20. (bis) TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MOBIL

TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MOBIL

 

Article 1.- Naturalesa i objecte.

D’acord amb allò que disposen els articles 133.2 i 142 de la Constitució, l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i específicament, l’article 15, 20 a 27 i 57 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Excel·lentíssim Ajuntament de Valls acorda la imposició i ordenació d’una taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el vol, el sòl i el subsòl de les vies públiques municipals en el terme municipal de Valls, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, que es regirà pels esmentats preceptes i per aquesta Ordenança fiscal.

 

Article 2.- Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa regulada en aquesta Ordenança la utilització privativa o l’aprofitament especial, total o parcial, constituïts, directa o indirectament, en el vol, el sòl i el subsòl de les vies públiques municipals en el terme municipal de Valls, per les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, encara que no hagin sol·licitat o obtingut la corresponent llicència, autorització o concessió. Es consideren prestats dins el terme municipal tots els serveis que, per la seva naturalesa, depenguin o estiguin relacionats, directa o indirectament, amb l’aprofitament del vol, el sòl o el subsòl de la via pública.

 

Article 3.- Subjectes passius.

1. Són subjectes passius de la taxa regulada per aquesta Ordenança, en concepte de contribuents, totes les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil que utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local en benefici particular, mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o altra tècnica que disposi o utilitzi xarxes o instal·lacions que transcorrin pel domini públic local o que hi estiguin instal·lades, independentment del seu caràcter públic o privat, així com altres anàlogues, tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuen o es presten els serveis de comunicacions, com si, no essent titulars de les esmentades xarxes, hi fan ús accedeixen o s’interconnecten a aquestes xarxes.

2. Podran ser considerats successors o responsables, solidària o subsidiàriament, de les obligacions tributàries dels subjectes passius de la taxa establerta en aquesta Ordenança, les persones físiques, jurídiques o les entitats de l’article 35.4 de la Llei General tributària en els supòsits establerts en la mateixa i la normativa de desenvolupament.

 

Article 4.- Responsabilitats.

En el cas que l’aprofitament especial comporti la destrucció o el deteriorament del domini públic local, el beneficiari, la persona o l’entitat en qüestió està obligat, independentment del pagament de la taxa que escaigui, a reintegrar el cost total de les despeses de reconstrucció o reparació respectives i a dipositarne prèviament l’import.

 

Article 5.- Meritament i període impositiu.

1. El meritament de la taxa que regula aquesta Ordenança es produirà en el moment de sol·licitar la llicència, quan es tracti de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, o en el moment en què s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial en cas que no sigui necessària llicència prèvia o autorització o aquesta no s’hagi sol·licitat. S’entendrà que la utilització privativa o aprofitament especial s’inicia a partir del moment en que s’hagi començat a prestar el servei de telefonia

2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial s'estengui a diversos exercicis, el meritament es produirà l’1 de gener de cada any.

3. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o cessament en l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic municipal, casos en que procedirà el prorrateig trimestral, conforme a les regles següents:

a. En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.

b. En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el cessament.

 

Article 6.- Quota tributària.

Per determinar la quantia de la taxa s’aplicarà la següent fórmula:

NAEtm x IMOa x 0,015

Essent,

NAEtm = Número d’abonats (post-pagament) de l’empresa en el terme municipal de Valls

IMOa = Ingrès mig d’operacions per abonat (post-pagament), segons la següent fórmula:

IMOa = IOm / NAEt

IOm = Ingrés total per operacions de l’empresa, en tot el territori nacional, inclòs els derivats tant d’abonats (post-pagament) com de pre-pagament.

NAEt = Número total d’abonats (post-pagament) de l’empresa en tot el territori nacional

 

Article 7.- Gestió, liquidació i recaptació

1. Els obligats tributaris hauran de presentar a l’Ajuntament, abans del 30 d’abril de cada any, una declaració referida a l’any anterior, amb el contingut següent:

a)Número total de línies postpagament dels abonats en tot el territori estatal.

b)Número total de línies postpagament dels abonats en el terme municipal de Valls.

c)Import total dels ingressos per operacions de comunicacions mòbils en tot el territori estatal.

 

En el cas que per part de l'obligat tributari no es presentin aquestes dades, per calcular les liquidacions s'utilitzaran les dades que constin en l'informe emés per la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions. L’Ajuntament notificarà a cada obligat tributari liquidacions tributàries amb caràcter trimestral, que tindran el caràcter de provisionals.

Aquestes liquidacions trimestrals estaran basades en les dades per ell declarades, que s’elevaran al resultat d’aplicar el 25% a l’import de la quota tributària calculada de conformitat amb l’article 6è d’aquesta Ordenança, aplicant les dades del període impositiu anterior al que es merita.

Els ingressos efectuats pel subjecte passiu en cada liquidació trimestral, tindrà el caràcter de pagament a compte de la liquidació definitiva a efectuar per l’Ajuntament.

 

2. Un cop comprovades les dades declarades pel subjecte passiu del període impositiu objecte de liquidació amb les dades que constin en l’Informe emès per la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions l’Administració tributària municipal notificarà la liquidació definitiva de la taxa, que es calcularà d’acord amb el que estableix l’article 6è d’aquesta Ordenança.

 

3. L’import a ingressar serà la diferència entre la liquidació definitiva i els pagaments a compte trimestrals que s’hagin efectuat. En el supòsit en què hi hagi saldo negatiu, l’excés satisfet a l’Ajuntament es compensarà en el primer pagament a compte o en els successius, i en el cas que l’import de l’excés sigui superior als pagaments a compte previstos per a l’any següent, es procedirà a la devolució de l’excés

 

  1. DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 16/12/2011, regirà des del dia 1 de gener del 2012. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

 

  1. Vist i plau

  2. L'alcalde, El secretari,

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica