03.- REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE VALLS

03. REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L´AJUNTAMENT DE VALLS

TÍTOL PRELIMINAR

Art. 1. Fonamentació jurídica

L'Ajuntament de la Ciutat de Valls es dota del present Reglament Orgànic Municipal (R.O.M.) en ús de les atribucions que li reconeix la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Art. 2. Prelació de fons

1.- Les prescripcions d'aquest Reglament s'aplicaran de forma preferent, excepte en els casos en què hi hagi contradicció amb normes de superior rang que sigui d'observació obligada.

2.- Els extrems no previstos en aquest Reglament es regiran per la Legislació administrativa general emesa per la Generalitat de Catalunya, i en defecte d'aquest, per la de l'Estat.

Art. 3. Interpretació d'aquest Reglament

La facultat d'interpretat aquest Reglament correspon, en últim extrem, al Ple Municipal, que ho farà en atenció a criteris d'interpretació gramatical i també en funció dels objectius que es persegueixen en redactar els preceptes controvertits.

Art. 4. Utilització de la llengua catalana i castellana

La llengua pròpia de l'Ajuntament de Valls és el català. Per tant, tota la documentació s'escriurà en català, tenint en compte la normativa vigent en cada cas que pugui haver de fer-se en llengua castellana en els documents que tinguin relació directa amb l'Administració Central.

TÍTOL PRIMER: ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT

CAPÍTOL PRIMER. ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL

Secció Primera. Disposicions generals

Art. 5. Òrgans Municipals

1.- Són els Òrgans de Govern Municipal d'aquest Ajuntament: el Ple Municipal, l'alcalde, la Comissió de Govern, els tinents d'alcalde i els consellers delegats en els termes establerts a la vigent legislació.

2.- A més a més, existiran en aquest Ajuntament els següents Òrgans: les Comissions Informatives, la Comissió Especial de Comptes, els Grups Municipals, així com podran establir-se Consells Municipals en els termes que s'establiran en aquest Reglament.

3.- Finalment, podran existir aquells altres Òrgans de gestió o govern que l'Ajuntament vulgui crear en l'exercici del dret a l'autonomia organitzativa que li reconeix la Constitució Espanyola i la Llei 7/85.

Secció Segona. El Ple Municipal

Art. 6. Composició i atribucions

1.- El Ple està integrat per l'alcalde i els regidors (o consellers) de l'Ajuntament, una vegada que hagin estat designats per la Junta Electoral i hagin pres formalment possessió del càrrec.

2.- L'Ajuntament en Ple assumeix les atribucions que li atorga la Llei 7/85 i qualsevol altra disposició normativa de rang superior, podent delegar aquelles atribucions que siguin susceptibles de ser-ho, amb l'abast i condicions establertes pel propi Ple Municipal i d'acord amb les condicions que s'esmenten en aquest Reglament.

3.- El règim de funcionament del Ple Municipal serà l'establert a la Llei 7/85, o d'altra normativa d'aplicació vinculant, i al present Reglament.

Art. 7. Sessions Ordinàries, Extraordinàries i Extraordinàries Urgents

Les sessions del Ple poden ser Ordinàries, Extraordinàries i Extraordinàries Urgents.

1.- Les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament de Valls se celebraran el darrer dijous de cada mes, començant de les 20 a 21 hores. Si aquest dia és festiu, la sessió es traslladarà al següent dia hàbil.

No es convocarà, però, sessió Ordinària quan no hi hagi punts de l'ordre del dia o quan la seva escassa entitat no aconselli la celebració, posant-ho a coneixement dels portaveus dels diferents grups municipals.

2.- Són sessions Extraordinàries les que es convoquen qualsevol altre dia del mes a iniciativa de l'alcalde. Així mateix qualsevol Grup Municipal, amb un mínim de tres regidors o la quarta part de regidors de l'Ajuntament podran sol.licitar la celebració d'un Ple Extraordinari. En aquests casos, en la petició es farà constar el tema a tractar acompanyat de la documentació adient, i l'alcalde l'haurà de convocar, celebrant-se en un termini màxim de dos mesos.

3.- Si la urgència dels temes a tractar ho aconsellés es podrà convocar sessió Extraordinària Urgent, qualsevol dia i hora, i sense complir els terminis establerts a l'article 9 d'aquest Reglament. En aquest cas, el Ple, un cop reunit, ratificarà la convocatòria.

4.- Totes les sessions del Ple de la Corporació hauran d'acabar obligatòriament màxim fins les 24 hores del dia de la convocatòria de la sessió.

Art. 8. Lloc de celebració, quòrums i publicitat de les sessions

1.- Les sessions de l'Ajuntament se celebraran a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, llevat dels casos en què, per raons degudament justificades a la convocatòria i ratificades pel Ple al constituir-se, l'alcalde estimi convenient celebrar-les en un altre indret del Terme Municipal.

2.- El Ple es constitueix vàlidament amb l'assistència d'un terç del nombre legal dels seus membres, i aquest mínim d'assistència caldrà que es mantingui al llarg de tota la sessió. En qualsevol cas caldrà que hi assisteixin l'alcalde i el secretari o qui legalment els substitueixi.

3.- Les sessions de l'Ajuntament seran públiques, excepte en el cas que així ho acordi el Ple per majoria absoluta, i en raó de què els temes a tractar afectin el dret a l'honor, la intimitat personal o familiar i la pròpia imatge de les persones, en els termes de l'art. 18 de la Constitució, en relació amb l'art. 70 de la Llei 7/85.

Art. 9. Convocatòria i ordre del dia

1.- El Ple es reuneix a convocatòria de l'alcalde. Amb la convocatòria, es trametrà a tots els regidors l'ordre del dia, elaborat per l'alcalde, tenint en compte tant les propostes dels diferents Òrgans de l'Ajuntament, com les dels regidors, entitats o ciutadans, en els termes que es diran més endavant.

2.- El primer punt de l'ordre del dia serà sempre l'aprovació de l'acta de la sessió anterior; a continuació, aniran els assumptes ordinaris o administratius; seguidament, les Mocions que hi hagi; i finalment, hi haurà un apartat de Precs i Preguntes.

3.- La convocatòria, contenint l'ordre del dia, es trametrà als regidors de forma que la rebin amb un mínim de dos dies hàbils d'antel.lació, excepte en els casos de reconeguda urgència.

4.- Des del moment de l'entrega de la convocatòria, els expedients administratius complerts i tota la documentació adient, hauran d'estar a disposició dels regidors a la Secretaria durant les hores d'oficina, exceptuant els casos de reconeguda urgència per la finalització de terminis o qualsevol altre motiu.

Art. 10. Informes preceptius i la seva sol.licitud

1.- Els expedients que hagin d'ésser resolts en sessió hauran d'estar informats pel secretari o interventor de la Corporació quan els respectius informes siguin preceptius segons la Legislació vigent.

2.- Tindran la prerrogativa de demanar informe al secretari o a l'interventor de la Corporació, l'alcalde, els portaveus dels Grups Municipals, en nom del grup o un terç dels regidors. La sol.licitud d'informe haurà de fer-se amb cinc dies hàbils d'antel.lació a la data en què es pretengui, sense perjudici de l'emissió oral dels informes que se sol.licitin en el transcurs de la sessió pels Òrgans autoritzats.

3.- Els informes preceptius o els que se sol.licitin, contindran referència a la legislació aplicable i l'ordenació de la proposta a aquella, i resoldran tots els extrems que es relacionen amb l'assumpte consultat. Tanmateix, i en el cas que els informes siguin desfavorables a la proposta o moció.

4.- El fet que els informes sigui desfavorables a les mocions o propostes dels Grups Municipals, no serà obstacle perquè la Corporació prengui les resolucions que entengui adients. La manca d'informes no preceptius no serà motiu d'ajornament necessari de la decisió municipal.

Art. 11. Normes de la Presidència

L'alcalde o el tinent d'alcalde que el substitueixi tindrà, en la seva qualitat de president del Ple Municipal, les següents potestats:

a) Informar a l'inici del Ple, la necessitat de variar l'ordre de tractament dels punts de l'ordre del dia als efectes de fer possible la presència del màxim nombre de regidors en el degut i votació dels punts més rellevants, o per qualsevol altre motiu justificat variant l'ordre fonamentalment si un punt concret, el regidor que ha d'informar no hi és present. Si no es presentés durant la sessió dit punt de l'ordre del dia, es podrà acordar deixar-ho damunt la taula, per discutir-lo en un següent proper Ple.

b) Requerir o autoritzar la intervenció de personal de la Corporació o d'altres experts assimilables, per tal d'aclarir extrems tècnics o proporcionar una major informació sobre els mateixos.

c) Cridar a l'ordre o retirar l'ús de la paraula als regidors que s'excedeixin del temps atorgat, es desviïn notòriament de la qüestió en debat, o aboquin expressions injurioses o calumnioses en relació a persones o Institucions. Tanmateix, l'alcalde podrà fer abandonar la Sala als regidors que, malgrat haver estat cridats a l'ordre, persisteixen en la seva actitud.

d) Cridar a l'ordre o desallotjar al públic assistent a la sessió quan amb la seva actitud impedeixin el normal desenvolupament d'aquesta. En aquest cas, la sessió podrà continuar a porta tancada.

e) Suspendre provisionalment el desenvolupament de la sessió quan es produeixin circumstàncies que així ho aconsellin. En aquest cas, la sessió es reprendrà un cop desaparegudes les circumstàncies expressades, dins del mateix dia, o bé serà convocada per celebrar-se de nou en el termini de tres dies.

Art. 12. Inici de la sessió

1.- L'Ajuntament en Ple es constitueix quan, en complir-se les condicions establertes a l'art. 8.2 d'aquest Reglament, l'alcalde declarà formalment oberta la sessió, cosa que farà a l'hora prevista a la convocatòria o amb un màxim de mitja hora de tolerància. El secretari prendrà nota dels assistents, així com de les variacions que hi hagin.

2.- La sessió s'iniciarà amb la votació de l'acta de la sessió anterior, que prèviament s'haurà enviat als regidors i que solament es llegirà si ho demana algun d'ells.

3.- Seguidament es tractaran els assumptes administratius o de funcionament de la Corporació que portaran, normalment, el Dictamen de la Comissió corresponent i altres memòries o informes si calen.

Art. 13. Mocions

1.- Seguidament, es passarà al debat de les Mocions que hi hagin.

2.- S'entén per Moció la proposta de resolució o acord que es presenta al Ple per a la seva votació i adopció. Estan facultats per presentar Mocions l'alcalde, la Comissió de Govern i els Grups Municipals, així com qualsevol regidor a títol individual.

3.- Les Mocions han d'ésser presentades per escrit i constaran: d'exposició de motius, proposta de resolució i nom del qui la defensarà. Les Mocions han de ser presentades a l'alcalde almenys 4 dies hàbils abans del Ple.

4.- Excepcionalment, el Ple podrà tractar i votar Mocions que no constin a l'ordre del dia, per raó d'urgència que haurà d'ésser apreciada per majoria simple del Ple.

5.- En el cas que el Ple no apreciï la urgència de la Moció, aquesta s'inclourà a la sessió següent.

Art. 14. Procediment per al debat

1.- L'alcalde anunciarà el punt de l'ordre del dia, que seguidament explicarà ell mateix si li correspon, o donarà la paraula al regidor a qui correspongui.

2.- Finalitzada l'exposició, l'alcalde atorgarà la paraula als Grups Municipals que ho demanin, que l'exerciran a través de qualsevol regidor de cada Grup.

3.- L'alcalde podrà atorgar un segon torn de rèplica als regidors que hagin intervingut en el primer torn.

4.- El qui hagi fet l'exposició del punt de l'ordre del dia podrà intervenir en els diferents torns.

5.- L'alcalde concedirà l'ús de la paraula quan li sigui demanada per al.lusions, decidint, però, ell mateix, sobre l'existència o no d'al.lusions.

Art. 15. Intervenció dels regidors afectats

1.- Els regidors hauran d'abstenir-se de debatre i votar els assumptes en els quals hi tinguin un interès directe i personal, o quan es donin les altres circumstàncies que s'esmenten a la Legislació administrativa en general, d'acord amb el que s'estableix a l'art. 76 de la Llei 7/85.

2.- Quan es donin els anteriors supòsits, i si el president estima que la presència del regidor afectat pot condicionar el debat i el sentit del vot dels altres regidors, podrà disposar l'abandó de la Sala per part del dit regidor.

3.- En el cas que l'afectat per l'assumpte a debatre sigui l'alcalde o qui faci les seves funcions, haurà d'abandonar la Sala en tot cas, delegant la presidència de la sessió durant el debat d'aquest punt en el primer tinent d'alcalde, o el següent en l'ordre de tinències d'Alcaldia.

Art. 16. Ajornament de la votació

1.- El Ple podrà adoptar, per majoria simple, la resolució de deixar els assumptes que consideri adients sobre la taula, per manca d'informació suficient per resoldre.

2.- Tanmateix, els assumptes restaran sobre la taula quan siguin retirats pel ponent o Grup Municipal que els proposà.

3.- Els assumptes deixats sobre la taula s'hauran d'incloure al següent Ple.

Art. 17. Votació dels Assumptes i Mocions i explicació de vot

1.- Un cop suficientment debatuts cadascun dels punts de l'ordre del dia, l'alcalde sotmetrà a votació cadascuna de les diverses propostes de resolució que expressament s'hagin formulat en el decurs del debat.

2.- La votació serà nominal i pública. Tanmateix podran acordar-se els assumptes per assentiment quan cap regidor demani la paraula.

3.- Serà secreta si ho considera la Presidència, o ho sol.licita un Grup Municipal, o per acord de majoria simple dels assistents.

4.- La votació nominal consistirà en el requeriment de cadascun dels regidors, els quals expressaran la seva posició, a favor, en contra, o d'abstenció, sobre cadascuna de les propostes.

5.- A la votació nominal secreta, l'expressió del sentit del vot es farà mitjançant una papereta que cada regidor dipositarà. Finalitzada la votació es procedirà al recompte. És dret dels regidors l'emetre el seu vot secret de forma pública, i de demanar la seva constància en acta.

6.- Tots els Grups Municipals i, ensems els regidors aïlladament, podran fer constar en acta l'explicació del sentit i les raons del seu vot.

Art. 18. Aprovació dels temes: Assumptes i Mocions

1.- Els Assumptes i les Mocions s'entendran aprovades per majoria simple, excepte quan l'assumpte requereix una majoria especial d'acord amb el que s'estableix a l'art. 47 de la Llei 7/85 o a d'altra legislació pertinent.

2.- En cas d'empat de vots afirmatius i negatius, es produïrà una segona votació, i si es manté l'empat, resoldrà el vot de qualitat del president.

Art. 19. Precs i Preguntes al Ple

1.- S'entèn per Prec la formulació d'una proposta d'actuació adreçada a algun dels Òrgans de Govern Municipals. Els Precs formulats al sí del Ple podran ésser debatuts però no votats. Poden plantejar Precs els Grups Municipals i també els regidors individualment.

2.- S'entendrà com a Pregunta qualsevol qüestió plantejada als Òrgans de Govern en el sí del Ple. Poden plantejar Preguntes els Grups Municipals i també els regidors individualment.

3.- Els Precs i Preguntes plantejades oralment en el decurs d'una sessió seran contestades ordinàriament pel destinatari en la sessió següent, sens perjudici que l'interpelat doni resposta immediatament.

4.- Els Precs i Preguntes plantejades per escrit seran presentades a l'alcalde, amb una antel.lació mínima d'un dia abans del començament del Ple. Els Precs i les Preguntes escrites seran contestades en la sessió o, motivant el retard, en la següent:

5.- En els Plens Extraordinaris, pel seu caràcter específic, no es contemplarà el punt de Precs i Preguntes.

Art. 20. Actes de les sessions

1.- Serà funció del secretari la d'aixecar acta de cada sessió del Ple, en la que es reculli el text exacte dels acords presos, les votacions produïdes, una referència succinta a les posicions dels Grups Municipals o dels regidors, sobre les mateixes, així com les altres dades a què es refereix la Legislació de règim local. Tanmateix caldrà fer constar en acta aquelles manifestacions fetes pels regidors o Grups quan al sentit del seu vot, i les altres que s'esmenten a aquest Reglament o a la Legislació, sempre i quan es demani expressament la constància en acta.

2.- També serà responsabilitat del secretari la custòdia de les actes, l'emissió i traducció al castellà, si cal, dels acords, i l'elaboració dels llibres d'actes, que es podrà fer de forma mecanitzada en el paper autoritzar per la Generalitat de Catalunya.

3.- Les actes del Ple seran públiques a tots els efectes, i s'exposaran al Tauló d'anuncis de la Corporació, i es podran publicar als mitjans d'informació i/o comunicació locals.

Secció Tercera. L'alcalde

Art. 21. L'alcalde

1.- L'alcalde és el president de l'Ajuntament, el representant del mateix, i el cap de Govern Municipal.

2.- En la seva qualitat de president de l'Ajuntament, correspon a l'alcalde presidir tots els Òrgans Municipals de caràcter col.legiat.

3.- En tant que cap del Govern Municipal, correspon a l'alcalde la direcció i administració dels afers municipals, responent d'aquest deure bé de forma directa, bé de forma solidària amb els seus delegats, davant del Ple i davant dels conciutadans, bé en agrupacions, bé individualment.

Art. 22. Atribucions de l'alcalde

1.- Corresponen a l'alcalde les atribucions atorgades per l'ordenament jurídic i les que s'esmenten en aquest Reglament, que exercirà directament o a través de delegació.

2.- Tanmateix serà atribució de l'alcalde o dels delegats, l'execució dels acords i resolucions dels Òrgans col.legiats de Govern de l'Ajuntament.

3.- L'alcalde té la potestat de delegar les seves atribucions, en els termes que permet la Llei 7/85, i de revocar les delegacions amb plena llibertat. A les delegacions atorgades per l'alcalde els serà aplicable el règim de delegació d'atribucions previst en aquest Reglament si en el Decret de delegació no es preveu altre règim

Art. 23. Decrets de l'Alcaldia

1.- Llevat de les ordre de direcció de caràcter menor, les decisions de l'alcalde hauran d'ésser expressades formalment a través de Decrets de l'Alcaldia, que seran comunicats a tots aquells que tinguin un interès directe i legítim en la decisió.

2.- L'alcalde haurà de trametre al secretari de la Corporació una còpia de tots els Decrets de l'Alcaldia. El secretari foliarà els Decrets de l'Alcaldia i els conservarà en un Registre que tindrà el caràcter de públic, expedint les certificacions que li siguin demanades pels regidors o per qualsevol ciutadà amb interès directe.

Art. 24. Bans de l'Alcaldia

L'alcalde podrà fer públiques les seves decisions o recomanacions a la població mitjançant els Bans, que es col.locaran en els espais habilitats per a la informació pública de la Ciutat, i al tauló d'anuncis de la Corporació així com si es creu oportú a altres mitjans.

Art. 25. Moció de Censura de l'alcalde

La possible Moció de Censura de l'alcalde es regirà pel previst als arts. 197 i Disposició Transitòria 3a de la Llei orgànica 5/85, de 19 de juny, del règim electoral general, i art. 22 de la Llei 7/85.

Secció Quarta. La Comissió de Govern

Art. 26. Designació

1.- És atribució de l'alcalde, dintre dels limits fixats en la Llei, la determinació del nombre de membres de la Comissió de Govern i el nomenament dels seus components. Aquestes decisions les prendrà l'alcalde mitjançant Decret de l'Alcaldia, que serà comunicat en el següent Ple.

2.- El càrrec de membre de la Comissió de Govern és voluntari. Per tant, els nomenats poden no acceptar el càrrec i renunciar al mateix. S'entendrà que hi ha acceptació tàcita del nomenament sempre que no hi hagi renúncia expressa comunicada a l'alcalde.

3.- L'alcalde podrà destituir i nomenar membres de la Comissió de Govern en qualsevol moment, sense més requeriments que comunicar-ho formalment a l'afectat. Els Decrets de cessament i nomenament de membre de la Comissió de Govern tindran efecte des del dia següent a la seva comunicació a l'interessat. Tanmateix, hauran d'ésser comunicats tant a la pròpia Comissió de Govern com al Ple en la primera sessió dels mateixos.

Art. 27. Atribucions

1.- És atribució pròpia i intransferible de la Comissió de Govern la d'assistir a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions.

2.- Tanmateix, la Comissió de Govern tindrà les atribucions que li deleguin l'alcalde o el Ple, i les que li reconeixi la Legislació.

Art. 28. Competències delegades

1.- La delegació d'atribucions a la Comissió de Govern per part de l'alcalde es formalitzarà per Decret de l'Alcaldia. Quant a les del Ple es faran per acord adoptat per majoria simple.

2.- El règim aplicable a l'exercici per part de les competències que li hagin estat delegades pels altres Òrgans de Govern, serà, si a la resolució de delegació no s'estableix altra cosa, l'establert a la Legislació administrativa general i als arts. 37 a 40 d'aquest Reglament.

Art. 29. Naturalesa de les resolucions de la Comissió de Govern

1.- En exercici de la seva atribució d'assistir a l'alcalde, la Comissió de Govern podrà emetre informe i atorgar el vistiplau o el rebuig a totes les resolucions que li siguin sotmeses per l'alcalde. L'atorgament del vistiplau de la Comissió de Govern a una Resolució de l'Alcaldia suposarà la corresponsabilització política de la mateixa davant del Ple Municipal.

2.- Les resolucions preses per la Comissió de Govern en matèries que li hagin estat delegades pels altres Òrgans de Govern Municipals tindran els mateixos efectes que si haguessin estat resoltes per l'Òrgan amb la competència originària. Tanmateix, i si no es disposa altra cosa en la resolució de delegació, serà competent la Comissió de Govern per revisar els acords referents a les matèries delegades.

Art. 30. Funcionament de la Comissió de Govern

1.- El règim de funcionament de la Comissió de Govern serà l'establerta al funcionament dels Òrgans col.legiats i de l'Administració Local, i en allò que sigui aplicable, l'establert per al Ple en aquest Reglament.

2.- Les sessions de la Comissió de Govern se celebraran, com a regla general, a la Casa Consistorial, amb la periodicitat que la pròpia Comissió acordi, i prèvia convocatòria de l'alcalde.

3.- El quòrum necessari per a la vàlida constitució de la Comissió de Govern, serà el de la tercera part dels seus membres però no menys de tres, que s'haurà de mantenir durant tota la sessió.

4.- Les reunions de la Comissió de Govern no són públiques. Això no obstant, podran assistir-hi els regidors o personal que sigui convocat per l'alcalde als efectes d'il.lustrar a la Comissió sobre els assumptes a tractar, així mateix com qualsevol regidor interessat en els temes a tractar, sense veu i vot.

5.- Els acords es prendran per majoria simple dels assistents.

Art. 31.- Acta de les sessions

El secretari aixecarà acta de cada sessió, amb els requeriments i contingut establerts per a les actes del Ple, la qual serà tramesa tant als membres de la Comissió de Govern, com a la resta de Grups Municipals.

Secció Cinquena. Els tinents d'alcalde i els consellers delegats

Art. 32. Concepte i atribucions generals

1.- És funció dels tinents d'alcalde la de substituir l'alcalde en cas de vacant, absència o malaltia d'aquest, assumint la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives, i essent, alhora, responsables dels actes de govern dictats durant la substitució.

2.- És funció dels consellers (o regidors) delegats la de gestionar i prendre les decisions corresponents a l'àmbit de la delegació. Els consellers delegats podran rebre la totalitat de potestats que corresponen a l'alcalde en una matèria determinada, àdhuc la facultat d'emetre actes administratius que afectin a tercers, amb les limitacions que per a les delegacions de l'alcalde s'estableixin a la Llei 7/85.

Art. 33. Nomenament i cessament dels tinents d'alcalde

1.- L'alcalde nomenarà, d'entre els membres de la Comissió de Govern els tinents d'alcalde que entengui adients, i determinarà l'ordre dels mateixos als efectes de la prelació en la seva substitució. El nomenament de tinents d'alcalde haurà d'ésser comunicat al Ple Municipal en la primera sessió, als efectes del seu coneixement.

2.- El nomenament d'un conseller com a tinent d'alcalde requerirà, per ésser eficaç, la seva acceptació.

El nomenament s'entendrà acceptat tàcitament si en el termini de dos dies hàbils comptats des de la notificació del nomenament, el conseller no presenta davant de l'Alcaldia la renúncia expressa al mateix.

3.- Es perd la condició de tinent d'alcalde per renúncia expressa, per cessament disposat per l'alcalde, o per pèrdua de la condició de regidor o de membre de la Comissió de Govern. Els dos primers motius de cessament haurà de formular-se per escrit.

Art. 34. Atribució i revocació de les competències delegades

1.- L'alcalde podrà delegar en els regidors municipals l'exercici d'aquelles atribucions pròpies que no s'esmentin com a indelegables a la Llei 7/85.

2.- L'acord de delegació haurà de formular-se per Decret de l'Alcaldia, i contindrà l'àmbit dels assumptes que contempla la delegació.

3.- La delegació d'atribucions de l'Alcaldia requerirà, per ésser eficaç, la seva acceptació per part del regidor o conseller delegat. La delegació s'entendrà acceptada tàcitament si en el termini de dos dies hàbils comptats des de la notificació de la resolució, el regidor no presenta davant de l'Alcaldia la renúncia expressa a la mateixa.

4.- Es perd la condició de regidor delegat i, en conseqüèntment, l'eficàcia de la delegació, pels següents motius: per renúncia expressa, per revocament disposat per l'alcalde, o per pèrdua de la condició de regidor. Les dues primeres causes de cessament de la delegació hauran de formular-se per escrit.

5.- Tant les delegacions com el seu cessament hauran d'ésser comunicats per l'alcalde al Ple en la primera sessió següent als efectes del seu coneixement.

Art. 35. Delegacions per a comeses específiques

1.- L'alcalde podrà fer delegacions per a comeses específiques a qualsevol regidor municipal.

2.- Les delegacions per a comeses específiques podran abastar l'exercici de les competències corresponents a un projecte determinat. En aquest cas, l'eficàcia de la delegació restarà limitada al temps de gestió o execució del projecte.

3.- Tanmateix podrà l'alcalde fer delegacions de comeses específiques per a la gestió de determinats tipus d'assumptes, sense limitació temporal. En aquest cas, les facultats delegades abastaran la direcció interna i la gestió dels assumptes corresponents.

Art. 36. Responsabilitat dels regidors delegats

1.- Els regidors delegats respondran políticament per ells, o de forma solidària amb l'alcalde, de l'exercici de les facultats delegades, davant del Ple.

2.- Els regidors delegats hauran de compàreixer i donar compte de la seva gestió quan siguin requerits pel Ple o per la Comissió Informativa corresponent.

Secció Sisena. Règim de l'exercici de les competències delegades

Art. 37. Àmbit d'aplicació d'aquest règim

Les prescripcions contingudes en aquesta Secció seran aplicables a l'exercici de les competències delegades pels Òrgans de Govern Municipals, sempre i quan en l'acord o resolució de delegació no s'esmentin condicions específiques.

Art. 38. Competències i potestats delegables

1.- Són delegables totes les competències reconegudes per la Llei 7/85 als Òrgans de Govern Municipals, i que no es consideren expressament com indelegables per aquesta Llei, o d'altra Legislació d'aplicació obligatòria.

2.- Cap Òrgan Municipal podrà, però, delegar en un tercer les competències o potestats rebudes en delegació d'un altre Òrgan Municipal.

3.- Si en la resolució de delegació no s'esmenta altra cosa, s'entendrà que la delegació contempla l'exercici per part de l'Òrgan delegat de totes aquelles potestats, drets i deures referits a la matèria delegada que corresponen a l'Òrgan que té reconeguda la competència originària, excepte aquelles potestats que resten indelegables segons la Llei 7/85.

Art. 39. Delegacions del Ple i de l'alcalde

1.- Les delegacions d'atribucions del Ple es prendran per acord adoptat per majoria simple.

2.- Les delegacions d'atribucions de l'alcalde ho seran per Decret de l'Alcaldia del qual es donarà compte al Ple següent.

3.- En tot cas, l'Òrgan que ha rebut la delegació haurà de mantenir informat l'Òrgan delegant quant a l'exercici de la competència delegada.

Art. 40. Duració i possible revocació de les delegacions

1.- Les competències s'entendran delegades per termini indefinit, excepte que a l'acord de delegació s'estableixi expressament una altra cosa, o que la temporalitat de la delegació es derivi de la pròpia naturalesa de la competència delegada.

2.- L'Òrgan delegant podrà recuperar en qualsevol moment la competència delegada: l'alcalde, per un Decret comunicat al titular i notificat al Ple per al seu coneixement; i el Ple, per un nou acord pres per majoria simple i notificat al titular.

3.- En els casos de rescat de competències delegades, l'Òrgan amb la competències originària podrà revisar les resolucions preses per l'Òrgan o autoritat delegada, en els mateixos casos i condicions establerts per a la revisió d'ofici dels actes administratius.

CAPÍTOL SEGON. ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, ASSESSORAMENT I CONTROL

Secció Primera. Comissions Informatives

Art. 41. Objecte de les Comissions Informatives

1.- És funció de les Comissions Informatives debatre i informar en general els assumptes corresponents a les seves matèries i les que li hagin estat assignades pel Ple.

2.- Això no obstant, el Ple podrà debatre i votar els assumptes encara que no hagin estat informats per la corresponent Comissió, excepte en el cas en què el Ple hagués requerit expressament un Dictamen previ de la Comissió Informativa.

3.- L'objecte final de les Comissions Informatives és el propiciar en la mesura del possible la síntesi entre les postures dels diversos Grups Municipals.

Art. 42. Nombre, denominació i composició de les Comissions

1.- El nombre i la denominació de les Comissions Informatives i el nombre total de membres de cadascuna d'elles serà determinat per acord del Ple per majoria simple, a proposta de l'alcalde i escoltats els Grups Municipals.

2.- La composició de les Comissions Informatives serà determinada pel Ple, per majoria simple, atenent als següents criteris:

a) Tots els Grups Municipals tindran dret a formar part de les Comissions Informatives.

b) El Ple determinarà la proporció de membres de les Comissions que correspon a cada Grup Municipal.

c) Cada Grup Municipal elegirà els seus regidors, atenent a criteris d'idoneïtat i participació i els proposarà al Ple, qui decidirà.

d) En cas de no assistència per força major d'un membre titular d'una Comissió Informativa, aquest podrà delegar en un altre regidor del seu Grup.

3.- La modificació del nombre, denominació i membres de les Comissions Informatives així com la variació dels seus components es portarà a terme seguint el mateix procediment dels apartats anteriors.

Art. 43. Presidència de les Comissions Informatives

1.- La Presidència de les Comissions Informatives correspon a l'alcalde, amb facultat per delegació als regidors caps de Comissió i delegacions expresses.

2.- Els presidents delegats de les Comissions Informatives ostentarn totes les atribucions pròpies de la Presidència dels Òrgans col.legiats i, en especial, la de convocar i aprovar els ordres deldia, la de dirigir els debats, suspendre les sessions per raons d'ordre, i executar els seus acords.

Art. 44. Normes de funcionament de les Comissions Informatives

1.- Les normes de funcionament de les Comissions Informatives seran les generals establertes per al funcionament dels Òrgans col.legiats a la Legislació administrativa general i a aquest Reglament, sens perjudici que la pròpia Comissió estableixi normes complementàries per al seu funcionament.

2.- En qualsevol cas, la iniciativa per convocar les sessions de les Comissions Informatives correspon al seu president, i ho farà a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol dels seus membres.

3.- Les Comissions Informatives podran emetre Dictamen o recomanacions sobre els diferents assumptes que li siguin sotmesos, que sempre s'acordaran per majoria simple. En cap cas, però, podran prendre resolucions executives a cap efecte. Tots els membres de la Comissió tenen el dret de proposta.

4.- La Comissió Informativa nomenarà un secretari d'entre els treballadors municipals, que aixecarà les actes de la Comisió. Els dictàmens i observacions de la Comissió informativa s'incorporaran a l'expedient administratiu del corresponent assumpte.

5.- A les sessions de les Comissions Informatives tan sols podran assistir-hi els seus membres, i d'altres persones, regidors, així com personal municipal o experts externs, a l'Ajuntament quan siguin expressament requerits per la Comissió.

6.- Cada Comissió Informativa establirà la periodicitat de les seves reunions.

Art. 45. Comissions Informatives de caràcter específic

1.- Al marge de les Comissions Informatives de caràcter estable que s'esmenten a l'article anterior i de la Comissió Especial de Comptes, el Ple podrà crear Comissions Informatives per a temes específics, de caràcter temporal, quin objecte serà el de recabar la informació sobre un tema, i emetre el corresponents dictamen, que sotmetrà al Ple.

2.- El procediment per a la creació i designació dels seus membres serà el que s'estableix a aquesta mateixa Secció per a les Comissions Informatives generals, amb l'única especialitat que es disoldran automàticament en aixecar el seu dictamen al Ple.

Secció Segona. Comissió Especial de Comptes

Art. 46. Constitució de la Comissió Especial de Comptes

Una vegada a l'any i abans de l'u de juny, l'alcalde o el regidor que ostenti la Presidència delegada, haurà de convocar als membres de la Comissió als efectes de debatre els Comptes Generals del Pressupost i els Comptes del Patrimoni. De mutu acord amb la Comissió de Finances, la Comissió de Comptes podrà reunir-se periòdicament, per disposar d'informació que els faciliti la seva funció específica.

Art. 47. Funcionament de la Comissió Especial de Comptes

1.- A la sessió constitutiva, l'alcalde o el president delegat de la Comissió haurà d'aportar els Comptes Generals del Pressupost i els Comptes del Patrimoni de l'exercici econòmic tancat amb la documentació complementària adient. Aquesta documentació restarà a disposició dels membres de la Comissió i dels seus assessors autoritzats als efectes del seu anàlisi.

2.- El president de la Comissió convocarà les sessions que entengui adients a l'objecte que els membres de la Comissió obtinguin la informació necessària, i de fer possible la compareixença tant de les autoritats municipals com del personal tècnic municipal, i a la vegada possibilitar un debat suficient de comptes.

3.- La Comissió Especial de Comptes podrà, per majoria absoluta dels seus membres, adoptar les següents resolucions, que vincularan als Òrgans de Govern Municipal i als responsables tècnics de l'Ajuntament:

a) Requerir documentació complementària.

b) Requerir la presència de les autoritats i responsables tècnics municipals relacionat amb els comptes que s'analitzen.

c) Requerir la subsanació de defectes en els Comptes tramesos. La comissió no podrà, però, retornar els comptes als serveis corresponents.

4.- Un cop el president entengui suficientment debatuts els Comptes, convocarà la sessió de resolució, a la qual els diferents Grups Municipals podran presentar propostes de Dictamen a adoptar per la Comissió, que seran votats.

5.- Els Comptes i el Dictamen de la Comissió Especial de Comptes seran exposats al públic durant el termini de 15 dies, transcorregut el qual, la Comissió estudiarà les eventuals reclamacions o observacions, esmenarà, en el seu cas, el seu Dictamen, i elevarà les actuacions al Ple per a la seva resolució.

Secció Tercera. Grups Municipals

Art. 48. Concepte i composició de Grup Municipal

1.- Els Grups Municipals són els qui agrupen els regidors d'una mateixa tendència política als efectes de la seva cohesió en l'actuació municipal.

2.- Inicialment, formen part d'un Grup Municipal els regidors electes per una mateixa llista electoral, sens perjudici del dret dels regidors a donar-se de baixa del respectiu Grup, passant al Grup Mixt, i si aquest no existeix, a ser regidor no adscrit.

3.- En tot casles baixes que es puguin produir en un Grup Municipal no seran efectives en tant no hagin estat comunicades al respectiu Grup i a l'Alcaldia, qui donarà compte al Ple.

Art. 49. Registre dels Grups Municipals

1.- L'alcalde portarà un Registre de Grups Municipals, en el qual hi constarà la denominació de cada grup (que serà la mateixa de la llista electoral), la relació dels seus membres amb l'expressió de llurs càrrecs dintre del Grup, i la modalitat de tramesa de convocatòries i despatx oficial que triï cada regidor.

2.- Les dades que consten al Registre no són públiques, podent accedir a les mateixes exclusivament els membres de la Corporació.

Art. 50. Dotacions materials dels Grups Municipals

En la mesura de les possibilitats l'Ajuntament posarà a disposició dels Grups Municipals els mitjans materials necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.

CAPÍTOL TERCER. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Secció Primera. Òrgans desconcentrats o descentralitzats

Art. 51. Conceptes de desconcentració i descentralització

1.- S'entendrà per desconcentració la gestió de serveis municipals mitjançant òrgans separats de l'Ajuntament que no tenen, però, personalitat jurídica pròpia.

2.- S'entendrà per descentralització la gestió de serveis municipals mitjançant Entitats separades, dotades de personalitat jurídica pròpia, diferenciada de la de l'Ajuntament.

Art. 52. Institució dels Òrgans desconcentrats i descentralitzats

1.- Els òrgans desconcentrats o descentralitzats es crearan d'acord amb les formes institucions que s'esmenten a la Llei 7/85, i a la Legislació administrativa en general.

2.- Tanmateix, els Òrgans desconcentrats quin objecte és el de facilitar i fomentar la participació ciutadana, s'instituiran d'acord amb el que s'estableix als arts. 54 a 57 d'aquest Reglament.

Art. 53. Entitats d'àmbit territorial inferior al Municipi

En el cas que els actuals barris de Valls: Picamoixons, Fontscaldes i Masmolets, es convertissin un dia en Entitats d'àmbit territorial inferior al Municipi, previstes a l'article 45 de la Llei 7/85, caldrà desenvolupar aquest article prevenint el funcionament dels seus Òrgans Directius que, aleshores, serien descentralitzats.

Art. 54. Consells de participació

1.- Sens perjudici d'altres fórmules de participació ciutadana, l'Ajuntament podrà acordar la constitució de Consells de Participació, que podran ésser de caràcter sectorial o més amplis.

2.- Els Consells de Participació de caràcter sectorial agruparan persones o entitats en el sector d'activitat o interessos específics.

3.- En les zones que per les seves característiques no sigui factible la constitució d'Associacions de Veïns, l'Ajuntament podrà impulsar la constitució de Consell de Participació d'àmbit territorial per activitats o situacions concretes.

Art. 55. Dels Consells de Participació

1.- L'atribució de la constitució, modificació o extinció dels Consells de Participació correspon al Ple de la Corporació Municipal previ acord aprovat per majoria simple.

2.- Conjuntament amb l'acord d'institució de qualsevol Consell de Participació, el Ple establirà l'Òrgan del Consell, la seva composició, les atribucions que corresponguin, així com altres aspectes de funcionament.

3.- Els acords que puguin prendre els Consells de Participació, no tindran el caràcter de vinculants per la Corporació Municipal, si bé se'ls tindrà en compte en quan puguin representar d'aportacions abans de prendre decisions per part de la Corporació Municipal.

Art. 56. Configuració dels Consells de Participació

L'estructura organització dels Consells de Participació serà determinada a l'acord pel qual el Ple els institueixi. Aquests acords tindran en compte, en general, els següents principis:

a) Cada Consell estarà integrat per una Assemblea en la qual participaran, o bé els representants de les persones o Entitats del sector si és un Consell Sectorial, o bé les persones o Entitats del sector corresponent a la Ciutat si ho és Territorial.

b) Els Consells de Participació estaran presidits per l'alcalde o regidor en qui delegui, que actuaran com a lligam entre el Consell i l'Ajuntament.

Secció Segona. D'altres Òrgans Municipals

Art. 57. Llibertat d'institució d'Òrgans Municipals

1.- Al marge dels Òrgans Municipals que es reglamenten a aquest Títol, l'Ajuntament podrà instituir d'altres Òrgans de qualsevol mena, ja siguin de caràcter polític, tècnic o mixt, o ja siguin interns de l'Ajuntament, o amb participació externa.

2.- Malgrat això, es tindrà en compte en el moment de creació d'Òrgans Municipals al principi d'economia organitzativa, procurant que el nombre d'Òrgans existent a l'Ajuntament sigui el menor possible per assegurar una correcta administració municipal.

TÍTOL SEGON. ESTATUT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

CAPÍTOL PRIMER. DRETS I DEURES DELS REGIDORS

Art. 58. Drets dels regidors

Són drets dels regidors els que expressament es reconeixen a la Legislació de règim local i, especialment els següents:

a) Participar en les sessions Plenàries de l'Ajuntament i, d'acord amb el que s'estableix en aquest Reglament, a les Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes i d'altres Òrgans de representació de l'Ajuntament en els que així es determini.

b) Rebre, amb càrrec al Pressupost de l'Ajuntament, les retribucions compensacions o indemnitzacions que corresponguin segons els criteris de distribució establerts a la Legislació de règim local, per acord del Ple per majoria simple.

c) Obtenir de l'Alcaldia i d'altres Òrgans de Govern de l'Ajuntament, tota la informació relativa als afers municipals que sigui necessària per a l'exercici de les seves funcions, en els termes que s'esmenten en aquest Reglament.

d) Tenir les prerrogatives pròpies del càrrec, estant obligats del compliment estricte dels deures i obligacions inherents al mateix.

e) Disposar dels mitjans materials per portar a terme la seva tasca, en els termes que es determinen en aquest Reglament.

f) Impugnar els acords i disposicions municipals en termes establerts a la Legislació general.

Art. 59. Deures dels regidors

1.- Són deures dels regidors aquells que es determinen a les Lleis o d'altres disposicions que siguin d'aplicació i, en especial, els següents:

a) Assistir als Plens, i a les reunions dels altres Òrgans Municipals dels qual en siguin membres.

b) Formular la declaració dels seus béns i activitats privades en el corresponent Registre d'interessos, en termes previstos en la Legislació aplicable i en aquest moment.

c) Respectar la confidencialitat de la informaciò a la qual tinguin accés per raó del seu càrrec i en els termes previstos en aquest Reglament.

d) Respectar les normes vigents quant a incompatibilitats.

2.- L'alcalde podrà sancionar els incompliments dels deures dels regidors en els termes que autoritzi la Legislació aplicable, solament a partir del moment en què aquesta s'emeti. En qualsevol cas, la resolució de sanció serà motivada i contra d'ella es podran interposar els recursos propis dels actes administratius.

3.- D'acord amb el que estableix l'art. 78.4 de la Llei 7/85, el regidor que no assisteixi a les sessions en què sigui convocat sense causa justificada, mentre no es determina el que correspongui per llei del Parlament de Catalunya, i, supletòriament la de l'Estat, s'atendrà a l'establert en l'art. 197 de la ROFRJ i l'art. 420 de la Llei de RL de 1955.

4.-Tots els regidors, per ordre correlatiu poden ésser nomenats per l'alcalde inspectors dels expedients d'infracció urbanística o d'altres tipus que es vegi obligat a incoar l'Ajuntament. L'Alcaldia tindrà en compte la complexitat de la infracció per no aplicar l'ordre correlatiu, però mantenint-lo entre els components de la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis al Ciutadà, Sub-Àrea d'Urbanisme.

CAPITOL SEGON. DEDICACIONS I DRETS ECONÒMICS DELS REGIDORS

Art. 60. Regidors amb dret a retribució

1.- D'acord amb el que estableix la Llei 7/85, tindran dret a rebre retribució de l'Ajuntament i a ésser donats d'alta a la Seguretat Social, els regidors que desenvolupin les seves responsabilitats municipals en règim de dedicació exclusiva.

2.- El que s'estableix a l'apartat precedent, no condicionarà els drets dels regidors o l'alcalde a rebre les indemnitzacions o compensacions que els puguin correspondre per acord del Ple de la Corporació.

Art. 61. Indemnitzacions i compensacions

1.- Tots els membres de la Corporació tindran dret a rebre indemnitzacions per despeses ocasionades en l'exercici del càrrec, quan siguin efectives i justificades documentalment, per estades, desplaçaments i similars.

2.- D'acord amb el que faculta l'art. 75.2 de la Llei 7/85, la regulació de les compensacions als membres de la Corporació, es fixarà per acord del Ple de la Corporació.

Art. 62. Dotacions econòmiques

Les consignacions pressupostàries corresponents als conceptes esmentats a aquest Capítol no superaran els màxims que es determinin a la Legislació.

CAPÍTOL TERCER. INCOMPATIBILITATS I REGISTRE D'INTERESSOS

Art. 63. Incompatibilitats dels regidors

1.- Les incompatibilitats dels regidors seran les que es determinen a la Legislació de règim local i a la Legislació electoral.

2.- El Ple i l'alcalde vetllaran especialment pel compliment de les incompatibilitats dels regidors municipals.

Art. 64. Obligació de declarar els interessos

1.- Tots els regidors que a partir de l'entrada en vigor de la Llei 7/85, prenguin possessió del càrrec tindran el deure de declarar la situació del seu patrimoni i els seus interessos, al Registre d'Interessos Municipal.

2.- La declaració d'interessos s'emetrà abans de prendre possessió, i cada vegada que es produeixi una variació rellevant quant a les responsabilitats municipals dels regidors, o quant als béns o activitats declarades. Tanmateix caldrà fer declaració d'interessos abans del cessament del regidor per finalització del mandat o per qualsevol altra circumstància.

3.- La declaració d'interessos serà requeriment previ, perquè els Òrgans de govern acceptin l'alta, la baixa o la variació de responsabilitats dels regidors.

4.- El termini màxim per a fer les declaracions motivades per la variació de les dades registrals és d'un mes a partir del moment en què es produeixin.

Art. 65. Interessos a declarar

1.- La declaració d'interessos es farà d'acord amb el format aprovat pel Ple, i contindrà els següents extrems referits a cadascun dels regidors:

a) Patrimoni

b) Activitats i ocupacions professionals, mercantils o industrials.

c) Altres interessos susceptibles d'estar en relació amb l'activitat municipal.

2.- En cada apartat s'esmentarà cadascuna de les propietats o fonts d'ingressos.

Art. 66. Registre d'interessos

1.- El Registre d'Interessos estarà a cura del secretari de la Corporació, i es portarà en llibre foliat i enquadernat, sens perjudici de la seva possible mecanització, cas en què s'utilitzarà el paper autoritzat per la Generalitat.

2.- El Llibre de Registre d'Interessos s'encetarà amb una Providència del secretari amb el vistiplau de l'alcalde. Cadascuna de les declaracions serà signada per l'interessat i serà testificada pel secretari en qualitat de fedatari.

3.- A les dades contingudes al Registre d'Interessos tindran accés tan sols els membres de la Corporació, i les autoritats de Justícia o de Comptes.

4.- En qualsevol cas, les declaracions d'interessos seran custodiades pel secretari sense que ningú les pugui retirar.

CAPÍTOL QUART. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS

Secció Primera. Dret dels regidors a la informació

Art. 67. Dret general a la informació

1.- Tots els regidors tenen dret a rebre la informació necessària per a l'exercici del seu càrrec, i a accedir als expedients administratius, antecedents o d'altra documentació municipal.

2.- Corresponentment, és obligació dels Òrgans de Govern Municipal la de facilitar als regidors la informació esmentada a l'apartat anterior, responent d'aquest deure davant del Ple Municipal.

Art. 68. Informació i accés directe

Els serveis administratius municipals o els funcionaris corresponents esdevindran obligats a facilitar la informació sense prèvia autorització en els següents casos:

a) Quan es tracti de l'accés dels regidors amb responsabilitats o delegacions a la informació pròpia de les seves responsabilitats.

b) Quan es tracti de l'accés de tots els regidors a la informació i documentació pròpia dels assumptes que hagin d'ésser tractats pels Òrgans col.legiats dels quals són membres, i a les resolucions o acords efectius de tots els Òrgans Municipals.

c) Quan es tracti de l'accés dels regidors a la informació o documentació pública de l'Ajuntament, així com els expedients administratius en el quals el regidor pugui tenir la condició d'interessat d'acord amb la Legislació administrativa.

Art. 69. Procediment per sol.licitar informació

1.- La informació no esmentada en l'article anterior haurà de demanar-se a l'alcalde, normalment per escrit, que ordenarà al departament administratiu corresponent que faciliti l'accés a la mateixa per part del regidor interessat.

2.- Excepte en els supòsits esmentats a l'article anterior, en cap cas podrà facilitar-se als regidors l'accés directe a la informació, sense la prèvia autorització de l'alcalde, tinent d'alcalde o regidor delegat corresponent.

Art. 70. Casos de denegació de la informació

L'alcalde o regidor delegat que rebi la sol.licitud esmentada a l'article anterior, podrà denegar-la en els següents supòsits:

a) Quan el coneixement o difusió de la informació pugui vulnerar el dret constitucional a l'honor, la intimitat personal o familiar, i la pròpia imatge de les persones.

b) Quan es tracti de matèries referents a la Seguretat Ciutadana o Protecció Civil, si la publicitat de les quals pot esdevenir negativa des de la perspectiva de l'alteració de l'ordre públic o de creació d'estats d'inquietud de la població.

c) Quan es tracte de matèries afectades per la Legislació general sobre secrets oficials, i de limitació de l'accés a les dades estadístiques.

d) La informació que romangui sota secret sumarial.

Art. 71. Autorització i consulta de la informació sol.licitada

1.- Les sol.licituds de documentació o informació hauran d'ésser contestades en el termini màxim de deu dies hàbils, transcorregut el qual, s'entendrà atorgar l'accés a la informació demanada. Les denegacions d'informació hauran de ser sempre motivades per escrit.

2.- En termes generals, la informació haurà de ser consultada en l'Arxiu o en les dependències administratives allà on es trobi. Això no obstant, es podrà retirar la documentació sense abandonar en cap cas les dependències municipals, sota la responsabilitat del funcionari encarregat de la seva custòdia, i sempre que el regidor interessat signi un rebut per la totalitat de l'expedient.

3.- Els lliuraments de còpies, es limitaran als casos esmentats quant a l'accés lliure dels regidors a la informació, o els casos expressament autoritzats per l'alcalde.

Secció Segona. Participació dels regidors municipals

Art. 72. El dret a la participació

1.- Tots els regidors tindran dret a participar en els Òrgans de l'Ajuntament en els termes esmentats en el Títol Primer d'aques Reglament, especialment pel que fa a la participació en el Ple i en les Comissions Informatives.

2.- La participació en un Òrgan Municipal inclourà l'assistència a les sessions, el dret a intervenir en aquestes, i el dret a manifestar-se i deixar constància de la seva opinió en relació amb les qüestions que es debatin.

3.- Els regidors tindran dret a l'accés als mitjans materials necessaris per a l'efectivitat de la seva participació en els Òrgans Municipals dels que formin part. En especial, i en la mesura de les possibilitats de la Casa de la Vila, a disposar d'un lloc físic per desenvolupar les tasques pròpies del seu càrrec, en el mateix edifici o altres que es puguin determinar.

TÍTOL TERCER. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

CAPÍTOL PRIMER. DRET A LA INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Art. 73. Drets dels ciutadans a participar i a ésser informats

Són drets de tots els ciutadans, en els termes previstos en la Legislació General com en aquest Reglament, els següents:

a) Rebre una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes municipals.

b) Accedir a la informació o documentació municipal pública, o a la que estiguin directament interessats, i a obtenir còpies o certificacions de la mateixa.

c) Exercir el dret de petició a les autoritats municipals o a les altres autoritats de l'Estat a través de l'Ajuntament.

d) Ésser rebuts en audiència per les autoritats municipals.

e) Assistir a les sessions públiques, i a les d'altres Òrgans de Govern Municipal quan així es determini.

f) Exercir el dret de participació i proposta als Òrgans de Govern Municipal, a través del canals que expressament es prevegin en aquest Reglament.

g) Accedir, a través de les entitats ciutadanes, els drets que es reconeixin a aquestes en el present Reglament.

Art. 74. Garantia dels drets dels ciutadans

L'efectivitat dels drets reconeguts en el present Reglament podrà ser exigida pels ciutadans mitjançant els recursos administratius o jurisdiccionals que correspoonguin, sens perjudici de la utilització dels canals de participació política.

CAPÍTOL SEGON. LA INFORMACIÓ ALS CIUTADANS

Secció Primera. La informació municipal

Art. 75. L'obligació municipal d'informar

L'Ajuntament facilitarà, en termes generals, una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els afers i activitats municipals a través dels següents mitjans:

a) El tauló d'anuncis de la Corporació, en el qual s'exposaran les actes de les decisions preses pels Òrgans de Govern Col.legiats de la Corporació, i les decisions dels altres Òrgans de Govern que siguin d'interès general, així com les convocatòries de les sessions dels Òrgans municipals als que pugui assistir o participar el públic.

b) Les informacions puntuals a través de qualsevol mitjà, que promourà l'Ajuntament en els temes que puguin ser d'un interès rellevant per als ciutadans en general, o per a col.lectius específics d'aquests.

c) De totes les sessions del Ple, com de la Comissió de Govern, se'n facilitaran les actes dels acords als mitjans de comunicació locals -premsa i ràdio-.

Secció Segona. Assistència pública a les sessions dels Òrgans Municipals

Art. 76. Dret a l'assistència a les sessions públiques

1.- Tindran el caràcter de públiques les sessions de l'Ajuntament en Ple, sempre i quan no es declari el debat secret en els termes esmentats en l'article 70 de la Llei 7/85 i en aquest Reglament. Podran tenir el caràcter de públiques les sessions dels altres Òrgans Municipals, llevat les de la Comissió de Govern, quan així ho estimi l'òrgan afectat.

2.- Tots els ciutadans podran assistir a les sessions dels Òrgans Municipals quan aquestes tinguin caràcter de públiques.

Secció Tercera. Consulta i accés dels ciutadans a la informació municipal

Art. 77. Dret i procediment per obtenir la documentació

1.- Tots els ciutadans tenen dret a accedir a la documentació municipal que tingui la consideració de públicas o en la que estiguin directa i legítimament interessats, i a obtenir còpies i certificacions de la mateixa, en els termes esmentats en aquest article i el següent

2.- La documentació relativa als acords o resolucions efectives dels Òrgans de Govern Municipals, serà sol.licitada directament al secretari de la Corporació. En la resta dels casos la informació se sol.licitarà de l'alcalde, tinents d'alcalde o regidors delegats.

3.- Sol.licitada la consulta, aquesta s'autoritzarà de forma immediata, o en un termini no superior a quinze dies hàbils, transcorregut el qual, s'entendrà formalment concedida l'autorització.

4.- L'eventual denegació de la sol.licitud haurà de ser motivada i justificada en algun dels supòsits esmentats expressament en la Legislació aplicable o en aquest Reglament.

5.- L'obtenció de certificats i còpies es regirà pel que s'estableixi als preceptes procedents, i restarà sotmesa a les taxes que corresponguin.

Art. 78. Documentació de lliure accés i restringida

L'accés a la documentació històrica que es trobi a l'Arxiu de l'Ajuntament serà autoritzat sense més limitació que la que es pugui establir en la Legislació de desenvolupament de l'article 105 de la Constitució Espanyola, de forma semblant al regulat per als regidors als arts. 70 i 71 d'aquest Reglament.

CAPÍTOL TERCER. PARTICIPACIÓ DELS CIUTADANS EN ÒRGANS MUNICIPALS

Art. 79. Contigut general del dret de participació

La participació dels ciutadans en el Govern Municipal es podrà articular a través de l'exercici dels drets de petició propostes orals o escrites en els termes que s'esmenten als articles següents:

Art. 80. El dret de petició

1.- Tots els ciutadans tenen dret a adreçar-se a qualsevol autoritat o Òrgan Municipal per fer petició tant d'aclariments com d'actuacions municipals. La petició es cursarà necessàriament per escrit, i serà contestada en els terminis previstos en la Legislació general.

2.- En el cas que la petició faci referència a qüestions de la competència d'altres Òrgans o Administracions, el destinatari de la mateixa l'adreçarà a qui correspongui, donant referència d'aquest extrem al peticionari.

Art. 81. El dret de proposta

1.- Tots els ciutadans tenen el dret de formular, normalment per escrit, a les Autoritats o Organismes Municipals propostes d'actuació relatives a matèries de la competència municipal o d'interès local. El destinatari de la proposta informarà al signatari de la mateixa del curs que li pensa donar.

2.- En el cas que la proposta esdevingui objecte de tractament en algun Òrgan Col.legiat Municipal, el secretari del mateix trametrà en el termini màxim de quinze dies còpia de la part corresponent de l'acta de la sessió a l'autor.

Art. 82. Consultes dels ciutadans en els Plens de la Corporació

1.- Els ciutadans o entitats polítiques no representades a l'Ajuntament, interessats en els temes establerts en l'Ordre del Dia de qualsevol Ple de la Corporació, podrà sol.licitar per escrit qualsevol consulta o pregunta estrictament en relació als temes a tractar.

Els escrits es podran presentar a la Presidència abans o durant la sessió.

2.- La resposta es podrà donar en aquell mateix moment per l'alcalde o regidor en qui delegui, o bé es convocarà al peticionari si no es té a mà tota la informació deguda.

CAPÍTOL QUART. PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS CIUTADANES

Secció Primera. Participació de les Entitats Ciutadanes

Art. 83. Drets de les entitats ciutadanes

1.- Les entitats ciutadanes guadiran, en els termes establerts en la Legislació i en aquest Reglament, els següents drets:

a) Usar dels mitjans públics municipals.

b) A ésser informades dels afers i iniciatives municipals o d'altres administracions que puguin ser del seu interès.

c) A participar en els Òrgans Municipals, en els termes que s'estableixin en aquest Reglament.

2.- Serà requeriment previ per poder accedir a l'ús dels mitjans públics municipals la inscripció de l'Entitat al Registre d'Entitats, i la sol.licitud per escrit.

3.- L'Ajuntament, prèvia aprovació de les necessàries consignacions pressupostàries, podrà concedir subvencions a Entitats Ciutadanes que per les seves característiques i/o activitats així es determini, si els mitjans o situació econòmica de l'Ajuntament ho permet.

Art. 84. Ús dels mitjans públics

La cessió de l'ús dels mitjans públics municipals a les Entitats, tindrà les limitacions lògiques quant a les coincidències d'ús amb altres Entitats o amb l'Ajuntament, i al grau de responsabilitat de les Entitats pel que fa al tracte prestat a les instal.lacions.

Art. 85. Dret a rebre informació i a fer arribar la seva opinió

Serà d'aplicació a les Entitats, degudament registrades, tot el previst als articles 77 al 82 d'aquest Reglament, i a més a més, sempre que ho sol.licitin expresament tindran dret a:

Rebre en el seu domicili social les convocatòries dels Òrgans Municipals, les sessions dels quals tinguin la qualificació de públiques, i en l'ordre del dia corresponent hi figurin qüestions relacionades amb els objectius de l'Associació. Tanmateix, i en aquests mateixos supòsits, se'ls trametran les actes o acords municipals.

Art. 86. Dret a participar en els Òrgans específics

1.- Les Entitats ciutadanes tenen el dret qualificat a participar en els Òrgans Municipals de participació.

2.- La participació de les Entitats ciutadanes als Consells Municipals esmentats al Títol Primer d'aquest Reglament sesrà determinada en l'acord o resolució de creació dels mateixos, com s'estableix en l'art. 55 i següents d'aquest Reglament, i podrà abastar els següents extrems:

a) Designar el nombre de membres del Consell que corresponguin, d'acord amb les quotes que es determinin.

b) Els drets de veu, proposta i vot en els assumptes que tractin els Consells.

Secció Segona. El Registre d'Entitats

Art. 87. Registre d'Entitats

1.- El Registre Municipal d'Entitats té l'objecte de permetre a l'Ajuntament el coneixement de les Entitats de la ciutat (nombre, objectius i representativitat), als efectes de permetre una correcta política municipal de foment de l'associacionisme.

2.- Seran considerades Entitats inscribibles al Registre, totes aquelles quin objecte sigui el foment o la millora dels interessos específics dels ciutadans i, especialment, les Associacions de Veïns, les de pares d'alumnes, les Entitats Culturals, esportives, recreatives, de joves, les sindicals, empresarials, professionals, religioses, ideològiques o polítiques, i qualsevol altre similar.

Art. 88. Conformació del Registre

1.- El Registre d'Entitats, que tindrà caràcter públic, serà portat a l'Alcaldia, en un Llibre de Fitxes, en cadascuna de les quals s'anotaran les dades que s'esmenten al punt següent, així com les modificacions que es vagin produint, i els ajuts municipals que es puguin prestar a cadascuna de les Entitats.

2.- Les inscripcions es faran a sol.licitud de les Entitats interessades que, en qualsevol cas, hauran d'aportar les següents dades o documentació:

a) Els Estatuts de l'Entitat i el número d'inscripció en el Registre d'Associacions.

b) Local social de l'entitat i persones que ocupen els càrrecs directius.

c) Pressupost anual i programa d'activitats també anual.

d) Certificació del nombre de socis que té l'Entitat.

3.- En els quinze dies següents a la recepció de la sol.licitud d'inscripció, degudament acompanyada de les dades esmentades, l'Autoritat competent de l'Ajuntament notificarà a l'Entitat la inscripció de la mateixa, i a partir d'aquest moment es considerarà d'alta a tots els efectes.

4.- Les Entitats inscrites restaran obligades durant el mes de gener de cada any a notificar al Registre les modificacions produïdes en les dades registrals, i en especial el nou Pressupost i el Programa d'activitats anual.

DISPOSICIÓ FINAL

Modificació d'aquest Reglament

El procediment per modificar aquest Reglament serà el mateix que per a la seva aprovació inicial. Per ser una de les matèries incloses a l'article 47.3 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de règim local, caldrà l'aprovació en una sessió del Ple amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica