Tràmits i Serveis

DECLARACIÓ CADASTRAL PER NOVA CONSTRUCCIÓ, AMPLIACIÓ, REFORMA O REHABILITACIÓ DE BÉNS IMMOBLES (902-N)

Descripció: 

Declaració d'alta que s'ha de realitzar en cas d'una nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de les finques incloses al cadastre immobiliari d'urbana.

Qui ho pot sol·licitar?: 

El propietari de l'immoble

Requisits Obligatoris: 

És necessària la presentació de la següent documentació:

 • Instància   (Es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)
 • Model de sol·licitud 902-N
 • Identificació del sol·licitant

 • En cas de representació: document acreditatiu de la representació

 • Si no consta la referència cadastral afectada a la declaració, s'aportarà:

  • Certificat cadastral electrònic

  • Certificat cadastral

  • Document expedit pel Gerent del Cadastre on consti la referència

  • Fotocòpia de l'últim rebut justificant del pagament de l'IBI

 • Escriptura d'obra nova

 • Certificat final d'obra

 • Fotocòpia edifici complerta (de totes les façanes 10 x 15 cm)

 • Plànols a escala (emplaçament, parcel·la i per cada planta)

 • Memòria de materials i qualitats

 • Cost d'execució material de l'obra

 • En el cas de declaració de la divisió horitzontal (original i fotocòpia)

  • Document acreditatiu de la divisió horitzontal

  • Representació gràfica dels espais comuns

  • Document acreditatiu d'adscripció i gaudi exclusiu d'un titular dels béns comuns

 • En el supòsit de trasters i places d'aparcament: document públic acreditatiu de la inscripció, plànol de distribució i quadre de superfícies construïdes.

 • Edificis acollits en regim de protecció pública (original i fotocopia): Cèl·lula de qualificació definitiva.

 • Alteració de titular cadastral (original i fotocopia):

  • Document acreditatiu de l'alteració: escriptura pública, contracte privat, sentència judicial, certificat Registre de la Propietat, o altres

  • Llibre de Família o document acreditatiu de l'existència de matrimoni

On i com iniciar?: 

Cost: 

Gratuït

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica