Tràmits i Serveis

DECLARACIÓ CADASTRAL ALTERACIÓ DE LA TITULARITAT I VARIACIÓ DE LA QUOTA DE PARTICIPACIÓ EN BÉNS (901-N)

Descripció: 

Declaració que ha de realitzar qui adquireixi o consolidi la propietat o el qui constitueixi, modifiqui o adquireixi la titularitat del dret real d'usdefruit o de superfície o la titularitat d'una concessió administrativa de béns immobles. Tanmateix, el titular d'un bé immoble sobre el qual es constitueixi, modifiqui o adquireixi un dret real de gaudi està obligat a facilitar al Cadastre Immobiliari mitjançant l'oportuna declaració, les dades identificadores de qui ostenti aquest dret, També, haurà de presentar la declaració cadastral el representant de la comunitat de propietaris o qualsevol dels cònjuges indistintament, en el supòsit de qui produeixi una variació de la composició interna o a la quota de participació de la mateixa.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qui adquireixi o consolidi la propietat o el qui constitueixi, modifiqui o adquireixi la titularitat del dret real d'usdefruit o de superfície o la titularitat d'una concessió administrativa de béns immobles.

Requisits Obligatoris: 

És necessària la presentació de la següent documentació:

 • Instància (Es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

 • Model de sol·licitud 901-N

 • Identificació del sol·licitant

 • En cas de representació: document acreditatiu de la representació

 • Original i fotocòpia del document que origini l'alteració

 • Si no consta la referència cadastral afectats a la declaració, s'aportarà:

  • Certificat cadastral electrònic
  • Certificat cadastral
  • Document expedit pel Gerent del Cadastre on consti la referència
  • Fotocòpia de l'últim rebut justificant del pagament de l'IBI
 • En el cas d'adquisició del bé o dret en comú dels cònjuges, s'aportarà:

           - Original i fotocòpia del Llibre de Família o qualsevol altre document que acrediti la condició.

 • En el cas de constituir-se un dret de superfície o concessió administrativa sobre part del bé, s'aportarà:

           - Document que reflecteixi la descripció gràfica de l'immoble anterior a l'alteració.

 • Document que reflecteixi la descripció gràfica de l'immoble desprès de l'alteració (plànols a escala)

Termini de validesa: 

On i com iniciar?: 

Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Unitat tramitadora: 

Cost: 

Gratuït

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica