Tràmits i Serveis

CONVOCATÒRIA SELECCIÓ DE PERSONAL

Descripció: 

Sol·licitud per participar en els processos de selecció de personal de l'Ajuntament de Valls:

  • Places: torn lliure, promoció interna,..

  • Borses de treball

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol persona que compleixi els requisits concrets de les bases de cada convocatòria.

Requisits Obligatoris: 

- Instància (Es recomana tenir un visor de PDF instal.lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

 

a) DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE PER A PARTICIPAR AL PROCÉS SELECTIU:

- Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona sol·licitant

- Original i fotocòpia de la titulació acadèmica exigida en les bases de la convocatòria.

- Currículum vitae.

- Original i fotocòpia del certificat del nivell de coneixement de català exigit a les bases.

Si la persona aspirant no té la nacionalitat espanyola, ha d'ajuntar el certificat de la llengua castellana exigit a les bases.

- Justificació pagament de les taxes.

 

b) ALTRA DOCUMENTACIÓ:

- Original i fotocòpia de la resta de documentació especificada a les bases

- En cas de tenir una discapacitat, aportar document que ho acrediti, així com indicar les necessitats corresponents per a la realització de la prova.

Termini de validesa: 

Segons el termini establer en cada convocatòria.

On i com iniciar?: 

Unitat tramitadora: 

RECURSOS HUMANS

Cost: 

El que s'estableix a l'Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per expedició de documents, prestació de serveis tècnics i emissió d'informes i de distintius.

NO S'EXIGIRA l'abonament de la taxa, en cas de convocatòria de borsa per procediment de concurs de mèrits.

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica