Tràmits i Serveis

DECLARACIÓ CADASTRAL PER AGREGACIÓ, AGRUPACIÓ, SEGREGACIÓ O DIVISIÓ DELS BÉNS IMMOBLES (903-N)

Descripció: 

Declaració que ha de realitzar el propietari, titular d'un dret real d'usdefruit o de superfície, o titular d'una concessió administrativa dels béns immobles els quals es produeixi una agregació, agrupació, segregació o divisió dels bens immobles.

Qui ho pot sol·licitar?: 

El propietari, titular d'un dret real d'usdefruit o de superfície, o titular d'una concessió administrativa dels béns immobles on es produeixi l'alteració o variació.

Requisits Obligatoris: 

És necessària la presentació de la següent documentació:

 • Instància  (Es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)
 • Model de sol·licitud 903-N

 • Identificació del sol·licitant

 • En cas de representació: document acreditatiu de la representació

 • Si no consta la referència cadastral afectada a la declaració, s'aportarà:

  • Certificat cadastral electrònic
  • Certificat cadastral
  • Document expedit pel Gerent del Cadastre on consti la referència
  • Fotocòpia de l'últim rebut justificant del pagament de l'IBI
 • Escriptura pública, contracte privat o sentència judicial o certificació del Registre de la Propietat o altres

 • Plànol cadastral (es pot obtenir a l'OVC) o plànol a escala o croquis que reflecteixi les cotes per fer el càlcul de superfície,

 • Plànol a escala per càlcul de superfícies

 • En el cas de divisió horitzontal:

  • Plànols acotats per cada planta de l'edifici amb la distribució i elements singulars.

  • Document acreditatiu d'adscripció i gaudi exclusiu d'un titular dels béns comuns.

 • En el cas de trasters i aparcaments:

  • Document acreditatiu d'adscripció i plànol d'escala de la seva distribució i superfícies assignades.

 • En agrupacions i segregacions (sense alteració física):

  • Plànol cadastral (es pot obtenir a l'OVC) amb indicació de les parcel·les cadastrals corresponents.

 • Alteració de titular cadastral:

  • Document acreditatiu de l'alteració: escriptura pública, contracte privat, sentència judicial, certificat de Registre de la Propietat o altres.

  • Llibre de Família o document acreditatiu de l'existència de matrimoni.

Termini de validesa: 

On i com iniciar?: 

Presencialment  a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

Unitat tramitadora: 

Cost: 

Gratuït

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica