracions populars seran autoritzades per l'Alcaldia o Regidor Delegat, després que els interessats facin prèviament una petició per escrit.
9. Aquesta mateixa autorització prèvia es requerirà per a la celebració de balls, i festeigs públics.
10. L'Alcaldia podrà fixar i limitat l'horari d'aquestes celebracions acomodant-se, en la mesura del possible, a les tradicions de la localitat.
11. Per les activitats que no tinguin normativa específica per horaris, s'entendrà com horari nocturn el termini comprés entre les 23.00 hores i les 7.30 hores.

Article 6. Fonts públiques i jardins
1. És vedat envair o practicar qualsevol activitat als espais destinats a fonts i estanys públics, a les zones enjardinades, a les estàtues o escultures i als espais o instal·lacions similars. A les fonts destinades a l'ús públic hom pot beure o recollir aigua per a ús personal.

Article 7. Consum de drogues
1. No es permès el consum o la tinença de drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques considerades il·legals per la legislació vigent als espais o als transports públics ni realitzar actes que atemptin contra la pròpia salut.
2. Es prohibeix a la via pública i en altes indrets de pública concurrència, llençar tot tipus de medicament, droga o qualsevol deixalla o residu procedent de l'ús dels dits productes, inclòs en el cas que vagi barrejat amb el tabac o amb substància, sigui o no reutilitzable.
3. Llençar a la via pública xeringues, fetes servir o no, i dipositar-les en qualsevol lloc accessible als vianants.

4. La venda i consum de begudes alcholiques es restringeix d'acord ammb els següents apartats:

a) Els establiments que tinguin a la venda begudes alcoholiques no les podran vendre al public entre les 23:00 i les 08:00 hores de l'endemà, excepte quan el seu consum es fa en el mateix establiment en disposat de zona autoritzada.

b) Es prohibeix la venda i consum de begudes alcohòliques a la via pública i la resta de llocs de concurrència, tret dels llocs on sigui degudament autoritzat.

 

Article 8. Solidaritat a la via pública.
1. L'Ajuntament estimularà el comportament solidari dels ciutadans a la via pública per tal que donin ajuda a les persones que la necessitin per transitar o orientar-se, o que hagin patit accidents, o es trobin en circumstàncies similars.
2. Totes les persones que trobin infants o persones discapacitades extraviades tenen l'obligació de posar-ho en coneixement dels agents de l'autoritat, els quals es faran càrrec de la seva protecció i restitució als responsables de la seva tutela.

Article 9. Desallotjament de la via pública. Seguretat.
1. Les persones que no respectin les normes de comportament a la via pública seran requerides per tal que cessin en la seva actitud i, en cas de resistència, podran ser desallotjades.
2. Els serveis municipals podran desallotjar de la via pública les persones o retirar els béns quan raons de seguretat o de salut així ho aconsellin. En el cas que la situació climàtica o altres circumstàncies posin en perill la integritat física de les persones que romanen a la via pública, els serveis municipals els desallotjaran, transportant-los a instal·lacions adients.
3. Totes les activitats que es despleguin a la via pública es realitzaran amb els requeriments i d'acord amb les previsions contemplades a la normativa de protecció civil i les corresponents plans.

Article 10. Capteniment dels agents de l'autoritat i els serveis municipals.
1. Els agents de l'autoritat i els membres dels serveis municipals tindran en tot moment un tracte de correcció i cortesia en les relacions amb els ciutadans, als qual auxiliaran i protegiran. En les seves intervencions proporcionaran la informació escaient sobre les causes i finalitats de les actuacions.
2. En els casos que sigui necessari utilitzar la compulsió sobre les persones hom portarà a terme el actes de força estrictament indispensables, amb ple respecte a la dignitat de les persones afectades.

Secció 2. Neteja
Article 11. Obligació municipal
Els serveis municipals són responsables de mantenir els espais públics de la ciutat en condicions de neteja i salubritat. A aquest efecte l'Ajuntament prestarà el servei públic :corresponent amb la intensitat necessària i exercirà les facultats de vigilància i policia que s'esmenten en aquesta Ordenança i en la legislació general.

Article 12. Obligacions generals dels ciutadans.
1. Totes les persones que romanen a la ciutat de Valls estan obligades a evitar i prevenir embrutar la Ciutat en general i els seus espais públics en particular.
2. En el marc del deure general de col·laboració, els ciutadans tenen l'obligació de posar en coneixement de l'autoritat municipal les infraccions que en matèria de neteja presenciïn o que en tinguin coneixement.
3. Els serveis municipals i els agents han d'exigir en tot moment el compliment de les obligacions dels particulars en matèria de neteja, tot requerint la reparació immediata de l'afecció causada, sense perjudici de cursar la denúncia que correspongui.

Article 13. Prohibicions específiques
És prohibit llençar o abandonar a la via pública qualsevol mena de productes o portar a terme activitats que tinguin l'efecte d'embrutar els espais públics. En particular queden prohibits a la via pública els següents actes:
1. La pintada d'eslògans, dibuixos o similars sobre els elements que conformen els espais públics, el seu mobiliari o sobre les façanes dels immobles confrontats llevat que hi hagi autorització.
2. L'escampadissa de fulls volants de publicitat il·legal.
3. La neteja a la via pública de vehicles, objectes o animals.
4. Regar plantes i espolsar robes i estores quan s'afecti la via pública, llevat que es faci en horari nocturn de 22 a 7 hores, amb les precaucions necessàries per no causar molèsties.
5. Estendre i eixugar roba als balcons, les finestres i les baranes de terrat, i penjar peces o qualsevol altre objecte que sobresurti de les façanes de les cases o de les portes de les botigues.
6. Netejar aparadors o elements de façanes quan s'afecti les vies públiques, llevat que es faci de les 7 a les 11 hores, o bé de les 20 a les 22 hores.
7. Escopir o realitzar necessitats biològiques.
8. Llençar xiclets sobre el paviment o el terra, deixar-los al mobiliari o d'altres elements de la via pública, inclosos els que es troben dins els contenidors.
9. La tria i selecció de residus dipositats a la via pública, inclosos els que es troben dins els contenidors.
10. Llençar puntes de cigarretes.
11. Llençar qualsevol deixalla.
12. Romandre a la via pública sense observar unes condicions mínimes de neteja i higiene personal.

Article 14. Lliurament de residus
1. Les deixalles sòlides de format petit com papers, embolcalls i similars es dipositaran a les papereres.
2. Les escombraries domèstiques seran lliurades al servei de recollida en les condicions que es determinen a l'Ordenança sobre medi ambient.
3. Els mobles o màquines en desús, els materials residuals voluminosos, els residus perillosos, la runa i altres residus especials no poden ser abandonats a la via pública. La seva recollida i eliminació es farà d'acord amb la normativa que els hi és pròpia.

Article 15. Neteja de voreres
1. Correspon als titulars dels immobles respectius la neteja de passatges particulars, patis interiors, solars, galeries comercials i similars.
2. Els propietaris dels edificis o els solars, els titulars de comerços situats a les plantes baixes i els contractistes de les obres són responsables de la neteja de les voreres corresponents a les respectives façanes, i també de la retirada de la corresponent brossa.
3. Els responsables de qualsevol activitat feta a la via pública o que afecti la via pública són responsables també de la seva neteja.

Article 16. Neteja i manteniment dels immobles confrontats a la via pública.
1. Els propietaris dels immobles, ja sigui d'edificis, instal·lacions o solars, i , subsidiàriament, els seus usuaris estan obligats a mantenir-los en les condicions establertes a l'Ordenança oportuna i, en tot cas, en estat de neteja, salubritat, seguretat i ornat públic, especialment aquelles parts visibles des de la via pública.
2. És prohibit tenir roba estesa a les façanes que donen directament a la via pública.

Article 17. Neteja en relació a les obres
1. Els contractistes de les obres o instal·lacions hauran de protegir la zona en la que es porten a terme els treballs de forma que s'impedeixi l'embrutiment dels espais públics, l'escampadissa de materials o el risc de les persones o dels béns situats a la via pública. En tot cas, el contractista ha de netejar immediatament la brutícia que eventualment es pugui produir.
2. És obligat utilitzar contenidors de residus per dipositar la runa, llevat del cas que les obres es facin directament a la via pública o en el cas de les cates i canalitzacions. El règim dels contenidors o dels sacs de runes i la recollida de runes resta sotmès específicament a allò que es disposa a l'ordenança oportuna (segons la normativa específica).
3. Els sacs de runa i els contenidors, s'instal·laran allà on es determini a la llicència. Preferentment la instal·lació es farà a les calçades si hi ha zona d'aparcament de vehicles. En el cas que a la via pública no hi hagin voreres, els sacs i contenidors s'instal·laran de forma que no obstaculitzin la circulació de persones i vehicles, ni l'accés als immobles.
4. Els contenidors i els materials de les obres seran retirats de la via pública en cloure's el termini esmentat a la llicència d'ocupació i, en tot cas, en el termini màxim de vint-i-quatre hores després de finalitzar les obres. Un cop finalitzat aquest termini, l'Ajuntament pot considerar els residus com a abandonats, sense perjudici d'exigir responsabilitats al contractista pel que fa a la seva retirada. Així mateix, cal retirar els contenidors quan quedin plens.
5. El promotor de les obres, juntament amb el titular de la llicència i el transportista, són responsables solidaris de la retirada i neteja dels contenidors o sacs de runes, de mantenir la neteja al seu voltant i d'evacuar els residus que hi ha dins o al seu entorn, sense perjudici de la responsabilitat dels particulars que dipositen residus furtivament.

Article 18. Xarxa de clavegueram
Els abocaments a la xarxa de clavegueram fets des de la via pública resten sotmesos a l'Ordenança i a la normativa en general sobre medi ambient. Queda particularment prohibit abocar al clavegueram productes sòlids que puguin obstruir-lo, productes corrosius o perillosos, pintures o similars, i els olis de lubrificació dels vehicles o de les màquines.

CAPITOL 2
Secció 1. L'ús comú especial

Article 19. Concepte d'ús comú especial
1. L'ús comú especial és el que, sense excloure de forma permanent altres usos, sotmet la via o espai públic afectat a una especial intensitat o perillositat, el que afecta restrictivament els altres usos el que suposa un aprofitament més enllà dels usos definits com generals.
2. Hom considera com a ús comú especial l'ocupació transitòria d'un espai públic, tot impedint el pas o l'estada dels vianants, l'emissió de músiques, o sons i sorolls per sobre del nivell mig a la via pública i les activitats que suposen un ús dels espais i les instal·lacions públiques més enllà de la seva natural destinació.

Article 20. Supòsits d'ús comú especial
1. En especial, són supòsits d'ús comú especial els següents:
a) La instal·lació de mostradors, tancs, màquines expenedores de productes, taquilles, expositors de mercaderies o altres elements que ocupin alguna porció d'espai públic, quan siguin replegables i l'ocupació sigui transitòria
b) L'exercici d'indústries o activitats professionals a la via pública que impliquin un ús intensiu de l'espai públic, com el rodatge de pel·lícules, els autotaxis i automòbils de lloguer.
c) Les activitats que impedeixin o limitin els usos generals a què està destinada la via pública, com la celebració de proves esportives, la instal·lació de parades o casetes per tot tipus d'activitats quan no tinguin una durada superior a un dia.
d) L'obertura al subsòl de cales, canalitzacions, connexions, cambres i galeries de servei, com també l'execució d'obres per a la instal·lació de xarxes o instal·lacions de serveis o similars als espais públics.
e) La celebració d'actes públics.
f) L'acampament als espais públics o als vehicles estacionats als mateixos. L'acampament inclou la instal·lació estable a la via pública o la pernocta a la mateixa.

2. Les actuacions musicals al carrer requereixen llicència, llevat que es compleixin les següents condicions:
a) Que les actuacions es facin sense amplificadors, altaveus de qualsevol potència ni instruments de percussió.
b) Que les actuacions es facin en carrers d'amplada superior als 7 metres, i sempre que no produeixin dificultats al trànsit o impedeixin l'ús normal de la via pública
c) Que les actuacions es facin en l'horari comprès entre les 10 hores i les 22 hores i no tinguin una durada superior als 60 minuts.
Quan es donin les circumstàncies assenyalades, les actuacions es podran portar a terme directament, llevat que l'Alcaldia resolgui limitar o prohibir les mateixes en atenció a l'interès públic.

Article 21. Llicència
1. No es pot portar a terme un ús comú especial de les vies, espais o instal·lacions públiques sense obtenir prèviament llicència municipal.
2. Les llicències per l'ús comú especial dels espais públics concedides sense termini definit són sotmeses al límit general de durada de les llicències i s'entenen concedides a precari un cop passat el primer any o la primera temporada.

Article 22. Màquines de venda automàtica
No és permès instal·lar màquines de venda automàtica de tabac o de begudes alcohòliques a la via pública o en llocs accessibles des de la via pública.

Article 23. Tendals
1. La llicència per a la instal·lació de tendals adossats a les façanes, es concedirà sempre que no dificulti la circulació de vianants o altres usos. En qualsevol cas, els tendals hauran de ser replegables i desmuntables i no podran projectar-se més enllà de la voravia.
2. Les llicències per tendals tenen una durada ordinària d'una temporada, sense perjudici de la seva pròrroga.

Article 24. Instal·lació de cadires i altres elements de mobiliari
La instal·lació als espais públics de cadires o altres elements de mobiliari destinats a l'ús públic és una activitat reservada a l'Ajuntament, que podrà ser encarregada a particulars mitjançant concessió administrativa.

Article 25. Vetlladors i terrasses
1. Els establiments d'hostaleria poden sol·licitar per a la instal·lació de vetlladors i altres mobiliaris, que els serà concedida sempre que no es dificulti la circulació de vianants o altres usos propis de la via pública.
2. Les instal·lacions autoritzades han de ser desmuntables. L'espai autoritzat se senyalitzarà amb una ratlla de pintura blanca.
3. Les autoritzacions per vetlladors i terrasses d'hostaleria poden ser per un o més dies, per una temporada o bé per tot l'any.

Article 26. Obres i neteja de façanes
1. L'ocupació de la via pública per a la realització d'obres o per a la neteja de façanes requereix llicència municipal, que es concedirà en les condicions que s'escaiguin per no perjudicar innecessàriament la circulació de persones i vehicles o altres usos. Quan no sigui possible l'ocupació de la via pública, es podrà autoritzar la instal·lació de ponts volants o bastides que ocupin l'espai aeri públic.
2. En qualsevol cas, la llicència serà temporal i limitada a la durada de l'obra com a màxim. El titular de la llicència té l'obligació de tanca l'espai per al qual s'autoritza l'ocupació i establir els elements de protecció escaients per tal d'impedir la caiguda de materials a la via pública, i també l'obligació de garantir els pas de vianants.
3. Les obres es duran a terme en tot cas en les condicions establertes a l'Ordenança oportuna. Així mateix, les actuacions que suposin l'execució d'obres a la via pública o que afectin a la mateixa s'ajustaran en tot cas a les normes sobre qualitat de les obres definides pels serveis municipals.
4. El titular de la llicència té l'obligació de posar un rètol a l'exterior del tancat en el que s'indiqui la referència de la llicència municipal, les dates previstes d'inici i acabament de les obres, l'horari de treball i el seu responsable.
5. El titular de l'autorització té l'obligació de retirar la tanca i reposar els materials o el mobiliari de la via pública que en resultin malmesos, d'acord amb les indicacions dels serveis municipals.
6. El propietari de l'immoble és responsable subsidiari de les obligacions que s'estableixen en aquest precepte en relació al titular de la llicència d'ocupació.

Article 27. Utilització especial del mobiliari urbà o l'arbrat
1. La utilització del mobiliari urbà, l'arbrat o qualsevol altre element situat a la via pública per a la instal·lació de pancartes, pasquins, elements de decoració propis de les festes o per a qualsevol altra utilitat està sotmesa a llicència. En cap cas es podran instal·lar pancartes a l'arbrat.
2. La llicència serà atorgada, si s'escau, quan l'activitat autoritzada sigui d'interès públic, sempre que hi hagin garanties que no es produiran desperfectes en els elements afectats ni es perjudicarà la circulació de persones i vehicles, i quan no s'afecti negativament l'estètica de la via pública.
3. La instal·lació de propaganda electoral als emplaçaments indicats per l'Ajuntament en cada campanya electoral no està sotmesa a llicència.
4. El titular de l'autorització és responsable de la retirada dels elements instal·lats i de reparar els danys causats d'acord amb les indicacions que donin els serveis municipals.

Article 28. Protecció del paisatge urbà i del patrimoni històric artístic
1. Els tendals, elements de mobiliari, vetlladors i terrasses i, en general, els altres elements que s'instal·lin a la via pública han d'ajustar-se en tot moment als requeriments establerts a la normativa sobre paisatge urbà.
2. L'autorització d'activitats i usos als voltants dels monuments històric artístics es faran amb les garanties necessàries per evitar que tinguin un efecte negatiu sobre els mateixos.

Secció 2. L'ús privatiu

Article 29. Llicència o concessió d'ús privatiu
1. L'ús privatiu és el que suposa l'ocupació directa o immediata dels espais o les instal·lacions públiques, de forma que els altres usos queden limitats o exclosos.
2. L'ús privatiu de vies o espais públics queda sotmès a llicència, que s'atorgarà tot ponderant discrecionalment la utilitat pública de l'ocupació que se sol·licita i el perjudici que hom causa als altres usos o activitats.
3. L'ús privatiu que comporta l'afectació del domini públic a una activitat o bé la seva transformació o modificació resta sotmès a concessió.

Article 30. Activitats d'interès pel que fa a l'autorització de l'ús privatiu
Hom considera les següents activitats d'interès públic als efectes d'autoritzar l'ocupació privativa i temporal dels espais d'ús públic:
- Activitats d'interès cultural
- Envelats, closos i instal·lacions pròpies per a la celebració de balls, espectacles, activitats de lleure.
- Fires.
- Activitats esportives.

Article 31. Establiments de venda no sedentària
1. L'autorització d'establiments de venda no sedentària té caràcter excepcional. Les sol·licituds que s'hi presenten seran valorades segons la utilitat pública de l'activitat que s'hi porti a terme, la compatibilitat amb els usos i activitats de la zona i l'adequació de l'estètica de la instal·lació a l'entorn.
2. Es poden autoritzar establiments de venda no sedentària consistents en taulells desmuntables, casetes, vehicles o similars amb caràcter puntual coincidint amb la celebració d'una festa o un esdeveniment especial.
3. També es podran autoritzar les instal·lacions de venda no sedentària de loteries per a persones discapacitades en les condicions que s'assenyalaran a la llicència.
4. La celebració de fires tradicionals o mercats periòdics o puntuals podrà ser objecte d'un conveni entre els seus promotors i l'Ajuntament, quan la iniciativa no sigui municipal. En aquests casos, l'Ajuntament pot substituir la llicència individual d'ocupació per una llicència col·lectiva concedida al seu promotor.
5. Es podrà autoritzar la instal·lació de parades desmuntables de venda no sedentària al voltant dels mercats o a altres indrets quan així convingui per afavorir una major oferta de productes als consumidors.
6. Les llicències per a establiments de venda no sedentària són a precari i revocables per motius d'interès públic, sense dret a indemnització. El termini màxim de les llicències de venda no sedentària és d'un any.

CAPITOL 3 . Llicències i concessions
Disposicions generals

Article 32. Plans i normativa d'instal·lacions
1. Les instal·lacions, ja siguin fixes, desmuntables o mòbils, i els objectes que es col·loquen a la via pública podran ser objecte de planificació amb indicació de la seva ubicació, superfície, volum i característiques tècniques i estètiques. Els plans poden referir-se a l'ordenació integral d'una zona o bé a un tipus específic d'instal·lacions, com els assortidors de carburants. Els plans podran incorporar, així mateix, la previsió de les instal·lacions temporals i els establiments de venda no sedentària integral d'una zona
2. La regulació d'instal·lacions definirà les característiques que han de complir i les normes generals sobre l'espai que poden ocupar.
3. L'aprovació dels plans i els requeriments específics de les instal·lacions a la via pública correspon a l'Alcalde. En el procediment d'aprovació del pla d'instal·lacions fixes hom assegurarà la informació i la participació ciutadana.
4. Es poden autoritzar puntualment instal·lacions fixes o temporals en el cas que no existeixi pla o normativa d'instal·lacions o quan no essent previstes al pla, la seva utilitat així ho aconselli.
5. Les xarxes de serveis i instal·lacions similars podran ser objecte d'un pla específic que tindrà la naturalesa d'un pla especial urbanístic i que tindrà com a objectiu garantir l'ocupació ordenada del domini públic, atendre les exigències del desenvolupament urbà i també la consecució dels nivells mínims de quantitat, qualitat i seguretat dels serveis afectats. A aquests efectes, les companyies subministradores hauran de proporcionar tota la informació sobre instal·lacions existents i previsions futures requerides.

Article 33. Termini de les llicències
1. El termini màxim de durada de les llicències per usos especials i privatius és de vint-i-cinc anys. Quan la necessitat d'amortització de les inversions o altres raons així ho aconsellin, la durada pot estendre's fins a cinquanta anys. A la finalització del termini inicial es pot concedir una pròrroga, sempre que la durada total dels diversos períodes de llicència o concessió no ultrapassi el termini de cinquanta anys.
2. A la llicència es farà constar el termini d'amortització de les instal·lacions autoritzades, que en cap cas podrà excedir els cinquanta anys.

Article 34. Concurrència en la demanda de llicències
Quan es produeixin més sol·licituds de llicències de les que són possibles concedir o quan sigui previsible aquesta circumstància, la concessió de llicències se sotmetrà a un procediment en el que es garanteixi l'objectivitat, la publicitat i la concurrència.

Article 35. Instal·lacions d'interès general
L'Ajuntament facilitarà, en la mesura del possible, les instal·lacions a la via pública referides a serveis públics o les promogudes per les entitats d'interès públic. No caldrà procés licitatori quan es tracti de serveis o activitats no sotmeses a lliure concurrència.

Article 36. Procediment d'atorgament de les llicències
1. La concessió de llicències d'ocupació del domini públic correspon ordinàriament a l'Alcalde.
2. Correspon al Ple autoritzar les concessions d'ús privatiu per més de cinc anys i un valor de més del 10 per 100 dels recursos ordinaris.
3. Les sol·licituds de llicència o concessió són tramitades d'acord amb la legislació de procediment comú. Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació que, per a cada cas, es determina. En el procediment es sol·licitarà informe a l'àrea de la via pública i a les altres àrees municipals afectades.
4. El termini de tramitació de la llicència és de dos mesos i el de la concessió d'ús privatiu és de sis mesos. En cas que l'Ajuntament no resolgui expressament la sol·licitud de llicència aquesta s'entendrà desestimada a tots els efectes.
5. En atorgar-se la llicència o la concessió es pot exigir la constitució d'un dipòsit o aval per tal de garantir la compensació de possibles danys al domini públic o per tal d'atendre als costos de reposició del mobiliari o les instal·lacions afectades per l'ús autoritzat, així com la neteja de l'espai afectat. La garantia serà cancel·lada o executada quan finalitzi l'ocupació, prèvia comprovació dels danys causats. Hom pot exigir, així mateix, la subscripció d'una assegurança per tal de cobrir els riscos de l'activitat que es pretén exercir al domini públic.
6. L'atorgament de les llicències d'autotaxis, les de cates i canalitzacions i les sotmeses a una regulació específica es regiran per la mateixa, sense perjudici que aquesta Ordenança sigui supletòria.

Article 37. Règim de les concessions d'ús privatiu
1. Les concessions d'ús privatiu que comportin l'afectació de béns de domini públic o la seva transformació no podran excedir de cinquanta anys.
2. La concessió de l'ús privatiu es farà pel procediment de concurs, d'acord amb allò que es preveu a la normativa sobre contractació i sobre el patrimoni dels ens locals.
3. La concessió pot tramitar-se per iniciativa municipal o a proposta de l'interessat. En aquest darrer cas, caldrà que l'interessat presenti una memòria explicativa de la utilització que es vol donar al domini públic, de la conveniència per a l'interès públic, la delimitació del domini públic a ocupar i la descripció de les construccions o instal·lacions que cal fer.
4. La tramitació requereix la formació d'un projecte amb els requeriments assenyalats a la legislació.

Article 38. Discrecionalitat i limitació de les llicències i concessions
1. L'Alcalde pot limitar el nombre de llicències a concedir per determinats usos o en determinades zones d'acord amb les necessitats ciutadanes i la previsió d'usos que hi puguin concórrer.
2. L'atorgament de les llicències d'ocupació dels espais públics és discrecional en atenció a l'harmonització dels usos i activitats que hi concorren i als altres interessos públics.
3. Les concessions per a l'ús privatiu dels espais públics són excepcionals i només es concediran en els casos que hi hagi un interès públic en l'ús o activitat que se sol·licita.

Article 39. Contingut de la llicència o la concessió
1. La llicència o la concessió expressaran la identificació de la persona o entitat autoritzada i, en el seu cas, incorporarà la fotografia del titular. També farà esment de la ubicació i la delimitació de l'ocupació autoritzada, el termini de vigència, l'horari d'ocupació, les característiques de les instal·lacions, les activitats a desenvolupar i les altres condicions que s'escaiguin.
2. Les actuacions que suposin l'execució d'obres sobre la via pública o que afectin a la mateixa s'ajustaran en tot cas a les normes sobre qualitat de les obres definides pels serveis municipals.
3. Les llicències d'ocupació del domini públic són personals i intransferibles sense previ consentiment municipal. En tot cas, el nou titular haurà de complir els requeriments exigibles.

Article 40. Condicions per l'exercici de l'activitat autoritzada
1. Les activitats o usos autoritzats per llicència queden sotmesos al compliment de les condicions establertes a la legislació general, a aquesta Ordenança i a la pròpia llicència. El seu incompliment comporta sanció o la caducitat de la llicència, sense perjudici de reposar els danys causats.
2. L'atorgament d'una llicència o concessió d'ocupació del domini públic no exclou la necessitat d'obtenir les altres autoritzacions necessàries per a l'exercici de l'activitat.
3. El titular de la llicència ha de tenir-la permanentment a disposició dels agents de l'autoritat i dels serveis municipals. En cas contrari, no es podrà exercir el dret d'ocupació de la via pública.
4. El titular de la llicència és responsable de mantenir l'espai públic afectat, les instal·lacions i la seva zona d'influència en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica. L'Ajuntament podrà exigir en qualsevol moment als titulars de les llicències i concessions la instal·lació de papereres o contenidors. Els responsables dels actes públics estan obligats a netejar l'espai públic afectat a la finalització de l'ocupació.

Article 41. Contraprestació pecuniària
L'ocupació del domini públic per usos especials o privatius acredita les taxes previstes a l'Ordenança Fiscal.

Article 42. Convenis
En els casos en què l'activitat sol·licitada sigui d'interès públic l'autorització d'ocupació per usos especials o privatius pot ser atorgada per conveni entre l'Ajuntament i el titular o titulars d'aquella. En el conveni es pot preveure, així mateix, l'exempció o bonificació de la taxa o els drets d'ocupació que corresponguin, així com les condicions generals a què es sotmet l'activitat autoritzada i els compromisos que assoleix el titular de la llicència.

Article 43. Modificacions en les condicions d'exercici de la llicència
L'Alcalde pot disposar les modificacions de la llicència que s'escaiguin pel que fa a la ubicació de les instal·lacions o l'ocupació autoritzada, a les seves característiques o establir noves condicions a què es sotmet l'ús. Aquestes modificacions no comporten indemnització llevat de les despeses de trasllat o d'adaptació a les noves condicions i tenint en compte sempre el grau d'amortització de les instal·lacions.

Article 44. Resolució i caducitat de les llicències
Les llicències caduquen per transcurs del termini específic o general a què estiguin sotmeses o per renúncia expressa o tàcita a l'exercici de l'ocupació o de l'activitat autoritzada.

Article 45. Revocació de llicències
1. La llicència per a l'ús especial o privatiu dóna al seu titular un dret d'ús o de possessió a precari, revocable per raons d'interès públic.
2. No hi ha dret a indemnització per la revocació o modificació de les llicències d'ús comú especial a precari.
3. Només hi haurà dret d'indemnització en la revocació de les llicències motivades en la modificació de criteris d'apreciació o en motius d'interès públic.
4. Quan s'escaigui, la indemnització es calcularà d'acord amb els criteris de la legislació d'expropiació forçosa, tenint en compte l'amortització de les instal·lacions. A aquest efecte, si les instal·lacions no són susceptibles de ser amortitzades en un període inferior, es prendrà com a període d'amortització màxim la durada de la llicència.

Article 46. Règim de les concessions
1. És aplicable a les concessions el règim previst per les llicències d'ocupació en allò no previst específicament en aquesta Ordenança o en la legislació general.
2. La concessió és transmissible “mortis causa” a favor dels hereus del concessionari prèvia comunicació a l'Ajuntament. El termini per fer efectiva la transmissió és de sis mesos, comptats des de la defunció del titular, sense perjudici del seu perfeccionament en el moment d'acceptar-se l'herència. En tot cas, els beneficiaris nomenaran un representant davant l'Administració fins que no es resolgui la successió. En la resta de casos, la transmissió requerirà l'autorització municipal prèvia.
3. La concessió incorporarà les servituds i les obligacions que es derivin de la legislació general, del plec de clàusules administratives o del propi acte de concessió. Els plecs de clàusules incorporaran, a més, un règim sancionador específic per tal de garantir el compliment de les obligacions del concessionari.
4. Les concessions sobre el domini públic municipal s'extingeixen per venciment del termini, desaparició del bé sobre el qual han estat atorgades, per desafectació del bé, per renúncia del concessionari, per revocació de la concessió motivada en raons d'interès públic, o per resolució judicial. S'entén que hi ha renúncia tàcita quan es deixa d'exercir l'activitat autoritzada per més de dos mesos, o bé quan cedeix l'ús a altri sense autorització municipal.

Article 47. Obligacions del titular a l'extinció de la llicència
Un cop extingida la llicència per caducitat, anul·lació, revocació o renúncia, el seu titular té l'obligació de cessar en l'ús o l'ocupació autoritzada, retirar les instal·lacions i reposar els elements de la via pública afectats.

Article 48. Responsabilitat
1. El titular de la llicència o de la concessió és responsable de la vigilància i el manteniment de les instal·lacions que són objecte d'autorització o concessió.
2. La llicència atorgada per un ús especial o privatiu i la concessió d'ús privatiu no empara els actes particulars portats a terme per la persona o entitat autoritzada, de forma que aquesta és plenament responsable dels mateixos.

TÍTOL 2. REGIM DISCIPLINARI
Article 49. Infraccions
Es considera infracció en el règim de les vies públiques de Valls els següents comportaments:
1. En relació al comportament en els espais públics:
a) Pertorbar la utilització lliure dels espais públics i del mobiliari i instal·lacions per part d'altres persones sense llicència o més enllà dels seus límits.
b) Portar a terme actuacions que ofenguin les conviccions de les altres persones, o les pautes generalment admeses sobre la convivència.
c) Utilitzar els béns de la via pública amb finalitats diferents a les que els són pròpies sense produir cap dany.
d) Causar danys a les vies públiques o a les instal·lacions i mobiliari, modificar-los o utilitzar-los contra la destinació que els hi és pròpia amb resultat de dany.
e) Portar a terme pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries, o que comportin violència física o moral, que afectin persones o animals.
f) Circular amb animals que representin perill o risc, que no estiguin en les condicions de salubritat adients, o sense adoptar les precaucions adients.
g) L'abandó d'animals als espais públics.

h) Consumir begudes alcoholiques en espais publics no autoritzats contravenint l'article 7.4.

2. En relació a la neteja dels espais públics:
a) No prevenir o no informar sobre actes d'embrutiment dels espais públics.
b) L'incompliment del deure dels particulars de netejar les voreres o altres espais.
c) Regar plantes, espolsar robes o objectes i netejar elements dels immobles confrontats fora dels horaris establerts, causant molèsties als veïns immediats.
d) La tria i selecció de residus dipositats a la via pública.
e) Portar a terme actes que tinguin l'efecte d'e
h) Consumir begudes alcohòliques en espais públics no autoritzats contravenint l’article 7.4.mbrutar els espais públics, les seves instal·lacions o les façanes dels edificis confrontats, quan aquests actes no puguin ser qualificats com abandonament de residus i deixalles.

f) El transport de matèries sense la deguda protecció per tal d'evitar el seu basament.
g) La manca de protecció de les obres per tal de prevenir l'embrutiment de la via pública, l'escampadissa de materials o el risc de les persones o els béns situats a la via pública
h) La manca d'utilització de contenidors per dipositar la runa procedent de les obres o no retirar-los en el termini establert en aquesta Ordenança.

3. En relació a l'incompliment d'obligacions establertes en aquesta Ordenança:
a) No comunicar a l'Ajuntament la celebració d'actes o reunions que suposin limitacions als usos generals o especials dels espais públics.
b) Portar a terme activitats restringides per aquesta o per altres Ordenances, o per l'Alcalde en la seva funció d'harmonitzar els usos que es desenvolupen a la via pública, o la desobediència a les disposicions especials dictades per l'Alcalde per a situacions extraordinàries.
c) L'incompliment de les obligacions i servituds que aquesta Ordenança estableix en relació a les façanes dels immobles situats a la via i els espais públics o confrontats als mateixos.
d) L'incompliment de les ordres o requeriments dictats per l'Alcalde, si no és constitutiu de delicte.

4. En relació als usos sotmesos a llicència o concessió:
a) Realitzar a la via pública treballs propis d'oficis o professions sens autorització municipal quan aquesta sigui necessària.
b) Ocupar la via pública amb objectes de qualsevol mena, encara que siguin adossats a establiments sense autorització municipal, o abandonar-los.
c) Promoure jocs que requereixin autorització sense disposar-ne, o que comportin juguesques.
d) Portar a terme altres activitats que es corresponen amb l'ús comú especial o l'ús privatiu sense l'oportuna llicència o concessió.
e) Ocupar els espais públics o les seves instal·lacions o usar-los més enllà del que és permès per la llicència o concessió, o portar a terme operacions no emparades a la mateixa.
f) Incomplir les condicions o les obligacions que s'estableixen a l'Ordenança o a la llicència municipal en relació als usos especials o als usos privatius.

g) La venda de begudes alcohòliques fora de l'horari establert de 8:00 a 23:00 hores, contravenint l'article 7.4

Article 50. Classificació de les infraccions
1. Són infraccions lleus les descrites als apartats següents de l'article anterior: 1.c, 1.h, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 4.a, 4.b i 4.f.
2. Són infraccions greus les descrites als apartats següents de l'article anterior: 1.a, 1.b, 1.f, 2.g. Quan no hi hagi risc per les persones o béns: 3.a, 3.b, 3.c, 4.c,4.e. i 4.g. També serà considerada falta greu la reincidència en faltes lleus en el període de sis mesos.
3. Són infraccions molt greus les descrites als apartats següents de l'article anterior: 1.d, 1.e, 1.g. Quan s'apreciï risc per a les persones o els béns: 2.h, 3.d i 4.d. També serà considerada falta molt greu la reincidència en faltes greus en el període d'un any.

Article 51. Sancions i la seva graduació
1. Les faltes lleus seran sancionades amb multa de quantia fins a 750 €.
2. Les infraccions greus seran sancionades amb multa de quantia fins a 1500 €.
3. Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de quantia fins a 3000 €.
4. Les sancions seran graduades en atenció als següents criteris:
- La intencionalitat del seu autor.
- La naturalesa dels perjudicats causats.
- La reincidència en faltes de la mateixa naturalesa en el termini d'un any, en cas de les faltes molt greus.
5. Tot això sense prejudici que la infracció comesa estigui prevista en la normativa sectorial específica i amb sancions de quantia superior. En aquest cas s'aplicarà la major sanció prevista en la normativa específica.

Article 52. Sancions per danys en el domini públic
1. Les infraccions consistents en la producció de danys en el domini públic o en la seva usurpació seran considerades greus o molt greus segons l'abast del dany o la usurpació causada.
2. En cas d'infracció greu, la sanció consistirà en una multa d'una quantia establerta d'entre el 100 i el 150 per 100 del valor del dany o la usurpació causada, amb un mínim de 800 €. La sanció per a les infraccions considerades molt greus consistirà en una multa de quantia situada entre el 150 i el 200 per 100 del valor del dany causat o la usurpació practicada, amb un mínim de 1600 €.

Article 53. Infraccions específiques en matèria de seguretat
S'aplicaran les disposicions legals vigents en cada moment en aquesta matèria.

Article 54. Infraccions en matèria de residus
S'aplicaran les disposicions legals vigents en cada moment en aquesta matèria.

Article 55. Infraccions en matèria d'urbanisme
S'aplicaran les disposicions legals vigents en cada moment en aquesta matèria.

Article 56. Infraccions específiques en matèria de comerç i defensa dels usuaris i consumidors
S'aplicaran les disposicions legals vigents en cada moment en aquesta matèria.

Article 57. Procediment
Per la imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança se seguirà el procediment establert amb caràcter general per a l'Administració de la Generalitat, llevat que es tracti de sancionar infraccions establertes en la legislació estatal, cas en què se seguirà el procediment aprovat per a aquesta Administració.

Article 58. Obligació de reparar el dany causat o abonar el seu cost
La imposició de les sancions procedents no exonera l'autor de la infracció de reparar els danys causats. L'Administració municipal tramitarà per via d'execució subsidiària l'obligació de rescabalament que procedeixi.

Article 59. Comisos
En els supòsits de denúncies relacionades amb la seguretat ciutadana, la salubritat o la legislació de comerç, els agents de l'autoritat comissaran els estris o el gènere objecte de la infracció, que quedaran sota custòdia municipal a expenses del resultat del procediment sancionador. Si es tracta d'aliments o béns fungibles, hom els destruirà o els donarà la destinació que sigui adient.

Article 60. Substitució de la sanció per la realització de treball d'utilitat social
1. L'òrgan sancionador podrà proposar a la persona sancionada la substitució de la sanció procedent, d'acord amb allò que s'estableix a aquesta Ordenança per la realització no retribuïda d'un determinat treball en benefici de la comunitat. En cas que el sancionat no manifesti la seva conformitat en el termini atorgat a l'efecte, s'aplicarà la sanció imposada en primer terme.
2. La durada del treball substitutori no podrà excedir de vuit hores diàries i es desplegarà sota el control de l'òrgan sancionador. En cap cas els treballs podran afectar la dignitat de la persona sancionada.
3. L'Ajuntament garantirà els mateixos drets que corresponen als penats en matèria de seguretat social.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica