23. TAXA PER TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS

TAXA PER TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS

 

Article 1r.  FONAMENT I NATURALESA

En ús del que preveuen els articles 57 i 20 de la llei 39/88 de 28/12 R.H.L. i de conformitat al que preveuen els articles 15 a 19 del propi text legal, aquest ajuntament estableix la taxa per Transport públic de viatgers, que es regirà per la present ordenança fiscal.

 

Article 2n. FET TRIBUTARI

Constitueix el fet tributari de la taxa la prestació del servei públic de transport de viatgers per circuits de la ciutat, mitjançant autobús i amb contractació de concessionari.

 

Article 3r. SUBJECTE PASSIU

Són subjectes passius de la taxa, com a contribuents les persones físiques i administradors de les jurídiques així com les entitats que es refereix l'art. 33 de la Llei General Tributaria, que sol·licitin o resultin beneficiades pels serveis personals que són objecte d'aquesta ordenança, així com en són responsable, els col·laboradors i representants de les mateixes.

 

Article 4t. BENEFICIS FISCALS

No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions, per la determinació del deute tributari que els subjectes passius tinguin de satisfer per la taxa, que no sigui especificat en les tarifes d'aquesta ordenança, o atribuïts per Llei.

 

Article 5è. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE TARIFACIÓ SOCIAL

El sistema de tarifació social del transport públic es basa en l'establiment d'un document que acredita als seus posseidors -persones jubilades o persones que per la seva situació familiar, aconòmica o social, es determini per part de Serveis Socials que tenen condició de beneficiari- per utilitzar el transport d'autobús urbà en unes condicions de tarifació especial i diferenciada.

Aquest document serà la TARGETA SOCIAL DE TRANSPORT i es tractarà d’un document personal i intransferible, de validesa mínima anual o permanent, segons els casos, mentre es reuneixen les condicions per a ser bene- ficiaris. Es renovarà periòdicament i es repercutirà a l’usuari el cost de la seva producció.

 

Article 6è. QUOTA TRIBUTARIA

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

         

Article 7è. BENEFICIARIS DELS SISTEMA DE TARIFACIÓ SOCIAL

Seran beneficiaris del sistema de tarifació social de bitllet gratuit, les persones que reuneixin les condicions següents:

1.- Estar empadronat al municipi de Valls

2.- a) Tenir la condició de persona jubilada.

      b) Tenir la condició de beneficiari segons informe de Serveis Socials en referència al seu protocol d'ajuts.

 

Article 8è. GESTIÓ DEL SISTEMA

8.1.- Ens gestor

L'Ens gestor serà l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, el qual realitzarà totes les comprovacions per determinar la condició de beneficiari o denegar-la.

8.2.- Procediment

Els sol·licitants hauran de complimentar un formulari amb les seves dades personals i acreditar la seva condició de beneficiari, segons els criteris establerts en aquesta ordenança. El formulari inclourà l'autorització expressa a l'Ajuntament de Valls del sol·licitant per efectuar les consultes necessàries als organismes esmentats en l'apartat 8.3 d'aquest articles.

Els jubilats hauran d'acreditar la seva condició mitjançant Certificat de Pensionista expedit per l'Institut Nacional de Seguretat Social i les altres persones que hi tinguin dret per altres motius, hauran d'acreditar la condició de beneficiari amb l'informe expedit per Serveis Socials de l'Ajuntament de Valls.

Amb independència de les consultes necessàries que efectui l'Ajuntament de Valls, aquesta sempre podrà demanar documentació acreditativa de les dades declarades en aquells casos en que ho consideri oportú. En cap cas però, es reclamarà documentació que ja consti a l'expedient del sol·licitant, ni aquella que es pugui aconseguir d'ofici a la pròpia administració o per mitjans telemàtics a d'altres administracions segons l'establert a l'article 6.2.b de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadants als serveis públics i a la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús de mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Els estrangers residents al municipi que compleixin les condicions per a ser beneficiaris hauran d'estar en possessió del permís de residència, el número i la data de caducitat del qual hauran de constar al padró d'habitants. Aquesta documentació podrà ser reemplaçada per informe pertinent de Serveis Socials.

L'òrgan que resoldrà serà la Junta de Govern qui aprovarà el llistat de beneficiaris.

8.3.- Comprovació de la documentació

L'Ajuntament de Valls efectuarà les consultes necessàries als organismes següents, a l'efecte de comprovar que es compleixin les condicions requerides a l'article 7 d'aquesta ordenança, i a revisar-les fins l'extinció del dret.

- Padró Municipal d'Habitants (PMH), per comprovar les dades d'empadronament en el municipi, del sol·licitant i dels altres membres de la unitat familiar.

- Institut Nacional de Seguretat Social (INSS), per comprovar la condició de persona jubilada.

- Serveis Socials de l'Ajuntament de Valls per fer qualsevol comprovació relacionada amb la condició de beneficiari.

Un cop efectuades les comprovacions que siguin necessàries l'Ajuntament de Valls notificarà als sol·licitants la concessió o denegació de la Targeta Social de Transport, en la modalitat que correspongui.

Passat el període de validesa de la targeta social de transport, l'Ens gestor renovarà de manera automàtica la Targeta al beneficiari, sempre que continuï reunint les condicions per ser-ho. En cas contrari se li enviarà una carta notificant la seva baixa en el sistema.

La relació de beneficiaris haurà de ser aprovada per Junta de Govern.

L'emissió de duplicats de Targetes en cas d'incidència (pèrdua, robatori..) la realitarà l'Ens gestor i s'aplicarà el cost d'expedició corresponent.

La Targeta tindrà una validesa mínima d'un any i serà renovada automàticament si es mantenen les condicions per a ser beneficiari.

En aquest document hi constarà el nom, el número de DNI/NIE del beneficiari, la fotografia tamany carnet.

8.4.- Obligacions del beneficiari.

- Comunicar qualsevol canvi que modifiqui la condició de beneficiari.

- En el seu ús, acompanyar la Targeta amb DNI/NIE o document acreditatiu.

- A respectar la normativa reguladora del transport de viatgers, sense tenir cap tipus de privilegi respecte als altres usuaris.

8.5.- Causes de pèrdua de la condició de beneficiari.

- El no compliment dels requisits establerts per ser beneficiari

- Per canvi de municipi

- Per defunció del beneficiari

- Per sol·licitud de baixa del propi beneficiari

- Per ús fraudulent de la Targeta

 

Article 9è. CONTRET I PERÍODE IMPOSITIU

La taxa s'acreditarà a l'inici de la prestació del servei, o a la sol·licitud expressa de l'interessat.

 

Article 10è. DECLARACIÓ, PUBLICACIÓ I INGRÉS

La declaració i publicació de dades quedarà complimentada amb el bitllet de transport que satisfarà o sol·licitarà el subjecte passiu.

La recaptació i liquidació l'efectuarà el concessionari, segons contracte amb l'ajuntament i en relació a la tresoreria municipal.

 

Article 11è. INFRACCIONS I SANCIONS

Les infraccions i sancions tributaries es regiran d'acord al que preveu la Llei General Tributaria, els seus Reglaments i el que disposen les pròpies ordenances.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 25 de gener de 2016, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i serà aplicable a partir de la seva aprovació definitiva. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica