27.09. TELEASSISTÈNCIA

Art. 1. Objecte

Constitueix l'objecte d'aquest preu públic la prestació del servei de teleassistència domiciliària, tal i com regula el reglament municipal del servei de teleassistència domiciliària de l'Ajuntament de Valls.

 

Art.2: Obligats al pagament

Són obligats al pagament, les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin beneficiades per la realització de l'activitat assistencial que constitueix el fet imposable.

 

Art. 3: Tarifes

Les tarifes bàsiques són:

a.) La quota mensual bàsica del servei de teleassistència domiciliària és de 24,17 €, per aparell.

b) La quota mensual bàsica del servei de teleassistència mòbil és de:

c) La quota mensual bàsica del servei de localització de persones és de:

 

Art.4: Copagament

La tarifa a liquidar pel beneficiari del servei, serà el resultat de l'aplicació de la bonificació a la quota bàsica del servei, segons el nivell econòmic del beneficiari.

L'import de la bonificació s'obtindrà de l'aplicació dels següents coeficients:

 

Es tindran en compte els ingressos de:

.- el/a beneficiari/a.

.- de cada membre de la unitat de convivència. Són unitats de convivència aquelles que estableixen els art. 2 i 3 de la Llei 17/2003 de 4 de juliol, de suport a les famílies.

 

Els ingressos i rendes computables seran totes aquelles que procedeixin del treball personal, de les pensions, de les prestacions econòmiques i del rendiment del capital mobiliari i immobiliari de l'any immediatament anterior a la sol·licitud del servei.

 

Art.5: Gestió i liquidació

Es considerarà l'alta del servei a partir del moment de la instal.lació al domicili de l'aparell.

La liquidació es realitzarà bimensualment, a mes vençut, durant la primera quinzena del mes següent.

S'utilitzarà el pagament de la liquidació mitjançant domiciliació bancària.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica