01. IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Article 1r. FET IMPOSABLE

1.El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per:

 • La propietat dels béns immobles de naturalesa rústica o urbana o de característiques especials dins del terme municipal.
 • La titularitat d'un dret d'usdefruit o de superfície sobre els béns immobles de naturalesa rústica o urbana o de característiques especials dins el terme municipal.

 • La titularitat d'una concessió administrativa sobre els béns immobles de naturalesa rústica o urbana o de característiques especials dins el terme municipal.

 • La titularitat d'una concessió administrativa per a la gestió de serveis públics, l'exercici de la qual requereix l'afectació de béns immobles de naturalesa urbana o rústica o de característiques especials dins del terme municipal.

2.Als efectes d'aquest impost, tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els definits com a tals en les normes reguladores del Cadastre immobiliari.

3.No estan subjectes a aquest impost:

 • Les carreteres, els camins, les demés vies terrestres i els béns de domini públic marítim terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït.

 • Els següents béns immobles propietat dels municipis en que estiguin enclavats:

Els de domini públic afectes a ús públic

Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament, llevat quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.

Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers mitjançant contraprestació.

 

Article 2n. SUBJECTE PASSIU

1. En són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i així mateix les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposició, que siguin:

 • Propietaris de béns immobles urbans o rústics sobre els quals no recaiguin drets reals d'usdefruit o de superfície i que no hagin estat objecte de concessió administrativa ni siguin afectes a la prestació de serveis públics la gestió dels quals sigui efectuada en la forma de concessió administrativa.
 • Titulars d'un dret real d'usdefruit sobre béns immobles urbans o rústics dins el terme municipal.
 • Titulars d'un dret real de superfície sobre béns immobles urbans o rústics dins el terme municipal.
 • Titulars d'una concessió administrativa sobre béns immobles gravats, o sobre els serveis públics a què estiguin afectats.

2. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no es presenti l’esmentada declaració. No obstant l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació.

3. Els subjectes passius que resideixin a l'estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.

 

Article 3r. RESPONSABLES

1. El propietari ve obligat al pagament del tribut a partir de l'adquisició del bé immoble, encara que els efectes administratius, en el padró o la constància de fet fos a nom de l'anterior propietari o tercera persona, resultant llibertador el pagament realitzat a nom d'un altre, sempre que sigui coincident al bé immoble gravat.

2. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, totes les persones que siguin causants o col·laborin en la realització d'una infracció tributària.

3. Els coparticips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes entitats.

4. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d'elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagi adjudicat.

5. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva responsabilitat per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles, respondran subsidiàriament dels següents deutes:

 • Quan s'hagi comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.
 • Quan s'hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
 • En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

6. La responsabilitat s'exigirà, en tot cas, en els termes i amb sotmetiment al procediment previst en la Llei General Tributària.

7. En els supòsits de transmissió de propietat de béns immobles per qualsevol causa, el bé transmès queda afectat al pagament dels deutes tributaris i recàrrecs pendents per aquest impost, conforme al que disposa l'article 76 de la Llei 39/88. S'entendrà, a aquests efectes, per deutes tributaris, la suma de les quotes inicialment liquidades per l'I.B.I. i, enes seu cas, pel recàrrec que, a favor d'altres entitats supramunicipals, s'hagués exigit.

Les quotes exigibles a l'adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits.

8. En els supòsits de modificació de la titularitat dels drets reals d'usdefruit o de superfície sobre els béns immobles gravats, el nou usufructuari o superficiari ha de suspendre el pagament dels deutes tributaris i dels recàrrecs pendents per aquest impost.

El límit de l'afecció és el mateix establert en el punt anterior.

9. El procediment per a exigir a l'adquirent el pagament dels deutes tributaris pendents, als quals es refereixen els punt 6 i 7, requereix acte administratiu de declaració de l'afecció i requeriment de pagament a l'actual propietari.

Serà preceptiu declarar fallit el crèdit de l'Ajuntament contra el transmitent, amb caràcter previ a la declaració d'afecció del bé.

10. Quan siguin dos o més els copropietaris en règim de proindivís d'un bé immoble, respondran solidàriament del pagament de l'impost a l'empara del que preveu l'article 34 de la Llei General Tributària. Conseqüentment, l'òrgan gestor podrà exigir el compliment de l'obligació a qualsevol dels obligats.

 

Article 4t. EXEMPCIONS

1. Estaran exempts els següents béns immobles:

 • Els que siguin propietat de l'Estat, Comunitats Autònomes o de les entitats locals que estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com els de l'Estat afectes a la Defensa Nacional.
 • Els béns comunals i les forestes veïnals de mà comuna.
 • Els de l'Església Catòlica, en els termes previstos a l'Acord entre l'Estat Espanyol i la Santa Seu sobre Afers Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en les respectius acords de cooperació subscrits en virtut d'allò que disposa l'article 16 de la Constitució.
 • Els de la Creu Roja Espanyola
 • Els immobles als que sigui d'aplicació l'exempció en virtut de convenis internacionals en vigor i, a condició de reciprocitat, els dels Governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, consular, o llurs organismes oficials.
 • La superfície de les forestes poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades, quin principal aprofitament sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat de l'arbratge sigui la pròpia o normal de l'espècie de què es tracti.
 • Els terrenys ocupats per línies de ferrocarril i els edificis enclavats en els mateixos terrenys, que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a l'explotació d'aquestes línies. No estan exempts, per tant, els establiments d'hostaleria, espectacles, comercials i d'esbarjo, les cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils.

2. Per raons d'eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, estaran exempts tots els béns immobles quina quota líquida sigui inferior a 3 €.

3. Així mateix, prèvia sol·licitud, estaran exempts:

 • Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament per centres docents acollits, total o parcialment, al règim de concert educatiu, pel que fa a la superfície afectada a l'ensenyament concertat.

Per gaudir d’aquesta exempció caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

 1. Còpia compulsada del concert educatiu, amb acreditació de la seva vigència o data de finalització.
 2. Certificat emès per l’Administració educativa competent sobre la superfície destinada a l’activitat concertada.
 3. Plànols de les instal·lacions on es destaqui la superfície destinada a l’activitat concertada.
 • Els declarats expressament i individualitzadament monument o jardí històric d'interès cultural, mitjançant Real Decret en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 16/85, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i inscrits en el Registre General a que es refereix l'article 12 com integrants del Patrimoni Històric, així com els compresos en les disposicions addicionals primera, segona i cinquena de l'esmentada Llei.

Aquesta exempció no abastarà a qualsevol classe de béns urbans ubicats dintre del perímetre delimitatiu de les zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics, globalment integrats en ells, sino, exclusivament, a aquells que reuneixin les següents condicions:

 1. En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d'especial protecció en l'instrument de planejament urbanístic a què es refereix l'article 20 de la Llei 16/85, de 25 de juny del Patrimoni Històric Espanyol.
 2. En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb un antiguitat igual o superior a cinquanta anys i estiguin inclosos en el catàleg previst al Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel que s'aprova el Reglament de Planejament pel desenvolupament i aplicació de la Llei sobre Règim del sòl i Ordenació urbana, com a objecte de protecció integral en els termes previstos a l'article 21 de la Llei 16/85, de 25 de juny.
 • La superfície de les forestes en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses arbrades subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per l'Administració forestal. Aquesta exempció tindrà una duració de quinze anys, comptadors des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti.
 • Si prèvia acreditació dels requisits establerts pel gaudiment de l’exempció aquesta es declara, l’Ajuntament, o Administració encarregada de la gestió del tribut en els termes de l’article 9 d’aquesta Ordenança, expedirà un document que acrediti la seva concessió. Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, tindran efectes, des del període impositiu següent a aquell en que se sol·liciti.

 

Article 5è. BONIFICACIONS I RECÀRRECS

1. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l’impost els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en que es comencin les obres fins el posterior a l’acabament de les mateixes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.

Per gaudir de l'esmentada bonificació, els interessats hauran de complir amb els següents requisits:

 • Acreditació de la data d’inici de les obres d’urbanització o construcció, la qual cosa es realitzarà mitjançant certificat del tècnic-director competent, visat pel Col·legi professional
 • Acreditació de que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i promoció immobiliària, que es realitzarà mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.
 • Acreditació de que l'immoble objecte de la bonificació no forma part de l'immobilitzat, que es realitzarà mitjançant certificat de l'Administrador de la Societat, o fotocòpia de l'últim balanç presentat davant l'AEAT, a efectes de l'Impost sobre Societats.
 • La sol·licitud de la bonificació s’ha de formular abans de l'inici de les obres.

2. Els immobles construïts a l'empara de protecció oficial tindran una bonificació del 50 % durant un termini de tres anys, comptats des de l'atorgament de la qualificació definitiva, segons la disposició addicional primera punt tercer a la llei de l'IVA, publicat a 29-12-1992. Aquesta bonificació haurà de sol·licitar-la l'interessat.

3. Gaudiran d’una bonificació de la quota íntegra de l’impost per l’immoble que constitueix el domicili familiar habitual, els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa, en els termes continguts a la Llei 40/2003 de 18 de novembre de Protecció a les famílies nombroses i normativa posterior que la desenvolupa o modifica.

Es considera com a domicili familiar habitual l’immoble en el que constin empadronats tots els membres de la unitat familiar. Si l’habitatge forma part d’un edifici en règim de propietat vertical en el que la base liquidable compren varis locals o habitatges independents, per a l’aplicació d’aquesta bonificació es prorratejarà la quota íntegra de tot l’edifici en funció de la superfície de l’habitatge ocupat per la unitat familiar del subjecte passiu, aplicant la bonificació, si s’escau, només a la part de quota resultant.
 
El percentatge de bonificació serà el que es detalla a continuació:
 
INGRESSOS FAMILIARS FINS A 2,5 SMI FINS A 4 SMI RESTA
Valor cadatral      
De 0 € a 30.000 € 0,9 0,9 0,9
De 30.001 € a 40.000 € 0,85 0,8 0,7
De 40.001 € a50.000 € 0,8 0,7 0,5
De 50.001 € a 60.000 € 0,75 0,6 0,3
De 60.001 € a 90.000 € 0,7 0,5 0,3
Més de 90.000 € 0,65 0,4 0,3
 
Aquesta bonificació és de caràcter pregat i de vigència anual i per a la seva aplicació cal que els interessats la sol·licitin per escrit cada any, declarant reunir les condicions de subjecte passiu de l'impost i de titular de família nombrosa.
La sol·licitud es formularà per l'any en curs durant el mes de gener, i amb la mateixa s'acompanyarà el títol acreditatiu de família nombrosa expedit per la Generalitat de Catalunya, declaració dels ingressos anuals de tots els membres de la unitat familiar, i fotocòpia del rebut de l'IBI de l’immoble de referència corresponent a l'any anterior. En cas de no disposar encara del títol de família nombrosa en el moment de finalitzar el període de sol·licitud, caldrà presentar declaració de que a 31 de desembre de l'any anterior concorren els requisits per a ostentar el títol de família nombrosa en els termes recollits a la legislació esmentada, acompanyada de la fotocòpia del llibre de família.
 
Verificades les dades aportades, si la petició s'ajusta al contingut d'aquest punt, es concedirà la bonificació, la qual només tindrà efectes per l'any en curs.
 

4. Els immobles que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, gaudiran d’una bonificació del 50% els primers 5 anys i del 25% del 6è fins el 10è any, sempre que compleixin els següents requisits.

 • Que utilitzin col·lectors homologats per l’administració competent (Serveis d’indústria de la Generalitat) (Marcatge CE)
 • Es destinin exclusivament a ús d’habitatge.
 • Per instal·lacions d’aprofitament solar tèrmic (producció d’aigua calenta) la instal·lació a de donar servei com a mínim al 60% de la demanda d’aigua calenta sanitària de l'habitatge (o del 70% si l’energia convencional s’aporta per efecte Joule)
 • Per instal·lacions d’aprofitament solar amb sistemes fotovoltaics, amb un mínim de 2kwp.
 • Que la seva construcció (o rehabilitació) hagi finalitzat abans del 2005.
 • No estar obligats a incorporar aquests sistemes d’aprofitament d’energia solar per cap normativa d’obligat compliment en el moment de la presentació de la sol·licitud de llicència d’obres

Aquesta bonificació és de caràcter pregat i per la seva aplicació cal que els interessats la sol·licitin per escrit, declarant que l’immoble compleix tots els requisits i acompanyat d’un projecte tècnic (o registre d’instal·lació tèrmica o fotovoltaica, segons escaigui) en el que es detallin els paràmetres anteriors, així com el contracte de manteniment amb instal·lador qualificat en vigor. Les bonificacions sol·licitades abans del 30 d’octubre, una vegada verificades, s’aplicaran en el proper exercici.

4bis. Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost per l’immoble en el que es desenvolupi una activitat econòmica que sigui declarada d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment del treball que justifiquin aquesta declaració. Correspondrà la declaració al Ple de la Corporació, i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

Aquesta bonificació és de caràcter pregat i per la seva aplicació cal que els interessats la sol·licitin per escrit, aportant documentació justificativa de què l’immoble pot ser inclòs en aquesta bonificació. Les bonificacions sol·licitades abans del 30 d’octubre, una vegada verificades, s’aplicaran en el proper exercici.

Qui gaudeixi d’aquesta bonificació quedarà obligat a comunicar a l’Ajuntament les variacions que es produeixin i que tinguin transcendència sobre la mateixa, sense perjudici del reintegrament a la hisenda local de l’import i els interessos de demora que resultin d’aplicació.

5. En el cas de correspondre més d’una bonificació de les detallades als punts anteriors, a un immoble o al subjecte passiu de l’IBI corresponent al mateix, únicament s’aplicarà la bonificació que comporti més benefici fiscal.

6. S’exigirà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost pels immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent.

S’entendrà com a habitatge desocupat aquell en el qual es donin les següents circumstàncies:

 • no hi figuri empadronat cap persona
 • que no es registrin consums d’aigua o, que tot hi haver-ni, l’habitatge no reuneixi les condicions mínimes de seguretat o salubritat que permetin la seva habitabilitat

Aquest recàrrec no s’aplicarà a aquells habitatges que estiguin afectats per alguna actuació aïllada o unitat d’actuació del PERI del centre històric, en relació als quals es prevegi la seva cessió obligatòria a l’Ajuntament, o la seva expropiació.

En el mes de gener es formarà la relació d’habitatges que en l’exercici anterior hagin complert aquestes condicions. Aquests habitatges s’incorporaran en el padró amb el recàrrec.

 

Article 6è. BASE IMPOSABLE

Està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles urbans, rústics o de característiques especials, i s'aplicaran els valors cadastrals vigents el dia 1 de gener.

 

Article 7è. TIPUS DE GRAVAMEN I QUOTA

Per a l'exercici corrent es fixa un tipus de gravamen del 0,945 % per l'IBI urbana, el 0,40 % per l'IBI rústica, i el 1 % pels de característiques especials.

La quota de l'impost és el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

 

Article 8è. PERÍODE IMPOSITIU I ACREDITAMENT DE L'IMPOST

1. El període impositiu és l'any natural.

2. L'impost s'acredita el primer dia de l'any.

3. Les variacions d'ordre físic, econòmic o jurídic, incloent les modificacions de titularitat, tenen efectivitat a partir de l'any següent a aquell en què es produeixen.

4. Quan l'Ajuntament tingui coneixement de l'acabament d'obres que originin una modificació del valor cadastral, respecte al que hi figura en el seu padró, liquidarà l'I.B.I. en la data en què la Gerència Territorial del Cadastre li notifiqui el nou valor cadastral.

5. La liquidació de l'impost contindrà la quota corresponent als exercicis meritats i no prescrits, entenen com aquests els compresos entre el següent a aquell en que finalitzaren les obres que han originat la modificació de valor i el present exercici.

6. En el seu cas, es deduirà de la liquidació corresponent a aquesta i als exercicis anteriors la quota satisfeta per IBI en raó a una altra configuració de l'immoble, diferent de la que ha tingut en realitat.

 

Article 9è. NORMES DE GESTIÓ DE L'IMPOST

1. Essent competència de l'Ajuntament el reconeixement de beneficis fiscals, les sol·licituds per acollir-s'hi han d'ésser presentades a l'administració municipal, davant la qual cal indicar, així mateix, les circumstàncies que originen o justifiquen la modificació de règim.

2. Les liquidacions tributàries són practicades per l'Ajuntament, tant les que corresponen a valors-rebut com les liquidacions per ingrés directe.

3. Als efectes previstos en l'article 77 de la Llei 39/88, els subjectes passius, estan obligats a presentar declaracions d'alta, baixa o variació per alteracions d'ordre físic, econòmic o jurídic en els béns immobles que tenen transcendència a efectes d'aquest impost.

4. Les declaracions d'alta es presentaran al Cadastre o a l'Ajuntament, acompanyades de la documentació reglamentària necessària per a l'assignació del valor cadastral. En cas de presentar-se a l'Ajuntament, els tècnics municipals realitzaran les tasques en que tenen competència en virtut del Conveni de col·laboració subscrit amb el Cadastre i traslladaran el resultat de les mateixes a la Gerència Territorial en la forma establert per aquesta.

5. Les declaracions de modificació de titularitat jurídica del bé es podran presentar davant l'Ajuntament, acompanyades de la còpia de l'escriptura pública que formalitza la transmissió.

Quan la transmissió de domini es formalitzi es escriptura pública o se sol·liciti la seva inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de dos mesos des de l'acte translatiu del domini, l'interessat quedarà eximit de la seva obligació de presentar declaració.

6. L'Ajuntament, té coneixement de la modificació de titularitat per haver obtingut informació de Notaris o del Registre de la Propietat, o bé perquè l'interessat ha presentat declaració, modificarà la seva base de dades i, en el format establert, traslladarà les modificacions al Cadastre.

7. Contra els actes de gestió tributària, competència de l'Ajuntament, els interessats poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar de la notificació expressa o l'exposició pública dels padrons corresponents.

8. La interposició de recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, a menys que, dins el termini previst per a interposar el recurs, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte impugnat i acompanyi la garantia pel total del deute tributari.

No obstant això, en casos excepcionals, l'Alcaldia pot acordar la suspensió del procediment, sense prestació de cap mena de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar-ne o bé demostra fefaentment l'existència d'errors materials en la liquidació que s'impugna.

9. Les liquidacions d'ingrés directe han d'ésser satisfetes en els períodes fixats pel Reglament General de Recaptació, que són:

 • Per als notificats dins la primera quinzena del mes, fins al dia 5 del mes natural següent.
 • Per als notificats dins la segona quinzena del mes, fins al dia 20 del mes natural següent.

Passat el període voluntari de cobrament sense haver efectuat el pagament, s'obre la via de constrenyiment i s'aplica els recàrrecs regulats per la llei i el reglament general de recaptació.

El recàrrec serà del 10 per cent quan al deute sigui ingressat abans de que hagi estat notificat al deutor la providència de constrenyiment.

10. Quan el deute tributari és satisfet després del període voluntari de cobrament, a més del recàrrec de constrenyiment referit al punt anterior, el deutor ha de pagar els interessos de demora computats al tipus d'interès legal vigent en la data de conclusió del període voluntari de cobrament i durant el temps transcorregut entre l'esmentada data i aquella en la qual té lloc el pagament efectiu.

11. A l'efecte d'obtenir la millor gestió en la tramitació de l'impost caldrà que tots els subjectes passius demostrin haver tramitat l'alta en el mateix, per l'obtenció de la llicència de primera ocupació o altra equivalent, davant dels departaments d'urbanisme adient.

12. Totes les quotes relatives a un mateix subjecte passiu per aquest impost quan es tracti de béns immobles rústics s’agruparan en un únic document de cobrament. Als efectes de l’exempció establerta a l’apartat 2 de l’article 4 d’aquesta Ordenança, l’import del rebut es calcularà per la suma de totes les quotes líquides que integren el document de cobrament.

13. El pagament de la quota podrà fraccionar-se en dos terminis. Aquest aplaçament no produirà interessos a favor de l'Ajuntament. La falta de pagament del primer termini anul·larà l'aplaçament i suposarà l'inici del període executiu pel total de la quota meritada.

 

Article 10è. GESTIÓ DE DELEGACIÓ

Si l'Ajuntament delegava en la Diputació Provincial de Tarragona les facultats de gestió de l'impost i aquesta delegació és acceptada, les normes contingudes a l'article anterior seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'administració delegada.

 

Article 11è. MODIFICACIONS LEGISLACIÓ

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost, seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta Ordenança.

 

Article 12è. VIGÈNCIA I DATA D'APROVACIÓ

1. Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 21/12/2015, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i serà aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2016. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica