Tràmits i Serveis

TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA

Descripció: 

Sol·licitud expedició, renovació, o duplicat del títol de família nombrosa.

Per mes informació: www.gencat.cat

Qui ho pot sol·licitar?: 

 • Un o dos ascendents amb tres fills o més (menors de vint-i un anys o fins als vint-i-cinc inclosos, si cursen estudis oficials i conviuen amb els ascendents), siguin comuns o no.
 • Un o dos ascendents amb dos fills o filles, siguin comuns o no, sempre que almenys un d'aquests tingui reconeguda una discapacitat o estigui incapacitat per a treballar.
 • Dos ascendents amb dos fills o filles, siguin comuns o no, quan tots dos ascendents tinguin reconeguda una discapacitat o almenys un d'ells tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o estiguin incapacitats per treballar. S'entén que queden integrades dins d'aquest supòsit les famílies formades per una sola persona progenitora que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65% o estigui incapacitada per treballar, amb dos fills o filles.
 • El pare o la mare separats o divorciats, amb tres fills o més a càrrec seu, siguin comuns o no, encara que estiguin en diferents unitats familiars, sempre que es trobin sota la seva dependència econòmica, encara que no visquin en el domicili conjugal.
 • Dos o més germans o germanes orfes de pare i mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda que convisquin amb la persona tutora, acollidora o guardadora, però que no depenguin econòmicament d'aquesta.
 • Tres o més germans o germanes orfes de pare i mare, majors de divuit anys, o dos si un d'ells té reconeguda una discapacitat, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.
 • Una persona progenitora amb dos fills o filles, quan hagi mort l'altra persona progenitora.

A l’efecte del reconeixement del títol de família nombrosa, es computaran els fills fins als 21 anys. En el cas de fills majors de 21 anys i menors de 26, hi haurà dret a pròrroga quan es trobin cursant estudis reglats,

La renovació del títol s'haurà de fer: per acabament del termini de vigència i per variació de les circumstàncies.

Requisits Obligatoris: 

La documentació ha de ser original i fotocòpia o fotocòpia compulsada.

1.- TÍTOL NOU:

Documentació general que cal adjuntar:

 1. Imprès de sol·licitud normalitzat.  gencat.cat
 2. DNI / NIF de la persona o persones sol·licitants progenitores i dels fills o filles majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
 3. NIE, si és el cas, de la persona sol·licitant progenitora i dels fills o filles majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
 4. Llibre de família complet o sentència, acta notarial o resolució administrativa de l'adopció, únicament en el cas que aquest document no s'hagi lliurat prèviament a L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció o que no consti en el llibre de família; o resolució judicial de tutela, a administrativa d'acolliment familiar.

Documentació específica que cal adjuntar:

 1. Certificat de convivència de la unitat familiar a la data de la presentació de la sol·licitud, en el cas de fills/filles majors de 21 anys.
 2. Certificat de convivència de la unitat familiar dels últims dos anys o acta notarial, en el cas d'unions estables de parella amb fills o filles no comuns.
 3. Certificat d'estudis o matrícula abonada de l'any en curs en cas de fills/es majors de 21 anys i fins a 26 anys.
 4. Certificat de defunció de l'altra persona progenitora, en el supòsit de no figurar en el llibre de família.
 5. Resolució judicial en procediments de família (sentencia separació/divorci i el conveni regulador aprovat per autoritat judicial) que estableixi mesures de guarda i/o pensions d'aliments.
 6. Declaració certificada de l'impost de la renda sobre les persones físiques del darrer exercici disponible o certificat d'imputació de rendes en cas de no estar obligats a declarar pel que fa als fills majors de 21 anys.

Persones amb nacionalitat d'un altre país de la Unió Europea

 1. Permís de residència comunitari de la persona o persones sol·licitants progenitores i dels fills o filles majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar
 2. Si no es disposa del document anterior. S'haurà d'aportar fotocòpia compulsada del certificat emes pel Registre Central d'Estrangers, justificatiu de la inscripció en el registre central d'estrangers de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil com a resident comunitari, i fotocòpia compulsada del passaport o del document d'identitat del seu país d'origen.

Persones amb nacionalitat extracomunitària

 1. - Permís de residència vigent de totes les persones membres de la unitat familiar.

2.- RENOVACIÓ per caducitat del títol o per variació de les circumstàncies familiars:

 • Documentació que acrediti la variació

On i com iniciar?: 

Cost: 

Gratuït

Normativa: 

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica