Tràmits i Serveis

BONIFICACIÓ IBI URBÀ INSTAL·LACIÓ SISTEMA APROFITAMENT SOLAR

Descripció del tràmit: 

Els immobles que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar podran sol·licitar una bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). A part de sol·licitar la corresponent llicència d’obres (Comunicació d’obres: Annex I) per a instal·lar el sistema d’aprofitament, s’han de complir els següents requisits:

 • Que s’utilitzin col·lectors homologats per l'administració competent (Serveis d'Indústria de la Generalitat. Marcatge CE).

 • Es destinin exclusivament a ús d'habitatge.

 • En les instal·lacions d'aprofitament solar tèrmic (producció d'aigua calenta), la instal·lació ha de donar servei com a mínim al 60% de la demanda d'aigua calenta sanitària de l'habitatge (o del 70% si l'energia convencional s'aporta per efecte Joule)

 • En les instal·lacions d'aprofitament solar amb sistemes fotovoltaics, han de tenir un mínim de 2kwp.

 • La construcció o rehabilitació de l’immoble ha d’haver finalitzat abans del 2005.

 • No estar obligats a incorporar aquests sistemes d'aprofitament d'energia solar per cap normativa d'obligat compliment en el moment de la presentació de la sol·licitud de llicència d'obres.

La bonificació a aplicar serà:

 • del 50% els primers cinc anys

 • del 25% del 6è al 10è any.

També  podeu sol·licitar la Bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, pagat en el moment de sol·licitar la llicència d’obres.

Qui ho pot sol·licitar?: 

 • Els subjectes passius titulars de béns immobles que tinguin instal·lats sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, sense estar obligats a això per la normativa vigent.

Quina documentació cal aportar?: 

 • Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

 • Document identificatiu de la persona sol·licitant (DNI, NIE, etc).

 • Documentació explicativa de les característiques tècniques de la instal·lació.

 • Contracte de manteniment en vigor amb un instal·lador qualificat, degudament signat.

 • Document acreditatiu d'inscripció al Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) d'una instal·lació de baixa tensió.

Quan es pot demanar?: 

FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2023

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

OAC

Cost: 

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica