Tràmits i Serveis

BONIFICACIÓ IBI URBÀ INSTAL·LACIÓ SISTEMA APROFITAMENT TÈRMIC/ELÈCTRIC

Descripció del tràmit: 

Els immobles que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, gaudiran d'una bonificació en l'Impost sobre Béns Immobles, sempre que es compleixin els següents requisits i que, previament, s'hagi obtingut la corresponent LLICENCIA D'OBRES, per la que es gaudira una bonificació de l'impost construccions i obres:

 

 • Que utilitzin col·lectors homologats per l'administració competent (Serveis d'Indústria de la Generalitat. Marcatge CE)

 • Es destinin exclusivament ús d'habitatge

 • Per instal·lacions d'aprofitament solar tèrmic (producció d'aigua calenta) la instal·lació ha de donar servei com a mínim al 60% de la demanda d'aigua calenta sanitària de l'habitatge (o del 70% si l'energia convencional s'aporta per efecte Joule)

 • Per instal·lacions d'aprofitament solar amb sistemes fotovoltaics, amb un mínim de 2kwp.

 • Que la seva construcció (o rehabilitació) hagi finalitzat abans del 2005.

 • No estar obligats a incorporar aquests sistemes d'aprofitament d'energia solar per cap normativa d'obligat compliment en el moment de la presentació de la sol·licitud de llicència d'obres.

 

La bonificació a aplicar serà:

 

 • el 50% els primers cinc anys

 • el 25% del 6è al 10è any.

Qui ho pot sol·licitar?: 

 

 • Els subjectes passius titulars de béns immobles que tinguin instal·lats sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, sense estar obligats a això per la normativa vigent.

Quina documentació cal aportar?: 

 

 • Instància.  (Es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

 • Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant

 • Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

 • Original i fotocòpia de la documentació explicativa de les característiques tècniques de la instal.lació

 • Original i fotocòpia del Contracte de manteniment amb instal·lador qualificat en vigor.

 • Justificació acreditativa de la obtenció de llicència d'obres ( data sol·licitud, número expedient, ...)

Quan es pot demanar?: 

Fins el 30 d'octubre, per a que sigui d'aplicació a l'exercici següent al de la sol·licitud de la bonificació.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

OAC

Cost: 

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica