Tràmits i Serveis

SUBVENCIONS DE FAÇANES I REHABILITACIÓ EDIFICIS BARRI ANTIC

Descripció: 

(Actualment, no hi ha convocatòria)

Concessió de subvencions per la rehabilitació d'edificis que atorgui l'Ajuntament de Valls dins l'àmbit de desenvolupament del Pla d'intervenció Integral del Barri Antic, en el marc del programa de la Llei de Millora de Barris.

Seran OBJECTE  de subvenció les següents obres,  realitzades durant el periode comprès entre el 1/10/2017 i el 15/10/2018

 1. Les obres de rehabilitació de façanes i dels elements que la componen: el sanejament i pintat de la façana i la reparació i/o reposició dels diferents elements constructius i ornamentals, els tancaments i la serralleria.
 2. Les obres de rehabilitació de cobertes i dels elements que la componen: el sanejament i impermeabilització i la reparació i/o reposició dels diferents constructius i ornamentals.
 3. Les obres de substitució o reparació de baixants i canals de recollida d'aigua.
 4. Les obres de millora de les condicions d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
 5. L'adequació de les instal·lacions comunes de l'edifici, adaptant-les a la normativa vigent:
  1. l'ordenació i recol·locació d'aparells de climatització
  2. la recol·locació de bústies, porters automàtics sempre que es realitzin simultàniament a l'actuació 2.1.a)
  3. la il·luminació artística de la façana en aquells immobles considerats per la normativa sectorial i el planejament vigent un Bé Cultural d'Interès Local o Nacional

        6. Les intervencions estructurals de reparació i rehabilitació

No seran objecte de subvenció:

- Les que impliquin la demolició de façanes.

- L'execució d'obres i usos provisionals.

- Les actuacions executades sense la preceptiva llicència municipal prèvia, o bé s'hagin executat contravenint-la, o estiguin subjectes a expedient de disciplina urbanística.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Tota persona física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica, incloses les comunitats de propietaris i comunitats de béns, de finques situades al barri antic de Valls, d'acord amb la delimitació efectuada per l'àmbit del Pla d'Intervenció Integral del Barri Antic (perímetre interior Muralles).

Requisits Obligatoris: 

És necessària la presentació de la següent documentació:

 • Instància(Es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)
 • Original i fotocòpia del document identificatiu del sol.licitant

 • Original i fotocòpia del document acreditatiu de la representació, si s'escau

 • Original i fotocòpia del Títol que acrediti la propietat de la finca o qualsevol altre dret que els permeti realitzar les actuacions i complir amb les obligacions que s'estableixin en aquestes bases.

 • Original i fotocòpia de la factura/-es dels costos de les obres realitzades.

 • Si s'escau pel tipus d'intervenció efectuada, subjecte de la subvenció, FOTOGRAFIES ACTUALS de l'actuació.

 • Declaracio responsable, adjunta a la sol.licitud

 • Full de dades bancàries, degudament validat per l'entitat financera, on el sol.licitant vol que l'Ajuntament l'ingressi l'ajut, de resultar-ne beneficiari.(adjunt a la sol.licitud)

   

Termini de validesa: 

El termini establert en la convocatòria:  del dia 4 de juny al 26 d'octubre de 2018

On i com iniciar?: 

Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

Unitat tramitadora: 

URBANISME

Cost: 

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica