11. TAXA PER LA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

TAXA PER RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la recollida i gestió de residus municipals i comercials, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen a allò que disposa l'article 58 de la Llei 39/1988 esmentada anteriorment.

 

Article 2n. FET IMPOSABLE

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recollida de residus municipals i comercials generats a habitatges, allotjaments, locals i establiments on s'efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis i tot local hàbil per aplicació a l'habitatge o activitats anteriors. Així mateix comprèn la gestió dels residus recollits (classificació i transport dels residus recollits, transport i tractament final de reciclatge, compostatge, deposició controlada o incineració).

2. A aquest efecte, es consideren residus municipals i assimilables a municipals els residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els dits llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes i àrees recreatives; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d'obres menors i reparació domiciliària; els residus sanitaris dels grups I i II.

3. S'exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrial no assimilables a comercials, els residus radioactius, els residus resultants de la prospecció, l'extracció, el tractament i l'emmagatzematge de recursos minerals i de l'explotació de pedreres, els residus d'explotacions agrícoles i ramaderes que no siguin perillosos i s'utilitzin exclusivament en el marc de l'explotació agrària, els explosius desclassificats, les aigües residuals i els efluents gasosos emesos a l'atmosfera.

 

Article 3r. SUBJECTES PASSIUS

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que ocupin, utilitzin o siguin propietaris dels habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'habitant, d'arrendatari o, fins i tot, de precari.

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, el propietari dels habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

 

Article 4t. RESPONSABLES

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

 

Article 5è. QUOTA TRIBUTÀRIA

La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles.

A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreductible i corresponen a l'any.

 

Article 6è. INCENTIUS AMBIENTALS

De forma general, als habitatges habitables se'ls aplicarà la tarifa 1, corresponent a l'import base (b). No obstant, s'inclouen diversos incentius per l'ús habitual de la deixalleria, de manera que els subjectes passius podran sol·licitar acollir-se a les tarifes 1.1 o 1.2 si acrediten que compleixen les condicions següents:

a) Incentius per ús freqüent de la deixalleria

Amb l'objectiu de fomentar el reciclatge dels residus que no disposen de contenidors a la via pública, els titulars d'habitatges que aportin residus a la Deixalleria de Valls de forma freqüent podran acollir-se a les següents reduccions de la quota tributària:

-Mínim de 3 aportacions a la deixalleria: 20% de la quota tributària.

-Mínim de 6 aportacions a la deixalleria: 25% de la quota tributària.

Condicions per acollir-se a l'incentiu:

-La sol·licitud es farà anualment i es podrà presentar durant el mes de gener, i tindrà efectes sobre la taxa a liquidar durant el mateix any.

-Els interessats hauran de presentar a l'ajuntament, dins del primer mes de cada any, la documentació justificativa de la utilització de la deixalleria feta durant l'any anterior. Únicament es consideraran documents justificatius vàlids els certificats d'aportació de residus a la deixalleria, o bé un informe anual de les aportacions realitzades, ambdós emesos per l'empresa concessionària de la deixalleria. Només s'admetran els justificants originals, signats i segellats pel personal de la deixalleria.

-Només es comptabilitzaran les aportacions de residus d'un pes mínim de 5 Kg (pes total conjunt de tots els residus aportats).

-Cada aportació de residus no serà divisible, de manera que només podrà ser assignada a un habitatge.

-No es consideraran com a aportacions diferents aquelles que s'hagin realitzat en un mateix dia.

-Només es tindran en compte les aportacions de residus que no disposin de contenidors de recollida selectiva a la via pública. Per tant, en queden exclosos el paper/cartró, els envasos de vidre, els envasos lleugers, la roba i el calçat, rebuig i orgànica.

-El justificant d'entrada s'haurà d'emetre a nom de la persona que aporta els residus, fent constar l'adreça de l'habitatge amb dret a bonificació. En cas d'aportar residus en nom d'una altra persona, caldrà deixar-ne constància al certificat d'aportació de residus.

 

Article 7è.  ACREDITAMENT

1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida de residus municipals en els carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.

2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el primer dia de cada trimestre natural. Quan l'acreditament de la taxa es produeixi amb posterioritat a cada data, la primera quota s'acreditarà el primer dia del trimestre següent.

 

Article 8è. DECLARACIÓ I INGRÉS

1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula.

2. Quan es conegui, d'ofici, o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració.

 

Article 9è. INFRACCIONS I SANCIONS

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 21/12/2015, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2017. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica