Tràmits i Serveis

SUBVENCIÓ TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ RESIDUS MUNICIPALS

Descripció: 

(TERMINI FINALITZAT )

Sol·licitud de subvenció per a fer front al pagament de la taxa de recollida de la brossa domiciliària a les persones que es trobin en les situacions socioeconòmiques determinades en les bases establertes.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Les persones que constin coma contribuents o estiguin obligats al seu pagament l'any en el qual se sol·liciti per l'habitatge que constitueixi la residència habitual, que haurà de coincidir amb la del padró d'habitants i reuneixin les condicions econòmiques que estableixi la convocatòria.

La situació de necessitat econòmica es determinarà establint un nivell d'ingressos màxims per a unitat familiar, detallat a continuació, prenent com a índex de referència l' IRSC, per tal de tenir dret d'accés a l'atorgament de l'ajut.

El total d'ingressos de l'exercici de les persones que viuen en el domicili, prenent com a índex de referència l'Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ha de ser igual o inferior a l'indicat:

 Membres de la unitat familiar

Llindar d'ingressos (*)

1 membre

1, 30  *IRSC

2 membres

1, 60  *IRSC

3 membres

1, 75  *IRSC

4 membres

1, 90  *IRSC

5  membres

2, 05  *IRSC
6  membres

2, 20   *IRSC

(*) IRSC =Per a l'exercici 2017, la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya fixa el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals.

Requisits Obligatoris: 

(Cal aportar original i còpia de tota la documentació)

- Instància  (Es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

- Document identificatiu del sol·licitant i majors de 16 anys.

- Llibre de família complert, en el cas de menors de 16 anys.

- Conveni regulador o sentència de separació on consti la pensió alimentària i custòdia dels fills, en cas que correspongui i rebut actual de l'IMPORT PENSIO ALIMENTS

- Document que acrediti situació d'acolliment, en cas que correspongui.

- En el supòsit d'abonament per repercussió legal: contracte de lloguer i rebuts de l'any anterior a la sol·licitud que acreditin la repercussió.

 

Acreditació de la situació laboral i dels ingressos de la unitat familiar:

  • Qualsevol justificant admès en dret de la totalitat dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar/convivència.
  • Declaració de la renda exercici 2018.

  • Certificat d'atur dels majors de 16 anys.

  • Certificat de percebre pensions de l'Administració pública i la seva quantia

 

- Declaració responsable (adjunta a la instància)

- Sol·licitud de transferència bancària signada per l'interessat i segellada per l'entitat bancària.

- Certificat de convivència

Termini de validesa: 

El termini per a formalitzar les sol·licituds és del 6 al 31 de maig de 2019, segons l'establert en la convocatòria.

On i com iniciar?: 

Unitat tramitadora: 

BENESTAR SOCIAL

Cost: 

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica