Tràmits i Serveis

SUBVENCIÓ PER ACCÉS DELS JOVES A HABITATGE DE LLOGUER

Descripció: 

 Es objecte d'aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per fer front a les despeses d'accés a a l'habitatge a joves que es trobin en les situacions socioeconòmiques determinades en les bases de subvenció.

L'ajut es concreta en un percentatge econòmic de les despeses dels dos primers mesos del lloguer i de les despeses de l'administrador de finques, d'un habitatge amb o sense mobles, que tingui les condicions d'habitabilitat legalment previstes per garantir-ne l'ús com a residència habitual.

Per més informació a www.vallsjove.cat

Qui ho pot sol·licitar?: 

Les persones joves ( tota persona en edat compresa entre els 18 i 35 anys) que en la data d'obertura de la convocatòria reuneixin els requisits establerts en les bases de subvenció.

Requisits Obligatoris: 

 Instància, segons model establert.

DECLARACIÓ D'INGRESSOS: En el cas de situacions excepcionals en que la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos o hagin tingut un canvi significatiu dels ingressos respecte al periode general.

 

        - CONTRACTE DE LLOGUER de l'habitatge, on consti la persona sol·licitant com a arrendatària.
 
        - DOS PRIMERS I DOS ÚLTIMS REBUTS de lloguer de l'habitatge, despeses de gestoria o administració de finques.
 
        - Certificat acreditatiu de TITULARITAT DEL COMPTE BANCARI.
 
        - Documentació acreditativa del PROCÉS DE DESNONAMENT.
 
         - Documentació acreditativa de ser PERSONA JOVE EXTUTELADA
 
        - En cas de persones amb CÀRREGUES FAMILIARS: Sentència de separació i/o divorci on s'especifiqui quin progenitor exerceix la pàtria potestat i quin és l'import mensual d'aliments establert, aportant justificant d'ingrés.
 
         - Documentació acreditativa de participar en un PROJECTE SOCIAL.

 

 

Termini de validesa: 

L'establert en la convocatòria de les bases:  del 27 de maig al 31 d'octubre de 2020

On i com iniciar?: 

► TELEMATICAMENT

►  PRESENCIALMENT, a les oficines de  la Regidoria de Joventut  sol.licitant CITA PREVIA

Unitat tramitadora: 

JOVENTUT

Cost: 

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica