11.- ORDENANÇA REGULADORA DELS FITXERS MECANITZATS QUE CONTINGUIN DADES DE CARACTER PERSONAL

11. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS FITXERS MECANITZATS QUE CONTINGUIN DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Article 1

Els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal existents en aquesta corporació i els seus organismes autònoms, són els següents:
Ajuntament:

 • 1. M. HABIT. Fitxer del padró d'habitants.
 • 2. G CONT. Fitxer general de contribuents
 • 3. NO 2206. Fitxer de nòmines
 • 4. COMO 105. Fitxer de proveïdors. Comptabilitat a tercers.
 • 5. TS92.
 • 6. Registre de parelles de fet
 • 7. VLR101, de trucades telefòniques a la policia local.
 • 8. Base de dades Borsa de Treball
 • 9. Fitxer Selecció de Personal
 • 10. Fitxer Regidors
 • 11. Fitxer Formació
 • 12. Fitxer Pla de Pensions
 • 13. Fitxer Retencions Professionals
 • 14. Fitxer Excel Expedients Disciplinaris
 • 15. Fitxer Uniformes
 • 16. Fitxer Ajudes Fons Social
 • 17. Base de dades de Registre i entrada de documents
 • 18. Base de dades Cens d'animals
 • 19. Fitxer Contribucions especials
 • 20. Base de dades Seguiment cadastral
 • 21. Base de dades d'urbanisme
 • 22. Base de dades de llicències i Seguiment de Llicències d'activitats
 • 23. Fitxer Regidors i caps d' àrea
 • 24. Base de dades institucional i d'ensenyament
 • 25. Base de dades Entitats
 • 26. Fitxer Entitats Vallenques
 • 27. Base de dades comerciants
 • 28. Base de dades empreses de seguretat
 • 29. Base de dades d'ensenyament i AMPAs
 • 30. Base de dades infrastructura
 • 31. Base de dades Access Música popular
 • 32. Base de dades Fotografies
 • 33. Aplicació Outlook
 • 34. Fitxer Informes Socials
 • 35. Base de dades Eurocop
 • 36. Aplicació Multes de tràfic
 • 37. Fitxer d'usuaris dels serveis socials de l'Ajuntament
 • 38. Base de dades sol·licitants habitatge.
 • 39. Base de dades de beneficiaris de tarja d'aparcament de persones amb disminució.
 • 40. Fitxer d'Entitats.
 • 41. Fitxer de recursos.
 • 42. Fitxer d'usuaris d'activitats d'educació
 • Patronat Municipal d'Esports:
   

1. POODCE.DBF. Fitxer de proveïdors. Comptabilitat a tercers.
2. Base de dades Deporwin

Fundació Pública Municipal d'Acció Cultural:

 • 1. Aplicació Borsa de treball de la Fundació
 • 2. Aplicació nòmines de la Fundació

Article 2: Fitxer del padró d'habitants
Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: M HABIT
Mesures de Seguretat: Nivell bàsic
2.1.- La finalitat del fitxer del padró d'habitants, és la gestió i tractament mecanitzat del mateix, des de la seva generació fins a les respectives rectificacions, modificacions i renovacions, amb un control immediat de les variacions puntuals que hi repercuteixin. Això permetrà un accés a la informació del padró de forma immediata, facilitant la seva gestió. També permetrà un tractament estadístic de les dades del padró, facilitant una informació de gran importància en la gestió municipal.
2.2.- Les persones obligades a facilitar les dades d'aquest fitxer seran tots els residents del municipi, d'acord amb els articles 15 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 62 i següents del Reglament de població i demarcació territorial, i disposicions concordants. El procediment de recollida de dades serà el fixat a l'esmentada legislació, o la que en el seu dia la substitueixi.
2.3.- En aquest fitxer hi constaran les dades personals dels residents i transeünts, que fixi per cada moment la normativa reguladora del padró d'habitants.
2.4.- Les dades d'aquest fitxer només es podran cedir en els següents casos:
- A l'Institut Nacional d'Estadística o òrgan que el substitueixi, per totes les tasques de gestió del padró d'habitants i del Cens Electoral.
- Entitats gestores de la Seguretat Social, quan ho sol.licitin de forma raonada, i la informació sol.licitada estigui directament relacionada amb la seva gestió. També les entitats col.laboradores, quan la informació sol.licitada es refereixi a personal afiliat a les mateixes.
- A l'Administració d'Hisenda de l'Estat, quan ho sol.liciti de forma raonada, i la informació sol.licitada estigui directament relacionada amb les seves atribucions.
- A qualsevol jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones que resultin implicades o interessades en un procediment iniciat davant d'aquells.
- A qualsevol administració pública que ho sol.liciti, per exercir competències compartides o coincidents amb les d'aquesta corporació, o de competències sobre les mateixes matèries que les que exerceix aquesta corporació. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que ho sol.liciti.
- Quan ho sol.liciti o ho autoritzi la persona directament afectada.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei orgànica 5/1992.
2.5.- El responsable del fitxer serà l'alcalde-president de la corporació, sense perjudici de la responsabilitat directa en la gestió del mateix, dels funcionaris encarregats de la mateixa.
2.6.- El dret d'accés, rectificació i cancel.lació de les dades d'aquest fitxer, es podrà exercir davant la Secretaria de l'Ajuntament.

Article 3: Fitxers de gestió fiscal
Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: G CONT
3.1.- Finalitat i usos previstos: Gestió fiscal. Gestió i tractament mecanitzat dels padrons referents a impostos, taxes i preus públics, des de la seva generació mitjançant el tractament de les dades concretes de regulació d'aquells i dels contribuents, així com les respectives rectificacions, modificacions i liquidacions, amb un control immediat de les variacions puntuals que hi repercuteixin. Això permetrà un accés a la informació fiscal municipal de forma immediata, facilitant la seva gestió. També permetrà practicar de forma immediata la liquidació de tots aquells conceptes integrants del fitxer, mitjançant la definició prèvia dels seus elements. En aquest cas, es gestionen: cementiris, Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, vehicles, escombraries, guals, IAE i IBI.

Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Mesures de Seguretat: Nivell mig
3.2.- Les persones obligades a facilitar les dades d'aquest fitxer seran tots els contribuents per qualsevol concepte del municipi, així com els usuaris dels serveis municipals en els casos en els quals per aquest ús es prevegui el pagament d'un preu públic.
El procediment de recollida d'informació serà per declaració dels contribuents, o d'aquells altres arxius i documents de que disposa aquesta corporació, i dels que es desprengui la inclusió al fitxer.
3.3.- En aquests fitxers hi constaran les dades personals dels contribuents, i totes aquelles altres necessàries per a procedir a l'oportuna liquidació tributària o de preu públic, així com les dades bancàries necessàries per a la domiciliació dels pagaments.
3.4.- Les dades d'aquest fitxer només es podran cedir en els següents casos:
- A la Diputació de Tarragona, per tal de procedir a la seva recaptació, en els casos de delegació de la mateixa.
- Entitats gestores de la Seguretat Social, quan ho sol.licitin de manera raonada, i la informació sol.licitada estigui directament relacionada amb la seva gestió. També les entitats col.laboradores, quan la informació sol.licitada es refereixi a personal afiliat a les mateixes.
- A l'administració d'hisenda de l'estat, quan ho sol.liciti de forma raonada, i la informació sol.licitada estigui directament relacionada amb les seves atribucions.
- A qualsevol jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones que resultin implicades o interessades en un procediment iniciat davant d'aquells.
- A qualsevol administració pública que ho sol.liciti, per exercir competències compartides o coincidents amb les d'aquesta corporació, o de competències sobre les mateixes matèries que les que exerceix aquesta corporació. Aquest últim extrem l'haurà de jusificar l'administració que ho sol.liciti.
- Quan ho sol.liciti o ho autoritzi la persona directament afectada.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei orgànica 5/1992.
3.5.- El responsable del fitxer serà l'alcalde-president de la corporació, sense perjudici de la responsabilitat directa en la gestió del mateix, dels funcionaris encarregats de la mateixa.
3.6.- El dret d'accés, rectificació i cancel.lació de les dades d'aquest fitxer, es podrà exercir davant la tresoreria de l'Ajuntament.

Article 4: Fitxer de gestió de nòmines
Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: NO 2206
Mesures de Seguretat: Nivell alt
4.1.- La finalitat del fitxer de gestió de nòmines, és la gestió i tractament mecanitzat de les normes del personal que presta serveis per aquesta corporació, ja sigui en règim laboral o funcionarial, mitjançant el tractament concretitzat de les dades necessàries per a la concreció de les retribucions a percebre, amb un control d'ingressos, retencions i conceptes afectats bestretes, i tots els elements que puguin afectar a la nòmina. Això permetrà un accés a la informació sobre retribucions percebudes pel personal, així com una expedició immediata de la informació fiscal que es deriven de les mateixes.
4.2.- Les persones obligades a facilitar les dades d'aquest fitxer seran totes aquelles que prestin un servei continuat i retribuït per la corporació, que suposi la seva inclusió en nòmina.
El procediment de recollida d'informació serà per declaració del mateix treballador, així com d'aquells altres arxius i documents de que disposa aquesta Corporació, i dels que se'n desprenguin dades d'interès (antiguitat, categories...).
4.3.- En aquest fitxer hi constaran les dades personals dels treballadors de la Corporació, i totes aquelles altres necessàries per procedir a l'oportuna concreció de la nòmina mensual, així com les dades bancàries necessàries per a l'ingrés de la nòmina.
4.4.- Les dades d'aquest fitxer només es podran cedir en els següents casos:
- A l'INEM, quan ho sol.liciti de forma raonada, i la informació sol.licitada estigui directament relacionada amb la seva gestió.
- Entitats gestores de la seguretat social, quan ho sol.licitin de forma raonada, i la informació sol.licitada estigui directament relacionada amb la seva gestió. També les entitats col.laboradores, quan la informació sol.licitada es refereixi a personal afiliat a les mateixes.
- A l'administració d'hisenda de l'estat, quan ho sol.liciti de forma raonada, i la informació sol.licitada estigui directament relacionada amb les seves atribucions.
- A qualsevol jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones que resultin implicades o interessades en un procediment iniciat davant d'aquells.
- A qualsevol administració pública que ho sol.liciti per exercir competències compartides o coincidents amb les d'aquesta Corporació, o de competències sobre les mateixes matèries que les que exerceix aquesta corporació. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que ho sol.liciti.
- Quan ho sol.liciti o ho autoritzi la persona directament afectada.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei orgànica 5/1992.
4.5.- El responsable del fitxer serà l'alcalde-president de la corporació, sense perjudici de la responsabilitat directa en la gestió del mateix, dels funcionaris encarregats de la mateixa.
4.6.- El dret d'accés, rectificació i cancel.lació de les dades d'aquest fitxer, es podrà exercir davant la Secretaria de l'Ajuntament.

Article 5: Fitxer de sistema integrat de comptabilitat d'administració local: fitxer de proveïdors, comptabilitat a tercers (Ajuntament)

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: COMO 105
Mesures de Seguretat: Nivell bàsic

5.1.- La finalitat del sistema integrat de comptabilitat, és el tractament mecanitzat de la comptabilitat municipal, i més concretament, pel que fa a dades de caràcter personal, els tercers proveïdors i deutors d'aquesta corporació per qualsevol concepte, ja sigui pressupostari o extrapressupostari. Això permetrà un control immediat de l'estat de tots els creditors i deutors concrets d'aquesta corporació.

5.2.- Les persones sobre les quals s'obtindran dades per aquest fitxer seran totes aquelles, físiques o jurídiques, que facturin alguna quantitat per qualsevol concepte a l'Ajuntament, o als que es giri una liquidació individualitzada, no incorporada a cap padró fiscal o de preu públic ni de nòmina.

El procediment de recollida d'informació serà per declaració d'interessats, d'ofici, així com d'aquells altres arxius i documents de què disposa aquesta corporació i dels quals se'n desprenguin les dades necessàries (NIF, nom o raó social, domicili, telèfon, activitat...).

5.3.- En aquest fitxer hi constaran les dades personals dels creditors i deutors d'aquesta Corporació, i de totes aquelles altres necessàries per a procedir a l'oportuna concreció del motiu del crèdit o del deute, així com les dades bancàries necessàries per efectuar els corresponents pagaments o ingressos.

5.4.- Les dades d'aquest fitxer només es podran cedir en els següents casos.

- Entitats gestores de la Seguretat Social, quan ho sol.licitin de forma raonada, i la informació sol.licitada estigui directament relacionada amb la seva gestió. També les entitats col.laboradores, quan la informació sol.licitada es refereixi a personal afiliat a les mateixes.

- A l'Administració d'Hisenda de l'Estat, quan ho sol.liciti de forma raonada, i la informació sol.licitada estigui directament relacionada amb les seves atribucions.

- A qualsevol jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones que resultin implicades o interessades en un procediment iniciat davant d'aquells.

- A qualsevol administració pública que ho sol.liciti, per exercir competències compartides o coincidents amb les d'aquesta Corporació, o de competències sobre les mateixes matèries que les que exerceix aquesta Corporació. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que ho sol.liciti.

- Quan ho sol.liciti o ho autoritzi la persona directament afectada.

El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei orgànica 5/1992.

5.5.- El responsable del fitxer serà l'alcalde-president de la corporació, sense perjudici de la responsabilitat directa en la gestió del mateix, dels funcionaris encarregats de la mateixa.

5.6.- El dret d'accés, rectificació i cancel.lació de les dades d'aquest fitxer, es podrà exercir davant la intervenció de l'Ajuntament.

Article 6

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: VLR101, trucades telefòniques a la Policia Local de Valls
Mesures de seguretat: Nivell alt.
Finalitat i usos previstos: La grabació té per finalitat la de satisfer els interessos generals amb l'objecte de poder analitzar les trucades rebudes al número 977 60 13 13 (o el que el substitueixi en un futur) corresponent a la Centraleta de la Policia Local de Valls, més enllà de la primera audició, amb la fi de garantir l'exercici dels drets i llibertats constitucionals i la seguretat ciutadana.
Aquest protocol comportaria la conservació dels fitxers gravats durant un mes, com a màxim, exceptuant aquells que podessin derivar en responsabilitats penals o d'altre tipus.
Persones i col·lectius afectats: ciutadans que truquin a la Policia Local de Valls.
Procediment de recollida de dades: Grabació del fitxer a disc dur de l'ordinador, mitjançant l'aparell connectat a l'auricular del telèfon.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Les dades que recollirà l'arxiu són la grabació de veu, nom i cognoms i/o aquelles imprescindibles per l'identificació de l'interlocutor.
Cessió de dades: Es farà cessió als Jutjats corresponents quan així es demani, i quant ho sol·liciti i/o autoritzi el mateix interessat. També se cediran les dades a d'altres membres d'altres forces o cossos de seguretat, quan sigui necessari per a l'averiguació i investigació de delictes, o localització de presumptes delinqüents. En aquest cas, s'haurà d'efectuar petició concreta de les dades i acreditar el motiu de la mateixa.
Òrgan Administratiu responsable: Policia Local de Valls
Òrgan davant el qual es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Policia Local de Valls

Article 7

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Programa TS92
Mesures de seguretat: Nivell alt amb dades d'especial protecció
Finalitat i usos previstos: la finalitat del fitxer és la gestió i registre de dades d'usuaris dels serveis socials municipals, obertura d' expedients individuals i/o familiars i recull de la intervenció professional entre els anys 1995-2000.
Persones i col·lectius afectats: Usuaris dels serveis socials municipals i tercers amb la condició de persones interessades, entre els anys 1995-2000. Professionals de la Regidoria de Benestar Social i d'altres professionals d'institucions de referència.
Procediment de recollida de dades: Mitjançant una fitxa d'identificació personal, formularis, visites domicili , sol·licituds i d'altres documents motivats, a petició de l'interessat i/o professionals, a partir d'una relació assistencial i d'ajut establerta amb l'usuari.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: són d'especial protecció, afecten a la vida privada i personal de l'usuari i la seva família , en tots els seus àmbits (salut, economia, habitatge...).
Cessió de dades:
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
- Entre administracions públiques en l'exercici de les mateixes competències o de competències que versin sobre la mateixa matèria. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que sol·liciti les dades.
- Per previsió en la disposició de creació del fitxer o en una disposició posterior de superior rang.
- Dades obtingudes o elaborades amb destí a una altra administració, a l'administració que les ha sol·licitat.
- A qualsevol jutjat o tribunal, de conformitat amb la regulació que d'aquesta matèria fan les lleis de serveis socials vigents o les sorgeixin de disposicions posteriors de rang superior.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei orgànica 15/99 de 13 de desembre, de protecció de les dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant del qual es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Regidoria de Benestar Social

Article 8: Registre de parelles de fet

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Registre de parelles de fet
Mesures de seguretat: Nivell alt.
Finalitat i usos previstos: La finalitat del fitxer és el registre de les parelles de fet que es constitueixin en el municipi de Valls i que els seus membres voluntàriament sol·licitin la seva inscripció, com a mecanisme d'acreditació de la seva constitució
Persones i col·lectius afectats: Persones que sol·licitin la seva inscripció en el registre com a parella de fet.
Procediment de recollida de dades: Mitjançant sol·licitud dels interessats.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Les dades que es recullen són les personals dels sol·licitants, i el domicili de la parella de fet
Cessió de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Òrgan Administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Secretaria de l'Ajuntament

Article 9: base de dades borsa de treball

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Base de dades Borsa de Treball
Finalitat i usos previstos: Facilitar futurs contractes professionals i participar en futurs processos de selecció de personal
Persones i col·lectius afectats: Persones interessades en treballar a l'Ajuntament
Procediment de recollida de dades: formulari
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: El nom i cognoms, l'adreça, la data de naixement i la seva experiència professional
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administració pública que ho sol·liciti per exercir competències compartides o coincidents amb les d'aquesta corporació, o de competències sobres les mateixes matèries que les que exerceix aquesta corporació. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que sol·liciti les dades
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Alcalde- President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Recursos Humans
Mesures de Seguretat: Nivell mig

Article 10.- Fitxer selecció de personal

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Fitxer Selecció de Personal
Finalitat i usos previstos: selecció de personal
Persones i col·lectius afectats: Persones interessades en treballar a l'Ajuntament
Procediment de recollida de dades: Formulari o declaració
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Nom i cognoms de la persona interessada i adreça
Cessions de dades: No n'hi ha
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Recursos Humans
Mesures de Seguretat: Nivell bàsic

Article 11.- Fitxer regidors

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Fitxer Regidors
Finalitat i usos previstos: Gestió i control de l'assistència dels regidors als òrgans col·legiats
Persones i col·lectius afectats: Regidors de l'Ajuntament
Procediment de recollida de dades: Contracte o Conveni
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: El nom i cognoms, l'adreça, el càrrec i la dedicació parcial o total
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administració pública que ho sol·liciti per exercir competències compartides o coincidents amb les d'aquesta corporació, o de competències sobres les mateixes matèries que les que exerceix aquesta corporació. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que sol·liciti les dades
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Recursos Humans
Mesures de Seguretat: Nivell mig

Article 12.- Fitxer formació

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Fitxer Formació
Finalitat i usos previstos: Registre dels cursos sol·licitats pel personal de l'Ajuntament
Persones i col·lectius afectats: Personal de l'Ajuntament
Procediment de recollida de dades: Contracte, Conveni, etc.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: El nom i cognoms de la persona interessada, el tipus de curs, l'acció formativa, el cost del curs i el lloc on es realitza
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administració pública que ho sol·liciti per exercir competències compartides o coincidents amb les d'aquesta corporació, o de competències sobres les mateixes matèries que les que exerceix aquesta corporació. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que sol·liciti les dades
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Recursos Humans
Mesures de Seguretat: Nivell mig

Article 13.- Fitxer pla de pensions

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Fitxer Pla de Pensions
Finalitat i usos previstos: Proveïdors de Plans de pensions
Persones i col·lectius afectats: Persones de contacte.
Procediment de recollida de dades: Personalment
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: El nom i cognoms de la persona de contacte i el seu telèfon
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Recursos Humans
Mesures de Seguretat: Nivell bàsic

Article 14.- Fitxer retencions professionals

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Fitxer Retencions Professionals
Finalitat i usos previstos: Realització de les retencions legalment establertes
Persones i col·lectius afectats: Professionals
Procediment de recollida de dades: Personalment
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: El nom i cognoms dels professionals, retenció realitzada
Cessions de dades: Administració Tributària
Òrgan administratiu responsable: Alcalde- President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Recursos Humans
Mesures de Seguretat: Nivell bàsic

Article 15.- Fitxer expedients disciplinaris

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Fitxer Excel Expedients Disciplinaris
Finalitat i usos previstos: Relació del personal de l'Ajuntament que ha estat objecte d'un expedient disciplinari
Persones i col·lectius afectats: Personal de l'Ajuntament
Procediment de recollida de dades: Contracte
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Nom, cognoms i sanció
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Recursos Humans
Mesures de Seguretat: Nivell mig

Art. 16.- Fitxer uniformes

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Fitxer Uniformes
Finalitat i usos previstos: Confeccionar els uniformes del personal de manteniment i de la Policia Local
Persones i col·lectius afectats: Personal de manteniment i policia local
Procediment de recollida de dades: Contracte
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: El nom i cognoms, l'alçada i les mides
Cessions de dades: No n'hi ha
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Recursos Humans
Mesures de Seguretat: Nivell bàsic

Article 17.- Fitxer ajudes fons social

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Fitxer Ajudes Fons Social
Finalitat i usos previstos: Gestió i control de les ajudes socials
Persones i col·lectius afectats: Personal de l'Ajuntament
Procediment de recollida de dades: Contracte
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Nom, cognoms i ajut rebut.
Cessions de dades: No n'hi ha
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Recursos Humans
Mesures de Seguretat: Nivell alt

Article 18.- Base de dades de registre i entrada de documents

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Base de dades de Registre i entrada de documents
Finalitat i usos previstos: Registrar els documents d'entrada i sortida de l'Ajuntament de Valls
Persones i col·lectius afectats: Controlar l'entrada i sortida de documents a l'Ajuntament i tramitar la seva petició
Procediment de recollida de dades: Personalment al presentar el document , formulari o declaració
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: El nom i cognoms de la persona que presenta una sol·licitud o documentació, l'adreça, la població i la descripció de la sol·licitud
Cessions de dades: No n'hi ha
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina d'Atenció al Ciutadà
Mesures de Seguretat: Nivell bàsic

Article 19.- Base de dades cens d'animals

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Base de dades Cens d'animals
Finalitat i usos previstos: Gestió del padró d'animals de companyia
Persones i col·lectius afectats: Titulars de l'animal de companyia
Procediment de recollida de dades: Declaració o formulari, personalment
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: El nom i cognoms i DNI del propietari de l'animal, el nom de l'animal, el domicili, l'espècie de l'animal, la raça i la perillositat
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administració pública que ho sol·liciti per exercir competències compartides o coincidents amb les d'aquesta corporació, o de competències sobres les mateixes matèries que les que exerceix aquesta corporació. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que sol·liciti les dades
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina d'Atenció al Ciutadà
Mesures de Seguretat: Nivell bàsic

Article 20.- Fitxer contribucions especials

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Fitxer Contribucions especials
Finalitat i usos previstos: Gestió tributària
Persones i col·lectius afectats: propietaris de la finca
Procediment de recollida de dades: Formulari o declaració
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: El nom i cognoms del propietari i les dades de la finca
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A l'administració o organisme en el qual s'hagi delegat la recaptació de tributs de l'Ajuntament
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina d'Atenció al Ciutadà
Mesures de Seguretat: Nivell mig

Article 21.- Base de dades seguiment cadastral

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Base de dades Seguiment cadastral
Finalitat i usos previstos: Seguiment cadastral de les finques
Persones i col·lectius afectats: Propietaris de les finques
Procediment de recollida de dades: Formulari, declaració
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: El nom i cognoms, la situació de la finca i els plànols delineats
Cessions de dades:
- Al centre de gestió cadastral i cooperació Tributària, per a la gestió del cadastre
- Als interessats en la tramitació d'instruments de planejament i de gestió urbanística, en els casos legalment previstos
- A d'altres administracions en exercici de les pròpies competències, quan requereixin les dades per a la redacció de projectes o per a la tramitació d'expedients d'expropiació.
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
- El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Oficina d'Atenció al Ciutadà
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina d'Atenció al Ciutadà
Mesures de Seguretat: Nivell bàsic

Article 22.- Base de dades urbanisme

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Base de dades d'Urbanisme
Finalitat i usos previstos: Gestionar les qüestions derivades del cadastre
Persones i col·lectius afectats: Propietaris de la finca
Procediment de recollida de dades: Formulari, declaració
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: El nom i cognoms i l'adreça de la finca
Cessions de dades:
- Al centre de gestió cadastral i cooperació Tributària, per a la gestió del cadastre
- Als interessats en la tramitació d'instruments de planejament i de gestió urbanística, en els casos legalment previstos
- A d'altres administracions en exercici de les pròpies competències, quan requereixin les dades per a la redacció de projectes o per a la tramitació d'expedients d'expropiació.
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
- El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Urbanisme
Mesures de Seguretat: Nivell bàsic

Article 23.- Base de dades de sol·licitud de llicències i seguiment de llicències d'activitats

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Base de dades de llicències i Seguiment de Llicències d'activitats
Finalitat i usos previstos: Gestionar la sol·licitud i el seguiment de Llicències d'activitats
Persones i col·lectius afectats: Arquitectes i aparelladors
Procediment de recollida de dades: Contracte
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: El nom i cognoms dels arquitectes i aparelladors
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administració pública que ho sol·liciti per exercir competències compartides o coincidents amb les d'aquesta corporació, o de competències sobres les mateixes matèries que les que exerceix aquesta corporació. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que sol·liciti les dades
- Als que reuneixin la condició d'interessats en un expedient en concret, pel que fa a les dades de l'esmentat expedient.
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Urbanisme
Mesures de Seguretat: Nivell bàsic

Article 24.- Fitxer regidors i caps d'àrea

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Fitxer Regidors i caps d' àrea
Finalitat i usos previstos: Convocar als regidors a les comissions informatives d'Hisenda
Persones i col·lectius afectats: Regidors i caps d' àrea
Procediment de recollida de dades: Contracte
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: El nom i cognoms i l'adreça
Cessions de dades: No n'hi ha
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Serveis econòmics
Mesures de Seguretat: Nivell bàsic

Article 25.- Base de dades institucional i d'ensenyament

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Base de dades institucional i d'ensenyament
Finalitat i usos previstos: Gestionar qüestions relatives a l'ensenyament
Persones i col·lectius afectats: Directors d'ensenyament, regidors, alcaldes comarcals i ex regidors
Procediment de recollida de dades: Personalment
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Nom, cognoms i adreça
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administració pública que ho sol·liciti per exercir competències compartides o coincidents amb les d'aquesta corporació, o de competències sobres les mateixes matèries que les que exerceix aquesta corporació. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que sol·liciti les dades
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Alcaldia
Mesures de Seguretat: Nivell bàsic

Article 26.- Base de dades d'entitats

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Base de dades Entitats
Finalitat i usos previstos: Controlar qüestions relatives a entitats culturals, esportives i de veïns
Persones i col·lectius afectats: Representants de les entitats
Procediment de recollida de dades: Formulari, declaració
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Els nom i cognoms dels representants
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administració pública que ho sol·liciti per exercir competències compartides o coincidents amb les d'aquesta corporació, o de competències sobres les mateixes matèries que les que exerceix aquesta corporació. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que sol·liciti les dades
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Alcaldia
Mesures de Seguretat: Nivell bàsic

Article 27.- Base de dades d'entitats vallenques

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Fitxer Entitats vallenques
Finalitat i usos previstos: Llistat d'entitats per establir contactes amb l'Ajuntament
Persones i col·lectius afectats: Entitats vallenques
Procediment de recollida de dades: Formulari, declaració
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: El nom i cognoms del responsable, el telèfon i tipus d'entitat vallenca.
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administració pública que ho sol·liciti per exercir competències compartides o coincidents amb les d'aquesta corporació, o de competències sobres les mateixes matèries que les que exerceix aquesta corporació. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que sol·liciti les dades
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Àrea de cultura
Mesures de Seguretat: Nivell bàsic

Article 28.- Base de dades comerciants

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Base de dades comerciants
Finalitat i usos previstos: Gestionar l'activitat dels comerciants
Persones i col·lectius afectats: Comerciants
Procediment de recollida de dades: Formulari, declaració
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: El nom i cognoms, l'adreça, població i telèfon
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administració pública que ho sol·liciti per exercir competències compartides o coincidents amb les d'aquesta corporació, o de competències sobres les mateixes matèries que les que exerceix aquesta corporació. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que sol·liciti les dades
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Àrea de cultura
Mesures de Seguretat: Nivell bàsic

Article 29.- Base de dades empreses de seguretat

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Base de dades empreses de seguretat
Finalitat i usos previstos: Contractar el seus serveis
Persones i col·lectius afectats: Empreses de Seguretat
Procediment de recollida de dades: Formulari, declaració
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Nom i cognoms de la persona de contacte
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administració pública que ho sol·liciti per exercir competències compartides o coincidents amb les d'aquesta corporació, o de competències sobres les mateixes matèries que les que exerceix aquesta corporació. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que sol·liciti les dades
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Àrea de cultura
Mesures de Seguretat: Nivell bàsic

Art. 30.- Base de dades d'ensenyament i AMPAs

Denominació: Base de dades d'institucions d'ensenyament i entitats formatives.
Finalitat i usos previstos: Identificació, informació i seguiment de l'activitat de les escoles i centres formatius. Cens.
Persones i col.lectius afectats: Responsables de les escoles, AMPAs i dels centres de formació.
Procediment de recollida de dades: Personalment i telefònica, i qüestionaris.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Nom i cognom del representant i/o professional de referència, telèfons de contacte, adreces, domicilis, adreces electròniques i activitats que desenvolupen.
Cessió de dades:
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
- Entre administracions públiques en l'exercici de les mateixes competències o de competències que versin sobre la mateixa matèria. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que sol·liciti les dades.
- A qualsevol jutjat o tribunal, de conformitat amb la regulació que d'aquesta matèria fan les lleis de serveis socials vigents o les sorgeixin de disposicions posteriors de rang superior.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei orgànica 15/99 de 13 de desembre, de protecció de les dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant del qual es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Regidoria d'Ensenyament-Educació.

Article 31.- Base de dades infrastructura

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Base de dades infrastructura
Finalitat i usos previstos: Contractació de serveis
Persones i col·lectius afectats: Empreses d'infrastructura
Procediment de recollida de dades: Personalment, targeta de visita
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: El nom i cognoms de la persona de contacte
Cessions de dades: No n'hi ha
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Àrea de cultura
Mesures de Seguretat: Nivell bàsic

Article 32.- Base de dades música popular

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Base de dades Access Música popular
Finalitat i usos previstos: Contractar serveis
Persones i col·lectius afectats: Grups musicals
Procediment de recollida de dades: Formulari, declaració
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: El nom i cognoms, l'adreça i el telèfon
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administració pública que ho sol·liciti per exercir competències compartides o coincidents amb les d'aquesta corporació, o de competències sobres les mateixes matèries que les que exerceix aquesta corporació. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que sol·liciti les dades
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Àrea de cultura
Mesures de Seguretat: Nivell bàsic

Art. 33.- Base de dades fotografies

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Base de dades Fotografies
Finalitat i usos previstos: Documentar l'arxiu general de l'Ajuntament de Valls
Persones i col·lectius afectats: Autors de les fotografies i persones retratades
Procediment de recollida de dades: Formulari, declaració
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: El nom i cognoms del donant de la fotografia.
Cessions de dades: No n'hi ha
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Arxiu
Mesures de Seguretat: Nivell bàsic

Article 34.- Aplicació outlook

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Aplicació Outlook
Finalitat i usos previstos: Controlar les adreces electròniques
Persones i col·lectius afectats: Treballadors de l'Ajuntament
Procediment de recollida de dades: Contracte
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: El nom i cognoms, sobrenom i adreça electrònica
Cessions de dades: No n'hi ha
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina Atenció al Ciutadà
Mesures de Seguretat: Nivell bàsic

Art. 35.- Fitxer informes socials

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Fitxer Informes Socials
Finalitat i usos previstos: Gestionar les qüestions que derivin de la prestació de serveis socials d'ofici, per acord del mateix servei o professional, per un ordre superior, a petició raonada d'altres òrgans o en compliment de la legalitat en matèria de serveis socials.
Persones i col·lectius afectats: Professionals de la regidoria de Benestar Social, persones que reben prestacions, ajuts i/o recursos socials. Altres institucions i/o professionals de referència. Tercers, amb la condició de persones interessades.
Procediment de recollida de dades: Entrevista personal, visites domicili, declaració i altres instruments en suport físic de recollida d'informació.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: nom, cognoms i número de col·legiat del treballador social i/o educador social.
Dades d'identificació personal de l'afectat i/o nucli familiar i/o convivencial.
Història social/antecedents. Situació actual/evolució. Diagnosi/valoració. Proposta/mesures.
Cessió de dades:
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
- Entre administracions públiques en l'exercici de les mateixes competències o de competències que versin sobre la mateixa matèria. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que sol·liciti les dades.
- Per previsió en la disposició de creació del fitxer o en una disposició posterior de superior rang.
- Dades obtingudes o elaborades amb destí a una altra administració, a l'administració que les hagi sol·licitat.
- A qualsevol jutjat o tribunal, de conformitat amb la regulació que d'aquesta matèria fan les lleis de serveis socials vigents o les sorgeixin de disposicions posteriors de rang superior.
- A entitats d'iniciativa social amb el consentiment i autorització escrita de l'interessat.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei orgànica 15/99 de 13 de desembre, de protecció de les dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Serveis Socials
Mesures de Seguretat: Nivell alt, dades d'especial protecció

Article 36.- Base de dades eurocop

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Base de dades Eurocop
Finalitat i usos previstos: Gestionar l'activitat de la Policia
Persones i col·lectius afectats: Agents, denunciants, detinguts, infractors vials
Procediment de recollida de dades: Contracte, declaració i formulari
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades identificatives (nom, cognoms, DNI,) adreça dels detinguts i de les persones que recullen el cotxe a la grua municipal, nom, cognoms dels agents.
Cessions de dades: Als Jutjats i a altres Cossos de Seguretat
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Policia
Mesures de Seguretat: Nivell mig

Article 37.- Aplicació multes de tràfic

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Aplicació Multes de tràfic
Finalitat i usos previstos: Gestionar les multes de tràfic
Persones i col·lectius afectats: Persones sancionades
Procediment de recollida de dades: Declaració
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Nom, cognoms, DNI del titular, la multa, l'import i la infracció
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administració pública que exerceixi competències sancionadores en matèria de trànsit.
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Policia
Mesures de Seguretat: Nivell mig

Article 38: Fitxer d'usuaris dels serveis socials de l'Ajuntament

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Fitxer d'usuaris dels serveis socials de l'Ajuntament.
Mesures de seguretat: Nivell alt amb dades d'especial protecció
Finalitat i usos previstos: la finalitat del fitxer és la gestió (altes, baixes, modificacions de dades, llistats, estadístiques,...) , registre de dades personals que afecten a tots els àmbits de la vida privada, familiar i relacional dels usuaris i/o tercers implicats o afectats directament o indirecta . El recull de la intervenció professional . La tramitació d'ajuts econòmics, beques, prestacions, bestretes, subvencions i tramitació de recursos amb finalitat d'integració social o prescripció legal. La derivació a d'altres recursos d'administracions públiques amb les mateixes competències o competències que versin sobre la mateixa matèria, a petició motivada de l'usuari i/o per disposicions legals que afecten al professional de referència de les dades del fitxer. Per la derivació a d'altres recursos d'entitats d'iniciativa social a petició motivada de l'usuari o per indicació professional, amb previ consentiment..
Persones i col·lectius afectats: Persones que s'adrecin als serveis socials municipals per establir una relació d'ajut. Professionals de la regidoria de Benestar Social. Altres institucions i/o professionals de referència. Tercers, amb la condició de persones interessades.
Procediment de recollida de dades: Mitjançant una fitxa d'identificació personal, formularis, visites a domicili, sol·licituds i altres documents motivats, a petició de l'interessat i/o professionals, a partir d'una relació assistencial i d'ajut establerta amb l'usuari. Per mandat legal i/o reglamentari , d'ofici o a petició raonada d'altres òrgans.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Les dades que es recullen són les personals i familiars, de salut, de treball, d'habitatge, de relacions socials,.... i d'altres que són d'especial protecció que afecten a la vida privada, familiar i relacional de l'usuari i la seva família.
Cessió de dades:
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
- Entre administracions públiques en l'exercici de les mateixes competències o de competències que versin sobre la mateixa matèria. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que sol·liciti les dades.
- Per previsió en la disposició de creació del fitxer o en una disposició posterior de superior rang.
- Dades obtingudes o elaborades amb destí a una altra administració, a l'administració que les ha sol·licitat.
- A qualsevol jutjat o tribunal, de conformitat amb la regulació que d'aquesta matèria fan les lleis de serveis socials vigents o les sorgeixin de disposicions posteriors de rang superior.
- A entitats d'iniciativa social amb el consentiment i autorització escrita de l'interessat.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei orgànica 15/99 de 13 de desembre, de protecció de les dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant del qual es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Regidoria de Benestar Social

Article 39: Base de dades sol·licitants habitatge

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Base de dades sol·licitants habitatge
Mesures de seguretat: Nivell alt
Finalitat i usos previstos: la finalitat del fitxer és la gestió (altes, baixes, modificacions de dades, llistats, estadístiques,...) i registre de persones que voluntàriament sol·licitin d'habitatge.
Usos:
D'estudi, valoració, estadística i observatori de la demanda d'habitatge en el municipi i la seva evolució.
Persones i col·lectius afectats: Persones que sol·liciten ser informades sobre habitatges en el municipi.
Procediment de recollida de dades: Sol·licitud dels interessats, mitjançant instància.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Les dades que es recullen són les personals del sol·licitant (nom, cognoms, telef. adreça i DNI)
Cessió de dades:
- Entre administracions públiques en l'exercici de les mateixes competències o de competències que versin sobre la mateixa matèria. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que sol·liciti les dades.
- Dades obtingudes o elaborades amb destí a una altra administració, a l'administració que les hagi sol·licitat.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei orgànica 15/99 de 13 de desembre, de protecció de les dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant del qual es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Regidoria de Benestar Social

Art. 40: Base de dades tarja d'aparcament

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Base de dades de beneficiaris de tarja d'aparcament de persones amb disminució.
Mesures de seguretat: Nivell alt amb dades d'especial protecció
Finalitat i usos previstos: la finalitat del fitxer és la gestió (altes, baixes, modificacions de dades, llistats, estadístiques,...) i registre de persones que sol·liciten voluntàriament la tarja d'aparcament per a persones amb disminució, com a mecanisme d'acreditatiu de la seva condició de beneficiari
Persones i col·lectius afectats: Persones i col·lectius que sol·liciten la obtenció de la tarja d'aparcament per a persones amb disminució.
Procediment de recollida de dades: Sol·licitud dels interessats, mitjançant instància.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Les dades que es recullen són les personals del sol·licitant (nom, cognoms, telef. adreça i DNI) i de salut.
Cessió de dades:
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
- Entre administracions públiques en l'exercici de les mateixes competències o de competències que versin sobre la mateixa matèria. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que sol·liciti les dades.
- Dades obtingudes o elaborades amb destí a una altra administració, a l'administració que les hagi sol·licitat.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei orgànica 15/99 de 13 de desembre, de protecció de les dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant del qual es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Regidoria de Benestar Social

Article 41: Fitxer d'entitats socials i ONGs

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Fitxer d'entitats socials i ONGs
Mesures de seguretat: Nivell bàsic
Finalitat i usos: Informació de qüestions relatives a entitats socials i/o ONGs. Subvencions, complementació institucional, cooperació, gestió i seguiment d'activitats.
Persones i col·lectius afectats: Representants de les entitats.
Procediment i recollida de les dades: instàncies, formularis, declaracions i memòries.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Nom i cognoms dels representants, telèfons de contacte, dades bancàries i activitats que desenvolupen.
Cessió de dades:
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
- Entre administracions públiques en l'exercici de les mateixes competències o de competències que versin sobre la mateixa matèria. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que sol·liciti les dades.
- A qualsevol jutjat o tribunal, de conformitat amb la regulació que d'aquesta matèria fan les lleis de serveis socials vigents o les sorgeixin de disposicions posteriors de rang superior.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei orgànica 15/99 de 13 de desembre, de protecció de les dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant del qual es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Regidoria de Benestar Social

Article 42: Fitxer de recursos

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Fitxer de recursos
Mesures de seguretat: Nivell bàsic
Finalitat i usos previstos: Relació d'institucions, serveis, entitats i professionals per informar al ciutadà i per ús professional.
Persones i col·lectius afectats: Entitats, institucions, col·lectius i serveis, els representants i professionals de referència.
Procediment de recollida de dades: Formulari, declaració personal i telefònica, i per recull de documentació.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Nom i cognom del representant i/o professional de referència, telèfons de contacte, adreces, domicilis, adreces electròniques.
Cessió de dades:
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
- Entre administracions públiques en l'exercici de les mateixes competències o de competències que versin sobre la mateixa matèria. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que sol·liciti les dades.
- A qualsevol jutjat o tribunal, de conformitat amb la regulació que d'aquesta matèria fan les lleis de serveis socials vigents o les sorgeixin de disposicions posteriors de rang superior.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei orgànica 15/99 de 13 de desembre, de protecció de les dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant del qual es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Regidoria de Benestar Social

Article 43: Fitxer d'usuaris d'activitats d'educació

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: Fitxer d'usuaris d'activitats d'educació
Mesures de seguretat: Nivell alt amb dades d'especial protecció
Finalitat i usos previstos: la finalitat és la gestió (altes, baixes, modificacions de dades, llistats, estadístiques,...) i registre de persones que voluntàriament sol·licitin la inscripció en activitats de la regidoria d'Educació i Ensenyament. Beques i subvencions.
Persones i col·lectius afectats: Persones que sol·liciten ser inscrites en activitats que desenvolupi la regidoria d'Educació-Ensenyament. Tercers, amb condició de persones afectades. Professionals de l'Àrea d'Acció Social.
Procediment de recollida de dades: Sol·licitud dels interessats, mitjançant instància.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Les dades que es recullen són les dades d'identificació personal (nom, cognoms, telef. adreça i DNI) i dades de salut.
Cessió de dades:
- Entre administracions públiques en l'exercici de les mateixes competències o de competències que versin sobre la mateixa matèria. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que sol·liciti les dades.
- Dades obtingudes o elaborades amb destí a una altra administració, a la que les hagi sol·licitat.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei orgànica 15/99 de 13 de desembre, de protecció de les dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: Alcalde-President
Òrgan davant del qual es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Regidoria d'Educació i Ensenyament.

Article 44: Fitxer de sistema integrat de comptabilitat d'administració local: fitxer de proveïdors, comptabilitat a tercers (Patronat Municipal d'Esports)

Àmbit: Ajuntament de Valls
Denominació: POODCE.DBF. Fitxer de proveïdors. Comptabilitat a tercers.
Mesures de Seguretat: Nivell bàsic

44.1.- La finalitat del fitxer de sistema integrat de comptabilitat, és el tractament mecanitzat de la comptabilitat, i més concretament, pel que fa a dades de caràcter personal, els tercers proveïdors i deutors d'aquest patronat per qualsevol concepte, ja sigui pressupostari o extrapressupostari. Això permetrà un control immediat de l'estat de tots els creditors i deutors concrets d'aquest patronat.

44.2.- Les persones sobre les quals s'obtindran dades per aquest fixer seran totes aquelles, físiques o jurídiques, que facturin alguna quantitat per qualsevol concepte al Patronat, o als que es giri una liquidació individualitzada, no incorporada a cap padró fiscal o de preu públic ni de nòmina.
El procediment de recollida d'informació serà per declaració d'interessos, d'ofici, així com d'aquells altres arxius i documents de què disposa aquesta Corporació i dels quals se'n desprenguin les dades necessàries (NIF, nom o raó social, domicili, telèfon, activitat...).

44.3.- En aquest fitxer hi constaran les dades personals dels creditors i deutors d'aquest Patronat, i de totes aquelles altres necessàries per a procedir a l'oportuna concreció del motiu del crèdit o del deute, així com les dades bancàries per efectuar els corresponents pagaments o ingressos.

44.4.- Les dades d'aquest fitxer només es podran cedir en els següents casos:

- Entitats gestores de la Seguretat Social, quan ho sol.licitin de forma raonada, i la informació sol.licitada estigui directament relacionada amb la seva gestió. També les entitats col.laboradores, quan la informació sol.licitada es refereixi a personal afiliat a les mateixes.

- A l'Administració d'Hisenda de l'Estat, quan ho sol.liciti de forma raonada, i la informació sol.licitada estigui directament relacionada amb les seves atribucions.

- A qualsevol jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones que resultin implicades o interessades en un procediment iniciat davant d'aquells.

- A qualsevol administració pública que ho sol.liciti, per exercir competències compartides o coincidents amb les d'aquesta Corporació, o de competències sobre les mateixes matèries que les que exerceix aquest patronat. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que ho sol.liciti.

- Quan ho sol.liciti o ho autoritzi la persona directament afectada.

El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei orgànica 5/1992.

44.5.- El responsable del fitxer serà el president del Patronat Municipal d'Esports, sense perjudici de la responsabilitat directa en la seva gestió, dels funcionaris encarregats de la mateixa.

44.6.- El dret d'accés, rectificació i cancel.lació de les dades d'aquest fitxer, es podrà exercir davant la intervenció de l'Ajuntament.

Article 45.- Aplicació deporwin ( Patronat d'Esports)

Àmbit: Patronat d'Esports
Denominació: Base de dades Deporwin
Finalitat i usos previstos: Gestió de usuaris
Persones i col·lectius afectats: Usuaris de la piscina
Procediment de recollida de dades: Personalment
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: El nom i cognoms, l'adreça i el compte bancari dels usuaris de la piscina
Cessions de dades: No n'hi ha
Òrgan administratiu responsable: President Patronat
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Patronat d'Esports
Mesures de Seguretat: Nivell bàsic

Article 46.- Aplicació borsa de treball de la fundació d'acció cultural

Àmbit: Fundació Pública Municipal d'Acció Cultural
Denominació: Aplicació Borsa de treball de la Fundació
Finalitat i usos previstos: Facilitar futurs contactes professionals
Persones i col·lectius afectats: Persones que volen accedir a un lloc de treball
Procediment de recollida de dades: Formulari
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: El nom i cognoms, l'adreça i el telèfon, formació, expedient professional
Cessions de dades:
- A qualsevol Jutjat o tribunal, respecte a aquelles persones o entitats que resultin implicades o interessades en un procediment davant d'aquells.
- A qualsevol administració pública que ho sol·liciti per exercir competències compartides o coincidents amb les d'aquesta corporació, o de competències sobres les mateixes matèries que les que exerceix aquesta corporació. Aquest últim extrem l'haurà de justificar l'administració que sol·liciti les dades
- Quan ho sol·liciti o ho autoritzi el titular de les dades.
El cessionari de les dades s'obligarà, pel sol fet de la cessió, a observar les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Òrgan administratiu responsable: President Fundació
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Fundació Pública Municipal d'Acció Cultural
Mesures de Seguretat: Nivell mig

Article 47.- Aplicació nòmines de la fundació d'acció cultural

Àmbit: Fundació pública municipal d'acció cultural
Denominació: Aplicació nòmines de la Fundació
Finalitat i usos previstos: Compliment de contracte
Persones i col·lectius afectats: Treballadors de la Fundació
Procediment de recollida de dades: Contracte
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: El nom i cognoms, NIF, historial laboral, l'adreça, altes i baixes de la Seguretat Social, % IRPF i compte bancària
Cessions de dades: Seguretat Social, Administració Tributaria i Entitats Bancàries
Òrgan administratiu responsable: President Fundació
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Fundació pública municipal i d'acció cultural
Mesures de Seguretat: Nivell alt

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica