04.- REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE PATRIMONI CULTURAL MUNICIPAL

REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE PATRIMONI CULTURAL MUNICIPAL

1. JUSTIFICACIÓ

La protecció, la conservació, la investigació i la difusió del coneixement del patrimoni cultural és una de les obligacions fonamentals que tenen els poders públics. L’Ajuntament de Valls és el responsable últim de vetllar pel patrimoni de la comunitat, de la seva interpretació per a les generacions actuals i la seva conservació per a les generacions futures.

El patrimoni d'un poble constitueix el testimoni de la seva trajectòria històrica i d'identitat. És en aquest marc, i per tal de preservar el patrimoni de la ciutat i els seus valors, que es circumscriu la constitució d'una Comissió de Patrimoni Local com a l’òrgan consultiu entorn de les actuacions que es duen a terme en béns inclosos en el catàleg de bens protegits o amb d’altres amb un clar interès patrimonial.

Actualment s'està elaborant un nou Catàleg de béns a protegir que formarà part del nou Pla d'Ordenació Urbana Municipal (en endavant POUM) de Valls.

2. REGULACIÓ JURÍDICA

L’art. 66.3e del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC) estableix les competències dels municipis en matèria de patrimoni històric i artístic, i l'article 17 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, en determina el contingut que concreta la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (en endavant LPCC).

El patrimoni cultural català està integrat per tots els bens mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que pel seu valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials. També formen part del patrimoni cultural català els béns immaterials integrants de la cultura popular i tradicional (art. 1 de la LPCC)

Tenim, per tant, un conjunt de béns que cal protegir i que es regeixen bàsicament per les següents lleis reguladores:

 • La Constitució Espanyola, l'art. 46 estableix que “els poders públics garantiran la conservació i promouran l'enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles d'Espanya i dels béns que l'integren, sigui quin sigui el règim jurídic i la titularitat. La llei penal sancionarà els atemptats contra aquest patrimoni”.

 • El Decret de 22 d'abril de 1949, en el qual es protegeixen tots els castells de l'estat espanyol, i per extensió, les muralles, les quals es consideren BCIN.

 • El Decret 571/1963, de 14 de març, en virtut del qual es protegeixen tots els escuts, emblemes, pedres heràldiques, creus de terme i d'altres peces i monuments similars de més de cent anys d'antiguitat. Aquest decret és recollit per la disposició addicional segona de la Llei 19/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, que assimila els escuts, emblemes, etc. a Bens d'Interès Cultural, els quals esdevenen Bens Culturals d'Interès Nacional (BCIN), en virtut del punt segon de la disposició addicional primera de la LPCC, quan diu que els béns radicats a Catalunya que hagin estat declarats d'interès cultural o hagin estat inclosos a l'Inventari General dels Béns mobles, d'acord amb la Llei de L'Estat 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, passen a tenir respectivament la consideració de BCIN i de béns catalogats.

 • La disposició addicional primera de la mateixa Llei estableix que “els béns immobles que en el moment d'entrada en vigor d'aquesta llei estiguin inclosos en catàlegs de patrimoni cultural incorporats en plans urbanístics passen a tenir, llevat que siguin BCIN, la consideració de béns culturals d'interès local (BCIL), i queden inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català”.

 • Els propietaris, titulars o posseïdors dels immobles declarats BCIN o BCIL tenen l’obligació de preservar-los i mantenir-los en bon estat, i vetllar perquè l’ús al qual es destinin en garanteixi sempre la conservació. De cap manera no poden destruir- los, i han de permetre l’entrada a especialistes per poder estudiar-los. Aquesta obligació s’estén als edificis de propietat pública i privada (art. 25 de la LPCC).

 • Els propietaris, titulars o posseïdors d’immobles declarats BCIN han de presentar al Departament de Cultura un programa d’actuació de conservació en el cas que sigui necessari fer-hi obres de manteniment (art. 29 de la LPCC)

 • Les Obres o intervencions en un BCIN han de ser autoritzades pel Departament de Cultura abans de procedir-ne a la concessió; han d’incloure un informe sobre els valors diversos de l’immoble i també sobre l’impacte de la intervenció, a l’edifici i a l’entorn art. 34.1, 2 i 3 de la LPCC). S’hi han d’aplicar els criteris bàsics d’intervenció establerts a la LPCC (art. 34.4 i 35).

 • Els ajuntaments han de notificar al Departament de Cultura i als interessats les llicències urbanístiques que afecten elements declarats BCIN (art. 34.5 LPCC). Igualment, han de comunicar al dit Departament les mesures de prevenció a adoptar per evitar danys a tercers quan l’immoble es trobi en mal estat de conservació (art. 34.6 LPCC).

 • Quant als criteris d’intervenció en edificis, conjunts i entorns monumentals declarats BCIN, la LPCC és taxativa respecte a la salvaguarda dels valors històrics, arquitectònics, artístics, urbanístics i ambientals; a canvis d’ús; volum, tipologia, morfologia i cromatisme; eliminacions no justificades; retolacions, instal·lacions afegides en façanes i cobertes; siluetes paisatgístiques, parcel·lacions, alteracions en l’edificabilitat i instal·lacions urbanes; visualització, geomorfologia i topografia (art. 35 LPCC).

 • L’Administració de la Generalitat o els ajuntaments han d’ordenar als responsables de danys causats il·lícitament a immobles declarats BCIN o BCIL les reparacions necessàries per restituir el bé al seu estat anterior, independentment de la sanció que correspongui (art. 68 LPCC). Són responsables d’aquestes infraccions: els propietaris, els titulars de dret i els posseïdors, els promotors i els directors de les obres, pel que fa a béns immobles; els autors, còmplices o encobridors, pel que fa a intervencions arqueològiques no autoritzades (art. 72 LPCC).

 • Tanmateix, en qualsevol cas, d'acord amb l'art. 18 de la LPCC “Ultra els béns culturals d'interès nacional i els béns catalogats, fan part també del patrimoni cultural català els béns mobles i immobles que tot i no haver estat objecte de declaració ni de catalogació reuneix els criteris descrits a l'art. 1 de la mateixa Llei”.

 • La declaració d'un immoble com a BCIL comporta l'aplicació immediata del règim jurídic que aquesta Llei estableix per als béns catalogats. Qualsevol norma addicional de protecció d'aquests béns s'ha d'establir mitjançant els instruments determinats per la legislació urbanística (art. 39 LPCC).

 • El Departament de Cultura de la Generalitat pot impedir qualsevol obra o intervenció en béns integrants del patrimoni cultural no declarats d'interès nacional. A aquest efecte, ha de requerir l'ajuntament perquè adopti les mesures necessàries per a l'efectivitat de la suspensió i, si aquest no ho fa, pot adoptar-les subsidiàriament. El Departament de Cultura, amb l'informe previ de l'ajuntament, ha de resoldre en el termini de dos mesos a favor de la continuació de l'obra o la intervenció suspesa o a favor de la incoació d'expedient de declaració de BCIN (art. 23 LPCC).

 • Per tal de preservar els valors culturals d'un bé immoble, els ajuntaments poden suspendre la tramitació de la concessió d'una llicència d'obres i sol·licitar al Departament de Cultura la incoació d'un expedient de declaració de BCIN.

 • El Decret 78/2002, de 5 de març, Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que regula les intervencions i tractament de les restes arqueològiques i paleontològiques, així com el control que sobre aquestes ha de fer el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

3. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS

Per al compliment dels objectius de preservació i regulació de les intervencions en els elements del patrimoni cultural definits en el Pla general d'ordenació urbana de Valls (en endavant PGOUM), que serà subsituït pel nou POUM, es fa necessari proveir dels instruments que permetin desenvolupar aquesta tasca. La creació d'una Comissió Municipal de Patrimoni ha d'assumir la funció de vetllar pel compliment de la protecció i conservació dels béns inclosos ara en el PGOUM i que formaran part també del nou POUM i els diferents documents sectorials que l'acompanyaran i que tenen incidència sobre la catalogació i protecció d'elements, com són, el Catàleg de Masies i Cases Rurals (terrenys rústecs) i el Catàleg de Béns a Protegir (terrenys rústecs i urbans). La comissió haurà de valorar les intervencions conforme al nivell de protecció i normes d'intervenció dels elements catalogats, funcionant com un instrument àgil i obert de control de les intervencions que sobre aquests béns s'hagin de efectuar.

4. COMISSIÓ MUNICIPAL DE PATRIMONI

4.1. Caràcter i objecte de la Comissió

a) Òrgan de caràcter fonamentalment tècnic que té com a missió principal exercir aquest control sobre les actuacions en els elements catalogats i en els seus entorns definits de protecció, quan sigui d'aplicació.

b) En general, com assessora de la Corporació Municipal en els temes de la seva competència en relació al patrimoni arquitectònic vallenc.

4.2. Funcions i intervencions de la Comissió

a) La Comissió haurà d'informar a petició del president amb caràcter d'assessorament en matèria de patrimoni arquitectònic, arqueològic i paisatgístic.

b) La Comissió haurà d'informar preceptivament encara que el seu informe no sigui vinculant, en els següents casos:

 • Els BCIL inclosos a l'annex del PGOUM i elements inclosos al Catàleg de Béns a Protegir que formarà part del nou POUM.

 • Concessió de llicències d'obres i /o activitats que incideixin sobre qualsevol element catalogat, a qualsevol nivell, o entorn de protecció.

 • Actuacions d'iniciativa pública que que afectin a elements o béns catalogats.

 • En la modificació o ampliació del Catàleg, per motius diversos, especialment la inclusió de noves catalogacions o canvis en el nivell de protecció dels elements catalogats.

 • En totes les actuacions de la corporació en matèria de protecció del patrimoni.

d) La Comissió tindrà funcions complementaries de dinamització de la seva activitat, de promoció de la rehabilitació i protecció d'edificis o elements catalogats.

4.3. Composició de la comissió

La Comissió Municipal de Patrimoni estarà formada per:

a) Membres permanents:

 • President de la Comissió, que serà l'Alcalde/essa de l'Ajuntament de Valls, o regidor/a en qui delegui

 • Dos regidors de l'Ajuntament de Valls nomenats per la Junta de Govern Local a proposta del President de la Comissió Municipal de Patrimoni.

 • Dos tècnics/assessors de l'Ajuntament de Valls o dels seus ens autònoms, nomenats per la Junta de Govern Local a proposta President de la Comissió Municipal de Patrimoni.

 • Un representant de l'IEV (Institut d'Estudis Vallencs).

 • Un representant del COAC a Tarragona (Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya).

 • Tres persones vinculades al patrimoni, nomenats per la Junta de Govern Local a proposta del President de la Comissió Municipal de Patrimoni, prèvia consulta a l'IEV i COAC.

 • El Secretari de l'Ajuntament de Valls, o persona en qui delegui, sense vot.

b) També hi ha la possibilitat, que a petició dels membres de la permanent, és puguin establir col·laboracions puntuals de representats diversos, com poden ser entitats culturals, entitats ciutadanes, associacions de veïns, botiguers, etc., i/o persones relacionades amb diversos camps que pugin tenir relació amb els temes objecte del seu informe, per tal de dur a terme la seva tasca amb la màxima eficàcia. També es podrà demanar la presència d'altres tècnics de reconeguda solvència en qüestions de patrimoni, sempre que sigui necessari i s'hagi acordat prèviament pels membres que formen part de la permanent. Les persones que no formen part de permanent no tenen dret a vot.

4.4. Funcionament de la comissió

El funcionament de la Comissió serà el propi dels òrgans col·legiats de l' Ajuntament.

Convocatòria: La Comissió serà convocada pel President/a, en la franja horària que acordi la majoria i així quedi estipulat, per escrit i amb antelació de sis dies hàbils, fent-hi constar els temes de l'ordre del dia, restant la documentació de l'objecte de la reunió a la seva disposició a Secretaria de l' Ajuntament.

Lloc de celebració : Ajuntament de Valls

Quòrum: La Comissió s'entendrà vàlidament constituïda si hi concorren la majoria simple dels seus membres.

Presa de decisions: Els informes s'emetran per unanimitat, i en cas de discrepàncies per majoria simple dels membres de la permanent concurrents a la sessió de la comissió vàlidament constituïda segons quòrum establert. En cas d'empat decidirà el vot de qualitat del president/a de la Comissió.

Acta: De cada sessió el secretari/a n'estendrà una acta que s'aprovarà, si així s'acorda, al final de la mateixa sessió. En altra cas, s'aprovarà en la propera sessió que se celebri .

Termini per emetre informes: En tot cas, en cada sessió s'haurien d'informar els temes inclosos a l'ordre del dia remès als membres de la Comissió. Només en cas excepcional i motivadament per la complexitat de l'assumpte a debatre, es podrà ajornar l'emissió de el corresponent informe per la sessió ordinària posterior de la Comissió.

Competències: Totes les qüestions relatives al funcionament de la Comissió o d'altres no previstes en les normes d'aquest Reglament seran resoltes de conformitat amb la normativa general aplicable i amb la sectorial de patrimoni.

4.5 Disposició derogatòria

A l'entrada en vigor d'aquest Reglament queda derogat el Reglament de creació i funcionament de la Comissió Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic Vallenc aprovat definitivament pel Ple municipal en sessió 7 de febrer de 2003.

4.6 Entrada en vigor

Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la publicació íntegra de l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona , i regirà mentre no se n’acordi la modificació o derogació.

 

 

 

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica