Tràmits i Serveis

TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL

Descripció del tràmit: 

Segons la normativa aplicable, s'entén per família monoparental aquella que està formada per un o més fills menors de vint-i-un anys, o de vint-i-sis si estudien, que conviuen amb una sola persona i en depenen econòmicament.

Per més informació: www.gencat.cat/benestar social

Qui ho pot sol·licitar?: 

 1. Una persona vídua o en situació equiparada amb fills o filles a càrrec.
 2. Una persona progenitora i els seus fills que conviuen amb altres persones amb les quals no tenen un vincle matrimonial ni formen una unió estable de parella.

 3. Una persona separada o divorciada que te la guarda dels seus fills o filles i que compleix alguns dels requisits següents:

 • No percebre la pensió d'aliments fixada judicialment
  • Percebre la pensió per import inferior al 50% de índex de renda de suficiència de Catalunya per cada infant.

  • En el cas que la persona hagi patit abandonament o violència masclista, d'acord amb la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista amb infants a càrrec.

  • En el cas que un progenitor tingui infants a càrrec i que l'altre progenitor estigui empresonat o hospitalitzat o en altres situacions similars durant un any o més.

Quina documentació cal aportar?: 

1. TÍTOL NOU

Documentació general que cal adjuntar:

 • Imprès de sol·licitud normalitzat www.gencat.cat

 • DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant progenitora i dels fills o filles majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar.

 • NIE, si s'escau, de/de la progenitor/a i del/dels fill/s majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar.

 • Llibre de família complet o sentencia, acta notarial o resolució administrativa de l'adopció, únicament en el cas que aquest document no s'hagi lliurat prèviament a l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció o que no consti en el llibre de família; o resolució judicial de tutela o administrativa d'acolliment familiar.

Documentació específica que cal adjuntar:

La documentació especifica que cal presentar varia segons el/els supòsits amb què es trobi la persona sol·licitant:

1.- Targeta de residència de totes les persones membres de la unitat familiar, quan es tracti de persones residents no comunitàries.

2.- Certificat de registre com a persona resident comunitària, en el cas de persones residents comunitàries,

3.- Certificar de convivència de la unitat familiar en la data de presentació de la sol·licitud, en cas que hagi fills/es majors de 21 anys.

4.- Certificat d'estudis o matrícula abonada de l'any en curs en el cas de fill/es majors de 21 anys i fins a 26 anys.

5.- Certificat de defunció de l'altre/a progenitor/a, en el supòsit de no figurar en el llibre de família.

6.- Resolució judicial del procediment de família (sentència de separació o de divorci i conveni regulador aprovat per l'autoritat judicial) que estableixi les mesures de guarda i/o les pensions d'aliments.

7.- Resolució judicial acreditativa que s'ha iniciat un procediment d'execució de sentència per impagament de pensions d'aliments.

8.- Resolució judicial, o bé qualsevol mitja de prova establert per la legislació vigent, acreditatiu de la situació de violència.

9.- Resolució judicial d'incoació de diligències prèvies per un delicte d'abandonament o bé qualsevol altre mitjà de prova establert per la legislació vigent que acrediti la situació d'abandonament.

10.- Certificat de permanència en un centre d'execució penal.

11.- Certificat de permanència en un centre hospitalari

12.- Declaració certificada de l'impost de a renda de les persones físiques del darrer exercici disponible o certificat d'imputació de rendes en cas de no estar obligats a declarar pel que fa a fills majors de 21 anys,

Persones amb nacionalitat d'un altre país de la Unió Europea:

 • Permís de residència comunitari de la persona sol·licitant progenitora i dels fills i filles majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar. Si no es disposa del document anterior, s'haurà d'aportar fotocòpia compulsada del certificat emès pel Registre Central d'estrangers, justificatiu de la inscripció en el Registre central d'estrangers de la Direcció General de Policia i de la Guàrdia Civil com a resident comunitari, i fotocòpia compulsada del passaport o del document d'identitat del seu país d'origen.

Persones amb nacionalitat extracomunitària:

 • Permís de residència vigent de totes les persones membres de la unitat familiar.

2.- RENOVACIÓ per caducitat del títol o per variació de les circumstàncies familiars:

 • Imprès de sol·licitud normalitzat www.gencat.cat
 • Documentació que acrediti la variació

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Cost: 

Gratuït

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica