04.- REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT COMISSIÓ PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC VALLENC

04. REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC VALLENC

Art.:1.- Motius de la creació i objectius de la comissió.

El Pla General d'Ordenació Urbana, i el Pla Especial de reforma interior del Centre Històric integren a nivell urbanístic, els valors del patrimoni cultural dels elements d'interès arqueològic, d'interès històric - artístic i arquitectònic i del paisatge urbà per a la seva conservació i revalorització, en relació a l'ordenació territorial i Urbana.

El desplegament de la protecció del patrimoni cultural es realitza sobre la base de les determinacions del Catàleg que acompanya el Pla General i Pla Especial en l'àmbit de la seva competència, degudament actualitzat pel que fa als continguts descriptius, informatius i de les normes d'actuació en béns catalogats i inventariats.

Es constitueix la “Comissió Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic” per facilitar un control àgil, obert i correcte de les actuacions en un procés qualificat tècnicament i, a la vegada, obert a la participació, partint de la base que la conservació i protecció del patrimoni passa necessàriament per uns fets d'intervenció complexos i sotmesos a un procés cultural dinàmic, que són impossibles de preveure exhaustivament des d'una òptica purament ordenancista.

Art.:2.- Caràcter de la Comissió.-

La “Comissió Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic” s'entén com un òrgan consultiu de caràcter tècnic que té com a missió l'assessorament als diferents Serveis Municipals i a l'Ajuntament, per aconseguir l'adequat compliment de l'esperit, directius i objectius de la normativa del pla general, del pla especial de reforma interior del centre històric, dels nous plans que es puguin aprovar per a la preservació del patrimoni, i de la legislació d'aplicació.

Art.:3.- Intervenció de la Comissió.

A.- La Comissió informarà a petició de l'Alcalde/ssa o qualsevol Regidor/a en matèria d'urbanisme i/o patrimoni arquitectònic o arqueològic en els següents casos:

- Concessió de llicència d'obres en tot l'àmbit del terme municipal, incloses les actuacions d'iniciativa pública.

B.- La Comissió emetrà informe preceptiu i no vinculant en els següents casos:

- En la concessió de llicència d'obres que tinguin incidència en els bens protegits o inventariats pels Catàlegs i els seus entorns definits, incloses les actuacions d'iniciativa pública.
- Sobre l'adequació de les obres executades a la llicència concedida, en les que tinguin incidència en els bens protegits pels Catàlegs i els seus entorns definits, incloses les actuacions d'iniciativa pública.
- Sobre noves catalogacions i inventariat d'elements.
- Sobre propostes de modificació del catàleg o canvi de protecció d'edificis o elements catalogats.
- Sobre totes aquelles qüestions que afectin als elements del Catàleg.
- En actuacions en matèria de protecció del patrimoni arqueològic.
- En matèria de protecció del paisatge urbà.
- Abans de l'aprovació inicial dels instruments de planejament en l'àmbit del pla especial de reforma interior del Centre Històric.

C.- La Comissió podrà proposar noves catalogacions, modificacions del catàleg i descatalogacions, així com actuacions amb caràcter general sobre el patrimoni arquitectònic i arqueològic vallenc.

Art.:4.- Control de les actuacions per part de la Comissió.

La Comissió Municipal del Patrimoni assessorarà, prèvia petició del President/a de la Comissió municipal del Patrimoni Arqueològic i Arquitectònic, a l'Ajuntament de l'adequació a la llicència de l'execució de les obres sobre els edificis o elements dels que hagi informat prèviament

Per això, podrà disposar del Servei d'Inspecció Municipal. Aquesta tasca s'efectuarà sota la direcció dels Serveis Municipals d'Urbanisme, i de l'administració competent en els casos de Béns Culturals i d'Interès Nacional.

Article 5.- Composició de la Comissió.

“La Comissió Municipal del Patrimoni estarà formada per:

- L'Alcalde/ssa o el Regidor/a en qui delegui, que presidirà la Comissió.
- Arquitecte Municipal, nomenat/da per la Comissió de Govern a proposta de la Comissió informativa municipal d'Urbanisme.
- Un representant de la demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
- Dos representants de l'Institut d'Estudis Vallencs.
- Una persona vinculada amb el patrimoni, nomenada per la Comissió de govern o proposta del President/a de la Comissió municipal del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic.
- Un tècnic/a del personal de l'Ajuntament o dels seus ens autònoms, nomenat/a per la Comissió de govern a proposta de la Comissió Informativa de Cultura.
- El Secretari/a de l'Ajuntament de Valls, o la persona en qui delegui, sense vot.

La Comissió podrà sol·licitar la col·laboració de les entitats ciutadanes o persones relacionades amb els diversos camps, ja siguin de l'art, història, arqueologia, agricultura, biologia i qualsevol altre que pugui tenir relació amb els temes objecte d'informe, per tal de dur a terme la seva tasca amb la màxima eficàcia.

La Comissió podrà sol·licitar la presencia en les seves sessions dels agents implicats en qualsevol actuació que hagi d'informar.

El càrrec de membre permanent de la Comissió Municipal de Patrimoni implicarà la incompatibilitat professional dels encàrrecs privats d'intervencions en els elements del catàleg. “

Article 6.- Funcionament de la Comissió.

El funcionament de la Comissió serà el propi dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament.

Convocatòria.- La Comissió serà convocada pel President/a, és a dir l'Alcalde/ssa o Regidor/a delegat, en hores de jornada laboral de l'Ajuntament, a no ser que per unanimitat dels membres de la Comissió decideixin un altre horari de reunions, per escrit a tots els seus membres, amb una antelació de sis dies hàbils, en la que farà constar els temes de l'ordre del dia, restant la documentació de l'objecte de la reunió a la seva disposició a l'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Lloc de celebració.- Les sessions de la Comissió es portaran a terme a la seu de l'Ajuntament.

Quòrum.- La comissió s'entendrà vàlidament constituïda si hi concórren la majoria simple dels seus membres.

Presa de decisions.- Els informes s'emetran per unanimitat, i en cas de discrepàncies per majoria simple dels membres concurrents a la sessió de la comissió vàlidament constituïda segons el quòrum establert. En cas d'empat decidirà el vot de qualitat del President/a de la Comissió.

Acta.- De cada sessió el Secretari/a n'estendrà una acta que s'aprovarà, si així s'acorda, al final de la mateixa sessió. En altre cas, s'aprovarà en la propera sessió que se celebri.

Termini per emetre informes.- En cada sessió s'informaran els temes inclosos a l'ordre del dia remès als membres de la Comissió. Només en cas excepcional, en temes de clara complexitat, es podrà ajornar la emissió de l'informe per una sessió posterior de la Comissió.”

Art.: 7.-Pressupost de la Comissió.

Els pressupostos generals de l'Ajuntament han de preveure una partida que garanteixi el correcte funcionament d'aquesta Comissió.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica