Tràmits i Serveis

TARGETA SOCIAL TRANSPORT URBÀ

Descripció: 

La Targeta Social de Transport urbà és un document personal i intransferible, de validesa mínima anual o permanent, segons els casos, mentre es reuneixen la condicions per a ser beneficiaris, que permet de gaudir del bitllet d'autobús urbà de manera gratuïta.

La Targeta tindrà una validesa mínima d'un any i es renovarà a la seva caducitat, prèvia petició de l'interessat.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol persona física que figuri empadronada al municipi de Valls i que reuneixi alguns dels requisits següents:

  • Persona major de 65 anys

  • Persona que tingui la  condició de jubilat/-da, amb menys de 65 anys.

  • Persona que tingui la condició de beneficiari, segons informe de serveis socials en referència al seu protocol d'ajuts.

  • Persona amb reconeixement de disminució igual o superior al 33%.

  • Fills menors de 18 anys, membres de familia nombrosa.

  • Fills menors de 18 anys, membres de familia monoparental.

Requisits Obligatoris: 

 

DOCUMENTACIÓ GENERAL:

- Instància     (Es recomana tenir un visor de PDF instal.lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

- Original i fotocòpia del document identificatiu del sol.licitant (DNI / NIE)

- Una fotografia actual mida carnet

- Certificat d'empadronament

- Comprovant autoliquidació de la taxa d'expedició de la targeta (3€)

 

DOCUMENTACIÓ ESPECIFICA:

- Certificat acreditatiu de condició de jubilat/-da, emès per l'Institut de la Seguretat Social, en cas de PERSONA JUBILADA. amb menys de 65 anys.

- Informe de Serveis Socials, en cas de PERSONA BENEFICIARIA del servei en referència al seu protocol d'ajuts.

- Certificat de discapacitat o targeta acreditativa, en cas de PERSONA DISCAPACITADA amb grau superior al 33%

- TITOL DE FAMILIA NOMBROSA, en cas de menors de 18 anys que en siguin membres.

- TITOL DE FAMILIA MONOPARENTAL, en cas de menors de 18 anys que en siguin membres.

Termini de validesa: 

Es pot sol.·licitar durant tot l'any

On i com iniciar?: 

Unitat tramitadora: 

OAC

Cost: 

Segons el que s'estableix en la ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la Taxa per Transport públic de viatgers. (3€ per targeta)

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica