03.- ORDENANÇA SOBRE PUBLICITAT DIRECTA EN BÚSTIES

3. ORDENANÇA SOBRE PUBLICITAT DIRECTA EN BÚSTIES
 

Preàmbul.

L'ús, cada cop més freqüent, de la publicitat directe mitjançant el sistema de bústia a bústia, ha comportat que, de forma creixent, aquesta mena de publicitat envaeixi literalment molts habitatges del municipi.

Aquest fet -agreujat per la manca de qualsevol mena de control- ocasiona sovint molèsties als veïns, que es veuen impotents davant d'aquesta situació. Cal tenir present que el caràcter privat dels espais on es dipositen els fulletons publicitaris no es, majoritàriament, en absolut reconegut per les empreses distribuïdores.

És per aquest motiu que s'ha elaborat tal i com de fet altres municipis de Catalunya ja han o estan realitzant- aquesta proposta d'ordenança que pretén establir uns mínims principis reguladors, amb l'objectiu de preservar els drets dels ciutadans en aquest àmbit, alhora que fomentant que aquesta forma de publicitat es porti a terme de forma més racional i amb major profit per les pròpies empreses que s'anuncien. També forma part de la presenta proposta, una especial atenció a la qualitat dels suports que s'utilitzen en la impressió dels fulletons publicitaris, afavorint en el possible, el respecte al medi ambient en la seva elaboració.

Capítol I. Disposicions generals.

Article 1r
La present ordenança municipal té per objecte regular l'anomenada Publicitat directa a les bústies amb la finalitat de dignificar el sector, racionalitzar l'activitat i reduir-ne les molèsties que la bustiada provoca als ciutadans.

Article 2n
Només podran exercir aquesta activitat, les empreses de distribució de material publicitari a les bústies legalment constituïdes per a aquesta finalitat, sense perjudici de l'excepció derivada de la propaganda institucional i electoral.

Article 3r
La publicitat serà dipositada a l'interior de les bústies dels ciutadans i/o aquells espais que els veïns o les comunitats de propietaris hagin disposat per a la seva col·locació. Es prohibeix expressament deixar la publicitat al terra dels vestíbuls dels habitatges. Igualment, resta prohibit repartir publicitat a la via pública, llevat de casos molt excepcionals i prèvia autorització fonamentada.

Article 4t
Tot el material publicitari repartit, sigui de les característiques que sigui, haurà de portar en lloc visible una identificació de l'empresa distribuïdora. L'absència de la identificació podrà ser objecte d'un sanció que, entenent que el repartiment ha estat realitzat per una empresa que no estigui legalment constituïda, recauria sobre l'empresa anunciant.

Article 5è
En el supòsit que el material publicitari a distribuir, per impossibilitat tècnica i/o operativa justificada no reuneixi les condicions exigides per la present ordenança, les empreses distribuïdores de material publicitari a les bústies, ho hauran de comunicar per escrit a l'Ajuntament amb l'anticipació necessària i hauran d'adjuntar un model del material a distribuir.

Article 6è
L'incompliment d'aquesta ordenança, en el sentit de no dipositar correctament els prospectes, detectat pels serveis d'inspecció d'aquest Ajuntament o denunciat repetidament pels ciutadans, serà objecte d'una sanció.

Article 7è
Per garantir un bon servei i evitar molèsties als ciutadans el material publicitari objecte de distribució s'haurà de plegar adequadament i s'haurà de tenir en compte la mida més habitual de la boca de les bústies.

Article 8è
Entenent que la bústia és un bé privat, les empreses distribuïdores de material publicitari hauran d'abstenir-se de dipositar publicitat en aquelles bústies, els propietaris de les quals indiquin expressament la voluntat de no rebre'n.

Article 9è
Les empreses de publicitat, impremtes i empreses distribució de material publicitari a les bústies, hauran de recomanar als seus clients la quantitat de prospectes a repartir i la periodicitat per tal de disminuir l'impacte i garantir-ne l'eficiència.

Article 10è
Les empreses de distribució de material publicitari a les bústies hauran de recomanar als seus clients que usin paper reciclat, que no usin paper clorat, que evitin la plastificació i els prospectes setinats i que s'emprin tintes ecològiques.

Article 11è
El material publicitari un cop usat, tindrà la consideració de residu municipal reciclable. Les empreses de publicitat, impremtes i empreses de distribució de material publicitari a les bústies hauran d'aconsellar als seus clients que col·loquin en la seva publicitat missatges d'educació ambiental i molt especialment, de la necessitat de dipositar la publicitat, un cop usada, en els contenidors especials de paper distribuïts per la ciutat amb la finalitat de garantir-ne el reciclatge.

 

Capítol II. Infraccions.

Article 12è
Especialment i sense perjudici del previst en els articles anteriors, no seran permesos i constituiran infracció els següents actes:

- Deixar publicitat al terra dels vestíbuls dels immobles o en lloc diferent al disposat pels veïns o les comunitats de propietaris.

- No plegar adequadament o disposar correctament el material publicitari a les bústies.

- No trobar-se legalment constituïda l'empresa distribuïdora i no disposar de la preceptiva llicència d'activitat

- El repartiment de material publicitari sense identificació de l'empresa distribuïdora, excepte en els supòsits expressament autoritzats previstos a l'ordenança.

- Distribuir publicitat a les bústies dels propietaris que hagin fet ús dels seus dret voluntari a no rebre'n.

- Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació necessària sol·licitada per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves funcions i també subministrar informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, implícitament o explícitament.

Article 13è
Concepte d'infracció. Constitueixen infracció administrativa d'aquesta ordenança les accions i omissions que representin vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen tipificats en els diferents articles de desenvolupament.

Article 14è
Responsabilitat. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin a títol d'autors i coautors.

Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones que per llei se'ls atribueixi els deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres.

De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixin sense haver-la obtingut prèviament o amb incompliment de les seves condicions, en seran responsables les persones físiques i jurídiques que siguin titulars de la llicència i, si aquesta no existís, la persona física o jurídica sota la dependència de la qual actuï l'autor material de la infracció.

Capítol III. Classificació de les infraccions i la seva sanció.

Article 15è.

Les infraccions administratives d'aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa de multa i s'imposaran d'acord amb la següent escala i tipologia:

- Infraccions lleus: de 5.000 fins a 50.000.-Pts.

* Deixar publicitat al terra dels vestíbuls dels immobles o en lloc diferent al disposat pels veïns o les comunitats de propietaris.

* No plegar adequadament o disposar correctament el material publicitari a les bústies.

- Infraccions greus: de 51.000 fins a 150.000.-Pts.

* No trobar-se legalment constituïda l'empresa distribuïdora i no disposar de la preceptiva llicència d'activitat.

* El repartiment de material publicitari sense identificació de l'empresa distribuïdora, excepte en els supòsits expressament autoritzats previstos a l'ordenança.

* Distribuir publicitat a les bústies dels propietaris que hagin fet ús dels seu dret voluntari a no rebre'n.

- Infraccions molt greus: de 151.000 fins a 300.000.- Pts.

* Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació necessària sol·licitada per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves funcions i també subministrar informació documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, implícitament o explícitament.

La classificació de la infracció i la imposició de la sanció s'hauran d'adequar als fets, i s'hauran de sospesar per això els següents criteris d'aplicació:

1.- L'existència d'intencionalitat o reiteració.
2.- La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
3.- La reincidència, per haver comès en el termini d'un any més d'una infracció del mateix tipus.
4.- La transcendència social.

La imposició de les sancions serà compatible amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació que hagi alterat al seu esta originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats pels fets sancionats.

Article 16è
Les infraccions molt greus prescriuen al cap de dos anys, les greus al cap d'un any i les lleus al cap de sis mesos.

Aquests terminis començaran a comptar a partir del dia en què la infracció s'hagi comès.

les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de tres anys, les imposades per faltes greus al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus al cap d'un any.

Aquests terminis començaran a comptar des del dia següent a aquell en què hagués adquirit fermesa en via administrativa la resolució per la qual es va imposar la sanció.

Si transcorreguts sis mesos des de la iniciació dels procediment sancionador no ha recaigut resolució expressa i definitiva s'iniciarà el termini de 30 dies per a la caducitat de l'expedient i l'arxiu de les actuacions.

Aquests terminis s'interrompran en els supòsits que el procediment s'hagi paralitzat per alguna causa imputable als interessats o que els fets hagin passat a la jurisdicció penal.

Capítol IV. Mesures cautelars. Competència i procediment.

Article 17è

Per a la incoació del procediment sancionador l'òrgan competent pot adoptar mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional que siguin necessàries per a la bona finalitat del procediment, evitant el manteniment dels efectes de la infracció i impulsant les mesures exigides pels interessos generals.

En aquest sentit podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin sense llicència i la retirada d'objectes, materials, utensilis o productes amb que s'estigués generant o s'hagués generat la infracció.

Aquestes mesures podrà adoptar-les la prefectura de la Policia Local un cop formulada la preceptiva denúncia i hauran de ser mantingudes, modificades o aixecades per l'òrgan que incoï el procediment.

Article 18è

La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte d'aquesta ordenança o per a la imposició de sancions i de les altres exigències compatibles amb les sancions correspon a l‘Alcalde o Regidor en qui delegui

La indemnització dels danys i perjudicis causats es determinarà en un procediment complementari, amb audiència del responsable. En tot cas serviran de base a la determinació, les valoracions realitzades pels serveis tècnics municipals.

Quan els danys i perjudicis s'ocasionessin a béns i instal·lacions de caràcter no municipal, amb independència de la sanció administrava que pogués correspondre pels fets, es podran facilitar als titulars dels béns o drets els antecedents dels fets i la quantificació per si desitgessin acudir al la via judicial.

Capítol V. Normes supletòries.

Article 19è. Normativa complementària.
Per al no previst en aquest capítol sobre regim sancionador serà d'aplicació el decret 278/1993 de 9 de novembre (DOGC núm. 1827 de 29 de novembre) i supletòriament el Reial Decret 1398/1993 de 4 d'agost (BOE núm. 189 de 9 d'agost.

Disposició addicional.

Per tal de permetre l'aplicació de l'article 8è de la present Ordenança, s'encarrega a la Regidoria de Relacions Ciutadanes l'elaboració del distintiu que avisi a l'empresa distribuïdora de la prohibició de dipositar material publicitari en aquelles bústies que l'exhibeixin, posant, en el termini més breu possible, a disposició dels ciutadans interessats, els esmentats distintius.

PROPOSTA PER A LA IMPLANTACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE PUBLICITAT DIRECTA EN BÚSTIES

L'elaboració de la present Ordenança reguladora del funcionament de les campanyes publicitàries mitjançant el mètode de la “bustiada”, responia en bona part, a la voluntat de donar sortida a la situació d'indefensió que el ciutadà patia pel que fa a la invasió de la seva privacitat en les campanyes publicitàries de difusió bústia a bústia.

Així, es feia evident la necessitat de disposar d'un eina que fes possible incidir des de l'Ajuntament en aquesta problemàtica, necessitat coberta amb la redacció de l'Ordenança de referència.

Però, era evident, que els beneficis de la implantació d'aquesta nova disposició no tindria, com succeeix normalment, un efecte per si mateixa. En aquest sentit calia dissenyar un pla d'implantació que, recolzat fonamentalment en aconseguir la màxima difusió possible, fes assolir un bon nivell de conscienciació i, col·lateralment, de disminució dels efectes negatius en l'actual funcionament de la distribució de publicitat mitjançant tècniques de mailing.

Per aquest motiu s'ha elaborat el pla per a la implantació d'aquesta Ordenança, que queda configurat com segueix:

1. Objectius.

1.1 Aconseguir el màxim nivell de difusió, tant en la vessant quantitativa com qualitativa.

1.2 Assolir una valoració positiva per part del ciutadà pel que fa a aquesta nova ordenació.

1.3 Establir mecanismes de “manteniment de vigència” mitjançant una avaluació continuada del funcionament i eficàcia de l'Ordenança.

2. La difusió.

2.1 Difusió general. Utilització del mitjans disponibles, cas de:

2.1.1 Butlletí Municipal, amb una extensa exposició del contingut i objectius de l'Ordenança. Caldrà valorar la possibilitat de “encartar" un exemplar.

2.1.2 Presentació als mitjans de comunicació (premsa i ràdio), amb motiu de l'aprovació definitiva de l'Ordenança, amb la corresponent roda de premsa, en la qual es donaria a conèixer el funcionament de l'Ordenança així com els mecanismes de funcionament que estiguin, en aquest sentit, al servei del ciutadà.

2.1.3 Publicació, en un nombre suficient, d'exemplars de l'Ordenança amb la finalitat de disposar de material imprès per a campanyes de difusió específiques, així com per a acompanyar d'altres de més generals, cas de les especificades en els apartats anteriors.

2.1.4 Contacte directe amb algunes entitats ciutadanes cas d'associacions de veïns, Llar de Jubilats, associacions de pares d'alumnes, escoles, grups ecologistes, etc. què per les especials característiques serien col·laboradors eficaços per a l'objectiu d'obtenir màxima difusió.

2.2 Difusió especialitzada. La participació dels professionals implicats en la distribució de publicitat per mecanismes de mailing.

2.2.1 Comunicació directe amb carpeta que contingui un exemplar de l'Ordenança, una carta de l'Alcalde i del Regidor, i un exemplar de l'adhesiu d'advertiment dels ciutadans que no desitgen rebre publicitat, tot plegat amb el prec de col·laboració dels professionals per tal d'aconseguir la seva participació en la implantació d'aquesta Ordenança.

2.2.1 Els destinataris d'aquesta comunicació serien:

- Supermercats i grans superfícies de la ciutat.

- Establiments franquiciats, associats a grans cadenes cas de cases d'electrodomèstics, queviures, etc.

- Associacions de botiguers de la ciutat.

- Cambra de Comerç.

- Impremtes.

- Agències de Publicitat.

- Empreses de distribució de publicitat.

- Establiments de les rodalies com PRYCA o EROSKI.

3. Manteniment de la vigència.

3.1 La gestió del funcionament de l'Ordenança es durà a terme des de l'OMIC atenent a la consideració de la publicitat com un element més de les circumstàncies de consum que envolten al ciutadà.

3.2 Els elements bàsics d'aquesta gestió serien:

3.2.1 Anàlisi del nivell d'implantació, amb el seguiment del nivell de resposta del ciutadà partint de la presentació de denúncies, recollida d'adhesius, distribució de informació referent a l'Ordenança, etc.

3.2.2 Recollida de suggerències aportades pels ciutadans per a la millora del contingut de l'Ordenança. Aquesta col·laboració ciutadana també formaria part com a un referent més de l'apartat anterior.

3.2.3 Avaluació continuada, mitjançant informe anual o qualsevol altre mecanisme que permeti establir mesures per a revitalitzar el funcionament de l'Ordenança en cas de que es detecti aquesta necessitat.

4. Delimitació de les tasques prèvies.

De fet s'han iniciat ja tota una sèrie de treballs preparatoris per a la implantació de l'Ordenança que, a grans trets, serien els següents:

- Preparació i disseny de l'adhesiu de prohibició de dipòsit de publicitat a les bústies.

- Petició de pressupostos per a la publicació de l'Ordenança.

- Preparació de l'OMIC per a l'atenció al ciutadà en la implantació de l'Ordenança, així com per a la gestió indicada en l'apartat 3.

Aquesta planificació per a la implantació de l'Ordenança Municipal Sobre Publicitat Directa a les Bústies, haurà de permetre assolir els objectius previstos, basant-se en la col·laboració ciutadana, tant de la població en general com dels professionals implicats, tenint encara que definir alguns detalls que dependran del resultat dels treballs previs.
 

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica