Tràmits i Serveis

REDUCCIÓ TAXA RECOLLIDA RESIDUS MUNICIPALS PER ÚS DE LA DEIXALLERIA

Descripció: 

(Actualment, no hi ha convocatòria)

 

Amb l'objectiu de fomentar el reciclatge dels residus que no disposen de contenidors a la via pública, els titulars d'habitatges situats en sòl urbà que aportin residus a la Deixalleria de Valls de forma freqüent durant un any, es podran acollir a les següents reduccions de la quota tributària de la taxa de recollida d'escombraries:

 

  • Mínim de 3 aportacions a la deixalleria: 20% de la quota tributària

  • Mínim de 6 aportacions a la deixalleria: 25% de la quota tributària

 

El descompte s'aplicarà a la taxa que es pagarà l'exercici 2019 per a HABITATGES SITUATS EN SÒL URBÀ (tarifa A.1)

Condicions:

-La sol·licitud es farà anualment i es podrà presentar durant el mes de gener, i tindrà efectes sobre la taxa a liquidar durant el mateix any.

-Els interessats hauran de presentar a l'Ajuntament, dins del primer mes de cada any, la documentació justificativa de la utilització de la deixalleria feta durant l'any anterior.

- Només es comptabilitzaran les aportacions de residus d'un pes mínim de 5 kg. (pes total del conjunt de tots els residus aportats).

- Cada aportació de residus no serà divisible, de manera que només podrà ser assignada a un habitatge.

- No es consideraran com a aportacions diferents aquelles que s'hagin realitzat en un mateix dia.

- Només es tindran en compte les aportacions de residus que no disposin de contenidors de recollida selectiva a la via pública. Per tant, queden exclosos el paper/cartró, els envasos de vidre, els envasos lleugers, la roba, el calçat, rebuig i orgànica.

- El justificant d'entrada s'haurà d'emetre a nom de la persona que aporta els residus, fent constar l'adreça de l'habitatge amb dret a bonificació. En cas d'aportar residus en nom d'una altra persona, caldrà deixar-ne constància al certificat d'aportació de residus.

- Quins residus s'hi poden portar ? Consultar més detalls a: www.valls.cat/vallsmillora

Qui ho pot sol·licitar?: 

Els titulars d'habitatges situats en sòl urbà, que utilitzin la deixalleria de manera habitual.

Requisits Obligatoris: 

  • Instància (Es recomana tenir un visor de PDF instal.lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

  • Document identificatiu del sol.licitant.

  • Certificats originals de la utilització de la deixalleria feta durant l'exercici anterior. Únicament es consideraran documents justificatius vàlids els certificats d'aportació de residus a la deixalleria, o bé un informe anual de les aportacions realitzades, ambdós emesos per l'empresa concessionària de la deixalleria. Només s'admetran els justificants signats i segellats pel personal de la deixalleria.

Termini de validesa: 

Durant el mes de gener de l'any 2019

On i com iniciar?: 

Unitat tramitadora: 

OAC

Cost: 

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica