Tràmits i Serveis

SUBVENCIONS DESTINADES AL SECTOR INDUSTRIAL I DE SERVEIS AFECTATS PEL COVID-19

Descripció del tràmit: 

TRÀMIT TANCAT

La finalitat d'aquestes subvencions és donar suport al conjunt del teixit industrial de Valls que ha tingut un descens de l'activitat de més del 30% en el 2020, respecte del 2019.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques donades d'alta a l'Ajuntament de Valls en una de les activitats incloses en la CCAE (Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques):

10 Indústries de productes alimentaris

11 Fabricació de begudes

12 Indústries del tabac

13 Indústries tèxtils

14 Confecció de peces de vestir

15 Indústria del cuir i del calçat

16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria

17 Indústries del paper

18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats

19 Coqueries i refinació del petroli

20 Indústries químiques

21 Fabricació de productes farmacèutics

22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques

23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics

24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges

25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips

26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics

27 Fabricació de materials i equips elèctrics

28 Fabricació de maquinària i equips ncaa

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

30 Fabricació d'altres materials de transport

31 Fabricació de mobles

32 Indústries manufactureres diverses

33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips

35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat

36 Captació, potabilització i distribució d'aigua

37 Recollida i tractament d'aigües residuals

38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització

39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus

41 Construcció d’immobles

42 Construcció d’obres d’enginyeria civil

43 Activitats especialitzades de la construcció

45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes

463 Comerç a l’engròs de productes alimentaris i begudes (Excepte tabac)

52 Emmagatzematge i activitats afins al transpor

77 Activitats de lloguer (Vehicles de motor, d'efectes personals i domèstics, de maquinària, equips i béns tangibles).

81 Serveis a edificis i activitats de jardineria

 

Quina documentació cal aportar?: 

- NIF/NIE del sol·licitant.

- CIF, en cas de ser persona jurídica.

- Identificació de l'establiment físic.

- Alta de l'IAE a l'Agència Tributària de l'activitat de l'empresa (Model 036 o 037).

- Volum d'operacions anuals declarades al model 390 d'IVA 2019 i 2020. Si no es declara IVA, presentació de l'últim pagament fraccionat a compte de l'IRPF (4rt Trimestre) del 2019 i 2020 o, en cas de societats, l'Impost de societats (Model 200) del 2019 i 2020.

- Certificat de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- Justificant de titularitat del compte bancari on s'hauria de fer l'ingrés de l'ajut.

Quan es pot demanar?: 

Del 16 al 30 de novembre de 2021.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Telemàticament a través de la seu electrònica.

Departament responsable: 

EMPRESA I OCUPACIÓ.

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica