Tràmits i Serveis

SUBVENCIONS DE FAÇANES I REHABILITACIÓ EDIFICIS BARRI ANTIC

Descripció: 

FINALITZAT TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES

 

Concessió de subvencions per la rehabilitació d'edificis que atorgui l'Ajuntament de Valls dins l'àmbit de desenvolupament del Pla de Millora Urbana del Barri Antic, per obres que es realitzin en el periode comprès entre el 30/09/2019  i el 15/10/2020.

1.- Seran objecte de subvenció, les següents obres realitzades :

- Grup A: Actuacions en l’envolupant de les edificacions, d’estabilitat i de millora de l’accessibilitat:

a) Les obres de rehabilitació de façanes i dels elements que la componen: el sanejament i pintat de la façana i la reparació i/o reposició dels diferents elements constructius i ornamentals, els tancaments i la serralleria.

b) Les obres de rehabilitació de cobertes i dels elements que la componen: el sanejament i impermeabilització i la reparació i/o reposició dels diferents constructius i ornamentals.

c) Les obres de substitució o reparació de baixants i canals de recollida d'aigua.

d) Les obres de millora de les condicions d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

e) L'adequació de les instal·lacions comunes de l'edifici, adaptant-les a la normativa vigent. Així com les següents actuacions de millora de les façanes:

- l'ordenació i recol·locació d'aparells de climatització

- la recol·locació de bústies, porters automàtics sempre que es realitzin simultàniament a l'actuació 2.1.1.a) d’aquestes bases.

- la il·luminació artística de la façana en aquells immobles considerats per la normativa sectorial i el planejament vigent un Bé Cultural d'Interès Local o Nacional.

f) Les intervencions estructurals de reparació i rehabilitació

 

- Grup B: Actuacions en l’interior de les edificacions, de millores d’habitabilitat.

a) Renovacions de cuines i banys. Els banys que s’adeqüin per aspectes d’accessibilitat justificada s’inclouen en el Grup A.

b) Adequació de les instal·lacions interiors privatives per a l’adaptació a la normativa vigent i condicions de salubritat:

- Instal·lacions elèctriques

- Instal·lacions de gas natural, incloses les de nova implantació.

- Instal·lacions de sanejament

- Instal·lacions de fontaneria

 

- Grup C: Enderrocs per la rehabilitació, consolidació i recuperació dels edificis.

- Grup D: Les despeses complementàries derivades d'autoritzacions administratives necessàries per a l'execució o tramitació, tant d'obra nova com de rehabilitació, fins a un límit equivalent a l'import satisfet en concepte d'ocupació de la via pública.

 

2.- EXCLUSIONS. No seran objecte de la subvenció:

- L'execució d'obres i usos provisionals

- Les actuacions executades sense disposar de títol administratiu habilitant o sense efectuar la comunicació prèvia que s’exigeixen, o sense ajustar-se a les condicions de la llicència o la comunicació efectuada.

- Les actuacions que estiguin subjectes a expedient de protecció de la legalitat urbanística.

- Les obres que provinguin d'ordres d'execució

 

Aixi mateix, s’exclouen d’aquesta subvenció els imports correponents a les taxes i impostos liquidats en conceptede llicència/ comunicació d’obres.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Tota persona física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica, incloses les comunitats de propietaris i comunitats de béns, de finques situades al barri antic de Valls, d'acord amb la delimitació efectuada per l'àmbit del Pla de millora urbana del Barri Antic (perímetre interior Muralles), amb títol de propietat o qualsevol altre dret que els permeti realitar les actuacions i complir amb les obligacions que s'estableixen en les bases reguladores.

Requisits Obligatoris: 

És necessària la presentació de la següent documentació (original i còpia)

 • Instància  (Es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)
 • Document identificatiu del sol.licitant

 • Document acreditatiu de la representació, si s'escau

 • Títol que acrediti la propietat de la finca o qualsevol altre dret que els permeti realitzar les actuacions i complir amb les obligacions que s'estableixin en aquestes bases.

 • Factura/-es dels costos de les obres realitzades i justificació del seu pagament (segons punt 6.2.d. de les bases reguladores)

 • Si s'escau pel tipus d'intervenció efectuada, subjecte de la subvenció, FOTOGRAFIES ACTUALS de l'actuació.

 • CERTIFICAT DE DISCAPACITAT, per obres d'accessibilitat.

 • Declaracio responsable, adjunta a la sol.licitud

 • Full de dades bancàries, degudament validat per l'entitat financera.

   

Termini de validesa: 

El termini establert en la convocatòria:  del 15 d'octubre al 25 de novembre de 2020

On i com iniciar?: 

►PRESENCIALMENT a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

►TELEMATICAMENT.    (Aquest canal és obligat per aquells subjectes regulats a l'art. 14.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques)

Unitat tramitadora: 

URBANISME

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica