Tràmits i Serveis

SUBVENCIÓ TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ RESIDUS MUNICIPALS

Descripció del tràmit: 

--- TRÀMIT TANCAT ---

 

Poden sol·licitar la subvenció per a front al pagament de la taxa de recollida de la brossa domiciliària les persones que es trobin en alguna de les situacions socioeconòmiques determinades en les bases reguladores establertes.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Les persones que constin com a contribuents o estiguin obligats al seu pagament l'any en el qual se sol·liciti per l'habitatge que constitueixi la residència habitual, que haurà de coincidir amb la del padró d'habitants i reuneixin les condicions econòmiques que estableixi la convocatòria.

La situació de necessitat econòmica es determinarà establint un nivell d'ingressos màxims per a unitat familiar, detallat a continuació, prenent com a índex de referència l' IRSC, per tal de tenir dret d'accés a l'atorgament de l'ajut.

El total d'ingressos de l'exercici de les persones que viuen en el domicili, prenent com a índex de referència l'Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ha de ser igual o inferior a l'indicat:Membres de la unitat familiar

Llindar d'ingressos (*)

1 membre

1,60  *IRSC

2 membres

2,05  *IRSC

3 membres

2,20  *IRSC

4 membres

2,35  *IRSC

5  membres

2,50  *IRSC
6  membres

2,65   *IRSC

 

(*) IRSC =Per a l'exercici 2022, la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya fixa el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals.

Quina documentació cal aportar?: 

- Llibre de família (no és necessari en unitats familiars formades per una o dues persones jubilades i que convisquin amb fills i filles majors d'edat).

- Vida laboral dels majors de 16 anys.

- Declaració/ns de la renda de les persones obligades del nucli familiar del 2021*.

- Certificat d'atur dels majors de 16 anys*.

- Certificat de percebre pensions de l'administració pública i la seva quantia*.

- En cas de separació/divorci: Sentència de separació i/o divorci, amb indicació de l'import actual de la pensió d'aliments.

- Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments (en cas de separació i quan no es compleix aquesta mesura).

- Dades bancàries on s'abonarà la subvenció en cas que sigui aprovada (si ja vàreu presentar la sol·licitud l'any passat i no he canviat de compte bancari, no és necessari aportar aquesta documentació).

- Rebuts abonats de la taxa de residus 2021.
 
* La persona sol·licitant i les persones convivents majors de 16 anys podran autoritzar l'Ajuntament de Valls a consultar pel sistema telemàtic d'interconnexió la informació que acrediti el compliment dels requisits i les circumstàncies expressades en la sol·licitud.

Quan es pot demanar?: 

El termini per a formalitzar les sol·licituds és del 30 de maig al 28 de juny 2022, segons l'establert en la convocatòria.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

AFERS SOCIALS

Cost: 

Termini de resolució: 

15 de novembre de 2022

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica