04. IMPOST SOBRE L´INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

CAPÍTOL I. FET IMPOSABLE

Article 1r

1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimenten els terrenys de els terrenys de naturalesa urbana i els terrenys integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a efectes de l'Impost sobre béns immobles, i que es manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els béns esmentats.

2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:

 • Negoci jurídic "mortis causa".
 • Declaració formal d'hereus "ab intestato".

 • Negoci jurídic "inter vivos", sia de caràcter onerós o gratuït.

 • Alienació en subhasta pública.

 • Expropiació forçosa.

 

Article 2n.

Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana el sòl urbà, el susceptible d'urbanització, l'urbanitzable programat o urbanitzable no programat des del moment en què s'aprovi un Programa d'Actuació Urbanística, els terrenys que disposin de vies pavimentades o que hagin posat vorades a les voreres i que comptin, a més, amb clavegueram, subministrament d'aigua, subministrament d'energia elèctrica i enllumenat públic, i els que estiguin ocupats per construccions de naturalesa urbana.

 

Article 3r.

No estan subjectes a aquest impost:

 • L'increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics a efectes de l'Impost sobre béns immobles. En conseqüència amb això, està subjecte l'increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d'urbans, a efectes de l'esmentat Impost sobre béns immobles, amb independència que estiguin o no contemplats com a tals en el Cadastre o en el Padró d'aquell.
 • Les aportacions de béns i drets realitzades pel cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que al seu favor i en pagament d'elles es verifiquin i transmissions que es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
 • Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.

 

CAPÍTOL II. EXEMPCIONS

Article 4t.

Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de:

 • La constitució i la transmissió de qualsevol drets de servatge.
 • Les transmissions de béns que es trobin dintre del perímetre delimitat com a Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d'interès cultural, segons l'establert a la Llei 16/85, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, quan els seus propietaris o titulars de drets acreditin que s'han realitzat a llur càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.

Per gaudir d'aquesta exempció caldrà reunir els següents requisits:

 1. Les obres de conservació, millora o rehabilitació s'han de realitzar durant el període de generació del tribut.
 2. El cost de les obres haurà de representar com a mínim el 10 per 100 del valor cadastral de l'immoble.
 3. Si s'ha rebut qualsevol mena de subvenció o ajuts destinats a finançar encara que parcialment el cost de les obres, l'import d'aquests ajuts minorarà el cost de les obres als efectes de la determinació del percentatge de l'apartat anterior.

Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:

 1. Acreditació que el bé immoble es troba dintre del perímetre delimitat com a Conjunt Històric i Artístic, o que ha estat declarat individualment d'interès cultural.

 2. Llicència municipal autoritzant les obres.

 3. Certificat expedit per la direcció de les obres, en el que es posi de manifest que l'actuació ha consistit en la realització d'obres de conservació, millora o rehabilitació, així com el cost d'execució de les mateixes.

 

Article 5è.

També estan exempts d'aquest impost els corresponents increments de valor quan la condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:

 • L'Estat i els seus organismes autònoms de caràcter administratiu.
 • La comunitat autònoma de Catalunya, la província de Tarragona, i els organismes autònoms de caràcter administratiu de totes les entitats esmentades.
 • El municipi de Valls i les entitats locals que hi estan integrades o que en formin part, a més dels seus organismes autònoms de caràcter administratiu.
 • Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfiques docents.
 • Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats i germandats constituïdes d'acord amb el que es preveu en la Llei 33/1984, de 2 d'agost.
 • Les persones o entitats a favor de les quals se'ls hagi reconegut l'exempció en tractats o convenis internacionals.
 • Els titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys afectes a aquestes.
 • La Creu Roja Espanyola.

Per raons d'eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, estaran exempts totes les liquidacions quina quota líquida sigui inferior a 3 €.

 

CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS

Article 6è.

1. Tindran la condició de subjectes passius d'aquest impost:

 • En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, a títol lucratiu, el qui adquireix el terreny o el qui en favor del qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
 • En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, a títol onerós, el qui transmet el terreny o la persona que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

2. En el supòsit referit a la lletra b) de l'apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'article 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, que adquireixi el terreny o a quin favor es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.

3. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, segons el termes de l’article 7 d’aquesta Ordenança, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no presenti l’esmentada declaració. No obstant l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació.

 

CAPÍTOL IV. BASE IMPOSABLE

Article 7è.

1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment real del valor dels terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de l'acreditament i experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys.

2. El percentatge esmentat anteriorment serà el que en resulti de multiplicar el nombre d'anys expressat en l'apartat 2 d'aquest article pel percentatge anual corresponent, que serà:

 • Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys 3,7%.
 • Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys 3,1%.
 • Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys 3,0%.
 • Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys 2,9%.

 

Article 8è.

Als efectes de determinar el període de temps en què es generi l'increment del valor, hom prendrà només els anys complerts transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la producció del fet imposable d'aquest impost, sense tenir en consideració les fraccions d'any.

El període de generació no podrà ser inferior a un any en cap cas.

 

Article 9è.

En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al temps d'acreditament d'aquest impost, el que tinguin fixats en aquest moment als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.

 

Article 10è.

En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitatius del domini, sobre terrenys de naturalesa urbana, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor definit en l'article anterior que representi, quant al mateix, el valor dels drets esmentats, calculat segons les regles següents:

 • En el cas de constituir-se un dret d'usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 2 per cent del valor cadastral del terreny per cada any de la seva durada, i no pot excedir del 70 per cent d'aquest valor cadastral.
 • Si l'usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l'usufructuari tingués menys de vint anys, serà equivalent al 70 per cent del valor cadastral del terreny, i aquesta quantitat minorarà en un 1 per cent per cada any que passi d'aquesta edat, fins al límit mínim del 10 per cent del valor cadastral esmentat.
 • Si l'usdefruit s'estableix a favor d'una persona jurídica per un termini indefinit o superior a trenta anys, es considerarà com una transmissió de la propietat plena del terreny subjecta a condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100 per cent del valor cadastral del terreny usufructuat.
 • Quan es transmeti un dret d'usdefruit que ja existeix, els percentatges expressats en les lletres A), B) i C) anteriors s'aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al temps d'aquesta transmissió.
 • Quan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor serà igual a la diferència entre el valor cadastral del terreny i el valor de l'usdefruit, calculat segons les regles anteriors.
 • El valor dels drets d'ús i habitació serà el que en resulti d'aplicar al 75 per cent del valor cadastral dels terrenys sobre els que es constitueixin aquests drets, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
 • En la constitució o la transmissió de qualsevol altres drets reals de gaudi limitatius del domini, diferents dels que estan enumerats en les lletres A, B), C), D), i F) d'aquest article i en el següent, es considerarà com el seu valor, als efectes d'aquest impost:
 1. El capital, preu o valor pactat quan es constitueixen, si era igual o major que el resultat de la capitalització a l'interès bàsic del Banc d'Espanya de la seva renda o pensió anual.
 2. Aquest darrer, si aquell fos menor.

 

Article 11è.

En la constitució o la transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny o del dret a realitzar la construcció sota terra sense que impliqui l'existència d'un dret real de superfície, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, en relació al mateix, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, en el seu defecte, el que en resulti d'establir la proporció entre la superfície o el volum de les plantes que s'han de construir en alçada o en subsòl i la superfície total o el volum edificats una vegada que aquelles s'han construït.

 

Article 12è.

En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny.

 

CAPÍTOL V. DEUTE TRIBUTARI

Secció primera. QUOTA TRIBUTÀRIA

 

Article 13è.

La quota d'aquest impost serà la que resulti d'aplicar a la base imposable el tipus del 25%.

 

Secció segona. BONIFICACIONS EN LA QUOTA

 

Article 14è.

Gaudiran d'una bonificació de fins el 99 per cent les quotes que s'acreditin en les transmissions que es realitzin amb les operacions de fusió o escissió d'empreses a què es refereix la Llei 76/1980, de 26 de desembre, sempre que així ho acordi l'Ajuntament.

Si els béns la transmissió dels quals va donar lloc a la bonificació esmentada, fossin alienats dintre dels cinc anys següents a la data de la fusió o escissió, l'import d'aquesta bonificació s'haurà de pagar a l'Ajuntament corresponent, i això sense perjudici del pagament de l'impost que s'hagi de pagar per l'esmentada alienació.

Aquesta obligació recaurà sobre la persona o entitat que va adquirir els béns a conseqüència de l'operació de fusió o escissió.

 

CAPÍTOL VI. ACREDITAMENT

Article 15è.

1. L'impost s'acredita:

 • Quan es transmeti la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió.
 • Quan es constitueixi o es transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió.

2. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:

 • En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre públic o la del seu lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.
 • En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.

 

Article 16è.

1. Quan es declari o es reconegui judicialment o administrativament que ha tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de cinc anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d'efectuar les devolucions recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi Civil. Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declarava per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc per a cap devolució.

2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no s'escaurà la devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i assentiment de la demanda.

3. En els actes o els contractes entre els quals existeixi alguna condició, la seva qualificació es farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos suspensiva, l'impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, no cal dir que l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, en el cas de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de l'apartat 1 anterior.

 

CAPÍTOL VII. GESTIÓ DE L'IMPOST

Secció primera. OBLIGACIONS MATERIALS I FORMALS

Article 17è.

1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant d'aquest Ajuntament una declaració, segons el model que aquest ha determinat, on s'hi contindran els elements de la relació tributària imprescindible per practicar la liquidació corresponent.

2. Aquesta declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data en què es produeixi l'acreditament de l'impost:

 • Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.
 • Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

3. A la declaració s'hi adjuntaran els documents on hi constin els actes o els contractes que originen la imposició.

 

Article 18è.

Les liquidacions de l'impost es notificaran íntegrament als subjectes passius, indicant el termini d'ingrés i els recursos corresponents.

 

Article 19è.

Independentment del que es disposa en l'apartat primer de l'article 17, també estan obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius:

 • En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 6è. d'aquesta ordenança, sempre que s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueixi o que transmeti el dret real de què es tracti.
 • En els supòsits contemplats en la lletra b) d'aquest article, l'adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.

 

Article 20è.

Els Notaris també estaran obligats a remetre a l'Ajuntament, dins de la primera quinzena de cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que han autoritzat en el trimestre anterior, i en els que s'hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable d'aquest impost, amb excepció feta dels actes d'última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, una relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes. El que es preveu en aquest apartat s'entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert en la Llei General Tributària.

 

Secció segona. INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

Article 21è.

La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en la Llei General Tributària, en les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

 

 

Secció tercera. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 22è.

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 19 de desembre de 2008, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i serà aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica