Tràmits i Serveis

AJUTS COVID-19 (DECRET D'ALCALDIA 479/2021)

Descripció del tràmit: 

Subvenció destinada a les activitats de l’àmbit de la restauració, l’estètica, la formació no reglada, el sector cultural i el transport col·lectiu de viatgers, que s’han vist obligades a cessar temporalment en la prestació dels seus serveis com a conseqüència de les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19, dictades per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, i successives, o han vist limitada la seva activitat per les restriccions en la mobilitat de les persones o en la celebració d’actes culturals.

Qui ho pot sol·licitar?: 

- Persones físiques o jurídiques que figurin d’alta a l’Ajuntament de Valls, en un dels epígrafs de l’Annex d’aquestes bases.

- Cal estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

- Els beneficiaris no poden estar afectats per cap prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni deutors per cap concepte de la hisenda municipal.

 

Quina documentació cal aportar?: 

 • NIF / NIE de la persona sol·licitant.

 • En cas de ser persona jurídica, el CIF.

 • Identificació de l’activitat per a la qual es demana l’ajut.

 • Justificants de pagament de despeses vinculades a l’activitat.

 • Justificant de titularitat del compte bancari on s’hauria de fer l’ingrés de l’ajut.

 • Declaració responsable segons la qual:

 1. L’activitat que desenvolupa s’ha vist afectada com a conseqüència de les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid- 19, dictades per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, i successives, o han vist limitada la seva activitat per les restriccions en la mobilitat de les persones o en la celebració d’actes culturals.

 2. Assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista.

 3. Es compromet a l’acompliment de les obligacions de les persones beneficiàries de subvencions que estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 4. Compleix els requisits establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 5. Es troba al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 6. Autoritza l’Ajuntament de Valls a consultar els arxius corresponents per comprovar que està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 • A més, en el cas de les empreses del sector cultural, caldrà acreditar:

 1. Que ha exercit en algun moment des de la declaració del'estat d'alarma del 14 de març de 2020, i figurant com a domicili de l'empresa la ciutat de Valls, alguna activitat empresarial que hagi prestat serveis a activitats de les arts escèniques, arts visuals, música i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya.

 2. Les activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers o altres) així com els serveis pels quals havia estat contractada o als quals s'havia compromès.

 3. Que les activitats suspeses han estat cancel·lades per l'entitat o l’empresa organitzadora.

Quan es pot demanar?: 

Segons el què estableix la convocatòria

--- Del 18 d'agost al 30 de setembre de 2021 ---

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

 
Telemàticament a través de la seu electrònica.
 
 

Departament responsable: 

Àrea de Sostenibilitat, Urbanisme i Habitatge

Cost: 

Sense cost

Termini de resolució: 

No hi ha resolució.

Les comunicacions presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent són eficaces des de la seva entrada a la finestreta única empresarial (a través de l’Ajuntament, l’OGE o el Canal Empresa), moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta l’Administració per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica