Tràmits i Serveis

SUBVENCIÓ REBUT IBI URBANA HABITATGE HABITUAL

Descripció: 

( FINALITZAT TERMINI PRESENTACIO INSTANCIES)

Sol·licitud de subvenció per a fer front al pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) de l'habitatge habitual, a les persones i famílies monoparentals que presenten necessitats econòmiques, segons els requisits establerts en les bases reguladores.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Podran sol·licitar la subvenció les persones que constin com a propietàries, copropietàries o usufructuàries dels béns immobles corresponents al seu domicili habitual, sempre que la seva renda no superi els llindars establerts en aquestes bases.

Als efectes de l'atorgament de la subvenció, s'entendrà com a domicili habitual aquell en el qual estigui empadronada la persona beneficiària en el moment de meritar-se la quota subvencionada.

La situació de necessitat econòmica es determinarà establint un nivell d'ingressos màxims per a unitat familiar, detallat a continuació, prenent com a índex de referència l' IRSC, per tal de tenir dret d'accés a l'atorgament de l'ajut.

El total d'ingressos de l'exercici de les persones que viuen en el domicili, prenent com a índex de referència l'Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ha de ser igual o inferior a l'indicat:Membres de la unitat familiar

Llindar d'ingressos (*)

1 membre

1, 30   * IRSC

2 membres

1, 60   * IRSC

3 membres

1, 75   * IRSC

4 membres

1, 90   * IRSC

5  membres

2, 05   * IRSC

6  membres

2, 20   * IRSC

 

(*) Per a l'exercici 2017, la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya fixa el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals.

Requisits Obligatoris: 

 (cal aportar original i còpia de la documentació)

- Instància (Es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

- Document identificatiu del sol·licitant i majors de 16 anys.

- Llibre de família complert, en el cas de menors de 16 anys.

- Conveni regulador o sentència de separació on consti la pensió alimentària i custòdia dels fills, en cas que correspongui i rebut actual de l'IMPORT DE PENSIO D'ALIMENTS.

- Document que acrediti situació d'acolliment, en cas que correspongui.

- Títol de Família monoparental

- Certificat de convivència

Acreditació de la situació laboral i dels ingressos de la unitat familiar:

  • Qualsevol justificant admès en dret de la totalitat d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar/convivència.
  • DECLARACIO DE RENDA exercici 2018 de tots els membres majors de 16 anys.
  • Certificat d'atur dels majors de 16 anys.
  • Certificat de percebre pensions de l'Administració pública i la seva quantia

 

- Declaració responsable (ajunta a la instància)

 

- Sol·licitud de transferència bancària signada per l'interessat i segellada per l'entitat bancària.

Termini de validesa: 

El termini per a formalitzar les sol·licituds és del 6 al 31 de maig de 2019, segons l'establert en la convocatòria.

On i com iniciar?: 

Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

Unitat tramitadora: 

BENESTAR SOCIAL

Cost: 

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica