Tràmits i Serveis

SUBVENCIÓ COMERÇ I SERVEIS PER SITUACIÓ COVID-19

Descripció: 

FINALITZAT TERMINI PRESENTACIÓ INSTANCIES

 

L'objecte d'aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment de concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Valls en l’àmbit del comerç al detall i de determinats serveis de proximitat que s'han vist afectats per la crisi del Covid-19, amb la finalitat de donar suport al conjunt del teixit comercial i de serveis de Valls que s'han vist obligats a tancar i poder fer front a les despeses habituals relacionades amb l’activitat que s’han continuat pagant malgrat el tancament com llum, aigua, lloguer, salaris, Seguretat Social.

Qui ho pot sol·licitar?: 

  • Persones físiques o jurídiques donades d’alta a l’Ajuntament de Valls en un dels epígrafs que figuren a l’Annex  d’aquestes bases.

  • Cal estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

  • És necessari haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants.

Requisits Obligatoris: 

  • Instància. (Es recomana tenir un visor de PDF instal.lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

  • DNI / NIE del sol·licitant.

  • CIF, en cas de ser persona juridica

  • Document que acrediti la representació, si s'escau

  • Justificant de despesa vinculada a l’activitat durant el període de tancament superior a la subvenció sol·licitada, i del seu pagament. En el cas que s'hagi sol·licitat l'aplaçament de quotes de la Seguretat Social, cal presentar aquesta sol·licitud en lloc del rebut del pagament

  • Justificant de titularitat del compte bancari on s’hauria de fer l’ingrès de l’ajut.

  • Declaració responsable adjunta al formulari.

Termini de validesa: 

Segons l'establert  a la convocatòria: del 27 de maig al 30 de juny de 2020

On i com iniciar?: 

 
TELEMÀTICAMENT
 
(Aquest canal és obligat per aquells subjectes regulats a l'art. 14.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques)
 
 
PRESENCIALMENT, a les oficines d'Urbanisme, en horari de 10 a 13 h.
 

Unitat tramitadora: 

ACTIVITATS

Cost: 

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica