Tràmits i Serveis

PREMI "MARIA DOLORS VIVES i RODON" (treballs de recerca i síntesi)

Descripció: 

FINALITZAT TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES

Convocatòria del premi MARIA DOLORS VIVES i RODON per a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior (CFGS) elaborats per l'alumnat de centres de secundària de

Valls durant el curs acadèmic objecte de la corresponent convocatòria.

L'objectiu de la convocatòria d'aquest premi és la incorporació de la perspectiva de gènere i de l'estudi de les dones a la formació i el forment de la igualtat en l'àmbit educatiu.

Aquest objectiu s'emmarca dins d'un dels eixos o línies de treball princiipals del Pla de Polítiques de Dones i d'Igualtat de Valls actualment vigent.

Requisits del treball:

         -  Ser un treball original, centrat o basat en temàtica d'estudis de dones i gènere i obtenir el vistiplau explícit de la direcció del centre de secundària per a presentar-lo.

         -  El treball ha d'haver estat presentat al centre educatiu durant l'exercici objecte de la convocatòria.

         -  Els/les estudiants només poden presentar una única sol·licitud per a optar als premis de secundària convocats per l'Ajuntament de Valls.

         -  Aquest premi és compatible amb altres premis de característiques semblants atorgats per les universitats catalanes.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Alumnes o ex-alumnes menors de 25 anys en el moment d'entregar el treball i que formin o hagin format part d'algun Centre d'Educació Secundària o Batxilerrat de la ciutat de Valls, el treball de recerca o de síntesi dels quals hagi estat escollit com a guanyadors del primer o segon premi, segons els criteris del jurat del concurs.

En el supòsit que el participant sigui menor d'edat, caldrà l'autorització dels pares o tutors per a la participació en el concurs. La manca de formalització de l'acceptació,  facultarà a l'Ajuntament de Valls per a atorgar un nou termini o considerar que el participant ha renunciat a formar part del concurs.

Cal haver estat estudiant de batxillerat o CFGS de Centres de Secundària del municipi de Valls durant el curs acadèmic objecte de la convocatòria i també haver presentat un treball de recerca o de síntesi durant el curs acadèmic objecte de la convocatòria al centre on cursa els seus estudis.

Requisits Obligatoris: 

 

És necessari  presentar la següent documentació:

  • Instància (es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari).
  • Declaració responsable / certificat segons el sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries, davant la Seguretat Social i la hisenda municipal.

  • Comprovant signat pel tutor o tutora del treball amb el segell del centre que certifiqui que el treball ha estat aprovat pel tutor o tutora i el tribunal corresponent.

  • El treball en suport físic electrònic i format PDF (en CD, llapis de memòria, etc.).

El nom i els cognoms dels estudiants no podran constar ni en el treball ni en el llapis de memòria. Juntament amb el treball es lliurarà un sobre tancat on a l'exterior hi constarà el nom del treball i el pseudònim de l'autor o autora. A l'interior hi haurà un full amb el nom i cognoms de l'autor/a, l'adreça, el telèfon i el correu electrònic.

Termini de validesa: 

En el termini per a la presentació de sol·licituds és l'establert en la convocatòria:    del 3  al 23 de novembre de 2020.

On i com iniciar?: 

Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

Unitat tramitadora: 

PARTICIPACIO I IGUALTAT

Cost: 

Gratuït

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica