06.- REGLAMENT DE MERCATS A LA VIA PÚBLICA

06. REGLAMENT DE MERCATS A LA VIA PÚBLICA
 

CAPITOL I. Disposició preliminar.

Article 1.- Objecte

El present reglament té per objecte la regulació administrativa de la venda no sedentàriaexercida en l'àmbit del terme municipal de Valls, bé es tracti dels tradicionals mercats setmanals de caràcter periòdiccontinuat, com aquells altres de caire més ocasional i/o de temporada i aquells que en el futur es puguin establir, així com l'exercici d'activitats comercials puntuals, sempre sota el principi de protecció a la llibertat de mercat i dels drets dels consumidors.

 

CAPITOL II. Característiques generals.

 

Article 2.- Concepte i definició

 

Als efectes d'aquest reglament, es considera venda no sedentària la realitzadaper comerciants, exclusivament,fora d'un establiment comercial permanent de forma habitual, ocasional o periòdica,en els perímetres o llocs degudament autoritzats, en instal·lacions comercials desmuntables o transportables, tot incloent-hi els camions - botiga, en els termes i condicions establerts per aquest Reglament.

 

Article 3.- Tipologies

 

Els mercats instal·lats a la via pública, així com l'activitat comercial no sedentària, es classificaran d'acord amb la tipologia següent:

 

a)Mercats periòdics continuats: Aquells que tenen lloc en dies predeterminats al llarg de tot l'any.

 

b)Mercats periòdics de temporada: Aquells que tenen lloc en determinades dates i temporades de forma anual.

 

c)Venda no sedentària de caràcter ocasional:Aquella que té lloc de forma puntual i sense que, obligadament, tingui per que mantenir una continuïtat.

 

CAPITOL III. NORMES REGULADORES DEL FUNCIONAMENT DELS MERCATS I VENDA AMBULANT.

 

 

Article 4.- Celebració i horari

 

1.Les dates de celebració dels mercats, així com l'horari que regularà el seu funcionament serà determinat en cada cas per l'Ajuntament que, atenent a criteris de millora del servei i interès públic, podrà modificar-les prèvia audiència als venedors afectats o aquells que els representin.

 

2.Com a criteri general, i per als mercats periòdics continuats, s'estableix que l'horari el muntatge del mercat es realitzarà en els dies assenyalats des de les 7'00 a les 9'00, duent-sea terme la retirada de les parades amb horari límit les 15'00 hores. Fora d'aquesta franja horària, i amb excepció al cas en que prèviament es determini el contrari, no es permetrà la instal·lació, circulació de vehicles o estacionament dels mateixos dins el perímetre o confrontant amb aquest, en el qual tingui lloc el mercat corresponent.

 

Article 5.- Normes d'instal·lació

 

1.La venda no sedentària haurà d'exercir-se amb elements desmuntables o transportables, tenint sempre en compte que la seva instal·lació haurà d'oferir les condicions de seguretat i higiene exigides per la normativa vigent.

 

2.Els productes a la venda no podran ser exhibits en cap cas directament sobre el terrao paviment, i s'hauran de situar a una alçada respecte al seu nivell no inferior a 80 centímetres, sempre que les seves característiques de volum i pes ho permetin.

 

3.Els llocs de venda ambulant disposaran la col·locació i dipòsit dels productesde manera que no envaeixin les parades ni dificultin la lliure circulació de les persones o, en general, comportin dificultats en el normal funcionament del mercat.

 

4.Les dimensions de les parades seran determinades per l'Ajuntament, restant prohibit el marcatge, reserva o delimitació de l'espai de venda per part dels venedors, sent aquesta funció únicament i exclusivament responsabilitatdel mateix Ajuntament.

 

5.Igualment, el nombre de parades a instal·lar, així com la seva assignació, seran determinats per l'Ajuntament en funció de les característiques de l'espai on s'ubiqui el mercat.

 

Article 6.- Regulació de la venda de productes

 

No s'autoritzarà la venda d'aquells productes, especialment de caràcter alimentari, que per la seva forma de presentació o altra circumstància, no compleixin les normes tecnicosanitàriesque regulen la seva comercialització. En cap cas s'autoritzarà la venda no sedentària de peix, ous, pa, llet i carns.

 

Article 7.- Limitació d'elements publicitaris

 

Resta prohibida l'emissió de publicitat sonora mitjançant la utilització d'aparells amplificadors o similars de qualsevol mena.

 

Article 8.- Condicions de higiene i neteja en l'exercici d'activitat comercial no sedentària

 

1.Els venedors hauran de mantenir el lloc de venda, així com l'espai confrontant al mateix, en perfectes condicions de neteja en tot moment mentre tingui lloc el mercat.

 

2.Tanmateix, un cop finalitzat el període de venda, restaran obligats a recollir les deixalles, restes de mercaderies, envoltoris i material d'embalatge i qualsevol altre producte de rebuig derivat de l'activitat comercial, i dipositar-losen els contenidors i recipients que correspongui, respectant en tot moment els criteris de recollida selectiva de RSU que estableixi l'Ajuntament.

 

 

CAPITOL IV .GESTIÓ DE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES PER A L'EXERCICI DE ACTIVITAT COMERCIAL NO SEDENTÀRIA

 

 

Article 9.- Adjudicació i/o autorització de llocs de venda

 

L'atorgament de llicències per a l'exercici d'activitat comercial no sedentària al municipi de Valls correspondrà a l'Ajuntament d'acord amb les normes establertes en el present reglament.

 

 

 

Article 10.- Requisits per a l'exercici de la venda no sedentària

 

Per a l'exercici de la venda no sedentària al municipi de Valls, els interessats hauran de complir els requisits següents:

 

a)Esta donats d'alta , si és el cas, en l'epígraf o epígrafs de l'I.A.E. o haver efectuat les altes censals corresponents..

 

b)Estaran donats d'alta en el règim de la Seguretat Social.

 

c)Donaran compliment als requisits que estableixin les reglamentacions específiquesd'aplicació als productes.

 

d)Disposaran d'autoritzaciómunicipal per a exercir la venda no sedentària en lloc precís. Aquesta autorització restarà exhibida en lloc visible i permanent en els llocs de venda i, en tot cas, caldrà presentar-la a requeriment de qualsevol representant de l'Ajuntament que prèviament s'hagi identificat com a tal.

 

e)Quan es tracti de venedors estrangers, hauran d'acreditar que es troben en possessió del permís de residència i de treball per compte propi, així com complir amb la normativa específica vigent.

 

Article 11.- Característiques de les llicències

 

1.Les autoritzacions seran personals i intransferibles, podent exercir l'activitat de venda en nom del titular, el seu cònjuge, els familiars en 1r grau de parentiu i els treballadors que estiguin donats d'alta a la Seguretat Social a compte del titular de la llicència.

 

2.A la llicència hi constarà:

 

a)El nom del titular

 

b)El nom de les persones autoritzades a realitzar la venda, d'acord amb les criteris establerts al paràgraf anterior.

 

c)La superfície autoritzada a ocupar per a l'exercici de l'activitat expressada en metres.

 

d)El lloc precís on s'ha de realitzar l'activitat, amb indicació de número de parada en el cas dels mercats.

 

e)El tipus de producte que ha estat autoritzat per a la venda.

 

f)El termini de vigència de l'autorització.

 

 

Article 12.- Termini de les llicències

 

Les llicències municipals ho seran per un termini d'un any i només es poden revocar, sense dret a indemnitzacions ni compensacions, per les causes previstes a la normativa sobre comerç interior i en aquest Reglament. En el cas que ni l'Ajuntament de Valls ni el titular de la llicència manifestin el contrari abans de transcórrer el termini de vigència de la llicència, aquesta s'entendrà automàticament prorrogada per un període d'un any.

 

En el cas de productes de temporada, o a petició dels interessats, es podran atorgar llicències de venda no sedentària per un termini inferior a un any. Els llocs de venda d'aquesta mena d'autoritzacions es situaran en espais perifèrics de les zones de mercat, prioritzant-se les posicions centrals dels mateixos per a parades de caràcter continuat. Aquestes llicències restaran sotmeses igualment a les condicions i obligacions establertes per a les restants autoritzacions de venda no sedentària.

 

Article 13.- Llista d'espera

 

1.La petició d'aquelles persones interessades en desenvolupar una activitat comercial no sedentària i que compleixin i demostrin el compliment dels requisits establerts en el present Reglament però que, per manca de disponibilitat d'espai, no sigui possible accedir-hi a la seva demanda, s'incorporaran en una llista d'espera.

 

2.Aquesta llista es regirà, per ordre de prioritat, pels següents paràmetres:

 

a)Residència efectiva amb un mínim de tres anys per als residents al municipi de Valls: 3 punts.

 

b)Residència efectiva amb un mínim de tres anys per als residents a la Comarca de l'Alt Camp (excepte els residents al municipi de Valls):2 punts.

 

c)Especial interès pel tipus de producte: fins a 4 punts.

 

Pel que fa a la valoració de punts per al tipus de producte assenyalat en l'anterior apartat c), aquesta serà realitzada per una comissió presidida pel Regidor responsable de Mercats, i amb la participació d'un representant de l'associació demarxants de la roba i/o un representant dels venedors del mercat de la verdura i el tècnic adscrit a la Regidoria que, segons el cas,dictaminaran,sobre la puntuació més avinent prioritzant la tipologia del producte per davant del venedor i afavorint aquelles mercaderies no presents al mercat i que, per aquest motiu, suposin un augment de la diversitat orientant-se així cap a una oferta comercial més atractiva per al consumidor.

 

3.Als efectes d'assolir el nivell adequat en la gestió de la llista d'espera i pel que fa a l'actualització de les dades que configuraran cadascuna de les sol·licituds que s'integraran en la mateixa, aquesta serà renovadaen períodes anuals. Per a cadascun dels exercicis i a partir del 31 de desembre dels mateixos, les sol·licituds que configurin les llistes d'espera es consideraran caducades, reiniciant-se de nou la recollida de peticions, sent responsabilitat dels sol·licitants la renovació de la demanda en el cas que així ho considerin del seu interès.

 

4.Tanmateix, correspondrà als interessats la comunicació a l'Ajuntament per a l'actualització de les seves dades personals, als efectes de notificacions, no comportant aquest acte la pèrdua de l'ordre en la llista d'espera excepte quan aquesta modificació faci referència a canvis de domicili amb repercussió al còmput de puntuació per a l'atorgament de noves llicències d'acord amb l'establert als apartats a, b i c del present article.

 

5.La impossibilitat de notificacióa l'interessat quan aquest fet vingui donat per la manca d'actualització de les dades de contacte amb el mateix i que constin a l'Ajuntament, serà responsabilitat exclusiva d'aquest, considerant-se que el sol·licitant no té interès en mantenir la seva inscripció en la llista d'espera, i corresponent al següent sol·licitant, d'acord amb el barem esmentat, la notificació per a l'atorgament d'una nova llicència de venda.

 

Article 14.- Traspàs del lloc de venda

 

1.Les autoritzacions municipals per a l'ocupació d'un lloc de venda, no són transferibles per cap concepte.

 

2.Tan sols per defunció del titular, impossibilitat física o jubilació, podrà transferir-se la llicència atorgada i emetre'n una de nova, si així ho sol·liciten, a favor del cònjuge, els familiars en 1r grau o treballadors a càrrec del titular amb una antiguitat mínima de tres anys d'exercici de l'activitat corresponent a la llicència en qüestió i que compleixin els requisits establerts a l'article 11 d'aquest Reglament.

 

3.L'opció de traspàs del lloc de venda ressenyada en l'apartat anterior, no serà assimilable a la presència en llista d'espera, corresponent exclusivament al titular de la sol·licitud els drets que emanen de la seva integració en aquesta.

 

 

CAPITOL V.DRETS I DEURES DELS TITULARS DE LLICÈNCIES DE VENDA NOSEDENTÀRIA.

 

 

Article 15.- Liquidació de taxes municipals

 

1.Els sol·licitants de llicència per a l'exercici de venda no sedentària dins el terme municipal de Valls, resten obligats al pagament de les taxes que, d'acord amb el que s'estableixi en les Ordenances Fiscals vigents, els hi pertoquin.

 

2.La liquidació s'efectuarà de forma simultània a la concessió dela llicència corresponent. El pagament s'efectuarà en els terminis de pagament en voluntària previstos en la normativa de recaptació.En el cas que transcorregut aquest termini l'interessat no hagi fet efectiu el pagament, es considerarà que desisteix de l'atorgament de la llicència. En qualsevol cas, no es podrà ocupar l'espai i iniciar la venda no sedentària fins que no s'hagi pagat la taxa corresponent.

 

3.El pagament s'efectuarà exclusivament mitjançant transferència bancària a favor de l'Ajuntament de Valls.

 

4.En el cas de llicències per a l'exercici de venda no sedentària de caràcter puntual i no continuada, es permetrà la realització del pagament en efectiu a la caixa municipal.

 

Article 16.- Gestió de cobrament per a la venda no sedentària en mercats periòdicscontinuats

 

1.La gestió del cobrament en el cas de mercats periòdics continuats, cas del mercat de la verdura i el de la roba, es realitzarà exclusivament mitjançant transferència bancària a favor de l'Ajuntament de Valls, amb liquidacions trimestrals que es liquidaran segons el quadre de terminis següent:

 

a)Rebuts corresponents al 1r trimestre: liquidació dins la 2ª quinzena del mes de març.

 

b)Rebuts corresponents al 2n trimestre: liquidació dins la 2ªquinzena del mes de juny.

 

c)Rebuts corresponents al 3r trimestre: liquidació dins la 2ª quinzena delmes de setembre.

 

d)Rebuts corresponents al 4t trimestre: liquidació dins la 2ªquinzena del mes de desembre.

 

2.La liquidació del primer rebut corresponent a noves llicències, es realitzarà mitjançant el cobrament de les taxes amb import proporcional al temps transcorregut des de la seva concessió fins al següent termini de pagament, fent-se efectiu els successius pagaments d'acord amb l'establert en l'apartat anterior.

 

3.Tanmateix, la liquidació de taxes pel pagament del darrer rebut en el cas de baixa del titular, i sigui quina sigui la causa d'aquesta, es farà efectiva per import proporcional al temps transcorregut des de la darrera liquidació i fins al moment de presentació - comunicació efectiva d'aquesta baixa.

 

4.Els pagament realitzats fora dels terminis assenyalats, seran cobrats per via de constrenyiment amb els recàrrecs corresponents i poden suposar la pèrdua de la llicència si en el termini de quinze diesdes de la notificació d'aquest impagament, el titular de la mateixa no compleix ambaquesta obligació, considerant-se des d'aquest momentla llicència lliure per a la seva adjudicació als interessats que figurin en la llista d'espera.

 

5.Com alternativa a la gestió de cobrament descrita en el present article, i en el cas de ser constituït oficialment un ens representatiu dels venedors en el cas de mercats, amb inscripció dins el Registre d'Entitats Jurídiques, es podrà establir la signatura de convenis que incloguin el pagament global de les taxes, agrupant-se les liquidacions de tots els venedors representats, per a l'exercici de l'activitat comercial no sedentària amb les condicions que en el mateix acord s'estableixin.

 

Article 17.- Tractament de l'exercici de l'activitat de venda no sedentària per part d'entitats sense ànim de lucre

 

1.Quan l'activitat de venda no sedentària sigui realitzada per entitats sense ànim de lucre, o bé es tracti d'actuacions publicitàries o de recaptacionsvoluntàries per a objectiusd'interès públic realitzades igualment per organismes sense ànim de lucre, i a proposta de la Regidoria responsable, es podrà establir la subvenció del 100 % de taxes atès el caràcter dels sol·licitants.

 

2.Excepcionalment, en el cas de celebracions de determinats esdeveniments, cas de la diada de Sant Jordi, i a proposta de la Regidoria responsable i per motius d'interès públic,es podrà acordar igualment la subvenció del 100 % de taxes.

 

3.En qualsevol cas, les subvencions ressenyades anteriorment ho seran sens perjudici del compliment de les condicions per a l'exercici d'aquesta activitat per als titulars de les llicències corresponents i que s'estableixen en el present Reglament, obligant-se alhora els mateixos a fer constar en tots aquells suports publicitaris de l'actuació en qüestió, sigui quin sigui la seva tipologia, la col·laboració de l'Ajuntament de forma explícita i evident.

 

Article 18.- Control d'absències dels mercats periòdics

 

1.Quan es produeixi l'absència en el lloc de venda sense causa justificada tres mercats consecutius o vuit d'alternatius en un trimestre, s'entendrà sense caducada la llicència en qüestió, procedint-se a l'anul·lació de la mateixa i l'atorgament, en el seu cas, de l'autorització alliberada al següent sol·licitant de la llista d'espera, i liquidant-se l'import corresponent al trimestre en que s'hagi produït aquest abandonament del lloc de venda.

 

2.A petició del titular, podrà autoritzar-se la no assistència al mercat per un període màxim d'un mes seguit. En aquest cas, l'interessat tindrà l'obligació de sol·licitar aquesta absència amb una antelació d'un mes, si bé tan sols podrà acollir-se a aquest benefici aquells venedors que no hagin realitzat cap falta no justificada al llarg del trimestre anterior, tot plegat sens perjudici de la liquidació íntegre del trimestre corresponent en el qual tingui lloc l'absència.

 

Article 19.- Drets dels titulars de llicència de venda no sedentària

 

1.L'Ajuntament té l'obligació de vetllar pel bon estat dels espais on es durà a terme l'activitat de venda no sedentària, tan pel que fa a les condicions de neteja i higiene, com a garantir la millor accessibilitat possible tan als venedors com als ciutadans - compradors a l'interior d'aquestes zones.

 

2.Tanmateix, l'Ajuntament facilitarà la disponibilitat de contenidors de recollida dels residus que es generin derivats de l'activitat comercial o en el seu cas, indicant als venedors els punts de recollida més propers a l'espai on desenvolupin la seva activitat, així com establint els serveis de neteja de la via pública necessaris per al manteniment en perfecte estat les zones ocupades per aquesta activitat.

 

3.Igualment, l'Ajuntament adoptarà les mesures necessàries per a disposar de les millors condicions per a la realització de l'activitat comercial, limitant els accessos a vehicles i facilitant, en el possible, les operacions de muntatge i desmuntatge de les parades.

 

4.Pel que faal desenvolupament de polítiques de foment i publicitat dels mercats no sedentaris que tenen lloc al terme municipal de Valls, l'Ajuntamentafavorirà la realització d'actuacions per a l'assoliment d'aquests objectius.

CAPÍTOL VI. PERSONAL MUNICIPAL AL SERVEI DELS MERCATS PERIÒDICS.

 

 

Article 20.- Els assentadors

 

L'assentador municipal tindrà la funció de representant de l'Ajuntament, supervisant el correcte funcionament del mercat i adoptant en cada cas les mesures correctores que consideri avinents per a l'assoliment d'aquesta finalitat.

 

Article 21.- Funcions dels assentadors

 

1.A banda de la funció genèrica assenyalada en l'article anterior, li correspon a l'assentador el desenvolupament de les funcions següents:

 

a)Dur el control i registre dels titulars del llocs de venda i del personal venedor.

 

b)Supervisarà que la instal·lació de les parades es realitza de forma correcte, amb ple respecte a les condicions i criteris que siguin establerts des de l'Ajuntament.

 

c)Aixecarà acta de la posta en marxa del mercat, indicant els llocs de venda que es troben presents així com ressenyant qualsevol mena d'incidència, bé referent a alguna infracció o situació irregular resolent, quan així sigui possible, totes aquelles situacions que afectant a l'ordre sanitari i/o a la disciplina del mercat, pugi perjudicar el bon desenvolupament de l'activitat comercial.

 

d)Les actes recollides en cada mercat, seran entregades a la Regidoria responsable per al seu coneixement i efectes. En cas de deduir-se l'existència d'alguna infracció susceptible de ésser sancionada, aquest recull tindrà validesa com acta d'inspecció, donant lloc, en el seu cas, a l'endegament de l'expedient informatiu i/o sancionador que s'escaigui.

 

e)Mantindrà contacte directe i continuat tan amb la Regidoria responsable com amb el departament de la Policia Local, per tal de notificar qualsevol incidència que, fora del seu abast, requereixi la presènciad'agents de l'autoritat o, en qualsevol cas, assistència d'altres departaments municipals.

 

 

CAPÍTOL VII. RÈGIM DE SANCIONS I INFRACCIONS.

 

Article 22.- Infraccions

 

Als efectes del present reglament, les infraccions podran considerar-se com a lleus, greus o molt greus.

 

Article 23.- Infraccions lleus

 

Esconsideraran infraccions lleus:

 

1.La manca d'un tracte correcte i respectuós vers els clients i els altres venedors.

 

2.L'exposició de mercaderies fora del lloc assignat.

 

3.La manca de neteja de l'espai assignat mentre dura el funcionament del mercat, tal i com s'estableix a l'article 8 del present Reglament.

 

4.L'incompliment dels horaris de muntatge i/o desmuntatge del mercat establerts per l'Ajuntament.

 

5.L'estacionament de vehicles a l'interior o al perímetre de la zona on té lloc el mercat.

 

6.El marcatge, reserva o senyalització de l'espai de venda sense autorització de l'Ajuntament.

 

7.La no exhibicióde l'autorització municipal en un lloc ben visible mentre duri l'activitat de venda.

 

Article 24.- Infraccions greus

 

Es consideraran infraccions greus:

 

1.La reincidència en infraccions de caràcter lleu en tres ocasions dins el mateix any natural.

 

2.La manca de respecte o consideració vers els assentadors municipals i/o altres funcionaris o representants de l'Ajuntament que prèviament s'haguessin identificat com a tals.

 

3.La variació, en qualsevol sentit,de l'emplaçament de lloc de venda sense comptar amb laprèvia autorització de l'Ajuntament.

 

4.La circulació de vehicles dins l'espai del mercat fora de les hores establertes.

 

5.L'ocupació del lloc de venda per persones diferents a les que figuren en l'autorització municipal.

 

6.La provocació d'aldarulls o actes violents de qualsevol mena.

 

7.La venda de productes diferents als autoritzats per la llicència municipal.

 

8.La desobediència a les ordres emeses per part de l'Ajuntament així com dels assentadors, funcionaris i/o representants municipals.

 

 

Article 25.- Infraccions molt greus

 

Es consideraran infraccions de caràcter molt greu:

 

1.La reincidència en infraccions de caràcter greu dins el mateix any natural.

 

2.La manca d'assistència al mercat amb elscriteris establerts a l'article 18 del present Reglament.

 

3.L'impagament de les taxes municipals d'acord amb l'establert a l'article 16 del present Reglament.

 

4.Els traspassos, cessions o qualsevol transferència i/o explotació del lloc de venda realitzats sense autorització prèvia de l'Ajuntament.

 

5.L'exercicide la venda sense prèvia autorització municipal.

 

6.La venda d'articles perniciosos, perillosos o nocius per a la salut pública, així com aquells ressenyats en l'article 6 del present Reglament.

 

7.L'ús d'instruments de pesar o amidar no autoritzats legalment.

 

Article 26.- Sancions

 

1.Les infraccions de caràcter lleu, seran sancionades amb multa fins a 750 €

 

2.Les infraccions de caràcter greu, seran sancionades amb multes fins a 1.500 €.

 

3.Les infraccions de caràcter molt greu, seran sancionades amb multes fins a 3.000 €, iamb la revocació de la llicència municipal per a l'exercici de la venda no sedentària al terme municipal de Valls en el cas de les infraccions afectes al que contemplen l'article 6, article 14.1, article 16.4 i article 18.1 del present Reglament, sense possibilitat de nova incorporació a la llista d'espera o atorgament de nova llicència en un termini de 5 anys des de la data de resolució de l'expedient corresponent.

 

4.Els imports assenyalats com a multes, s'actualitzarà en el cas que variï la normativa aplicable, adequant-se als imports màxims previstos per cada grau.

 

5.De les infraccions de caràcter molt greu, es traslladarà comunicació al Servei Territorial a Tarragona de la Conselleria de Comerç Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya.

 

6.El procediment a aplicar en la tramitació dels expedients sancionadors, serà aquell contemplat en la normativa deProcediment Administratiu.

 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

Des de la data d'aprovació definitiva del present Reglament, restarà derogat l'anterior Reglament de Mercats de l'Ajuntament de Valls, de 23 de desembre de 1985.

 

 

 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 1a

 

En el termini de 6 mesos a comptar des de la data del dia immediatament posterior al de l'aprovació definitiva del present Reglament, la Regidoria responsable elaborarà un model de fitxa d'identificació per als titular de llicències de venda no sedentària al terme municipal de Valls, així com constituirà un registre oficial dels titulars d'aquestes llicències, incorporant al mateix totes aquelles dades i informacions respecte a incidències, modificacions o alteracions del contingut de les autoritzacions corresponents.

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 2ª

 

En el termini de 6 mesos a comptar des de la data del dia immediatament posterior a la d'aprovació definitiva del present Reglament, la Regidoria responsable procedirà a l'actualització de la llista d'espera, mitjançant comunicació escrita i publicació en el BOP, així com establint-se un registre oficial on constin les dades actualitzades dels sol·licitants que constin en aquell moment en aquesta relació i que serà vigent fins a data 31 de desembre de l'exercici en curs, moment en el qual seran arxivades les sol·licituds que conformaran aquesta llista. A data 1 de gener s'iniciarà de nou la recepció de sol·licituds per a la nova configuració d'aquesta llista d'espera.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica