04.- ORDENANÇA REGULADORA ACCES VEHICLES INTERIOR LOCALS

4. ORDENANÇA REGULADORA DE L´ACCÉS DE VEHICLES A L´INTERIOR DE LOCALS

Capítol I. Característiques i requisits dels locals.

Article 1

L'accés de vehicles des de la via pública als locals o recintes i a la inversa, constitueix la reserva d'un espai de domini públic que dóna lloc a un ús privatiu d'aquest i, en conseqüència, estarà subjecte a aquesta ordenança i al pagament de qualsevol tribut i ingrés de dret públic que li sigui d'aplicació segons les disposicions vigents en cada moment.

Article 2

Es concedirà autorització d'accés permanent als locals destinats als garatges de comunitats de propietaris o edificis unifamiliars, als garatges o aparcament i en aquells altres locals que així ho sol·licitin, els seus titulars o persones autoritzades per al seu ús, previ informe favorable resultant de la corresponent inspecció, tant de la part exterior coma l'interior, del local en qüestió.

Article 3

1- Per tal d'obtenir l'autorització d'accés caldrà justificar que el local reuneix les condicions següents:

1.1. Que a la via on estigui ubicat aquest local, la concessió del gual no representi un perjudici per a la disponibilitat d'estacionament a la via en qüestió. En aquest sentit, l'informe corresponent farà valoració de quina és aquesta disponibilitat, amb especial consideració al nombre de vehicles que s'encabeixen en l'autorització del gual sol·licitada.
1.2. Complir els requisits que exigeix el Pla General d'Ordenació o d'altres disposicions vigents en el moment de la sol·licitud, en tot allò que afecti la protecció contra incendis, ventilació i superfície mínima per plaça d'aparcament.

Capítol II. Senyalització i característiques tècniques dels guals.

Article 4

1- Les obres d'adequació, segons allò que es disposa al Pla General, que necessiti el gual, es faran directament pel titular de l'autorització i requeriran de la corresponent llicència d'obres.

2- En les obres d'accés a finques (benzineres, superfícies comercials, espais de negoci a l'aire lliure i similars) caldrà que quedin definits de forma clara els trams d'entrada i sortida a la finca, sense transformar, en cap cas, ni la rasant ni l'alineació de la vorera en tota la línia de façana.

Article 5

1- Davant dels accessos autoritzats es pintarà a la calçada, a una distància de 20 cm. de la vorera i paral·lelament a aquesta, una línia contínua de 10 cm. d'amplada de color groc, de longitud igual a la concedida, paral·lela a la vorera i a una distància respecte aquesta i l'eix de la línia groga de 20 cm.

2- El titular realitzarà la senyalització horitzontal, sens aquesta al seu càrrec.

Article 6

Al costat de l'accés al local, es fixarà de forma permanent, visible des de la calçada i a una alçada de 2,2 m. sobre la rasant de la vorera, una senyal normalitzada les característiques de la qual fixarà l'Ajuntament.

Article 7

La senyalització indicada haurà de mantenir-se en perfecte estat de conservació quedant prohibida qualsevol altra referent a l'autorització d'accés de vehicles.

Article 8

1- La longitud autoritzada serà igual a l'amplada necessària per al pas exclusiu de vehicles en la línia de façana, augmentada, com a màxim, a 1m. i sempre que així hi consti expressament en l'autorització.

2- No es comptabilitza com a amplada reservada per al pas exclusiu de vehicles la part reservada per a la sortida de vianants, la qual haurà d'estar degudament protegida.

3- Quan aquest gual serveixi d'accés a camions de gran tonatge, la llargada del gual podrà ser superior en dos metres i mig a la de la porta, sempre que hi figuri expressament a l'autorització.

Article 9

Els límits del gual estaran situats a més d'un metre de qualsevol arbre o d'altres elements del mobiliari urbà, si això no és possible caldrà efectuar-ne el trasllat, prèvia l'autorització corresponent, que serà a càrrec del titular.

Article 10

Queda prohibida qualsevol forma d'accés mitjançant rampes o elements equivalents, provisionals o definitius, que permetin l'accés rodat a les finques per sobre la vorera, excepte quan aquests elements siguin de caràcter mòbil i s'utilitzin exclusivament en les maniobres d'entrada i sortida dels vehicles a l'interior del local, retirant-se un cop finalitzada aquesta maniobra.

Article 11

En el cas de locals ubicats en vies reservades -totalment o parcialment- als vianants (zones “peatonals”), els titulars que desitgin disposar d'accés permanent a aquests locals, tindran la consideració, igualment, de reserva d'un espai de domini públic, restant subjectes al pagament de qualsevol tribut i ingrés de dret públic que li sigui d'aplicació segons les disposicions vigents en cada moment, així com a les obligacions contemplades en la present Ordenança.

Article 12

1- Les obres d'enderrocament, reparació o nova construcció d'edificis i altres activitats que exigeixin el pas de camions per damunt de la vorera, per tal de facilitar l'accés corresponent, podran comportar, a càrrec del sol·licitant, l'adequació de la vorera i del paviment existent sempre que es garanteixi la resistència per a no malmetre ni el mateix ni les les instal·lacions soterrades.

2- El titular té l'obligació de mantenir la vorera en tot moment transitable per als vianants i de reconstruir-la un cop finalitzats els treballs que exigeixin el pas de vehicles.

3- En qualsevol cas, i atesa les especials condicions d'ús, les autoritzacions contemplades en aquest article tindran la consideració de reserva d'espai de la via pública per motiu d'obres i no seran interpretades com a reserva de gual.

Article 13

1- Fins a una pes màxim autoritzat de 3 t., es mantindrà el paviment original de la vorera, amb un fonament de formigó en massa de 200 kg/cm2. de resistència característica amb un gruix de 22 cm. sobre terreny compactat al 90% del Pròctor modificat.

2- Quan el gual serveixi d'accés a vehicles de més de 3 t. de pes màxim autoritzat, el paviment de la zona compresa entre la vorera i la porta d'accés es col·locarà sobre una base de formigó en massa de 250 kg/cm2. De resistència característica amb un gruix de 22 cm. sobre terreny compactat al 90% del Pròctor modificat.

Article 14

Els materials utilitzats en l'acabat superficial de les voreres i vorades que s'hagin modificat amb motiu de facilitar l'accés als vehicles, seran de les mateixes característiques que els de les voreres adjacents d'acord amb el que s'estableixi des dels serveis tècnics municipals.

Article 15

1- En carrers en que la secció sigui inferior a 8 metres, els titulars d'una autorització d'accés podran sol·licitar una zona de reserva d'estacionament a la vorera contrària, amb l'objecte de facilitar l'accés i sortida dels vehicles sempre que no sigui possible ampliar la porta del garatge, i quan hi concorrin algun dels aspectes següents:

1.1. quan entre la línia de façana de sortida del garatge i el vehicle estacionat al front hi hagi un espai inferior a 5 m.;
1.2. en els casos que disposant d'un espai de 5,5 m. lliures es tracti d'un garatge públic amb places de rotació.

2- La longitud de la reserva tindrà una amplada igual a l'amplada de la porta i s'instal·larà de l'eix de sortida a la dreta o a l'esquerra segons sigui el sentit de circulació en aquell carrer.

3- La reserva restarà subjecte al pagament del preu públic que s'estableixi a les Ordenances Fiscals vigents.

4- La senyalització d'aquestes reserves consistirà en una senyal d'estacionament prohibit amb sub-placa d'indicació dels metres de reserva.

5- La instal·lació i el manteniment de la senyalització indicada en el punt anterior, anirà a càrrec del sol·licitant d'acord amb les especificacions tècniques que l'Ajuntament determini. Igualment serà responsabilitat del sol·licitant el manteniment i conservació d'aquesta senyalització.

Capítol III. Sol·licitud i tramitació de l'autorització d'accés.

Article 16

La titularitat de l'autorització s'atorgarà a les persones físiques i jurídiques o comunitats de propietaris que ostentin la propietat o la titularitat de la llicència preceptiva per a l'ús del local o recinte.

Article 17

1- Les autoritzacions es concediran pel termini comprés entra la data de sol·licitud i el 31 de desembre del mateix any, prorrogant-se automàticament per anys successius excepte quan es donin les condicions indicades en l'art 23 de la present Ordenança.

2- L'incompliment de qualsevol dels requisits exigits comportarà el requeriment per part de l'Ajuntament per a que en el termini que s'estableixi el titular de l'autorització regularitzi la situació que el va provocar. De no fer-ho es revocarà l'autorització essent d'aplicació el previst a l'art. 20 de la present Ordenança.

Article 18

1- Per a sol·licitar l'autorització caldrà presentar la documentació següent:

1.1. En cas de lloguer, document que acrediti la ocupació o utilització del local
1.2. Llicència d'activitat en els casos que sigui necessària segons la normativa vigent.
1.3. Croquis de l'emplaçament:
1.3.1. L'amplada del gual
1.3.2. La numeració exacte de la finca
1.4. Croquis del local a escala amb indicació de:
1.4.1. Nombre i tipus de vehicles que podrà contenir el local

Article 19

Caldrà comunicar que s'ha efectuat el trasllat dels elements urbanístics que impedeixin l'accés al local o recinte com a condició prèvia a l'entrega de la placa de gual.

Article 20

1- Per a les sol·licituds que es produeixin al llarg de l'any fiscal, s'aplicarà la part de la taxa corresponent als períodes trimestrals compresos des de la data de la sol·licitud fins al 31 de desembre.

2- Tanmateix en el cas de sol·licituds d'anul·lació del gual, igualment es prorratejarà el pagament pendent de forma trimestral d'acord amb l'establert a l'Ordenança Fiscal.

Article 21

1- En cas que es realitzin modificacions a les voreres destinades a facilitar el pas de vehicles des de la via pública a un local o recinte sense haver obtingut l'autorització, l'Ajuntament requerirà al titular o, si fos el cas, a l'arrendatari o propietari del local, per a que en el termini de quinze dies restauri en el seu estat original aquells elements o modificacions implantades sense autorització, realitzant-se al seu càrrec les obres o actuacions necessàries per a aquest fi amb l'obligació de tramitar la corresponent llicència d'obres i a l'abonament de la taxa i l'impost amb el recàrrec que s'estableixen a l'Ordenança Fiscal corresponent.

2- Si el local reunís les condicions necessàries el requerirà per a que tramiti en un període màxim de quinze dies la corresponent autorització. En aquest cas haurà d'abonar el doble de la taxa i l'impost per les obres realitzades sense autorització.

3- Un cop exhaurit el termini de quinze dies sense haver iniciat els tràmits corresponents, l'Ajuntament podrà iniciar un expedient sancionador contra la persona a qui van ser adreçats el requeriments.

Article 22

1- Per als garatges d'ús individual o edificis unifamilars, l'autorització podrà ser concedida per a un ús permanent o amb horari limitat. En aquest darrer cas es concedirà per a l'horari establert entre les 18 i les 10 hores del dia següent.

2- Igualment, a les zones industrials del municipi, i que així siguin definides al Pla General, es podran concedir guals per a funcions de càrrega i descàrrega.

Article 23

1- Els canvis de titular comportaran una nova autorització.

2- Les ampliacions i reduccions, o qualsevol altra tipus d'alteració de l'espai destinat a gual comportaran l'actualització de l'autorització, previ l'informe corresponent i sol·licitud de l'interessat.

3- Igualment les baixes s'hauran de sol·licitar per escrit, procedint a l'entrega de la placa i justificació de trobar-se al corrent de pagament. Tanmateix la baixa no serà efectiva fins i tant no es procedeixi a la restauració de les modificacions de la vorera que s'haguessin pogut realitzar, tant d'obra com de pintura.

Article 24

1 L'autorització s'ha d'entendre atorgada sense perjudici de tercers i són essencialment revocables per raons d'interès públic, i sense dret a indemnització.

2- Conseqüentment l'administració municipal podrà, en qualsevol moment, revocar l'autorització, requerint al titular per a que deixi en el seu estat original les possibles alteracions introduïdes amb la implantació del gual, restant exempt, l'usuari afectat, de la liquidació de la corresponent llicència d'obres.

3- La denegació de les sol·licituds i la revocació de les autoritzacions seran sempre motivades.

Capítol IV. Obligacions dels titulars de les autoritzacions.

Article 25

A partir de la concessió del gual serà responsabilitat del titular de l'autorització d'accés mantenir el paviment en perfectes condicions de manteniment.

Disposició Transitòria 1a.

Les autoritzacions per guals que no compleixin la funció de reserva del domini públic per a facilitar l'accés de vehicles a l'interior de locals o recintes actualment existents seran revocats, restant anul·lades les autoritzacions corresponents a partir del 30 de juny de 2000.

Disposició Transitòria 2a

Tanmateix les autoritzacions per a guals de càrrega i descàrrega adscrits a comerços, així com reserves d'estacionament per a ús comercial actualment existents seran igualment revocats a partir del 30 de juny de 2000.

Disposició Addicional

La Regidoria de Senyalització i Mobilitat elaborarà un estudi per a la implantació de zones de càrrega i descàrrega d'ús públic en els llocs més adients, per tal de permetre la millor disponibilitat possible d'espais reservats a aquesta finalitat per al sector comercial de la ciutat. Alhora, en la senyalització d'aquestes zones, s'establiran per a cada cas els horaris de funcionament que permetin un ús més eficaç dels mateixos.

Disposició Derogatòria

Queden derogades totes aquelles disposicions i acords anteriors a l'aprovació de la present Ordenança, pels quals s‘establien criteris per a la concessió d'autoritzacions de guals.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica