Tràmits i Serveis

SUBVENCIÓ REBUT IBI URBANA HABITATGE HABITUAL

Descripció del tràmit: 

--- TRÀMIT TANCAT ---

Poden sol·licitar la subvenció per a fer front al pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) les persones i famílies monoparentals que presenten necessitats econòmiques i que compleixen els requisits establerts a les bases reguladores d'aquesta subvenció.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Podran sol·licitar la subvenció les persones que constin com a propietàries, copropietàries o usufructuàries dels béns immobles corresponents al seu domicili habitual, sempre que la seva renda no superi els llindars establerts en aquestes bases.

Als efectes de l'atorgament de la subvenció, s'entendrà com a domicili habitual aquell en el qual estigui empadronada la persona beneficiària en el moment de meritar-se la quota subvencionada.

La situació de necessitat econòmica es determinarà establint un nivell d'ingressos màxims per unitat familiar, detallat a continuació, prenent com a índex de referència l' IRSC, per tal de tenir dret d'accés a l'atorgament de l'ajut.

El total d'ingressos de l'exercici de les persones que viuen en el domicili, prenent com a índex de referència l'Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ha de ser igual o inferior a l'indicat:Membres de la unitat familiar

Llindar d'ingressos (*)

1 membre

1,60   * IRSC

2 membres

2,05   * IRSC

3 membres

2,20   * IRSC

4 membres

2,35   * IRSC

5  membres

2,50   * IRSC

6  membres

2,65   * IRSC

(*) Per a l'exercici 2022, la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya fixa el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals.

Quina documentació cal aportar?: 

- Llibre de família (no és necessari en unitats familiars formades per una o dues persones jubilades i que convisquin amb fills i filles majors d'edat).

- Vida laboral dels majors de 16 anys.

- Declaració/ns de la renda de les persones obligades del nucli familiar del 2021*.

- Títol de família monoparental.

- Certificat d'atur dels majors de 16 anys*.

- Certificat de percebre pensions de l'administració pública i la seva quantia*.

- En cas de separació/divorci: Sentència de separació i/o divorci, amb indicació de l'import actual de la pensió d'aliments.

- Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments (en cas de separació i quan no es compleix aquesta mesura).

- Dades bancàries on s'abonarà la subvenció en cas que sigui aprovada (si ja vàreu presentar la sol·licitud l'any passat i no heu canviat de compte bancari, no és necessari aportar aquesta documentació).

- Rebuts abonats de l'IBI 2021.
 
* La persona sol·licitant i les persones convivents majors de 16 anys podran autoritzar l'Ajuntament de Valls a consultar pel sistema telemàtic d'interconnexió la informació que acrediti el compliment dels requisits i les circumstàncies expressades en la sol·licitud.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

AFERS SOCIALS

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica